You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 5. april 2016 kl. 15:00

Mødested Fynbohus
Udvalg Viborg Handicapråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Bastrup, Flemming Gundersen, Jacob Lynnerup, Knud Gaarn-Larsen, Lone Langballe, Marius Kristensen, Orla Annexgaard, Per Christensen, Susanne B. Andersen, Susanne Bendtsen, Ulla Serup Thomsen
Fraværende Mette Andreassen, Ole Elbæk
Bemærkninger Sekretariatschef Flemming Jensen deltog som suppleant for Ole Elbæk. Socialchef Claus Fjeldgaard deltog i dagens møde

Sagsid.: 15/60534
Sagsfremstilling
Dagens møde i Handicaprådet holdes i ’Kuben’ på Fynbohus, hvor afdelingsleder Anne Vind vil orientere om og vise rundt i tilbuddet. Fynbohus er et specialiseret bo og aktivitetstilbud, med 22 boliger og yderligere 2 aflastningsboliger.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 05-04-2016
Anne Vind orienterede kort om Fynbohus og Handicaprådet blev vist rundt i huset.
 
Handicaprådet takkede for rundvisningen og tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 16/15983
Sagsfremstilling
Af procesplanen for Budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 fremgår det, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal arbejde med at frigøre et råderum på i alt to procent af serviceudgifterne i 2017, hvoraf den ene procent skal gå til Statens omprioriteringsbidrag.
 
Råderummet der skal frigøres udgør 9,283 mio. kr., hvoraf 2,321 mio. kr. forbliver som Udvalgets råderum, og kan bruges til budgetudfordringer eller nye initiativer.
Af råderummet på 9,283 mio. kr. udgør Statens omprioriteringsbidrag 4,642 mio. kr., som forudsættes tilvejebragt via generel effektivisering på Udvalgets politikområde.
 
På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 17. marts 2016 (sag nr. 3) drøftede udvalget, hvordan råderummet på 1% til Byrådets og Udvalgets nye investeringer, nye initiativer eller budgetudfordringer skal findes, samt hvad Udvalgets eget råderum skal anvendes til.
 
Claus Fjeldgaard vil på dagens møde orientere om status på processen for Budget 2017.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 05-04-2016
 
Claus Fjeldgaard orienterede om status på budget 2017:
Det drøftes fortsat i forvaltningen og i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvordan Socialområdet skal finde de nødvendige besparelser på 2% i 2017, hvoraf 1 % går til regeringens omprioriteringsbidrag, og 1 % til intern investering og omprioritering i Viborg Kommune. Der arbejdes lige nu på forslag i forhold til Bruger-tidsprocenten (BTP) og Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Hvor besparelserne skal findes, er en politisk beslutning.
 
Det blev drøftet:
·        at man føler sig presset på botilbuddene, og besparelserne gør medarbejderne bekymrede
·        hvordan der kan arbejdes fleksibelt på tværs af tilbud, for at udnytte ressourcerne mere
·        hvor meget man kan ”stramme skruen” hvert år og at det bliver stadigt sværere at finde besparelsesmulighederne
 
Handicaprådet finder den økonomiske udvikling stærkt bekymrende.

Sagsid.: 12/113008
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 23. februar 2016 (sag nr. 4) med nedenstående dagsorden, at sende sagen om Kvalitetsstandarden til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
 
Sagsfremstilling
Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp beskriver serviceniveauet, for de borgere i Viborg Kommune, der har behov for hjælp.
 
Kvalitetsstandarden skal revideres årligt og Visitation Sundhed & Omsorg har derfor gennemgået og tilrettet udkastet til reviderede kvalitetsstandarder inden for personlig pleje og praktisk hjælp.
 
Visitation Sundhed & Omsorg har været i dialog med Ældrerådet og har drøftet og indarbejdet en række forslag fra rådet. Der er primært tale om forslag til forbedring af læsevenligheden og præcisering af uklarheder – ikke ændringer af serviceniveauet. 
 
Afsnit 1 Generelle ændringer er ændret væsentligt for at øge læsevenligheden. Til sammenligning vedlægges Kvalitetstandarden for 2015. Flere afsnit er skrevet om og der er byttet rundt på afsnittene.
I afsnit 2 Kvalitetsstandarder er ændringer markeret med rød. Her er der foretaget mindre rettelser for at forbedre læsevenligheden og der er lavet ændringer for at give de forskellige standarder et ensartet udtryk.
 
Efter drøftelsen i Ældre- og Sundhedsudvalget foreslås det, at Kvalitetsstandarden sendes i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet, hvorefter Kvalitetsstandarden godkendes endeligt i Ældre- og Sundhedsudvalget og efterfølgende i Byrådet.
 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at udkastet til Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp drøftes, og
 
at udkastet til Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp sendes i høring ved Ældreråd og Handicapråd.
 
Beslutning i Ældre- og Sundhedsudvalget den 23-02-2016
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede udkastet til Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp.
 
Udvalget bemærkede, at det skal tilføjes, at indkøb af varer sker i henhold til kommunens indkøbsaftale (side 17).
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede,
 
at udkastet til Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp sendes i høring ved Ældreråd og Handicapråd.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at der udarbejdes et høringssvar.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 05-04-2016
Handicaprådet gjorde opmærksom på, at kvalitetsstandarderne gælder for alle borgere med funktionsnedsættelser i Viborg Kommune, ikke blot ældre.
 
Handicaprådet foreslog, at Handicaprådet inddrages tidligere i processen i 2017, for at give større mulighed for at indarbejde Handicaprådets forslag.
 
Handicaprådet drøftede og godkendte formandens udkast til høringssvar, med enkelte tilføjelser vedr. servicemålene og fremskudt visitation på sygehuset.
Bilag

Sagsid.: 16/10709
Sagsfremstilling
Claus Fjeldgaard, Socialchef, vil på dagens møde orientere om lovgivning og praksis vedrørende ledsagelse i Viborg Kommune.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 05-04-2016
Claus Fjeldgaard orienterede om de forskellige former for ledsagelse efter Servicelovens § 97 og § 85.
Claus Fjeldgaard vil følge op på ideen med at udarbejde et ”feriemulighedskatalog”, som Handicaprådet foreslog sidste år.
 
Det blev drøftet, hvordan man kan imødekomme målgruppens forskellige normer og forventninger til ferie og oplevelser.
 
Det blev drøftet, hvordan frivillighed kan styrke ledsagelsen til målgruppen.
 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
 
Oplægget lægges som bilag til referatet.
Bilag

Sagsid.: 16/6549
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev på mødet den 17. marts 2016 (sag nr. 10) orienteret om Socialområdets udviklingsplan med nedenstående dagsorden, og besluttede at sende sagen til orientering i Handicaprådet.
 
”Socialområdets udviklingsplan
På sit seneste møde blev Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteret om status på Socialområdets økonomiske genopretning (sag nr. 9). Her blev udvalget samtidig orienteret om, at Socialområdet arbejder på en udviklingsplan, der i løbet af 2016-2017 skal: 
 
·         Understøtte implementeringen af Socialpolitikken gennem konkrete, handlingsorienterede tiltag. Det skal sikre, at politikkens vision om at ”Livet er dit – vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab” implementeres i samarbejdet med borgerne.
 
·         Gøre Socialområdets driftsorganisation både mere fleksibel og robust over for udsving i antallet af borgere med behov for støtte – og for udsving i behovet for støtte hos den enkelte borger.
 
·         Effektivisere og optimere driften af Socialområdet, så ressourcerne anvendes bedst muligt.
 
·         Medvirke til en mere tværgående og helhedsorienteret indsats over for borgerne. Dermed understøtter udviklingsplanen den samlede Strategiplan for Job og Velfærd 2016-2017, som udvalget blev præsenteret for på sit seneste møde (sag nr. 8).
 
Socialområdets udviklingsplan skal derfor både ses som en vigtig del af implementeringen af Socialpolitikken og som et middel til at sikre budgetoverholdelse på lang sigt. Udviklingsplanen skal også sikre, at de kommende års store tilgang af borgere til Socialområdet håndteres bedst muligt inden for de eksisterende rammer.
 
Forandring af indsatsen
I takt med at udviklingsplanen implementeres, vil borgerne opleve en række forandringer i den måde, som de modtager støtte på. Det skyldes i overvejende grad, at udviklingsplanen har sit udspring i Socialpolitikken, som bygger på mindste indgrebsprincippet – hvad borgeren selv kan, skal borgeren selv. Dette ud af respekt for at borgeren skal støttes i at tage ejerskab for eget liv.
 
Nedenfor beskrives de væsentligste forandringer, som borgerne vil opleve:
 
  • Tidsrummet for bostøtte vil blive udvidet til at kunne leveres i aftentimerne og i weekenden. Det vil give flere borgere mulighed for at fastholde egen bolig. Udvidelsen vil primært ske via en effektivisering inden for bostøtten.
 
  • Den fleksible natdækning udvides til at omfatte større dele af Socialområdet. Den fleksible natdækning vil give flere borgere mulighed for at flytte i eget hjem, da de vil opleve en tryghed ved at kunne komme i kontakt med en medarbejder i nattetimerne.
 
  • Udviklingsplanen vil frigøre pladser på Viborg Kommunes botilbud, da flere borgere i fremtiden vil modtage støtte i egen bolig. De frigjorte pladser vil blive tilbudt til borgere, der på nuværende tidspunkt har et botilbud uden for Viborg Kommune. Derfor vil flere borgere fra Viborg Kommune opleve at få et botilbud i egen kommune.
 
  • Udviklingsplanen vil derudover medføre, at støtten på nogle af Viborg Kommunes botilbud uden natdækning i fremtiden bliver leveret som bostøtte i eget hjem. 
 
  • Udviklingsplanens hensigt med at støtte flest mulige borgere i eget hjem betyder også, at botilbud med natdækning i fremtiden primært vil blive tildelt til den gruppe af borgere med det mest komplekse behov for støtte.
 
  • Viborg Kommunes bo- og træningstilbud skal samtidig understøtte hensigten om, at flest mulige borgere støttes i egen bolig. Det vil ske ved, at der arbejdes med botræning både tidligere og mere intensivt. Dermed vil borgeres forløb på bo- og træningstilbud blive kortere.
 
  • Udviklingsplanen øger samtidig fokus på beskæftigelsesindsatser og aktivitetstilbud som en naturlig og nødvendig del af borgernes arbejde med de mål, som er opstillet i deres handleplan. Det er et element af en mere tværgående og sammenhængende indsats omkring borgerne.
 
Løbende opfølgning på Socialområdets udviklingsplan
De forskellige faser i udviklingsplanen vil blive detailplanlagt og implementeret gennem de næste halvandet år. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vil blive holdt løbende orienteret om status for planens gennemførelse.
 
Udviklingsplanen er blevet drøftet i MED-systemet, og Bruger/pårørenderådene er samtidig blevet orienteret om de overordnede tanker i planen.
 
De forskellige faser af udviklingsplanen vil løbende blive kvalificeret i Bruger/pårørenderådene, MED-systemet og i Handicaprådet.  
 
INDSTILLING
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om Socialområdets udviklingsplan til efterretning,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget sender sagsfremstillingen til orientering i Handicaprådet.”
 
BESLUTNING I SOCIAL-OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 17-3-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen om Socialområdets udviklingsplan til efterretning.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at sende sagsfremstillingen til orientering i Handicaprådet.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 05-04-2016
Claus Fjeldgaard orienterede om Socialområdets udviklingsplan, som er lavet med udgangspunkt i Socialpolitikken og Socialområdets økonomiske situation.
 
Det blev drøftet,
·        at Handicaprådet har bekymringer i forhold til udviklingen mod færre borgere i botilbud
·        at der er en udfordring i forhold til at finde egnede billige boliger til de borgere, som skal bo i egen bolig
·        om udviklingsplanen også bør inkludere en gruppe af unge, som ikke er synlige, men som har behov for støtte.

Sagsid.: 16/16619
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 24. november 2015 (sag nr. 4) at reducere i Socialområdets udgifter på STU Viborg.
 
Formanden for Handicaprådet har ønsket, at rådet på dagens møde har mulighed for at drøfte STU-bestyrelsens involvering, inddragelse og mulighed for indflydelse på beslutningen om at reducere i udgifterne på STU Viborg.
 
På Handicaprådets næste møde, den 10. maj 2016, deltager Kim Søgaard, Leder af Handicapområdet, og Per Birch, Afdelingsleder for STU Viborg, med henblik på orientering om status på STU Viborg.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet drøfter STU-bestyrelsens involvering i beslutningen om at reducere i Socialområdets udgifter til STU Viborg,
 
at Handicaprådet fremsætter synspunkter til eventuel drøftelse på Handicaprådets næste møde.  
 
