You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 10. maj 2016 kl. 15:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Handicapråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Claus Fjeldgaard, Jacob Lynnerup, Knud Gaarn-Larsen, Marius Kristensen, Ole Elbæk, Susanne B. Andersen, Susanne Bendtsen, Ulla Serup Thomsen
Fraværende Flemming Bastrup, Flemming Gundersen, Lone Langballe, Orla Annexgaard, Per Christensen
Bemærkninger Chefkonsulent Jan Skougaard deltog i dagens møde. Eggert Olesen deltog som suppleant for Flemming Bastrup og Dorte Høj deltog som suppleant for Orla Annexgaard

Sagsid.: 14/8995
Sagsfremstilling
Byrådet besluttede på mødet den 13. april 2016 (sag nr. 1), med nedenstående dagsorden, at socialchef Claus Fjeldgaard erstatter direktør Mette Andreassen som medlem af Handicaprådet.
 
Direktør for Job og Velfærd Mette Andreasen er tidligere på Byrådets møde den 20. maj 2015 (sag nr. 1) udpeget som medlem af Handicaprådet
 
Med henblik på at optimere sekretariatsbetjeningen og samtidigt tilstræbe en koordinering på tværs af Integrationsrådet, Frivillighedsrådet, Udsatterådet, Ældrerådet og Handicaprådet har Job og Velfærd samlet sekretariatsbetjeningen af de omhandlede råd på en medarbejder.
 
Den pågældende medarbejder vil fremover være Forvaltningens gennemgående repræsentant i rådene, herunder også i Handicaprådet. 
 
I forbindelse med den interne reorganisering af sekretariatsbetjeningen har Forvaltningen vurderet, at det er hensigtsmæssigt, at det fremover er Socialchef Claus Fjeldgaard, der er Forvaltningens repræsentant på møderne i Handicaprådet, i stedet for direktør for Job og Velfærd Mette Andreassen
 
INDSTILLING
Borgmesteren indstiller,
 
at socialchef Claus Fjeldgaard erstatter direktør Mette Andreassen som medlem af Handicaprådet.
 
BESLUTNING I BYRÅDET DEN 13-04-2016
Indstillingen fra borgmesteren godkendes.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 10-05-2016
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 12/4697
Sagsfremstilling
På møderne i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 17. marts 2016 (sag nr. 7) og Ældre- og Sundhedsudvalget den 5. april 2016 (sag nr. 9) blev udvalgene orienteret om resultaterne af tilsyn på Socialområdet, Beskæftigelsesområdet og Ældreområdet i 2015, med nedenstående dagsordener. Begge udvalg besluttede at sende sagerne til orientering i Handicaprådet.
 
På dagens møde i Handicaprådet vil Marianne Villekold, tilsynskonsulent i Job og Velfærd, orientere om tilsyn 2015.
 
Orientering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
 
Den kommunale tilsynsforpligtigelse
Kommunalbestyrelsen skal i henhold til gældende lov føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynsforpligtigelsen omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne udføres.
 
Viborg Kommunes tilsyn Socialområdet og Beskæftigelsesområdet
Tilsynsopgaverne varetages af Tilsynsenheden i Job og Velfærd. Tilsynsenheden i Job & Velfærd anvender fem graduerede vurderingsterminologier (smileyer) i den samlede bedømmelse af tilbuddene.
Disse er som følger: Meget tilfredsstillende, Tilfredsstillende, Neutral, Mindre tilfredsstillende og Ikke tilfredsstillende.
 
Tilsynsenheden har i alt gennemført 13 tilsyn.
 
Handicaptilbuddene har fået følgende vurderinger i tilsynsrapporterne:
 • En ”Meget tilfredsstillende”
 • En ”Tilfredsstillende”
 • En ”Neutral”
 
Psykiatritilbuddene har fået følgende vurderinger i tilsynsrapporterne:
 • Fire ”Meget tilfredsstillende” (tilsynet på Værestedet i Karup blev ikke gennemført på vanlig vis og har derfor ikke fået nogen vurderings-smiley)
 
De Beskyttede beskæftigelsestilbud har fået følgende vurderinger i tilsynsrapporterne:
 • To ”Meget tilfredsstillende”
 
De private tilbud har fået følgende vurderinger i tilsynsrapporterne:
 • Tre ”Meget tilfredsstillende”
 
Handicapområdet
I 2015 er der gennemført tilsyn på de tre aktivitets- og samværstilbud på området. Skriversvej, Gimle og Solsikken. Det generelle indtryk af det pædagogiske og omsorgsmæssige arbejde samt den generelle faglige indsats er, at tilbuddene er velfungerende. Tilbuddene har generelt fokus på udvikling af brugernes ressourcer samt deres selvbestemmelse og medindflydelse. Tilsynsenhedens opmærksomhedspunkter har primært været målrettet aktivitets – og samværstilbuddene Gimle og Skriversvej da medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø her, har været påvirket grundet organisationsændringer og ændringer i ledelsen.
 
