You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 15. september 2015 kl. 15:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Handicapråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Bastrup, Jacob Lynnerup, Knud Gaarn-Larsen, Marius Kristensen, Mette Andreassen, Ole Elbæk, Orla Annexgaard, Per Christensen, Susanne Bendtsen, Ulla Serup Thomsen
Fraværende Flemming Gundersen, Lone Langballe, Susanne B. Andersen
Bemærkninger Socialchef Claus Fjeldgaard deltog i dagens møde

Sagsid.: 15/50248
Sagsfremstilling
Gitte Ranneberg Skaarup, afdelingsleder for bostøtten i Psykiatriområdet, vil på dagens møde orientere om virtuel bostøtte, hvor borgerne tilbydes bostøtte via eksempelvis PC eller iPad.
 
Oplysninger om virtuel bostøtte kan ses på Viborg Kommunes hjemmeside – søg efter ’virtuel støtte’. 
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 15-09-2015
Gitte Ranneberg Skaarup orienterede om bostøtteområdets afprøvning af virtuel bostøtte (støtte via en Skype-lignende løsning) og brugen af apps i samarbejdet med borgerne.
 
Psykiatriområdet har igennem to år deltaget i et projekt med 4 andre kommuner. Projektet havde til formål at afprøve og udvikle nye metoder i bostøtte-arbejdet, herunder virtuel bostøtte og apps. Evaluering af projektet viser, at virtuel støtte kan være et godt alternativ eller supplement til den mere traditionelle bostøtte.
 
Handicaprådet takkede for besøget og tog orienteringen til efterretning.
 
Referentens noter fra oplægget lægges som bilag til referatet.

Sagsid.: 15/50249
Sagsfremstilling
Peter Bahnsen, projektmedarbejder i Innovationscenter Sundhed og Omsorg, vil på dagens møde orientere om idekataloget "Kognitiv og Fysisk Træning - fra vugge til grav".
 
Idekataloget blev udviklet til en temadag om velfærdsteknologi i Sundhed og Omsorg den 21. januar 2015.
 
Idekataloget er vedlagt som bilag.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 15-09-2015
Peter Bahnsen orienterede om idekataloget "Kognitiv og Fysisk Træning - fra vugge til grav", som handler om teknologier, der kan understøtte træning og gøre det sjovt at træne. Kataloget beskriver de enkelte teknologier i forhold til:
 
 • Hvad er det
 • Hvem får gavn af det og hvordan
 • Motivation for borger
 • Økonomisk perspektiv
 • Mulighed for afprøvning
 
Peter Bahnsen præsenterede nogle af teknologierne fra kataloget. Sundhed og Omsorg har valgt at arbejde videre med enkelte af dem, eksempelvis Fit Light Trainer, Det Levende Gulv samt Touch & Play.
 
Handicaprådet takkede for besøget og tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/50250
Sagsfremstilling
Ole Elbæk, Familie- og Rådgivningschef, og Cita Ammitzbøl, Konsulent i Børn og Unge, vil på dagens møde give en opfølgning på TOPI – tidlig opsporing og indsats.
 
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 15-09-2015
Cita Ammitzbøl gav en status på arbejdet med TOPI.
 
Princippet om at ”et barn ikke er socialt udsat, men kan være i en socialt udsat position” og at et barns trivsel er de voksnes ansvar, er udgangspunkt for vurderinger af og indsatser for børnene. Forældre er en ressource og inddrages som aktive samarbejdspartnere.
 
Ved tre årlige vurderinger af alle børns trivsel, søger at opspore børn i mistrivsel. Vurderingen af børnenes trivsel laves først af hver enkelt fagperson med ansvar for børnene/klassen, børnegruppen etc. og følges derefter op af en faglig struktureret dialog mellem kolleger/de voksne i teamet omkring børnene. Alle børns trivsel drøftes.
 
Den strukturerede dialog har til formål at sætte ord på den første `undren´, på de signaler på eventuel mistrivsel, som den enkelte har iagttaget hos barnet.
 
Handicaprådet takkede for besøget og tog orienteringen til efterretning.
 
Den grafiske model af TOPI lægges som bilag til referatet.
Bilag

Sagsid.: 15/11208
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 11. august 2015, med nedenstående dagsorden, en foreløbig procesplan (bilag 1) for flytning af Krisecentret til Lavendelvej og oprettelse af et nyt botilbud på Kærsangervej, og besluttede at sende planen til orientering i Handicaprådet.
 
