You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 12. januar 2016 kl. 15:00

Mødested Katrinehaven
Udvalg Viborg Handicapråd (2013-2017)
Mødedeltagere Flemming Bastrup, Flemming Gundersen, Jacob Lynnerup, Jens Ravn, Knud Gaarn-Larsen, Lone Langballe, Marius Kristensen, Mette Andreassen, Orla Annexgaard, Susanne Bendtsen, Ulla Serup Thomsen
Fraværende Anders Bertel, Ole Elbæk, Per Christensen, Susanne B. Andersen
Bemærkninger Jens Ravn deltog som stedfortræder for Anders Bertel under dennes orlov

Sagsid.: 15/75611
Sagsfremstilling
På dagens møde i Handicaprådet deltager Socialområdets tre frivillighedskoordinatorer, Jane L. Madsen, Lilli Ane Urup og Orla Jokumsen, som også er afdelingsledere på henholdsvis Kvindekrisecentret, Katrinehaven og Botilbuddet Stokrosevej 2.
 
De vil orientere om Socialområdets frivillighedsindsatser og drøfte med Handicaprådet, hvordan indsatserne kan styrkes.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at frivillighedskoordinatorer og Handicapråd drøfter, hvordan Socialområdets frivillighedsindsatser kan styrkes.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 12-01-2016
Orla Jokumsen, Jane L. Madsen og Lilli Ane Urup orienterede om frivillighedsindsatser i Socialområdet.
 
Der er stor forskel på, hvor meget og hvordan der bliver arbejdet med frivillighed inden for de tre områder og på de enkelte tilbud i Socialområdet. I nogle tilbud er der lang tradition for at inddrage frivillige, mens det er andre tilbud stadig er på idéstadiet.
 
I forhold til rekruttering af frivillige blev det drøftet,
 
·        At rekrutteringen kan styrkes gennem dannelsen af frivillige foreninger
·        At mund til mund-metoden er effektiv,
·        At det er vigtigt med præcise opgavebeskrivelser
·        At der er forskel på, hvor nemt det er at rekruttere frivillige til forskellige målgrupper
·        At frivillighed kan være med til at nedbryde barrierer mellem institutioner og lokalområdet
·        At frivillige kan være ”ustabile” fordi de også har andre interesser og forpligtelser, men det er i rekrutteringen vigtigt at være tydelig omkring krav og forventninger til de frivillige
·        At det er vigtigt at vise, hvad de frivillige får ud af at være frivillige
 
Handicaprådet takkede for oplæggene og tog orienteringen til efterretning.
 
Formanden orienterede om møde om frivillighed i Sundhedscentret den 7. marts 2016. Handicaprådet vil modtage en invitation.

Sagsid.: 15/75626
Sagsfremstilling
Dagens møde i Handicaprådet foregår på Katrinehaven. Katrinehaven er et specialiseret bo- og aktivitetstilbud til 60 personer med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, med behov for hjælp og støtte hele døgnet.
 
Lilli Ane Urup, afdelingsleder i Katrinehaven, vil vise rundt i botilbuddet og orientere om Katrinehavens faglige indsatser.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 12-01-2016
 
Lilli Ane Urup og Susanne Flor orienterede om Katrinehaven og viste film om og med beboere i Katrinehaven.
 
Der blev orienteret om Katrinehavens indretning og målgrupper, samt om Katrinehavens tilgang til og arbejde med beboerne.
 
Handicaprådet takkede for oplægget og tog orienteringen til efterretning.
 
Oplægget lægges som bilag til referatet.
Bilag

Sagsid.: 15/74282
Sagsfremstilling
Handicaprådet har gennem en årrække ikke fuldt ud anvendt de budgetterede midler. Bilag 1 viser Handicaprådets forbrug og budgetter for årene 2011-2019. Bilag 1 viser, at Handicaprådet i hver af årene 2011-2015 har fået overført uforbrugte midler fra året før.
 
Overførsel af uforbrugte midler til det efterfølgende budgetår forudsætter, at der søges om det, og at det i forbindelse med ansøgningen beskrives, hvilket formål beløbet ønskes anvendt til.
 
Overførsel af Handicaprådets uforbrugte midler fra 2015 til 2016 forudsætter derfor, at Handicaprådet senest den 1. februar 2016 fremlægger et overslag over hvordan de overførte midler forventes anvendt i 2016.
 
Det er derfor nødvendigt at Handicaprådet på dagens møde drøfter, om Handicaprådet har konkrete planer for anvendelsen af Handicaprådets budget for 2016, samt uforbrugte midler fra 2015.
 