Psykiatriområdet
På psykiatriområdet er der et botilbud, hvor Viborg Kommune fortsat har tilsynsforpligtelsen. Det drejer sig om Gl. Finderupvej. Derudover har Tilsynsenheden effektueret tilsyn på de fire aktivitets- og samværstilbud: Center for Mestring, Kontaktsted Bjerringbro, Værested Karup samt Huset. Konklusionen på tilsynene er, at tilbuddene generelt er meget velfungerende. Tilgangen til brugerne er baseret på indsigt i målgruppen og gode faglige tilgange, med fokus på udvikling af brugernes ressourcer. Der er stor opmærksomhed på brugernes selvbestemmelse og medindflydelse.
 
Beskyttede beskæftigelsestilbud
I 2015 er der gennemført tilsyn på de to Beskyttede beskæftigelsestilbud Nørremarken og Trepas. Nørremarken og Trepas har hver deres målgruppe inden for hhv. psykiatri - og handicapområdet. Det er Tilsynsenhedens indtryk på baggrund af det pædagogiske arbejde og den faglige indsats på beskæftigelsestilbuddene, at begge tilbud er meget velfungerende. Den brugeroplevede kvalitet med forholdene på tilbuddene var meget høj og der er i indsatsen et særligt fokus på at understøtte brugernes arbejdsmæssige identitet.
 
Private tilbud
Der er ført tilsyn med i alt tre private tilbud. Det drejede sig om Behandlingscenter Tjele, det kombinerede aktivitets- og samværstilbud / beskyttet beskæftigelsestilbud Hatten samt Hjertebo, der er et døgntilbuddet inden for handicapområdet. Tilbuddet er opført efter Lov om friplejeboliger og indgår derfor i den kommunale tilsynsvifte. Tilsynets samlede indtryk af det pædagogiske og omsorgsmæssige arbejde samt den generelle faglige indsats er meget tilfredsstillende. Der er tale om meget velfungerende tilbud, hvor tilgangen til brugerne er præget af en bevidsthed om værdigrundlaget, indsigt i målgruppen og en grundlæggende faglig kvalitet i tilbuddet.
 
En uddybende beskrivelse af konklusionerne af tilsynsbesøgene på samtlige tilbudstyper fremgår af bilaget.
 
INDSTILLING
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om tilsyn Socialområdet og Beskæftigelsesområdet 2015 til efterretning,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet.
 
BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 17-03-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen om tilsyn på Socialområdet og Beskæftigelsesområdet 2015 til efterretning. Udvalget bemærkede, at det følger udviklingen på området med tilfredshed.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at sende sagen til orientering i Handicaprådet.
 
Orientering i Ældre og Sundhedsudvalget
 
Den kommunale tilsynsforpligtigelse
Kommunalbestyrelsen skal i henhold til gældende lov føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynsforpligtigelsen omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne udføres.
 
Den lovfæstede tilsynsforpligtigelse omfatter tilsyn med:

1.    Plejeboligbebyggelser og friplejeboliger.
Som led i tilsynsforpligtelsen skal der hvert år gennemføres mindst et uanmeldt tilsynsbesøg.
2.    Tilbud på fritvalgsområdet. Det vil sige tilbud efter Servicelovens § 83 om personlig og praktisk hjælp samt madservice til borgere i eget hjem.

Viborg Kommunes tilsynspolitik for tilbud om personlig og praktisk hjælp samt madservice til borgere i eget hjem udgør i tillæg til lovgivningen, rammen om tilsyn med tilbud på fritvalgsområdet. Tilsynspolitikken skal mindst én gang årligt drøftes/evalueres af Kommunalbestyrelsen med henblik på eventuelle justeringer.
 
Ad. 1 Viborg Kommunes tilsyn på plejebolig – og friplejeboligområdet
Tilsynsopgaven varetages af Tilsynsenheden i Job og Velfærd. Tilsynsenheden i Job & Velfærd anvender fem graduerede vurderingstermonologier (smileyer) i den samlede bedømmelse af tilbuddene. Disse er som følger: Meget tilfredsstillende, Tilfredsstillende, Neutral, Mindre tilfredsstillende og Ikke tilfredsstillende.
 