Der ud over vil Claus Fjeldgaard på dagens møde orientere om målgruppen for det nye botilbud.
 
Baggrund
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 26. maj 2015:
 
 • At bygningen på Lavendelvej fremadrettet anvendes til Viborg Krisecenter
 • At Socialområdet i Viborg kommune skal arbejde videre med at etablere et ungetilbud efter Servicelovens § 108 til en særlig udsat gruppe, herunder domsanbragte, på Kærsangervej 252, 8800 Viborg
 
Indhold
Vedlagt som bilag 1 er en foreløbig tidsplan for henholdsvis flytningen af Krisecentret til Lavendelvej og oprettelsen af det nye tilbud på Kærsangervej.
 
Med den nuværende tidsplan bliver det muligt for Krisecentret at flytte ind på Lavendelvej i februar 2016, mens det nye §108-tilbud på Kærsangervej kan være klar i juni 2016.
 
Der må dog tages forbehold for tidsplanen, da der endnu ikke foreligger en endelig plan fra Ejendomme og Energi omkring projektering og udbud af byggeriet.
 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget sender den foreløbige procesplan til orientering i Handicaprådet
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
 
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-8-2015
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 15-09-2015
Claus Fjeldgaard orienterede om målgruppen for Viborg Kommunes kommende botilbud for unge udviklingshæmmede, som har fået en anbringelsesdom.
 
Der er tale om to målgrupper:
 • Unge personer med udviklingsforstyrrelser, med en vis begavelse og med en dom. Fokus er på træning med pædagogiske redskaber. Målet er at de unge kan komme til at bo selv i egen lejlighed
 • Lidt ældre personer, med større problemer, som sandsynligvis skal bo på tilbuddet i lang tid.
 
Tilbuddet oprettes med hjemmel i Servicelovens § 108 om længerevarende botilbud. Det er ikke et særligt sikret tilbud. Det er et meget åbent tilbud, hvor der ydes en pædagogisk indsats, men med skærpet tilsyn og tæt samarbejde med kriminalforsorgen.
 
Tilbuddet forventes etableret omkring sommeren 2016. Der vil være stor opmærksomhed på, at få ansat de helt rigtige medarbejdere og at få et godt samarbejde med tilbuddets samarbejdspartnere, herunder politiet. Socialområdet vil desuden samarbejde med naboerne i området, for at imødegå eventuel nervøsitet. 
 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning og ser frem til at følge udviklingen af det nye tilbud.
Bilag

Sagsid.: 15/49377
Sagsfremstilling
Socialområdet har ved seneste budgetopfølgninger konstateret yderligere udgiftsstigning, hvilket aktuelt betyder en samlet udfordring på ca. 14 mio. kr. i 2015. Hertil kommer, at de foreløbige prognoser for 2016 og 2017 viser en større tilgang af borgere inden for handicapområdet, ligesom der inden for psykiatriområdet kan konstateres et større pres på opgaveløsningen.
Det foreløbige skøn er, at der i 2016 og 2017 vil være en tilgang på ca. 10 mio. kr. i 2016 stigende til 16 mio. kr. i 2017.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev på møde den 1. september 2015 præsenteret for en plan for økonomisk genopretning og omprioritering inden for Socialområdet.
 
Til orientering er genopretningsplanen vedlagt i bilag 1.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 15-09-2015
Claus Fjeldgaard orienterede om socialområdets økonomiske genopretnings- og omprioriteringsplan.
 
Der er dels styringsmæssige udfordringer, dels udfordringer på grund af tilgang til området.
 
Mette Andreassen tilføjer, at forventningen er, at der nu kommer styr på områdets økonomi. Der vil i genopretningsplanen både være fokus på faglighed og økonomi. Alle tiltag, der har betydning for den støtte, der ydes til borgerne, skal godkendes politisk.
 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/52564
Sagsfremstilling
Handicaprådet blev på mødet den 20. november 2014 orienteret om den nuværende ordning vedrørende befordringsgodtgørelse ved lægebesøg, af Torben S. Hansen og Heidi Aagaard Rasmussen fra Borgerservice. Handicaprådet besluttede på møde den 11. december 2014 at holde fokus på området, og anmodede derfor på mødet den 8. august 2015 om yderligere orientering om sagen.
 
Sagen er senest behandlet i Ældre- og Sundhedsudvalget den 3. marts 2015, hvor udvalget ikke traf beslutning om at ændre ordningen.
 
