You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 23. august 2016 kl. 15:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Handicapråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Bastrup, Jacob Lynnerup, Knud Gaarn-Larsen, Marius Kristensen, Ole Elbæk, Orla Annexgaard, Per Christensen, Susanne B. Andersen, Susanne Bendtsen, Ulla Serup Thomsen
Fraværende Claus Fjeldgaard, Flemming Gundersen, Lone Langballe
Bemærkninger Chefkonsulent Jan Skougaard deltog i dagens møde

Sagsid.: 14/60993
Sagsfremstilling
Byrådet godkendte på mødet den 15. juni 2016 (sag nr. 25) Viborg Kommunes nye Senior- og Værdighedspolitik samt initiativer igangsat på baggrund af tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet til en mere værdig ældrepleje, også kendt som ’Værdighedsmilliarden’. 
 
Bjarne Hansen, afdelingsleder i Økonomi- og Personalestaben, vil på dagens møde orientere om udmøntning af Viborg Kommunes andel af ’Værdighedsmilliarden’.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-08-2016
Bjarne Hansen orienterede om ’Værdighedsmilliarden’ og udmøntning af Viborg Kommunes andel af puljen.
 
Det blev drøftet:
·        Hvad der sker med puljens aktiviteter og medarbejdere, når puljen overgår til bloktilskud.
·        At Handicaprådet ønsker en prioritering af ældre handicappede
·        Hvordan forvaltningen vil udmønte styrkelsen af arbejdet en ’En værdig død’ og ernæring for hjemmeboende.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.
 
Oplægget er vedlagt som bilag til referatet.

Sagsid.: 16/27161
Sagsfremstilling
Ifølge Servicelovens § 154 har enhver pligt til at underrette kommunen, hvis de får kendskab til, at et barn/en ung fra forældrenes eller anden opdragers side udsættes for vanrøgt, nedværdigende forhold eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare.
 
Det betyder, at alle borgere (naboer, familie, foreningsledere, tilfældige forbipasserende, osv.) har pligt til at underrette kommunen for på denne måde at sikre, at barnet/den unge og familien hurtigt får tilbudt hjælp.
 
I forhold til antallet af underretninger har der over det sidste halve år været en stigning på 28% fra 783 til 1003. De 1003 underretninger dækker over 655 børn. I mange af sagerne er der altså modtaget mere end en underretning på samme barn.
 
Ole Elbæk, chef for Familie og Rådgivning, vil på dagens møde orientere om status på underretninger i Børn og Unge.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-08-2016
Ole Elbæk orienterede om status på underretninger i Børn og Unge og gennemgik de forskellige kategorier af underretninger.
 
Det blev drøftet, at skoler og døgninstitutioner har pligt til at registrere fastholdelser og magtanvendelser, og er orienteret om dette. Med udgangspunkt i den øgede inklusion på skolerne, er Handicaprådet interesseret i af følge udviklingen på skoleområdet.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 16/27161
Sagsfremstilling
Børn og Unge har fået en ny afdeling for Pædagogisk Praksis og Læring (PPL), som fra 1. januar 2017 samler det nuværende Ressourcekorps, Sproghuset, læringscentrene på skolerne, fraværskonsulenterne, to konsulenter fra Sekretariatet og hele PPR.
 
Ole Elbæk, chef for Familie og Rådgivning, vil på dagens møde orientere om den nye afdeling.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-08-2016
Ole Elbæk orienterede om ny afdeling for Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) i Børn og Unge.
 
Det blev drøftet:
·        At den nye afdeling har en understøttende funktion i forhold til medarbejderne i Børn og Unge. Derfor er der eksempelvis ikke ansat socialrådgivere i den nye afdeling.
·        At den nye afdeling også er involveret i arbejdet omkring flygtningebørn.
 
Handicaprådet takkede for en god orientering, som blev taget til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 16/27161
Sagsfremstilling
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-08-2016
Ole Elbæk orienterede om etablering af en ny udførerenhed for unge i Børn og Unge, som indebærer en adskillelse af myndighed og udfører.
 