De kommunale plejecentre har fået følgende vurderinger i tilsynsrapporterne:
·         Ni ”Meget tilfredsstillende”
·         Seks ”Tilfredsstillende”
·         En ”Neutral”
 
Friplejehjemmene har fået følgende vurderinger i tilsynsrapporterne:
·         Tre ”Meget tilfredsstillende”
·         En ”Tilfredsstillende”
 
De kommunale plejecentre
I 2015 er der effektueret 16 uanmeldte tilsyn på de kommunale plejecentre. Den overordnede konklusion er at det pædagogiske-, pleje- og omsorgsmæssige arbejde og den generelle faglige indsats samlet vurderes, at være tilfredsstillende og at alle plejecentrene generelt udgøres af velfungerende tilbud. Tilgangen til beboerne er baseret at imødekomme beboernes selvbestemmelse og medindflydelse. Dette kommer til udtryk i forsøg på, at udvise stor fleksibilitet i opgaveløsningen ud fra beboernes individuelle ønsker og behov. Der er desuden fokus på den rehabiliterende indsats, hvilken er blevet styrket i forbindelse med projektet Målrettet træning/rehabilitering for beboere på plejecentre. Tilsynsenheden kan konstatere, at de ressourcemæssige forhold fortsat italesættes af medarbejderne og Tilsynsenheden vil i den sammenhæng, kontinuerligt være opmærksomme på, om dette kan få indflydelse på den beboeroplevede kvalitet.
 
Friplejehjemmene
Der er ført et uanmeldt tilsyn på hvert af de fire friplejehjem beliggende i kommunen. Friplejehjemmene er kendetegnede ved at være velfungerende tilbud, der er baseret på en stor bevidsthed om værdigrundlaget, indsigt i målgruppen og en grundlæggende faglig kvalitet.
Der er i den pædagogiske-, pleje- og omsorgsmæssige indsats fokus på beboernære aktiviteter, der bidrager til at give beboerne en indholdsrig og aktiv hverdag.
 
En uddybende beskrivelse af konklusionerne på baggrund af tilsynsbesøgene på begge tilbudstyper fremgår af bilag 1.
 
Ad. 2 Tilbud på fritvalgsområdet
Tilsynsopgaven varetages af Visitation Sundhed & Omsorg, som i 2015 haft fokus på både de private leverandører og på den kommunale leverandør.
Der har været særligt fokus på om borgeren for den hjælp som borger har behov for og i den sammenhæng leverandørernes tilbagemeldingspligt, når borgers hjælpebehov ændrer sig. Visitation Sundhed & Omsorg kan overordnet konstatere, at de kommunale opgaver efter Servicelovens § 83 – det vil sige tilbud om personlig og praktisk hjælp samt madservice til borgere i eget hjem – løses i overensstemmelse med de afgørelser, myndigheden har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder. Desuden efterlevede leverandørerne Viborg Kommunes servicekrav til leveringen, herunder frister for iværksættelse af indsatser og tilbud om erstatningshjælp.
 
Viborg kommunes tilsynspolitik
Ud over lovgivningen danner Viborg Kommunes tilsynspolitik for alle tilbud efter Servicelovens § 83 rammen om tilsynet med tilbud om personlig og praktisk hjælp samt madservice til borgere i eget hjem.
 
Tilsynspolitikken præciserer Lovgrundlag, Formål med tilsyn, Hvem og hvad, der føres tilsyn med, Hvordan tilsynet udføres samt Opfølgning på tilsynet.
 
Kommunalbestyrelsen skal en gang om året forholde sig til tilsynspolitikken og om nødvendigt foretage justeringer af samme.
 
Forvaltningen har forholdt sig til tilsynspolitikken og vurderer ikke, at der for nuværende er grundlag for at foretage justeringer af tilsynspolitikken.
 
INDSTILLING
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om tilsyn på Ældreområdet for 2015 til efterretning,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget godkender, at der ikke for nuværende foretages justeringer i tilsynspolitikken,
 
at Ældre- og Sundhedsudvalget sender sagen til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet
 
BESLUTNING I ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 05-04-2016
Ældre- og Sundhedsudvalget tog orienteringen om tilsynet på Ældreområdet for 2015 til efterretning.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget godkendte, at der ikke for nuværende foretages justeringer i tilsynspolitikken.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede at sende sagen til orientering i Ældrerådet og Handicaprådet.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede endvidere at invitere tilsynskonsulenten i Job & Velfærd til at orientere om tilsyn på Ældreområdet på mødet i Ældre- og Sundhedsudvalget i august.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede endelig, at mødet i august afvikles på Skovvænget i Bjerringbro.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 10-05-2016
Marianne Villekold orienterede om tilsyn på voksenområdet og om resultaterne af tilsyn i 2015. Oplæg og tilsynsmanual lægges som bilag til referatet.
 
Handicaprådet takkede for besøget og tog orienteringen til efterretning.
 
Claus Fjeldgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.
Bilag

Sagsid.: 16/15983
Sagsfremstilling
 
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget arbejder aktuelt med at frigøre et råderum på i alt to procent af serviceudgifterne i 2017, hvoraf den ene procent skal gå til Statens omprioriteringsbidrag.
 