Til brug for drøftelsen af Handicaprådets budget for 2016 ses Handicaprådets foreløbige regnskab for 2015 (opgjort pr 14.12.2015) i bilag 2.
Bilag

Sagsid.: 15/74988
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (v/Mette Andreassen)
•        
 
Ældre- og Sundhedsudvalget (v/Mette Andreassen)
•        
 
Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
•        
 
Teknisk Udvalg (v/Per Christensen)
•        
 
Klima- og Miljøudvalget (v/Per Christensen)
•        
 
Børne- og Ungdomsudvalget (v/Ole Elbæk)
•        
 
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (v/Susanne Bendtsen)
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 12-01-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (v/Mette Andreassen)
  
·        Udvalget godkendte, at Viborg Kommune deltager i projekt JobFirst, som handler om særligt tilrettelagte virksomhedsforløb for ikke jobparate borgere. Projektet er støttet med ca. 3,7 mio. kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Projektbeskrivelsen kan læses i referatet udvalgets møde den 7. januar 2016 (sag nr. 1).
·        Udvalget blev orienteret om status på socialt akuttilbud til borgere med psykiske lidelser. Tilbuddet har ramt et behov og har især mange telefoniske henvendelser. Tilbuddet er delvist finansieret af Satspuljemidler. Tilbuddet blev omtalt i Viborg Stifts Folkeblad den 8. januar 2016.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget (v/Mette Andreassen)
 
·        Udvalget blev præsenteret for en evaluering af Madservice. Evalueringen har vist en generel tilfredshed med maden på plejecentrene. Evalueringen er lavet på baggrund af interviews med beboere på plejecentre i hele kommunen.
 
Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
 
·        Indholdsprogrammet for Viborg Sport og Event er blevet godkendt af Byrådet den 16. december 2015
·        Der arbejdes på en dispositionsplan for Viborgs gamle rådhus, hvor man blandt andet planlægger at udleje lokaler til de danske museers kunstkonservering.
 
Teknisk Udvalg (v/Per Christensen)
 
·        Intet
 
Klima- og Miljøudvalget (v/Per Christensen)
 
·        Intet
 
Børne- og Ungdomsudvalget (v/Ole Elbæk)
 
·        Intet
 
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (v/Susanne Bendtsen)
 
·        Intet

Sagsid.: 15/74985
Sagsfremstilling
Opfølgning på Handicaprådets møde den 8. december 2015:
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet følger op på eventuelle punkter fra Handicaprådets møde den 8. december 2015.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 12-01-2016
Der er aftalt et opfølgningsmøde mellem Grethe Schøler Pedersen og Claus Fjeldgaard i slutningen af januar, vedr. nye handicapidrætsinitiativer og samarbejdet med de almindelige idrætsforeninger.
 
Der er årsmøde i Det Centrale Handicapråd den 2. februar 2016. Fra Handicaprådet deltager: Ulla Serup Thomsen, Flemming Gundersen, Susanne B. Andersen, Jacob Lynnerup og Knud Gaarn-Larsen.
 
Formanden har bedt om regnskab fra Handicapmessen i Frederikshavn med henblik på eventuel planlægning af en Handicapmesse i Viborg.
 
Danske Handicaporganisationer (DH) har sendt sagen om lægekørsel til høring i statsforvaltningen.

Sagsid.: 15/74986
Sagsfremstilling
Orienteringspunkter fra formanden:
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 12-01-2016
Formanden er deltager i en arbejdsgruppe omkring udarbejdelse af en ny seniorpolitik. Der er afholdt et møde i arbejdsgruppen, hvor formanden opfordrede til, at Sundhed og Omsorg lader sig inspirere af Socialområdets proces omkring den ny socialpolitik.

Sagsid.: 15/74983
Sagsfremstilling
Forslag:
•        
 
 
Handicaprådets årshjul 2016 er ajourført og vedlagt som bilag 1.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet drøfter emner til kommende møder.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 12-01-2016
Ud over de allerede planlagte punkter dagsordenssættes følgende på handicaprådets næste møde:
 
1) Det sociale akuttilbud til borgere med psykiske lidelser
2) Chefgruppens nye strategiplan for Job og Velfærd.
Bilag

Sagsid.: 15/74989
Sagsfremstilling
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at eventuelle punkter drøftes,
 
at Handicaprådet drøfter orienteringspunkter til pressen.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 12-01-2016
Intet.