You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 21. februar 2017 kl. 15:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Handicapråd (2013-2017)
Mødedeltagere Claus Fjeldgaard, Flemming Bastrup, Flemming Gundersen, Jacob Lynnerup, Knud Gaarn-Larsen, Lone Langballe, Marius Kristensen, Ole Elbæk, Orla Annexgaard, Per Christensen, Susanne B. Andersen, Susanne Bendtsen, Ulla Serup Thomsen
Fraværende Anders Bertel
Bemærkninger

Sagsid.: 17/4829
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 21-02-2017
Janni Retoft orienterede om etableringen af Jobigen og fusionen af de tidligere tilbud Nørremarken og Trepas ind i en ny organisation.
 
Jani Retoft Gennemgik kerneopgaverne for Jobigen. Det enkelte menneskes motivation er afgørende i mødet og forløbet. 1/3 af medarbejderne er ansat på særlige vilkår.
 
Oplæg fra Janni Retoft er vedlagt som bilag på sagen.
 
På Trepas er der 117 medarbejdere i beskyttet beskæftigelse og 9 som ikke er i beskyttet beskæftigelse.
 
De 9 borgere kommer fra kontanthjælpsområdet og STU og er i henholdsvis afklaringsforløb eller praktik.
 
Der kan tages mere komplekse opgaver ind og fordeles mellem de to montageafdelinger.
 
Fra Jobigen er der stor interesse for at komme i kontakt og dialog med private produktionsvirksomheder i Viborg.
 
Det sikres, at arbejdet ikke er konkurrenceforvridende via kontrolberegninger af de forskellige opgaver.
 
Der arbejdes med samarbejdsprojekter mellem beskæftigelsesområdet og socialområdet.
Sagsfremstilling
Præsentation af Jobigen
 
I forbindelse med rundvisningen i Hald Ege Miniregnskov besluttede Handicaprådet, at de efterfølgende ville have en samlet orientering om Jobigen ved lederen Janni Retoft.
 
Jobigen blev dannet i 2016 på baggrund af en fusion af Trepas, Nørremarken og Work4you.
 
Navnene Trepas og Nørremarken er bevaret af hensyn til såvel de medarbejdere der er ansat i beskyttet beskæftigelse som afdelingens kunder.
 
Der er ansat knap 300 mennesker i Jobigen. De 175 er ansat i beskyttet beskæftigelse, omkring 30 på særlige vilkår fleksjob/løntilskud til førtidspensionister, og de øvrige på ordinære vilkår.
 
Der er udarbejdet en detaljeret beskrivelse af Jobigen, som er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

Sagsid.: 17/4829
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet drøfter og godkender temaer til fællesmødet i april 2017.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 21-02-2017
Handicaprådet besluttede sig for at fremsende følgende forslag til temamødet med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2017:
 
Hvilke af Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutninger i denne periode er vigtige som samarbejdsopgaver for udvalget og Handicaprådet i den nye valgperiode?
 
I den forbindelse ønsker Handicaprådet også en drøftelse af:
·         Udviklingen af socialøkonomiske virksomheder
·         Plejehjemspladser til særlige målgrupper (yngre demente, unge med handicaps, blinde, svagtseende og døve)
·         Perspektiverne for revalidering i Viborg kommune
·         Udviklingen indenfor lægekørsel
 
Derudover ønsker Handicaprådet en generel drøftelse af arbejdet og forventningerne omkring budget 2018.
Sagsfremstilling
Handicaprådet skal drøfte punkter til det kommende fællesmøde med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2017.
 
Handicaprådets forslag vil efterfølgende blive behandlet på det kommende møde i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
 
På nuværende tidspunkt er følgende punkter noteret som mulige temaer:
 
a.    Plejehjemspladser til særlige målgrupper
-      Demente under 60 år
-      Handicappede unge
-      Handicappede (blinde, svagtseende og døve)
-      Udviklingshæmmede
 
b.    Budget 2018

Sagsid.: 17/4829
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at der udpeges 2 medlemmer til smagspanelet.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 21-02-2017
Handicaprådet udpegede Flemming Gundersen og Jakob Lynnerup til smagspanelet.
 