Råderummet der skal frigøres udgør 9,283 mio. kr., hvoraf 2,321 mio. kr. forbliver som Udvalgets råderum, og kan bruges til budgetudfordringer eller nye initiativer.
Af råderummet på 9,283 mio. kr. udgør Statens omprioriteringsbidrag 4,642 mio. kr., som forudsættes tilvejebragt via generel effektivisering på Udvalgets politikområde.
 
På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 17. marts 2016 (sag nr. 3) og den 28. april 2016 (sag nr. 3) drøftede udvalget, hvordan råderummet på 1% til Byrådets og Udvalgets nye investeringer, nye initiativer eller budgetudfordringer skal findes, samt hvad Udvalgets eget råderum skal anvendes til.
 
Claus Fjeldgaard vil på dagens møde orientere om status på processen for Budget 2017.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 10-05-2016
Claus Fjeldgaard orienterede om Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets seneste drøftelse af budget 2017.
 
I forhold til kravet om 1% besparelse til omprioriteringsbidraget, skal der igangsættes en række tiltag, for at besparelsen kan effektueres.
 
I forhold til 1% besparelse til omprioritering i Viborg Kommune findes besparelsen på
·        Ordningen for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)
·        Brugertidsprocenten (BTP) på botilbud
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget pegede på følgende områder, som de ønsker at prioritere i budget 2017:
·        Boligsocial helhedsplan
·        Mæglingstilbud til par i voldelige relationer
·        Driftsstøtte til SIND Fristedet
 
Der er aktuelt udsigt til budgetbalance i 2016, men det kræver fortsat stram økonomistyring.
 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 16/15983
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 26. april 2016 (sag nr. 2), med nedenstående dagsorden, at sende udvalgets forslag til budget 2017-2020 i høring. Budgetforslaget fremgår af bilag 1. Skema til høringssvar fremgår af bilag 2.
 
Bestyrelser, MED-udvalg samt handicapråd og ungdomsråd har mulighed for at komme med kommentarer til forslaget til budgettet. Høringsperioden løber fra den 27.04.2016 til den 13.05.2016 kl. 10.00. Høringssvarene vil indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets endelige behandling af forslaget den 24. maj 2016, inden det fremsendes til Økonomiudvalget med henblik på behandling på budgetkonferencen den 25.-26. august 2016.
 
Sidste frist for modtagelse af høringssvar er fredag den 13. maj 2016 kl.10.00.
 
Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af sagen
I henhold til procesplanen for budget 2017-2020 drøfter Børne- og Ungdomsudvalget følgende elementer af sit budgetforslag med henblik på at sende det i høring:
 
 • Tilvejebringelse af økonomisk råderum
 • Aktuelle budgetudfordringer
 • Anlægsbudget: Nye anlægsønsker og omprioriteringer
 
Børne- og Ungdomsudvalget behandler derefter høringssvarene på udvalgsmødet 24. maj 2016.
 
I henhold til den godkendte procesplan behandles tekniske ændringer til anlægsbudgettet på udvalgsmødet 14. juni 2016.
 
Tilvejebringelse af økonomisk råderum
Det decentrale budget reduceres med 1 %, hvilket svarer til ca. 13,1 mio. kr. I bilag 1 beskrives, hvordan den resterende reduktion på ca. 18,7 kan realiseres på centrale konti.
 
Aktuelle budgetudfordringer
Børne- og Ungdomsudvalget kan prioritere 0,5 % af sit budget svarende til godt 7,9 mio. kr. til finansiering af aktuelle budgetudfordringer. Forud for mødet 26. april 2016 er der beskrevet ønske om finansiering af driften af den boligsociale helhedsplan, der finansieres i samarbejde med bl.a. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Demografiregulering og flygtninge
Børne- og Ungdomsudvalget er opmærksom på den positive befolkningsudvikling på Dagtilbud og Skoler, hvorfor udvalget ønsker en positiv demografiregulering på de to politikområder. Den positive demografiregulering er på 2,7 mio. kr. på Dagtilbud og 10,4 mio.kr. på Skoler i 2017.
Der forventes et stigende antal flygtningebørn. Dette forhold indgår i Byrådets drøftelse af budgettet.
 
Anlægsbudget
Byrådet har vedtaget, at nye og presserende anlægsønsker skal finansieres ved at udskyde eller reducere allerede vedtagne anlægsprojekter. I bilaget er det beskrevet, hvordan de to nye anlægsprojekter ”Samling af institutionerne Skals børnehuse” og ”Børnehuset Søndergaard” kan finansieres ved omprioritering af det vedtagne projekt ”Ny institution i Møgelkær”.
 
Chefgruppen deltager i Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelse af sagen.
 
