You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 8. december 2015 kl. 15:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Handicapråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Bastrup, Flemming Gundersen, Jacob Lynnerup, Knud Gaarn-Larsen, Marius Kristensen, Ole Elbæk, Orla Annexgaard, Per Christensen, Susanne B. Andersen, Susanne Bendtsen, Ulla Serup Thomsen
Fraværende Lone Langballe, Mette Andreassen
Bemærkninger Socialchef Claus Fjeldgaard deltog i dagens møde

Sagsid.: 15/68487
Sagsfremstilling
På dagens møde i Handicaprådet deltager Grethe Schøler Pedersen fra Dansk Handicap Idrætsforbund i Viborg, med henblik på orientering om og drøftelse af mulighederne for at styrke Handicapidrætten i Viborg Kommune.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning,
 
at Handicaprådet drøfter mulighederne for at styrke Handicapidrætten i Viborg Kommune.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 08-12-2015
Grethe Schøler Pedersen orienterede om Dansk Handicap Idrætsforbunds formål, organisering, aktiviteter og medlemsklubber.
 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
 
Det blev drøftet, at:
      Der er en udfordring i forhold til at udbrede kendskabet til de eksisterende handicapidrætstilbud
      Der er en udfordring i forhold til ”dem man ikke når” – de unge, der endnu ikke har fundet ud af, at det kan være sjovt at dyrke idræt.
      Der er en udfordring i forhold til de udviklingshæmmede, som har brug for at blive fulgt til idræt af professionelle, pårørende eller andre.
      Der er nogle grupper, som falder mellem to stole – mellem de almene idrætstilbud og handicapidrætstilbuddene.
      Idræt handler både om det sportslige og det sociale – begge dele er vigtige, også i handicapidræt.
 
Grethe Schøler Pedersens oplæg lægges som bilag til referatet.
Grethe Schøler Pedersen sender materiale om Special Olympics til Handicaprådets medlemmer.

Sagsid.: 15/68487
Sagsfremstilling
På dagens møde i Handicaprådet deltager Steen Lindgaard, Kulturchef i Viborg Kommune, med henblik på orientering om og drøftelse af mulighederne for at styrke kultur- og fritidstilbuddene for borgere med Handicap i Viborg Kommune.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
 
at Handicaprådet drøfter mulighederne for at styrke kultur- og fritidstilbuddene for borgere med Handicap i Viborg Kommune.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 08-12-2015
Steen Lindgaard orienterede kort om arbejdet med tilgængelighed til kulturinstitutioner, tilskud til idrætsklubber, som har medlemmer med handicap og at Specialoplysningsforbundet har tilbud til personer med handicap.
 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
 
Det blev drøftet
      At Viborg fremstår som en ”eventkommune” – men hvor er events for personer med handicap? De er hidtil ikke tænkt som en specifik målgruppe. Der har været mere fokus på tilgængelighed. Forvaltningen er åben for forslag til events, som kan skabes i samarbejde mellem forvaltning og interessegrupper, eksempelvis i forbindelse med Snapsting.
      Hvordan personer med handicap kan inkluderes i de almene kulturtilbud gennem frivilliges bidrag/indsatser. Det gælder fx interesseorganisationer, pårørendegrupper i handicapområdets tilbud.
      At Specialoplysningsforbundets tilbud ikke vurderes at være så aktuelle. Der er er mere behov for indsatser, som gør, at personer med handicap kan deltage i de almindelige tilbud,
      Der efterlyses musiktilbud for personer med handicap, som er muligt at betale for handicappede på kontanthjælp, fx på stationen.
      Tilbud for udviklingshæmmede kan udvikles på bibliotekerne, fx filmklub, oplæsning, spil, i lighed med bibliotekernes børnekultur-tilbud.
      Om det er en mulighed, at lave særlige teaterforestillinger for udviklingshæmmede, når teatergrupper besøger byen.

Sagsid.: 14/14041
Sagsfremstilling
For at sikre et godt samarbejde på handicapområdet afholder Social- og Arbejdsmarkedsudvalget to årlige fællesmøder med Viborg Handicapråd. Næste fællesmøde afholdes tirsdag den 23. februar kl. 15.00-17.00 i Multisalen, Viborg Rådhus.
 
Tema
Forvaltningen foreslår, at følgende temaer dagsordenssættes på mødet:
 
 • Status på plan for økonomisk genopretning på socialområdet
 • Status på omlægning på arbejdsmarkedsområdet
 • Tilbagemelding fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets visionsseminar, januar 2016
 
Dagsorden 
Der udarbejdes særskilt dagsorden til mødet og følgende punkter foreslås:
 1. Velkomst v/ Søren Gytz Olesen, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
 2. Status på plan for økonomisk genopretning og omprioritering på Socialområdet
 3. Status på omlægning på Arbejdsmarkedsområdet
 4. Tilbagemelding fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets visionsseminar
 5. Indkomne punkter fra Handicaprådet, fra Handicaprådets møde den 8. december 2015.
 6. Indkomne punkter fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 26. januar 2016
 7. Eventuelt
 8. Afrunding af dagens møde v/ Ove Kent Jørgensen, næstformand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Indstilling
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at Handicaprådet drøfter dagsordenspunkter til det kommende fællesmøde med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 08-12-2015
Handicaprådet ønsker at dagsordenssætte følgene:
 
 • Fleksjob: hvad gør man for at få fleksjobbere ansat i private virksomheder?
 • Inaktive unge, som falder ud af ”systemet”, hvis de eksempelvis ikke modtager kontanthjælp: hvordan tager man hånd om dem?
 • Drøftelse af forvaltningens rolle i processen omkring høringssvar.