Handicaprådet har derudover følgende supplerende bemærkninger:
 
Der var enighed om, at Handicaprådets to repræsentanter på første møde skal foreslå, at formålet med panelet skal være meget bredere end bare at smage på maden, det vil sige, at man forholder sig til tilberedning, hyppighed, valgmuligheder, opbevaring hos borgeren, problemer med åbning af pakker, tilberedning i hjemmet mv.
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 3. januar 2017 at etablere et smagspanel i forhold til Madservice Viborg.
 
Smagspanelet er bredt sammensat med 36 personer fra forskellige dele af området, herunder med 2 repræsentanter fra Handicaprådet.
 
Smagspanelets første møde afholdes den 21. marts 2017 fra kl. 12.00 – 13.30 på Madservice Viborg.
 
Handicaprådet skal på dagens møde udpege 2 medlemmer af smagspanelet.

Sagsid.: 17/4829
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet drøfter mulige forslag til det videre arbejde omkring samskabelse, og
 
2. at Handicaprådet fremsætter eventuelle forslag til etablering af projekter.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 21-02-2017
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning, idet Handicaprådet under hensyntagen til det valgte fokus på målgrupper i forhold til ensomhed ikke fremadrettet ønsker at deltage i arbejdsgruppen omkring samskabelse.
 
Handicaprådet vil gerne orienteres løbende om det videre arbejde.
 
Handicaprådet dagsordenssætter på mødet i marts ønsker til temaer for samskabelse, der kunne være relevante for Handicaprådet.
 
Med baggrund i dagsordenens sagsfremstilling og debat i rådet, vedtog Handicaprådet at stille sin aktive deltagelse i samskabelsesarbejdet på ”stand by”. Rådet er enige om, at den målgruppe som ensomhedsprojekterne nu retter sig imod ikke er rådets primære målgruppe.
 
Rådet henviser til det generelle arbejde, som er fokus i de eksisterende foreninger, der arbejder med frivilligt socialt arbejde og De Frivilliges Hus fokus på samarbejde mellem alle foreninger i kommunen og alle foreninger inden for De Frivilliges Hus medlemskreds. De Frivilliges Hus har startet et projekt med Frivilligbørs, som sigter mod øget aktivitet i samarbejdet mellem foreningerne.
Sagsfremstilling
Der har været afholdt et par møder omkring samskabelse, og arbejdsgruppen er på sidste møde udvidet med repræsentanter fra De Frivilliges Hus.
 
Der er enighed i arbejdsgruppen om at fokus skal være på ensomhed.
 
I den forbindelse har De Frivilliges Hus udarbejdet en oversigt over foreninger, der har et særligt fokus på ensomhed.
 
Det er vigtigt, at samskabelsesarbejdet sker i samarbejde og ikke i konkurrence med eksisterende tilbud og foreninger.
 
Udgangspunktet for arbejdet på næste møde vil være etablering af småprojekter med afsæt i den enkelte borgers ressourcer og kobling til foreningslivet.
 
Målet er etablering af fællesskaber, hvor alle kan deltage, og hvor forskellighed er en styrke.
 
De foreløbige overvejelser omkring målgrupper:
 
·         Unge studerende / udenlandske studerende
·         Uledsagede flygtninge
·         Ældre med tab af ægtefælle/samlever
·         Ensomme mænd + 50
·         De svagest uddannede unge
 
 
Næste møde i arbejdsgruppen er den 23. februar 2017.
 
Oversigten fra De Frivilliges Hus er vedlagt som bilag.
Bilag

Sagsid.: 17/4829
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen om udgiftsudviklingen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 21-02-2017
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
 
Danske Handicaporganisationer oplever, at den nuværende ordning virker stærkt begrænsende, idet det er besværligt at indsende udgiftsbilag, selvom hjemmeplejen kan medtage udgiftsbilagene, hvis borgeren er visiteret til hjælp fra hjemmeplejen.
Der udtrykkes bekymring for udviklingen på området.
 