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 15-09-2015
Handicaprådet mener, at
 • den nuværende kørselsordning har en social slagside, fordi mange ikke har mulighed for at sende dokumentation for deres udgifter ind.
 • overskuddet på ordningen, kan skyldes at mange borgere ikke får anmodet om refusion.
 • en svag befolkningsgruppe sættes under økonomisk pres.
 
Handicaprådet foreslår at hjælp til anmodning om refusion kan være en visiteret ydelse for personer, som ikke selv kan klare den opgave, eller at der findes en teknologisk løsning som kan støtte de personer, som ikke selv kan anmode om refusion.
 
Handicaprådet anbefaler at emnet dagsordenssættes i Ældre- og Sundhedsudvalget.
Bilag

Sagsid.: 15/14053
Sagsfremstilling
Handicaprådet har den 25. august 2015 holdt fællesmøde med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Handicaprådet har på dagens møde mulighed for at samle op på mødet.
 
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet følger op på fællesmødet med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 15-09-2015
 
Claus Fjeldgaard sætter pris på gode bemærkninger i referatet, i forhold til
 • fokus på at undgå silotænkning i forvaltningen
 • idræt i handicapområdet.
Bilag

Sagsid.: 15/200
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (v/Mette Andreassen)
 •  
 
Ældre- og Sundhedsudvalget (v/Mette Andreassen)
 •  
 
Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
 •  
 
Teknisk udvalg og Klima- og Miljøudvalget (v/ Per Christensen)
 •  
 
Børne- og Ungdomsudvalget (v/Ole Elbæk) 
 
 •  
 
 
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (v/Susanne Bendtsen)
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 15-09-2015
Teknisk udvalg og Klima- og Miljøudvalget (v/ Per Christensen)
 • Teknisk udvalg har godkendt et projektforslag om forbedring af faciliteter ved Alhedestien, i samarbejde med Herning Kommune.
 • Klima- og Miljøudvalget: har behandlet en sag om brugerinvolvering i Viborg Naturpark. Det kunne være relevant at få Naturlig Tilgængelighed repræsenteret. 
Børne- og Ungdomsudvalget (v/Ole Elbæk) 
 • Der er afholdt dialogmøder mellem udvalget og familie- og rådgivningsafdelingen, med to temaer: 1) drøftelse af status på kvalitetssikringsplan og 2) drøftelse af KL’s udspil for sårbare børn og unge
 • Rammeaftale for 2016 for det specialiserede socialområde har været til politisk godkendelse. Aftalen har 2 fokusområder: socialpsykiatri og fælles metodeudvikling.
Der blev ikke refereret fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældre- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation.

Sagsid.: 15/203
Sagsfremstilling
Opfølgning på Handicaprådets møde den 17. august 2015:
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet følger op på eventuelle punkter fra Handicaprådets møde den 17. august 2015.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 15-09-2015
Formanden takkede for en god formiddag i Skelhøje, da Handicaprådet uddelte årets tilgængelighedspris til Skelhøje Købmandsgaard

Sagsid.: 15/207
Sagsfremstilling
Orienteringspunkter fra formanden:
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 15-09-2015
Formanden orienterede om
 
 • Teaterinvitation fra De Frivilliges Hus, til teaterstykke om alkoholisme, 2. oktober 2015. Invitationen er sendt pr. mail til rådets medlemmer.
 • Det Centrale Handicapråd har sendt invitation til digital høring om holdninger til Handicap. Handicaprådets medlemmer kan svare enkeltvis, formanden svarer for rådet. Invitationen er sendt pr. mail til rådets medlemmer.
 • Høring omkring infrastruktur i Viborg Baneby. Høringen sendes videre til Tilgængelighedens By. Folder fra Frederikshavn Handicapråd om Tilgængelighed for alle medsendes.
 • Invitation til Handicapmesse i Frederikshavn, fredag d. 2. oktober kl. 12.00-17.00.
 • Udbud om genbrugshjælpemidler. Formanden har sendt høringssvar på vegne af Handicaprådet.
 • Formanden foreslår at Handicaprådet nedsætter en tilgængelighedsgruppe som kigger på tilgængelighed i kommunale bygninger, forsamlingshuse mv. Jacob L, Eggert Olesen, Michael Rasmussen er i gruppen.
 • Handicaprådet sender en buket til Keld Merstrands begravelse.
 • Tilsynsrapporter for Stadionkollegiet og Tårnly er nu tilgængelige på hjemmesiden
 • 23. september 2015 holdes møde med socialtilsyn Midt på Stationen kl. 16.30-18.00.
Bilag