Sagsid.: 15/200
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (v/Mette Andreassen)
 •  
 
Ældre- og Sundhedsudvalget (v/Mette Andreassen)
 •  
 
Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
 •  
 
Teknisk udvalg og Klima- og Miljøudvalget (v/ Per Christensen)
 •  
 
Børne- og Ungdomsudvalget (v/Ole Elbæk) 
 
 •  
 
 
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (v/Susanne Bendtsen)
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 08-12-2015
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (v/Claus Fjeldgaard)
 •  Den økonomiske genopretningsplan fylder meget på møderne.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget (v/Mette Andreassen)
 •  Intet at referere
Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
 • Udvalget har behandlet et forslag om udvikling af Viborg Sport og Event: et sammenhængende oplevelses- og kulturkompleks i området omkring Stadion og Tinghallen. Forslaget skal gøre det muligt at samle og udvikle flere, nye og større events og arrangementer i Viborg. Tilgængelighed tænkes ind i projektet.      
Teknisk Udvalg (v. Per Christensen)
 
      Punkt om projekt for Viborg Sport og Event ved Tinghallen i Viborg, hvori der er præsenteret forskellige alternative løsninger for afvikling af trafikken
      Punkt om delprojekt for skiltemanual for Viborg Midtby og formidlingstiltag i forbindelse med Tilgængelighedsprojektet for Viborg midtby.
      Orientering om den netop gennemførte licitation for dele af projekt ”Banevej” i stationsområde i Viborg.
      Orientering om et kommende projekt om etablering af en cykelsti mellem Sparkær og Mønsted, der også kan blive til glæde for handicappede og ældre, samt et tilsvarende projekt, der allerede er under udførelse mellem Vroue og Vridsted.
 
Klima og Miljøudvalget (v. Per Christensen)
 
      Punkt om indstilling til godkendelse af ny affaldsplan, der betyder, at skraldespandene skal stå ved skel på egen grund. Der kan vælges en tilvalgsordning, så den bliver afhentet 40 m. fra skel (f.eks. for ældre og handicappede)
 
Børne- og Ungdomsudvalget (v/Ole Elbæk) 
 • Udvalget har godkendt et kommissorium for fremtidens organisering af og struktur på 10. klasse i Viborg Kommune.
 • Udvalget har fået en redegørelse om underretninger. Der ses en stigning i antallet af underretninger i 2. halvår 2015, som udmøntes i tilsvarende stigende sagstal.
 • Der er holdt temamøde med inspiration fra skolelederkredsens studietur til Ontario. Der arbejdes på at udvikle et nyt læringsbegreb i Børn og Unge, hvilket handler om både læring og mestring. 
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (v/Susanne Bendtsen)
 
 • Intet at referere

Sagsid.: 15/203
Sagsfremstilling
Opfølgning på Handicaprådets møde den 17. november 2015:
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet følger op på eventuelle punkter fra Handicaprådets møde den 17. november 2015.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 08-12-2015
      Handicaprådet drøftede magtanvendelse på seneste møde, og efterspillet i pressen er gået ud over borgere og personale i handicapområdet. Bilaget er ved en fejl blevet lagt åbent frem på Handicaprådets dagsorden.
 
      Formanden har lavet aftale med Lilli Ane Urup, Afdelingsleder i Katrinehaven, om at Handicaprådet besøger i Katrinehaven i 2016.
 
      Ældre- og Sundhedsudvalget er i gang med at udarbejde ny seniorpolitik. Handicaprådet er inviteret til at deltage i arbejdet.

Sagsid.: 15/207
Sagsfremstilling
Orienteringspunkter fra formanden:
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 08-12-2015
      Formanden og næstformanden er inviteret til KKR’s januar konference på Viborg Rådhus, den 25. januar 2015.
      Handicaprådet er inviteret til årsmøde i Det centrale Handicapråd på Hotel Nyborg Strand, den 2. februar 2016. Sekretæren undersøger om der kan laves samlet tilmelding, for de medlemmer af handicaprådet, som ønsker at deltage.
      Idekatalog om pårørendeinddragelse er sendt til Handicaprådet på e-mail, den 4. december 2015.
      Formanden har deltaget i møde om Naturpark Viborg. Handicaprådet er tilmeldt brugergruppen.
      Formanden har fået henvendelse fra ældre mand i Rødkærsbro vedrørende Bytoften. Henvendelsen sendes videre til frivillighedskoordinatoren på Ældre og Sundhed. Jacob Lynnerup og Marius Kristensen formidler henvendelsen videre til Bytoftens Venner.  

Sagsid.: 15/202
Sagsfremstilling
Forslag:
 
 •  
 •  
 
Handicaprådets årshjul 2015 er ajourført og vedlagt som bilag 1.
 
Handicaprådets årshjul 2016 er ajourført og vedlagt som bilag 2.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet drøfter emner til kommende møder.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 08-12-2015
Bilag