Der har været fremsendt klage fra Danske Handicaporganisationer til Ombudsmanden, som har valgt ikke at gå ind i sagen på nuværende tidspunkt.
 
Emnet tages op på mødet med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2017.
Sagsfremstilling
Handicaprådet har bedt om en oversigt over udgifterne til lægekørsel i 2016. Borgerservice som varetager administrationen af ordningen har fremsendt regnskabstal for 2014 til 2016.
 
Udgifterne beløber sig til:
 
 
2014
147.000 kroner
2015
133.000 kroner
2016
  95.000 kroner
 

Sagsid.: 17/4829
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at ændringerne i åbningstider og den nye tidsbestillingsmulighed hos Borgerservice drøftes.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 21-02-2017
Handicaprådet finder, at ændringerne i bestillingsvilkår og borgerbetjening ikke er helt klart belyst, og at praksis ikke svarer til intentionerne.
Derfor udsættes sagen til næste møde, hvor repræsentanter fra Borgerservice deltager.
Sagsfremstilling
Handicaprådets formand er via mail den 27. januar 2017 orienteret om, at Borgerservice ændrer åbningstider, og indfører mulighed for tidsbestilling fra den 6. februar 2017.
Tidsbestillingen giver borgeren mulighed for at træffe borgerservice uden for normal åbningstid, idet der er åbent til klokken 17.00 på to dage.
 
Der kan læse mere i den udsendte pressemeddelelse:
 
 
Tidsbestillingen kan ske via hjemmesiden viborg.dk/BestilTid, eller på telefon 8787 8710, hvis man skal have hjælp til det digitale.

Sagsid.: 17/1348
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 21-02-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (v/Claus Fjeldgaard)
 
·         Handicaprådets høringssvar vedrørende Kontaktstedet er taget til efterretning idet der oprettes brugerråd på stedet
·         Handicaprådets høringssvar vedrørende Grønneparken er taget til efterretning
·         Respirationsaftale giver et mindre økonomisk gevinst til Socialafdelingen
 
 
Ældre- og Sundhedsudvalget (v/Claus Fjeldgaard)
 
·         Drøftelse af den nye organisering i Omsorgs- og Sundhedsområderne
·         Synshandicappede, hvor redegørelsen blev taget til efterretning
·         Unge og misbrug, temadrøftelse
·         Tilberedning af mad
         
 
Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
 
Intet nyt
 
 
Teknisk Udvalg (v/Per Christensen)
 
·         Ansøgning om forbedring af den kollektive trafik til flyvestation Karup
·         Støtte til afprøvning af ”kollektiv trafik” i landsbyområderne
·         Elevator ved Ø-perronen
         
 
Klima- og Miljøudvalget (v/Per Christensen)
 
·         Dagrenovation nyt system med underjordiske containere inkl. sortering og placering
 
 
Børne- og Ungdomsudvalget (v/Ole Elbæk)
 
·         Respirationsudgifter forventes at stige som følge af den nye aftale
·         Misbrug og koordinering på ungeområdet
·         Lukning af Nørresø Børnepension
·         Ressourcefordeling til skolerne – decentralisering af specialundervisningen
 
         
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (v/Susanne Bendtsen)
 
Intet nyt
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (v/Claus Fjeldgaard)
•       
 
Ældre- og Sundhedsudvalget (v/Claus Fjeldgaard)
•       
 
Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
•       
 
Teknisk Udvalg (v/Per Christensen)
•       
 
Klima- og Miljøudvalget (v/Per Christensen)
•       
 
Børne- og Ungdomsudvalget (v/Ole Elbæk)
•       
 
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (v/Susanne Bendtsen)

Sagsid.: 17/1351
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet følger op på eventuelle punkter fra Handicaprådets møde den 17. januar 2017.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 21-02-2017
Opfølgning fra årsmødet i Det Centrale Handicapråd.
 