Det blev drøftet:
·        At der er en vigtig opgave i forhold til at styrke de unges tilknytning til fritidsjob, uddannelse og beskæftigelse, både som mål og som middel.
·        At UU har pligt til støtte til de unge, som er i risiko for at falde ud af skole og uddannelse.
 
Handicaprådet takkede for en god orientering, som blev taget til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 12/8807
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 9. august 2016 en sag om nye leverandørkontrakter for fritvalgs-området med nedenstående tekst. Udvalget besluttede at sende kontrakterne i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet. Der er frist for indsendelse af høringssvar den 9. september 2016.

”Sagsfremstilling

Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede på sit møde den 23. februar 2016 (sag 5) et sæt reviderede leverandørkontrakter for personlig pleje og praktisk hjælp. På mødet var der lagt op til en drøftelse af, om forvaltningen skulle indarbejde Kammeradvokatens anbefalinger til at forebygge og begrænse konsekvenserne af konkurser inden for private hjemmeplejeleverandører i leverandørkontrakterne.
 
Udvalget besluttede at forlænge de eksisterende kontrakter med henblik på, at problemstillingen vedrørende Kammeradvokatens anbefalinger indgik i den temadrøftelse om udbudsområdet, som Byrådet afholdt i april.
 
På baggrund af temadrøftelsen har Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. maj 2016 (sag 9) besluttet, at de nuværende krav til leverandører videreføres.
 
På denne baggrund fremlægges de vedlagte leverandørkontrakter hermed igen med henblik på godkendelse.
 
Ved sagens behandling i februar oplyste forvaltningen, at forvaltningen arbejdede på at ændre pakkestrukturen på området og at disse ændringer ville medføre ændringer i leverandørkontrakterne. Det har efterfølgende vist sig, at det ikke er nødvendigt at ændre i kontrakterne og derfor er der ikke foretaget ændringer i de udkast, der blev fremlagt i februar.
 
De fremlagte udkast er udarbejdet på baggrund af tilbagemeldinger fra leverandører, medarbejdere og administration. Der er udelukkende foretaget mindre rettelser i forhold til de tidligere kontrakter.
 
Kontraktudkastene adskiller sig i forhold til de tidligere kontrakter på følgende punkter:
 • Tilbud om ernæringsvurdering til alle nye borgere der modtager personlig pleje eller praktisk hjælp
 • Præcisering af, at leverandøren ikke må tage imod og opbevare nøgler til borgeres hjem
 • Rettelser og opdateringer i forhold til offentligheds-, persondata- og forvaltningsloven
 • Grammatiske og forklaringsmæssige rettelser og tilføjelser
 
Ændringer til kontraktudkastene er markeret med rød i bilagene. 
 
Høring
Som det også var tilfældet med tidligere års kontrakter anbefales, at udkastene sendes til høring hos Ældrerådet og Handicaprådet, inden kontrakterne godkendes endeligt i udvalget.

Indstilling

Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at leverandørkontrakterne sendes i høring hos Ældreråd og Handicapråd.

Beslutning 09-08-16

 
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede at sende godkendelse af leverandørkontrakter for fritvalgs-området i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at der udarbejdes et høringssvar.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-08-2016
Handicaprådets formand og næstformand har deltaget i et arbejdsmøde om leverandørkontrakter for fritvalgs-området, og Handicaprådets bemærkninger blev taget til efterretning ved den lejlighed.
 
På baggrund heraf har formanden udarbejdet det vedhæftede høringssvar (bilag 3).
 
Handicaprådet godkendte høringssvaret.
Bilag

Sagsid.: 16/26379
Sagsfremstilling
Handicaprådets formand vil på dagens møde præsentere Handicaprådets høringssvar til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets oplæg til budget for 2017.
 
 
Høringssvaret sendes pr. e-mail til Handicaprådets medlemmer forud for mødet.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-08-2016
Formanden præsenterede Handicaprådets høringssvar til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets og Ældre- og Sundhedsudvalgets oplæg til budget for 2017.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.
 
Høringssvaret er vedlagt som bilag til referatet.
Bilag

Sagsid.: 16/33111
Sagsfremstilling
Handicaprådet har på dagens møde mulighed for at evaluere arrangementet ’Snapsting med Handicap’, som løb af stablen på sØnæs den 21. juni 2016.
 
Arrangementet kan eksempelvis evalueres i forhold til: 
 • Program (fx indhold, form, tidspunkt, varighed)
 • Deltagere
 • Frivillige
 • Organisering
 • Kommunikation
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at ’Snapsting med Handicap’ evalueres.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-08-2016
Formanden orienterede om processen bag ’Snapsting med Handicap’.
 
Ulla Serup, Susanne Andersen og Claus Fjeldgaard har evalueret arrangementet, og arbejder allerede nu med planer for et lignende arrangement i 2017.
 
Snapsting 2017 dagsordenssættes på et senere møde i Handicaprådet.
 
Formandens artikel om ’Snapsting med Handicap’ er vedlagt som bilag til referatet.
Bilag

Sagsid.: 16/34458
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget inviterer i fællesskab de 5 råd, der er nedsat på Job- og Velfærds området til seminar den 1. september.
 
Frivillighedsrådet, Handicaprådet, Integrationsrådet, Udsatterådet, og Ældrerådet er inviteret. Handicaprådets medlemmer er inviteret direkte via en kalenderinvitation.
 
Programmet for dagen er en blanding af oplæg fra de to politiske udvalg, oplæg ved Anders Jacobi fra firmaet Lets Involve og endelig en del gruppearbejde.
Målet med dagen er at der skal etableres konkrete forslag til nyudvikling af samarbejde og udvikling af det samlede sociale område.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-08-2016
Jan Skougaard orienterede om baggrunden og programmet for Samskabelsesseminar den 1. september 2016.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsid.: 14/14041
Sagsfremstilling
For at sikre et godt samarbejde på handicapområdet afholder Social- og Arbejdsmarkedsudvalget to årlige fællesmøder med Viborg Handicapråd. Næste fællesmøde afholdes onsdag den 14. september kl. 15.15-16.45 på Viborg Rådhus, mødelokale M5.
 
Dagsorden 
På det seneste fællesmøde mellem Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Viborg Handicapråd den 15. marts 2016, blev det besluttet at dagordenssætte en række emner på det kommende møde.
 
Handicaprådets formandskab har derfor på formøde den 1. juli 2016 godkendt, at det er disse følgende punkter, som dagsordenssættes på det kommende fællesmøde. 
 1. Velkomst v/ Søren Gytz Olesen, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
 2. Indkomne punkter fra fællesmødet den 15. marts 2016:
a.    Drøftelse af, hvad der rører sig i Handicapområdet, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget skal være opmærksom på
b.    Drøftelse af, hvordan handicapområdets/socialområdets forskellige parter, herunder især Handicaprådet, kan understøtte intentionerne i Socialpolitikken
c.    Drøftelse af hvilke boformer for handicappede kommunen har og skal have frem over
d.    Drøftelse af mulighederne for kultur og idræt for handicappede
e.    Drøftelse af sammenhænge mellem handicap- og integrationsindsatser
 1. Indkomne punkter fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 1. september 2016.
 2. Eventuelt
 3. Afrunding af dagens møde v/ Ove Kent Jørgensen, næstformand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen om dagsorden til fællesmøde den 14. september 2016 tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-08-2016
Handicaprådet godkendte dagsordenen.

Sagsid.: 15/75626
Sagsfremstilling
Claus Fjeldgaard, Socialchef, vil på dagens møde orientere om status på Botilbuddet Katrinehaven Syd.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-08-2016
Punktet blev udsat til næste møde.

Sagsid.: 15/74988
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (v/Claus Fjeldgaard)
•        
 
Ældre- og Sundhedsudvalget (v/Claus Fjeldgaard)
•        
 
Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
•        
 
Teknisk Udvalg (v/Per Christensen)
•        
 
Klima- og Miljøudvalget (v/Per Christensen)
•        
 
Børne- og Ungdomsudvalget (v/Ole Elbæk)
•        
 
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (v/Susanne Bendtsen)
•        
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-08-2016
Handicaprådet fik orientering fra følgende fagudvalg:
 
Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
·        Har igangsat arbejdet med en ny kulturstrategi, bl.a. med fokus på tilgængelighed. Der vil blive en offentlighedsperiode i november 2016.
 
Teknisk Udvalg (v/Per Christensen)
·        Har drøftet effektivisering/besparelser i den kollektive trafik i 2017, som vil føre til besparelser bl.a. på bybusserne.
·        Har genopslået taxabevillingerne i Viborg.
·        Forvaltningen har lavet et notat til Byrådet om betalt parkering, forud for budgetforhandlingerne.
·        Banevejsprojektet er så langt, at jernbanedelen er ved at være færdig. Kødannelse ved perrontrappen vil blive løst, når den nye bro opføres.
 
Handicaprådet ønsker at få et eventuelt forslag om betalt parkering til høring.

Sagsid.: 15/74985
Sagsfremstilling
Opfølgning på Handicaprådets møde den 7. juni 2016:
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet følger op på eventuelle punkter fra Handicaprådets møde den 7. juni 2016.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-08-2016
Der blev fulgt op på følgende punkter:
 • Marie Holdt fra BPA-foreningen har været til møde med Claus Fjeldgaard, som efterfølgende har været til møde med medlemmer fra Danske Handicaporganisationer. Der meldes om et godt samarbejde, og derfor er der ingen bemærkninger om besparelsen inden for BPA-området i Handicaprådets budget-høringssvar.
 • Handicaprådets forslag om etablering af samarbejde med God Adgang kom for sent til at komme med i dette års budgetforhandlinger. Forvaltningen arbejder på at finde en løsning.
 • Et punkt om Handicaprådets budgetforslag indsættes frem over i årshjulets første kvartal.
 • Handicaprådet ønsker snarest en afklaring af forvaltningens muligheder for at deltage i arbejdet med en Handicapmesse i 2017. Handicaprådet ønsker emnet dagsordenssat på næste møde.

Sagsid.: 15/74986
Sagsfremstilling
Orienteringspunkter fra formanden:
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-08-2016
Formanden orienterede om:
·        Handicaprådet har i dag uddelt Handicaprådets Tilgængelighedspris 2016 til Viborg Bibliotekerne.
·        Formanden har aftalt med Søren Hedemann fra STU, at han besøger Handicaprådet på et senere møde.
·        Danske Handicaporganisationer og Børn og Unge har holdt inklusionsmøde den 18. august 2016. Materiale fra mødet er sendt til Handicaprådets medlemmer.
·        Handicaprådet har fået en henvendelse fra Heidi Aagaard fra Borgerservice, som ønsker at Handicaprådet bidrager til arbejdet med online booking i Borgerservice. Heidi Aagaard deltager i Handicaprådets møde i december.
·        Handicaprådet har fået en invitation til indvielse af projektet om tilgængelighed i den historiske bykerne den 23. september 2016.
·        Handicaprådet har modtaget en rapport om indsatser for rygmarvsskadede, og formanden har tilkendegivet at rådet gerne deltager i det fremtidige arbejde.
·        De Frivilliges Hus skal have ansat en ny leder. Handicaprådet vil fortsætte dialogen med De Frivilliges Hus om at finde en ny tilgængelig beliggenhed.
·        Formanden har udarbejdet høringssvar vedr. hjælpemidler og parykker.
·        Det holdes Klyngebrugerrådsmøde i Region Midt den 5. september 2016. Der skal bl.a. drøftes tidlig udskrivning fra psykiatrien.
·        Naturlig Tilgængelighed har deltaget i indvielse af Tange Sø-broen og deltager senere i indvielse af den nye handicaptilgængelige båd.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagsid.: 15/74983
Sagsfremstilling
Forslag:
•        
 
 
Handicaprådets årshjul 2016 er ajourført og vedlagt som bilag 1.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet drøfter emner til kommende møder.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-08-2016
Revidering af Handicappolitikken dagsordenssættes den 11. oktober 2016.
Bilag