INDSTILLING
Direktøren for Børn & Unge indstiller,
 
at tilvejebringelsen af det økonomiske råderum godkendes
 
at udvalget drøfter aktuelle budgetudfordringer
 
at idéoplæggene til anlægsønsker godkendes
 
at det samlede budgetmateriale sendes i høring i perioden 27. april 2016 til 13. maj 2016
 
BESLUTNING I BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET DEN 26-04-2016
Tilvejebringelsen af det økonomiske råderum blev godkendt
 
Idéoplæggene til anlægsønskerne blev godkendt med enkelte tilretninger
 
Det samlede budgetmateriale tilrettes i overensstemmelse med Børne- og Ungdomsudvalgets beslutninger og sendes herefter i høring i perioden 27. april 2016 til 13. maj 2016
 
Børne- og Ungdomsudvalget tilkendegiver endvidere, at udvalget ønsker demografiregulering på dagtilbudsområdet og på skoleområdet
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at der udarbejdes høringssvar.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 10-05-2016
Handicaprådet drøftede høringsmaterialet.
 
Udkastet til høringssvar, som var sendt til Handicaprådet forud for mødet blev godkendt, under forudsætning af, at der tilføjes en bemærkning om, at der bør ses bredt på afledte gener og udgifter for de berørte familier, når der foretages serviceomlægninger.
Handicaprådets høringssvar lægges som bilag til referatet.
 
Claus Fjeldgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.
Bilag

Sagsid.: 14/60993
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 6. april 2016 (sag nr. 8) at sende et udkast til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik i høring. Ældre- og Sundhedsudvalgets behandling af forslaget ses nedenfor.
 
Politikken er udarbejdet på baggrund af drøftelser i Ældre- og Sundhedsudvalget, fyraftensmødet med borgere og andre interessenter, samt de input, der er modtaget via postkort og på viborg.dk. Desuden har ministeriet opstillet en række krav til indholdet i værdighedspolitikker.
 
Høringsperioden varer til den 11. maj 2016. Herefter drøftes de indkomne høringssvar i Ældre- og Sundhedsudvalget inden politikken godkendes endeligt i Byrådet i juni.
 
Behandling i Ældre og Sundhedsudvalget
Ældre- og Sundhedsudvalget har i løbet af 2016 ved flere lejligheder drøftet forslag til indhold i Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Senest på mødet den 5. april, hvor udvalget også samlede op på inddragelsesaktiviteterne.
På baggrund af drøftelserne i Ældre- og Sundhedsudvalget, fyraftensmødet med borgere og andre interessenter samt de input, der er modtaget via postkort og viborg.dk har den nedsatte arbejdsgruppe udarbejdet det vedlagte forslag til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik.
Forslaget omfatter arbejdsgruppens forslag til vision, temaer og indsatser, som udvalget på dette møde drøfter med henblik på at forslaget sendes i høring.
Forslagets vision, temaforslag og målsætninger har tidligere været fremlagt for udvalget. På baggrund af udvalgets drøftelser om anvendelsen af kommunens andel af Værdighedsmilliarden er der nu udarbejdet forslag til fokus- og indsatsområder.
 
Visionen for politikken er:
Viborg Kommune – gode og værdige seniorliv
·        Samarbejde om et meningsfuldt seniorliv
·        Aktivt medborgerskab og sund livsførelse
·        Trivsel og tryghed, hvis behovet for hjælp opstår
 
Politikkens overordnede tema er Livskvalitet, med fire underliggende temaer:
·        Fællesskab
·        Selvstændighed og medindflydelse
·        Værdighed
·        Tryghed
 
Der vil blive udarbejdet effektmål for politikken, når der er klarhed over, hvilke initiativer, der sættes i gang med midler fra Værdighedsmilliarden.  
Effektmålene fremlægges senere til godkendelse i Ældre- og Sundhedsudvalget. 
Efter dagens drøftelse foreslås det, at udkastet til politikken sendes i høring ved Ældreråd og Handicapråd. Andre interesserede vil have mulighed for at indgive høringssvar via viborg.dk. Høringen annonceres på Viborg.dk, Facebook og i ugeaviserne. Der bliver tale om en relativt kort høringsperiode idet politikken forventes drøftet igen i Ældre- og Sundhedsudvalget i slutningen af maj med henblik på efterfølgende godkendelse i Byrådet.
 
INDSTILLING
Direktøren for Job & velfærd indstiller,
 
at forslag til Senior- og Værdighedspolitik drøftes, og
 
at forslaget sendes i høring ved Handicapråd og Ældreråd.
 
BESLUTNING I ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 26-04-2020
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede forslag til Senior- og Værdighedspolitik og
 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede,
 
at forslaget sendes i høring ved Handicapråd og Ældreråd.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at der udarbejdes høringssvar.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 10-05-2016
 
Udkastet til høringssvar, som var sendt til Handicaprådets medlemmer forud for mødet, blev godkendt.
Handicaprådets høringssvar lægges som bilag til referatet.
 