På årsmødet var der bl.a. en arbejdsgruppe omkring kunst. Statens Museum for Kunst kan kontaktes omkring formidling til handicappede.
Gode erfaringer omkring samarbejde i forhold til adgang, Snapsting for handicappede – et godt samspil med Viborg Kommune.
 
Dialoggruppe om integration af handicappede mødtes i Vemb, med positive oplevelser om mødet mellem en privat virksomhed og handicappede borgere.
Mentorshop i Holstebro ser meget interessant ud.
 
Claus Fjeldgaard oplyste, at der i dag er jobsamtaler, med henblik på ansættelse af ny leder af tilbuddet til domsanbragte.
 
Demensdagen var et vellykket arrangement.
Sagsfremstilling
Opfølgning på Handicaprådets møde den17. januar 2017:

Sagsid.: 17/1353
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 21-02-2017
Formandens orienteringspunkter blev taget til efterretning
 
1.     Orienteringsmøde vedrørende budget for Børne- og Ungeområdet for formand og næstformand den 21. marts 2017 kl. 16.00.
2.     Orientering om arbejdet med God Adgang. Arbejdsgruppen har haft sit første møde og melder tilbage på næste møde i Handicaprådet (kultur og natur er fokusområder) Susanne Bendtsen deltager fremover i arbejdsgruppen.
3.     Handicaprådet er inviteret til borgermøde om udviklingen på Tingvej den 9. marts 2017 kl. 17.00 på Stationen. – vigtigt med fokus på god adgang. Ulla Serup inviterer Tilgængelighedens By.
4.     Frivilligbørs med initiativ fra De Frivilliges Hus, opstart den 23. februar 2017 i Bjerringbro. Den første Frivilligbørs afholdes den 4. april 2017 i Gudenåhuset i Bjerringbro. Invitation er rundsendt.
5.     Anbefalinger fra Det Centrale Handicapråd omkring fordomme. Dette emne bør være fokusområde for Handicaprådet.
6.     Fremtidens ældrepleje – offentligt møde mandag den 27. februar 2017 kl. 19.00 – 21.00.
7.     Handicapmesse. Arbejdsgruppen er allerede langt med planlægning og kan på næste møde fremlægge et foreløbigt program.
8.     Snapsting med handicap 21. juni 2017på Sønæs. Planlægningen er i gang, og der udsendes invitation til alle bosteder, bostøtten og specialskolerne om at deltage også med aktive ”indslag”.
9.     Klyngebrugerråd i Region Midtjylland, expertgruppe af brugerrepræsentanter hvor Ulla Serup deltager
10.  Budgetmøde 9. maj 2017 ved Bjarne Hansen.
11.  Sommerferiefrokost – Forslag: Birgittelyst / Non Mølle kro.
Sagsfremstilling
Orienteringspunkter fra formanden:

Sagsid.: 17/1362
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet drøfter emner til kommende møder.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 21-02-2017
Forslag:
 
·         Overgang fra barn til voksen.
 
·         Høringssvar vedr. budget udarbejdes til junimødet i Handicaprådet.
Sagsfremstilling
Forslag:
•       
 
 
Handicaprådets årshjul 2017 er ajourført og vedlagt som bilag 1.
Bilag

Sagsid.: 17/1365
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
 
2. at Handicaprådet drøfter orienteringspunkter til pressen.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 21-02-2017
·         Landsforeningen LEV har i 2017 fokus på boliger til alle, og er i samarbejde med kulturskolen om temadage.
 
·         ”Det gode måltid” på handicapområdet er et nyt tema. Klaus Holm fra TV2 starter dette op, og arbejdet etableres i samarbejde med Birgith Langballes område.
 
·            Den 23. maj 2017 Frivilliges Charter Borgermøde/opstartsmøde med oplæg fra bl.a. Claus Fjeldgaard. Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark (Frise) og Center for Frivilligt Socialt arbejde deltager i arrangementet.
Sagsfremstilling
Orienteringspunkter til pressen: