You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 15. november 2016 kl. 15:00

Mødested Hald Ege Miniregnskov
Udvalg Viborg Handicapråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Claus Fjeldgaard, Flemming Bastrup, Flemming Gundersen, Jacob Lynnerup, Knud Gaarn-Larsen, Lone Langballe, Marius Kristensen, Orla Annexgaard, Per Christensen, Susanne B. Andersen, Ulla Serup Thomsen
Fraværende Ole Elbæk, Susanne Bendtsen
Bemærkninger

Sagsid.: 16/56541
Sagsfremstilling
Handicaprådet indleder dagens møde med et besøg i Hald Eges Miniregnskov. Medarbejdere fra Trepas, og Janni Retoft leder af Jobigen vil orientere om regnskoven og vise rundt på stedet.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 15-11-2016
Handicaprådet tog orienteringen om Hald Eges Miniregnskov til efterretning.
 
Handicaprådet var meget begejstrede for de nye rammer og den beskæftigelse, som de handicappede får i Miniregnskoven.

Sagsid.: 16/56541
Sagsfremstilling
Banebro-projektet
 
Teknik- og Miljøforvaltningen vil på dagens møde orientere Handicaprådet om det kommende Bane-broprojekt.
 
Trine Christensen som er projektleder i Trafik og Veje, vil gennemgå indhold og tidsplan.
 
Teknisk Udvalg forventes at blive præsenteret for projektet senere i november måned.
 
En nærmere beskrivelse af projektet er vedlagt som bilag til sagen.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet drøfter orienteringen med henblik på at fremsende eventuelle bemærkninger til Teknisk Udvalg.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 15-11-2016
Orienteringen om Banebroprojektet og udviklingen af den nye bydel blev taget til efterretning.
 
Trine Christensens materiale om Banebro-projektet vedlægges som bilag til sagen.
 
Materialet fra oplægget sendes af Ulla Serup Thomsen til Tilgængelighedens By med henblik på at indhente supplerende oplysninger til sagen.
 
Handicaprådet anbefaler, at der i projekteringen tages højde for større bredde i elevatorerne.
 
Materialet drøftes med Tilgængelighedens By den 6. december 2016.
Bilag

Sagsid.: 16/56541
Sagsfremstilling
Opsamling fra Samskabelsesseminaret den 1. september 2016
 
Der er tidligere udsendt referat fra samskabelsesseminaret til samtlige mødedeltagere.
 
I den forbindelse blev det også aftalt at sætte samskabelse på som dagsordenspunkt på de efterfølgende møder i alle råd i Job & Velfærd.
 
Referatet fra seminaret er vedlagt som bilag 1 til dagsordenspunktet.
 
Handicaprådet skal drøfte, om der er temaer fra dagen, som rådet ønsker at tage op som dagsordenspunkter.
 
 
Mødet afholdes onsdag den 30. november klokken 15.30 til 17.00
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet drøfter, om der er temaer fra samskabelsesdagen, der skal dagsordenssættes på kommende møder i rådet, og
 
at Handicaprådet beslutter, om der er temaer fra samskabelsesdagen, der skal dagsordenssættes på det planlagte fællesmøde den 30. november 2016 mellem alle råd, og
 
at Handicaprådet beslutter, hvorvidt der skal udpeges 1 -2 repræsentanter til fællesmødet den 30. november 2016.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 15-11-2016
Handicaprådet besluttede,
 
at flexkørsel, lægekørsel og træningsmuligheder og kulturstrategien indarbejdes i mødeplanen for de kommende møder i Handicaprådet,
 
at punktet frivillighed og de frivilliges rolle tages med som temaer på fællesmødet den 30. november 2016, og
 
at udpege Flemming Gundersen  og Orla Annexgaard som repræsentanter i det videre arbejde om samskabelse.
Bilag

Sagsid.: 15/74988
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (v/Claus Fjeldgaard)
•        
 
•        
 
Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
•        
 
Teknisk Udvalg (v/Per Christensen)
•        
 
Klima- og Miljøudvalget (v/Per Christensen)
•        
 
Børne- og Ungdomsudvalget (v/Ole Elbæk)
•        
 
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (v/Susanne Bendtsen)
•        
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 15-11-2016
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning, idet der blev refereret fra følgende udvalg:
 
Teknisk Udvalg (v/Per Christensen)
 
·         Helhedsplan for Domkirken hvor der er også skal være fokus på tilgængelighed. Det dagsordenssættes som orienteringspunkt på mødet i januar måned
 
·         Teknisk Udvalg har godkendt cykelsti langs Hobro Landevej
 
·         Ny p-plads ved Mønsted Kalkgruber med bedre handicappladser
 
·         Nørresøbadet
 
·         Elevator på Ø-perron, der arbejdes på en eventuel ny løsning

Sagsid.: 15/74985
Sagsfremstilling
Opfølgning på Handicaprådets møde den 11. oktober 2016:
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet følger op på eventuelle punkter fra Handicaprådets møde den 11. oktober 2016.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 15-11-2016
Referat læses op i forbindelse med hvert dagsordenspunkt.
 
Kort opfølgning på klager omkring Bostederne.
Der har været afholdt et konstruktivt dialogmøde med Claus Fjeldgaard. Der gives fra alle sider udtryk for, at det er positivt at dialogen er reetableret.

Sagsid.: 15/74986
Sagsfremstilling
Orienteringspunkter fra formanden:
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 15-11-2016
Formanden orienterede om:
 
·         Møde vedrørende handicapmessen efter dagens møde i Handicaprådet
 
·         Snapsting for handicappede, kan man måske være en del af Borgvold – det undersøges
 
·         Temamøde om frivillighed og samarbejde med kommunen, med oplæg fra Center for frivilligt social arbejde ved Dorte Nørregaard. Temamødet arrangeret af Frivillighedsrådet og De Frivilliges Hus
 
·         Psykiatrikonferencen den 29. november 2016. Tilmelding sker via Bettina Frimor
 
·         KKR konference 16. januar, hvor formand og næstformand deltager

Sagsid.: 15/74983
Sagsfremstilling
Forslag:
•       
 
 
Handicaprådets årshjul 2016 er ajourført og vedlagt som bilag 1.
 
Handicaprådets årshjul 2017 er ajourført og vedlagt som bilag 2.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
at Handicaprådet drøfter emner til kommende møder.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 15-11-2016
Claus Fjeldgaard giver en kort overordnet status på BPA-ordningen på næste møde.
 
Der udarbejdes forslag til besigtigelsestur.
 
Julefrokost planlagt til 6. december 2016 kl. 18.00. Tilmelding via kalenderinvitation.
Bilag