Claus Fjeldgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.
Bilag

Sagsid.: 15/67631
Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede på mødet den 9. februar 2016 (sag nr. 2) at arbejde videre med afklaring af muligheder for et samarbejde med ”God Adgang” omkring registrering af oplysninger om tilgængelighed i Viborg Kommune.
 
Samarbejde med God Adgang forudsætter, at der afsættes budgetmidler til både udgifterne til registrering og de årlige udgifter til medlemskab af mærkeordningen og genbesøg, hvor God Adgang hvert 3. år opdaterer registreringerne.
 
Udgifter
 • Registrering af i alt 20 bygninger/steder i løbet af to år, forudsat at der registreres en blanding af at store og små bygninger/steder. Foretages af God Adgang. Pris i alt ca. 100.000 kr.
 • Medlemskab for hver bygning/sted, der er registreret. Pris pr sted pr år: 500 kr.
 • Genbesøg, hvor registreringer af steder/bygninger opdateres hvert 3. år. Pris pr sted hvert 3. år: ca. 2.000 kr.
 
Det betyder, at der vil være en engangsudgift på ca. 100.000 kr. for registrering af 20 bygninger/steder, og en årlig driftsudgift på gennemsnitligt ca. 25.000 kr.
 
Handicaprådet kan på dagens møde drøfte og beslutte, hvilket forslag om finansiering, rådet ønsker at fremsætte.
 
Forslag til finansiering
Forvaltningen kan pege på to mulige forslag, som kan fremsættes:
 
 1. Udgifterne til mærkeordningen God Adgang finansieres af Handicaprådets budget. Dette forslag kræver godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget, idet finansiering af information ikke indgår i Handicaprådets formålsbeskrivelse.
 2. Handicaprådet fremsætter forslag til de relevante fagudvalg om at finansiere udgifterne til mærkeordningen, dvs. forslag om at eksempelvis Kultur- og Fritidsudvalget finansierer mærkning og medlemskab for de bygninger/steder, som udvalget har ansvar for.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet fremsætter forslag om, hvordan det ønskede samarbejde med ”God Adgang” finansieres.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 10-05-2016
Det er siden dagsordenens offentliggørelse blevet klart, at der ikke er lovhjemmel til Model 1.
Handicaprådet ønsker at fremsætte forslag om model 2, i den form, som det er muligt.
 
Forvaltningen arbejder videre med at afklare juridiske og økonomiske muligheder for samarbejde med God Adgang.

Sagsid.: 16/16619
Sagsfremstilling
På dagens møde deltager Kim Søgaard, konstitueret leder af Handicapområdet, og Søren Hedemann, leder af STU, og orienterer om status og planer for STU.
 
Orienteringen sker på baggrund af Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning på mødet den 24. november 2015 (sag nr. 4) om at reducere i Socialområdets udgifter på STU Viborg.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 10-05-2016
Kim Søgaard deltog i Handicaprådets møde, og orienterede om status på omlægningen af STU, på baggrund af Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning på mødet den 24. november 2015 om at reducere i Socialområdets udgifter på STU Viborg.
 
Kim Søgaard havde lagt op til en model for omlægningen, men der er siden sket et skifte i omlægningen, delvist efter forslag fra medarbejderne:
·        Mere åben fagfordeling: der tilbydes valgfag frem for linjefag. Det betyder, at de studerendes interesser fortsat kan tilgodeses.
·        Styrkelse af IT-undervisning i den almene undervisning
·        Samarbejde mellem STU og Handicapområdets aktivitetstilbud
 
STU oplever mod forventning en vækst i elevantallet, forventer ca. 100 elever i skoleåret 2016-2017. Det er vanskeligt at lave en præcis prognose.
 
Kim Søgaard besvarede spørgsmål i forhold til:
·        Elevråd: STU har et elevråd – ”De studerendes råd”
·        Idræt: STU har samarbejde med Idrætshøjskolen og med Dansk Handicapidrætsforbund om at tilbyde idræt til skolens studerende.
 
Handicapområdet arbejder på et forslag om at etablere en uvisiteret kontaktsted. Kontaktstedet kan blandt andet være relevant for tidligere STU-elever, som fortsat har behov for en kontakt.
 
Søren Hedemann inviteres til at deltage i et senere møde i Handicaprådet.
 
Jan Skougaard deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsid.: 16/7791
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 28. april 2016 (sag nr. 8), at omlægge det nuværende psykiatri-værested i Karup til et åbent, uvisiteret kontaksted for borgere med psykiske lidelser.
 
Forud for Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde, var forslaget forelagt formanden for Handicaprådet, som bakkede op om forslaget.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning fremgår nedenfor, mens anbefalingen fra Handicaprådets formand fremgår af bilag 1.
 
Viborg Kommunes borgere med psykiske lidelser, har i Viborg og i Bjerringbro mulighed for at benytte de åbne, uvisiterede kontaktsteder Huset og Kontaktsted Bjerringbro. For borgere med psykiske lidelser i Karup findes tilsvarende et værested, som dog kun tilbyder støtte efter forudgående visitation. 
 
Forvaltningen foreslår, at værestedet i Karup omlægges til et åbent, uvisiteret kontaktsted til borgere med psykiske lidelser, pr. 1. juni 2016. Det vil medføre:
 • At de tre kontaktsteder på psykiatriområdet sidestilles
 • At tilbuddet frem over er i overensstemmelse med mindsteindgrebsprincippet i Socialområdets udviklingsplan
 
Status på værestedet i Karup
Værested Karup tilbyder socialt samvær efter servicelovens § 104. Tilbuddet ligger i en to-værelses lejlighed på 1. sal i en boligblok. Lejligheden rummer både værested og personalefaciliteter til bostøtten i Karup. Der er aktuelt 5 borgere visiteret til værestedet. Tre af de fem borgere modtager også bostøtte på niveau 1.
 
Fra værested til kontaktsted
Ved at omlægge fra værested til kontaktsted opnås følgende:
 • Mulighed for, at en bredere gruppe af borgere med psykiske lidelser kan benytte tilbuddet, ligesom i Viborg og Bjerringbro
 • Mulighed for bedre sammenhæng med og overgang til bostøtten
 • Socialafdelingen fritages for visitationsopgaven
 
Omlægningen fra værested til kontaktsted vil ikke medføre ændringer i tilbuddets lovgrundlag, beliggenhed, åbningstider, aktiviteter eller bemanding. Et åbent, uvisiteret kontaktsted i Karup, vil ligesom det nuværende Værested Karup tilbyde socialt samvær efter servicelovens § 104. Tilbuddet vil fortsat være åbent tre timer pr uge, og vil fortsat tilbyde forskellige aktiviteter som eksempelvis socialt samvær over kaffen, ture ud af huset, praktiske opgaver i huset, mulighed for sparring med ligestillede omkring det at have en psykisk lidelse, samt mulighed for at skabe netværk, afhængigt af brugernes ønsker og initiativ.
 
Et åbent, uvisiteret kontaktsted for borgere med psykiske lidelser vil, på samme måde som værestedet, være opført på Tilbudsportalen. Tilbuddet vil fortsat være under tilsyn fra Viborg Kommunes tilsynsenhed, som vil foretage en tilføjelse til den eksisterende godkendelse.
 
Handleplan efter Servicelovens § 141
Omlægningen fra værested til åbent, uvisiteret kontaktsted vil medføre, at støtten i tilbuddet ikke længere er visiteret og dermed baseret på borgernes handleplaner efter servicelovens § 141. Det betyder på den ene side, at brugerne ikke længere har krav på en bestemt støtte ud fra deres handleplan, og på den anden side at støtten i tilbuddet kan være mere fleksibel og fokuseret i forhold til brugernes varierende eller akutte behov. 
 
Økonomi
Forvaltningen foreslår, at tilbuddet bevarer sit faste budget på 72.000 kr. årligt, som dækker lønudgifter samt dele af driftsudgifterne til lejligheden.
 
Kommunikation
Værested Karups aktuelle brugere er orienteret om forvaltningens forslag om omlægning til kontaktsted. Hvis forslaget godkendes, vil der blive lavet en kommunikationsplan, med henblik på at borgere i målgruppen for kontaktstedet orienteres om det nye åbne tilbud.
 
Forslaget er forelagt formanden for Viborg Handicapråd, som bakker op om forslaget.
 
INDSTILLING
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Værested Karup omlægges til et åbent, uvisiteret kontaktsted, pr. 1. juni 2016
 
at tilbuddet beholder sit faste årlige budget på 72.000 kr.
 
at der foretages de fornødne konsekvensrettelser på Tilbudsportalen og i tilbuddets servicedeklaration.
 
BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 28-04-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,
 
at Værested Karup omlægges til et åbent, uvisiteret kontaktsted, pr. 1. juni 2016
 
at tilbuddet beholder sit faste årlige budget på 72.000 kr.
 
at der foretages de fornødne konsekvensrettelser på Tilbudsportalen og i tilbuddets servicedeklaration.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 10-05-2016
Orienteringen blev taget til efterretning.
 
Claus Fjeldgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.
Bilag

Sagsid.: 15/745
Sagsfremstilling
For at sikre et godt samarbejde på børne-handicapområdet holdes én gang årligt et fællesmøde mellem Handicaprådet og Børne- og Ungdomsudvalget.
 
 
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at der drøftes forslag til dagsordenspunkter til fællesmødet.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 10-05-2016
Handicaprådet ønsker følgende punkter dagsordenssat:
 
Samarbejde om God Adgang
Analyse af specialområdet
Budgetoplæg 2017
Undervisning og social inklusion af flygtningebørn

Sagsid.: 15/74225
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 26. januar 2016 (sag nr. 7) et kommissorium for analyse af fremtidig fordeling og organisering af specialområdet (specialklasseområdet).
 
Analysen er på skoleområdet afgrænset til de tre specialafdelinger på henholdsvis Nordre skole, Finderuphøj skole og Egeskovskolen. Analysen indeholder en beskrivelse af, hvordan specialområdet på skolerne ser ud i dag, samt en beskrivelse af en række scenarier for øget inklusion, som kan kombineres på forskellig vis.
                                       
På Dagtilbudsområdet er der beskrevet to scenarier om henholdsvis en opnormering af SE-området og nednormering af tilbuddet på Rørsangervej.
 
Det er vigtigt at understrege at scenarierne kun er overordnet beskrevet.
 
På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 26. april 2016 (sag nr. 4) drøftede udvalget analysen og besluttede, at få udarbejdet en nærmere analyse af, hvorfor der er så store forskelle i udskilningen til specialtilbud skolerne imellem, samt hvorledes børnene profiterer af de respektive tilbud.
 
Når udvalget endelig beslutter, hvilket eller hvilke scenarier de gerne vil arbejde videre med, vil relevante interessenter blive inddraget i processen.
 
Den indledende analyse er vedlagt som bilag.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen om den igangværende analyse af fremtidig fordeling og organisering af specialområdet tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 10-05-2016
Hans Henrik Gaardsøe, direktør for Børn og Unge, deltog i dagens møde og orienterede om ”Analyse af fremtidig fordeling og organisering af specialområdet”, samt det fremtidige arbejde med de analyser, som Børne og Ungdomsudvalget bestilte på mødet den 26. april 2016, og som forelægges udvalget efter sommerferien.
 
Handicaprådet påpegede, at de forskellige modeller for specialundervisning er ulige beskrevet i oplægget, med begrænset vægt til den nuværende model. Handicaprådet udtrykte bekymring for, om den ulige vægt modellerne gives vil have betydning for udvalgets prioritering.
 
Handicaprådet påpegede, at det er vigtigt at se på, om børnene får det tilbud de har behov for, og om et tilbud i nærområdet nødvendigvis er det rigtige.
 
 
Handicaprådet spurgte:
·        Hvad der sker med læringscentrene. På næste møde i Handicaprådet vil Ole Elbæk orientere om oprettelsen af en ny enhed hvori læringscentrene indgår.
·        Hvordan Viborg Kommune vil håndtere en kommende lukning af det regionale tilbud Himmelbjerggården. Viborg Kommune har endnu ikke tilstrækkelige oplysninger til at medtage det forhold i analysen.
 
Claus Fjeldgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.
Bilag

Sagsid.: 15/74988
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (v/)
•        
 
•        
 
Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
•        
 
Teknisk Udvalg (v/Per Christensen)
•        
 
Klima- og Miljøudvalget (v/Per Christensen)
•        
 
Børne- og Ungdomsudvalget (v/Ole Elbæk)
•        
 
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (v/Susanne Bendtsen)
•        
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 10-05-2016
Der blev orienteret fra:
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (v/ Claus Fjeldgaard)
·        Udvalget har været på et spændende besøg i Havredal og hos Købmandsgården i Skelhøje.
 

Sagsid.: 15/74985
Sagsfremstilling
Opfølgning på Handicaprådets møde den 5. april 2016:
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet følger op på eventuelle punkter fra Handicaprådets møde den 5. april 2016.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 10-05-2016
Formanden og Susanne B. Andersen er begyndt at planlægge en dag med ”Snapsting med Handicap”.
 
Formanden har modtaget positive tilkendegivelser fra nabokommunernes handicapråd om deltagelse i afholdelsen af en ”Handicapmesse”
 
Formanden deltager i følgende:
Handicap-Søndersøløbet den 31. maj 2016.
1. spadestik til plejecentret Banebo den 13. juni 2016
Indvielse af Væksthuset den 2. juni 2016.

Sagsid.: 15/74986
Sagsfremstilling
Orienteringspunkter fra formanden:
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 10-05-2016
Behandlet under punkt 12.

Sagsid.: 15/74983
Sagsfremstilling
Forslag:
•        
 
 
Handicaprådets årshjul 2016 er ajourført og vedlagt som bilag 1.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet drøfter emner til kommende møder.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 10-05-2016
BPA-ordningen: besøg af et medlem af BPA-foreningen. Jacob Lynnerup og Mie Klarsø koordinerer.
Bilag