 
 
 
                        
Beslutning i Viborg Handicapråd den 05-04-2016
Ulla Serup orienterede om, at STU’s bestyrelse ikke vurderes tilstrækkeligt involveret i processen om besparelser på STU i 2015 og ansættelse af ny leder i 2016.
 
Det blev drøftet, om styrelsesreglerne er overtrådt, hvis bestyrelsen ikke er blevet tilstrækkeligt inddraget.
 
Processen drøftes på et senere møde mellem repræsentanter for forvaltningen og STU’s bestyrelse.
 
Flemming Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsid.: 15/74988
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (v/Mette Andreassen)
•        
 
Ældre- og Sundhedsudvalget (v/Mette Andreassen)
•        
 
Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
•        
 
Teknisk Udvalg (v/Per Christensen)
•        
 
Klima- og Miljøudvalget (v/Per Christensen)
•        
 
Børne- og Ungdomsudvalget (v/Ole Elbæk)
•        
 
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (v/Susanne Bendtsen)
•        
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 05-04-2016
Der blev refereret fra møder i:
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (v/Claus Fjeldgaard)
·        Største aktuelle debat handler om budgetbalance i 2016 og budget 2017
·        Orientering om tilsyn 2015 (Handicaprådet orienteres på møde den 10. maj 2016)
·        Orientering om magtanvendelser
 
Ældre- og Sundhedsudvalget (v/ Anders Bertel)
·        Økonomi og budget 2017 fylder meget på møderne
·        Orientering om magtanvendelser
·        Værdighedsdebatten
  
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (v/Susanne Bendtsen)
·        Har behandlet ansøgninger om medfinansiering af ’Civil integrationsindsats’ i 2016. 2 ansøgninger er godkendt: ’Venligboerne i Løgstrup’ og ’Integrationscafe’.
 
 
Flemming Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsid.: 15/74985
Sagsfremstilling
Opfølgning på Handicaprådets møde den 9. februar 2016:
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet følger op på eventuelle punkter fra Handicaprådets møde den 9. februar 2016.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 05-04-2016
  • 12. april 2016 holdes møde om STU-processen, mellem repræsentanter for forvaltningen og STU’s bestyrelse.
  • Der er ved at blive lagt planer for en begivenhed ved Snapsting 2016 for Handicaprådets målgruppe, arrangeret af bl.a. Handicaprådet.
  • Handicapmesse: Der er modtaget oplysninger fra Frederikshavn Kommune. Ulla Serup, Susanne B. Andersen og Flemming Gundersen tager hul på planlægningen. Ulla Serup kontakter handicaprådene i Viborgs nabokommuner og inviterer dem til samarbejde om en handicapmesse i Viborg.
 
Flemming Jensen og Susanne Bendtsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsid.: 15/74986
Sagsfremstilling
Orienteringspunkter fra formanden:
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 05-04-2016
Formanden orienterede om:
 
·        Tange Sø: Der er igangsat et projekt omkring tursejlads med en handicaptilgængelig båd.
·        Formanden har talt med Dorthe Kristensen i Socialt Akuttilbud om forbedring af tilbuddets hjemmeside.
 
Jan Skougaard orienterede om, at der i efteråret vil blive igangsat et samarbejde med kommunens øvrige råd omkring samskabelse. Rådet vil høre nærmere på et senere tidspunkt.
 
Mie Klarsø orienterede om, at kalenderinvitationer til Handicaprådets møder vil blive opdateret inden længe.
 
 
Flemming Jensen og Susanne Bendtsen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsid.: 15/74983
Sagsfremstilling
Forslag:
•        
 
 
Handicaprådets årshjul 2016 er ajourført og vedlagt som bilag 1.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet drøfter emner til kommende møder.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 05-04-2016
Handicaprådet vil på et kommende møde gerne høre om:
·        Stadionkollegiet, herunder bl.a. målgruppe, formål, støtten, opholdsvarighed.
·        BPA-ordningen: orientering ved en bruger, repræsentant for brugerforening el. lign.
·        Sikkerhed på botilbuddene, både for beboere og medarbejdere.
 
 
Flemming Jensen og Susanne Bendtsen deltog ikke i behandlingen af punktet.
Bilag