You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 13. september 2016 kl. 15:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Handicapråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Claus Fjeldgaard, Flemming Bastrup, Flemming Gundersen, Jacob Lynnerup, Knud Gaarn-Larsen, Lone Langballe, Marius Kristensen, Ole Elbæk, Orla Annexgaard, Per Christensen, Susanne B. Andersen, Ulla Serup Thomsen
Fraværende Susanne Bendtsen
Bemærkninger Chefkonsulent Jan Skougaard deltog i dagens møde

Sagsid.: 15/75626
Sagsfremstilling
Claus Fjeldgaard, Socialchef, vil på dagens møde orientere om status på Botilbuddet Katrinehaven Syd.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 13-09-2016
Claus Fjeldgaard orienterede om status på Katrinehaven Syd, i forhold til ledelse, organisering, tilsyn, medarbejdere og vikarer. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er løbende blevet orienteret om situationen, ligesom der er etableret en god dialog med de pårørende.
 
Påbuddet fra Socialtilsyn Midt lægges på Viborg Kommunes hjemmeside snarest.
 
Det blev drøftet:
 
·        At relationer er vigtige i det sociale arbejde, men at relationerne skal være professionelle og borgerne skal have mulighed for relationer til et team af medarbejdere. Det er drøftelser som også pågår inden for Børn og Unge.
·        At den nuværende situation er resultatet af en uhensigtsmæssig udvikling, der er sket over lang tid.
·        Om situationen på Katrinehaven vil få økonomiske konsekvenser for det samlede Handicapområde og at ekstraudgifter til lederløn ikke rammer borgerne i Katrinehaven Syd.
·        Hvordan der kan skabes god ledelse i Katrinehaven, så medarbejderne får den nødvendige pædagogiske ledelse.
·        Der er lagt en plan for udvikling af Katrinehaven, herunder faglig udvikling for medarbejderne.
 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 16/33047
Sagsfremstilling
Socialområdet evaluerer og reviderer aktuelt områdets Kvalitetsstandarder, som første gang blev udarbejdet og godkendt i efteråret 2015.
 
Med udgangspunkt i kvalitetsstandarderne fra 2016, som ses i bilag 1, inviteres Handicaprådet på dagens møde til at bidrage med helt overordnede input til arbejdet med kvalitetsstandarderne.
 
Det forventes, at Handicaprådet får forslaget til reviderede Kvalitetsstandarder for Socialområdet til høring på rådets møde den 11. oktober 2016.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at rådet giver overordnede input til evaluering og revidering af Socialområdets kvalitetsstandarder.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 13-09-2016
Handicaprådet gav følgende input til evaluering og revidering af Socialområdets kvalitetsstandarder:
 
·        Det foreslås, at det tilføjes i mål-beskrivelsen, at det forventes, at medarbejderne har kendskab til og respekt for den enkelte borgers formåen, både fysisk, psykisk og kognitivt.
·        Kvalitetsstandarderne ikke er ’lov’ – der skal være rum til sund fornuft.
·        Der kan i nogle tilfælde være for stort fokus på tidsafgrænsede indsatser
·        Der blev stillet spørgsmål ved, om det er nødvendigt at revidere kvalitetsstandarder hvert år
·        Der blev stillet spørgsmål ved Socialområdets begrænsede brug af NADA-øreakupunktur
·        Der blev stillet spørgsmål til sagsbehandlingstiderne, som opleves meget lange
·        Der bør fremgå, hvordan borgere skal forholde sig når de fylder 67 år
·        Det bør fremgå, hvilke muligheder der er for beskyttet beskæftigelse
·        Der bør under praktisk hjælp være mulighed for hjælp til strygning
·        Det undrer, at der et så stift system vedrørende indkøb
·        Der bør være mere tydelighed omkring personlig tid og fællestid, samt muligheder for ferie.
 
Mere konkrete kommentarer kan sendes til Rie Andersen, på ra1@viborg.dk
 
Handicaprådet orienteres, når processen omkring BPA-ordningen er gennemført.
Bilag

Sagsid.: 16/29225
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har på møderne henholdsvis den 9. august 2016 (sag nr. 4) og den 11. august 2016 (sag nr. 5) behandlet en sag om ”Regeringens 10 mål for social mobilitet”, med følgende enslydende dagsorden:
 
SAGSFREMSTILLING
Regeringen har i maj 2016 offentliggjort 10 mål for social mobilitet (se bilag 1). Denne orientering vedrørende de 10 mål for social mobilitet præsenteres for både Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på udvalgenes møder i august.
 
Der er igangsat et samarbejde med Børn & Unge og Job & Velfærd i forhold til at udarbejde en handleplan for Viborg Kommunes arbejde med de 10 mål for social mobilitet. Handleplanen skal danne et overblik over hvilke tiltag Viborg Kommune allerede har, som understøtter opfyldelsen af målene, og eventuelle yderligere indsatser, som skal sættes i værk. Denne handleplan præsenteres for Børne- og Ungdomsudvalget på møde den 27. september 2016 og for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 29. september 2016.
 
De 10 mål skal sætte retningen for udviklingen af den sociale indsats overfor følgende målgrupper:
 
Udsatte børn og unge
Personer stofmisbrugsbehandling
Personer i alkoholbehandling
Hjemløse
Personer udsat for vold i nære relationer
Personer med handicap
Personer med psykiske vanskeligheder eller sociale problemer
 
På landsplan omfatter målgruppen 143.000 personer.
 
Det er hensigten at arbejdet med de sociale mål blandt andet skal belyse, hvilke kommuner, der har særligt gode løsninger, som kan blive udviklet og udbredt til andre kommuner.
 
10 mål for social mobilitet
Formålet med de 10 mål for social mobilitet er, at flere skal være en del af arbejdsfællesskabet, og færre skal være socialt udsatte. Alle skal have mulighed for at leve et selvstændigt liv.
 
Mål 1-5: Flere skal være en del af arbejdsfællesskabet
Mål 1: Udsatte børn og unges faglige niveau i folkeskolen skal forbedres
Mål 2: Flere udsatte unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse
Mål 3: Flere personer med handicap skal i uddannelse og beskæftigelse
Mål 4: Flere personer med psykiske vanskeligheder eller sociale problemer skal i uddannelse eller beskæftigelse
Mål 5: Flere personer udsat for vold i nære relationer skal i uddannelse og beskæftigelse
 
Mål 6-10: Færre skal være socialt udsatte
Mål 6: Færre udsatte unge skal begå kriminalitet
Mål 7: Færre skal være hjemløse
Mål 8: Større effekt af stofmisbrugsbehandling
Mål 9: Større effekt af alkoholbehandling
Mål 10: Flere uden for arbejdsfællesskabet skal deltage i den frivillige indsats
 
Målsætninger og opfølgning
Regeringen har ikke fastsat absolutte mål for, hvilket niveau kommunerne skal nå, men alle kommuner skal sikre fremdrift ved løbende at udvikle deres sociale indsats. Det er op til den enkelte kommune selv at fastsætte hvilket niveau kommunen skal nå for at bidrage til udviklingen.
 
Regeringen ønsker at indgå i en dialog med Kommunernes Landsforening om, hvordan der bedst kan følges op på de enkelte kommuners niveau og fremdrift på de sociale mål.
 
For at gøre status på de sociale mål vil der blive indført en årlig socialpolitisk redegørelse, som bliver lanceret første gang i juni i år.
 
Chefgruppen deltager i udvalgets behandling af sagen.”
 
Begge udvalg godkendte orienteringen og besluttede at de inden udgangen af 2016 skal præsenteres for en handleplan for de ti mål.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 13-09-2016
Claus Fjeldgaard orienterede kort om arbejdet med regeringens ti mål for social mobilitet. Socialområdet arbejder sammen med Børn og Unge om at afklare, hvor langt man er med indsatser i forhold til de ti mål.
 
Handicaprådet vil løbende blive orienteret om arbejdet med målene.
Bilag

Sagsid.: 16/43675
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget har på mødet den 30. august 2016 (sag nr. 4) drøftet udmøntning af restbeløbet af Værdighedsmilliarden 2017, med nedenstående dagsorden. Udvalget besluttede at sende følgende emner sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet:
 
  • Bedre pleje og omsorg for demente i hjemmet
  • Tilskud til tillempet styrketræning for 75+
  • Udvidelse af klippekortordning
 
SAGSFREMSTILLING
 
Tidligere behandling af anvendelsen af Værdighedsmilliarden
 
Fra Sundheds- og Ældreministeriet har Viborg Kommune fået besked om, at kommunen kan forvente at modtage ca. det samme beløb fra Værdighedsmilliarden i 2017, som kommunen modtog i 2016. I 2016 var beløbet på 16,716 mio. kr.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget og Byrådet har på forhånd disponeret over langt størstedelen af Værdighedsmilliarden for 2017. Byrådet godkendte på sit møde den 15. juni 2016 (sag nr. 25) følgende anvendelse af midlerne for 2016 og størstedelen af midlerne for 2017:
 
Værdighedsmilliard
 
 
 
 
Politisk prioritering
 
 
 
 
 
 
 
2016
2017
Selvbestemmelse / Velfærdsteknologi
 
 
7,00
0,40
 
Indkøb af GPSer til hjemmeplejen og plejecenter
 
0,75
0,40
 
Velfærdsteknologi, herunder skylle-tørre toiletter, skærme, senge, m.m.
6,45
0,00
Mad og Ernæring
 
 
 
 
2,75
5,50
 
Forslag til styrkelse af mad og måltider på plejecentre
 
2,00
4,00
 
Styrket indsats i forhold til ernæring for hjemmeboende, samt
0,75
1,50
 
ansættelse af diætist til kostfaglig vejledning
 
 
 
En værdig død
 
 
 
 
0,50
1,00
 
Styrke arbejdet med En værdig død
 
 
0,50
1,00
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
 
1,50
1,00
 
Tværfagligt samarbejde om borgere med særligt behov for tryghed, f.eks. psykisk sårbare ved ansættelse af psykiatrisk sygeplejeske og pædagog
0,50
1,00
 
Digirehab
 
 
 
 
 
1,00
0,00
Livskvalitet
 
 
 
 
 
4,75
8,25
 
Ledsagerordning for 67+ årige
 
 
 
0,25
0,50
 
Udvidelse af klippekortordningen
 
 
1,25
2,50
 
Indkøb af bus, der blandt andet kan anvendes ifm. transport af borgere til træning
0,40
0,05
 
Generel opnormering af hjemmeplejen
 
 
2,50
5,00
 
Medfinansiering af indkøb af bus til plejecentrene
 
0,15
0,00
Administration, ekstern revision, m.v.
 
 
0,20
0,20
I alt
 
 
 
 
 
16,70
16,35
Rest til prioritering
 
 
 
 
0,00
0,35
 
 
Som det fremgår resterer der et beløb på ca. 350.000 kr. til prioritering i 2017. Viborg Kommune skal senest 15. november 2016 indsende forslag til anvendelsen af midler fra Værdighedsmilliarden i 2017 til Sundheds- og Ældreministeriet.
Ministeriet har varslet, at de sender mere information om indsendelsen af redegørelsen for 2017 efter sommerferien, men materialet er endnu ikke modtaget. Det er således uvist, om ministeriet stiller særlige krav til udbetalingen af midlerne.
 
Baggrund for prioritering af resterende midler
 
I forbindelse med drøftelserne af anvendelsen af 2016-midlerne blev der på udvalgsmødet den 14. juni (sag nr. 4) ikke afsat midler til følgende velfærdsteknologiske investeringer:
·         Touch & Play - 750.000 kr.
·         Den elektroniske receptionist - 1,5 mio. kr.
·         Desuden blev beløbet til det mobile interaktive gulv reduceret med 300.000 (Beløbet er efterfølgende blevet nedsat til 100.000 kr.)
 
I foråret drøftede Ældre- og Sundhedsudvalget hvilke initiativer fra Ældremilliarden, der skulle fortsætte i 2016. Her blev det besluttet at følgende initiativer ikke skulle videreføres:
·         Målrettet træning på demenscentre/-afsnit - 0,5 mio. kr.
·         Tilskud til tillempet styrketræning for 75+ - 1,0 mio. kr.
·         Styrket indsats for hjemmeboende yngre ældre demente – 0,3 mio. kr.
·         Bedre pleje og omsorg for demente i hjemmet – 0,8 mio. kr.
 
Som nævnt ovenfor har ministeriet endnu ikke udmeldt kravene til udbetaling af Værdighedsmilliarden i 2017. For udbetaling af midlerne i 2016 var der krav om, at midlerne skulle anvendes til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser. Hvis dette krav videreføres er det usikkert om initiativerne fra Ældremilliarden kan videreføres i uændret form med midler fra Værdighedsmilliarden for 2017.
 
Høring
 
Ældrerådet og Handicaprådet i kommunen blev i foråret hørt om den foreslåede anvendelse af midlerne fra Værdighedsmilliarden for 2016 og 2017. På denne baggrund foreslås det, at anvendelsen af restbeløbet sendes i høring ved de to råd. Herefter behandles sagen igen i Ældre- og Sundhedsudvalget den 27. september 2016 med henblik på efterfølgende godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
 
Supplerende kan det oplyses, at Viborg Kommune den 24. juli 2016 modtog endeligt tilsagn om kommunens andel af Værdighedsmilliarden. Første halvdel af midlerne er udbetalt og anden del udbetales omkring 1. september 2016.
 
INDSTILLING
Direktøren for Job og Velfærd indstiller,
 
at anvendelsen af restbeløbet på 350.000 kr. drøftes, herunder de forslag der ikke blev prioriteret i 2016 samt eventuelle alternative forslag, og
 
at forslaget til anvendelsen af restbeløbet sendes i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet.
 
BESLUTNING I ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 30-08-2016
Ældre- og Sundhedsudvalget drøftede anvendelsen af restbeløbet på 350.000 kr., og besluttede,
 
at følgende emner sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet:
 
  • Bedre pleje og omsorg for demente i hjemmet
  • Tilskud til tillempet styrketræning for 75+
  • Udvidelse af klippekortordning
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at der udarbejdes høringssvar.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 13-09-2016
Handicaprådet godkendte formandens udkast til Høringssvar.
 
Høringssvaret lægges som bilag til referatet.
Bilag

Sagsid.: 16/18156
Sagsfremstilling
 
Handicaprådet har på dagens møde mulighed for at følge op på seminaret, herunder blandt andet om der er temaer og ideer fra dagen, som Handicaprådet ønsker at arbejde videre med.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at der følges op på samskabelsesseminaret.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 13-09-2016
Handicaprådet efterlyser yderligere initiativer som opfølgning på samskabelsesseminariet.
 
Handicaprådet efterlyser involvering af andre relevante aktører inden for frivillighedsområdet, uden for den kommunale verden.
 
Opsamling på samskabelsesseminariet er dagsordenssat på de kommende fællesmøder mellem de politiske udvalg og rådene.

Sagsid.: 15/74988
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (v/Claus Fjeldgaard)
•        
 
Ældre- og Sundhedsudvalget (v/Claus Fjeldgaard)
•        
 
Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
•        
 
Teknisk Udvalg (v/Per Christensen)
•        
 
Klima- og Miljøudvalget (v/Per Christensen)
•        
 
Børne- og Ungdomsudvalget (v/Ole Elbæk)
•        
 
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (v/Susanne Bendtsen)
•        
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 13-09-2016
Der blev orienteret fra følgende udvalg:
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (v/Claus Fjeldgaard)
·        Der er arbejdet med regeringens ti mål for Social Mobilitet, som Handicaprådet allerede er orienteret om.
 
Ældre- og Sundhedsudvalget (v/Claus Fjeldgaard)
·        Der kommer snart en sag på om ledsagerordning for 75+ årige.
·        Der har været en orienteringssag på dagsordenen om overvægtige børn.
·        Der er stort fokus på Klosterhaven og Klostertoften.
 
Teknisk Udvalg (v/Per Christensen)
·        Der er fremsat forslag om udformning af området omkring Banebroen, Midtbyens Gymnasium og den relaterede parkering, som nu er i offentlighedsfasen.
·        Der er fremsat et forslag om udvidelse af friplejehjem i Sparkær
·        Der bliver fremsat et projektforslag om bygningsmæssige dele af sØnæs, herunder toiletforhold.
·        Der er søgt om flere penge til etablering af Banebroen, forslaget går videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget.
·        Der har været debat om tilgængeligheden på ø-perronen ved Banegården. En del af problemerne skyldes midlertidige løsninger i anlægsfasen, samt problemer med elevatoren, som nu bliver udbedret. Der vil ikke blive ændret på trampen. Der vil blive etableret elevatorer i hver ende af ø-perronen, samt adgang til banebroen.
·        Der vil blive afholdt et borgermøde om den kommende trafikplan. Handicaprådet er velkomne til at deltage.
·        Der har været møder med Herning Kommune om Alhedestien, og der vil blive indkaldt til yderligere møder om udformningen af stien.
 
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 15/74985
Sagsfremstilling
Opfølgning på Handicaprådets møde den 23. august 2016:
 
  • God Adgang
  • Handicapmesse
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet følger op på eventuelle punkter fra Handicaprådets møde den 23. august 2016.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 13-09-2016
Handicaprrådet ønsker at følge op på følgende punkter:
·        Etablering af nyt botilbud på Kærsangervej.
·        Revisitering til aktivitetstilbud
·        Medarbejdere der arbejder på flere botilbud
·        Udvikling på Trepas/Nørremarken
·        Frivillighedskoordinatorer i Socialområdet – hvad er status på deres arbejde?
·        Nødret inden for børneområdet

Sagsid.: 15/74986
Sagsfremstilling
Orienteringspunkter fra formanden:
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 13-09-2016
Formanden orienterede om følgende:
 
Handicaprådet er inviteret til at deltage i logokonkurrence vedr. velfærdsteknologi.
 
Handicaprådet holder fællesmøde med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. september 2016.
 
Handicaprådet har fået en invitation til møde med CP-Ung den 8. oktober 2016.
 
Handicaprådet var inviteret til 1-års fødselsdag på Æblegården.
 
DH har lavet inspirationsmateriale vedr. rammeaftalerne på det specialiserede socialområde. Formanden sender materialet rådets medlemmer.
 
Formanden har modtaget et kort over Viborg Naturpark. Formanden sender materialet til rådets medlemmer.
 
Handicaprådet er blevet bedt om at udarbejde høringssvar til det aktuelle Budgetforslag. Formanden udarbejder et udkast, som sendes til kommentering blandt rådets medlemmer.
 
Formanden har givet input til Socialt Akuttilbuds reviderede hjemmeside, som nu fungerer og er blevet flot.
 
Arbejdet med Handicapmessen går i gang nu. Der er nedsat en styregruppe.
 
Der er afholdt første møde om Snapsting med Handicap i 2017. 
 
Handicaprådet har modtaget invitation til årets VISO-konference om specialområdet. Det besluttes, at invitationen også sendes til rådets suppleanter. De som ønsker at deltage, skal give besked til formanden.

Sagsid.: 15/74983
Sagsfremstilling
Forslag:
•        
 
 
Handicaprådets årshjul 2016 er ajourført og vedlagt som bilag 1.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet drøfter emner til kommende møder.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 13-09-2016
Henrik Lillesø inviteres til at fortælle om sit arbejde på Sprogskolen. 
 
Der ønskes orientering om:
 
  • Status på Asmild Toft
  • Handicapleders og Psykiatrileders studietur til Budapest
Bilag