You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 9. maj 2017 kl. 15:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Handicapråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Bastrup, Flemming Gundersen, Hans Henrik Gaardsøe, Jacob Lynnerup, Knud Gaarn-Larsen, Lone Langballe, Ole Elbæk, Orla Annexgaard, Per Christensen, Susanne B. Andersen, Ulla Serup Thomsen
Fraværende Marius Kristensen, Susanne Bendtsen
Bemærkninger Konstitueret Socialchef Rie Andersen deltog i dagens møde

Sagsid.: 17/21259
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet drøfter afvikling af handicapmessen herunder fordeling af arbejdsopgaver.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-05-2017
Handicaprådet har debatteret placering og gennemførsel af handicapmessen 2017 og i den forbindelse besluttet, at messen flyttes til 2018.
Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede i juni 2016, at der skulle arbejdes videre med etableringen af en handicapmesse. I den forbindelse blev der nedsat en arbejdsgruppe med 3 repræsentanter fra DH-gruppen, 1 repræsentant fra byrådet og 3 repræsentanter fra forvaltningen. I praksis har det været Socialchefen som har deltaget.
 
Arbejdsgruppen har afholdt månedlige møder. Arbejdsgruppen har drøftet målgruppe, temaer og en række af de praktiske forhold der gør sig gældende i forbindelse med et arrangement af det omfang, som der er lagt op til i planlægningsfasen. Det vil sige med op til 2.500 deltagere.
 
Arbejdsgruppen har godkendt, at messen arrangeres den 6. september 2017 på STU og i et stort cirkustelt placeret ved siden af STU.
 
Arbejdsgruppen har indkredset målgruppen således, at psykiatrien og udsatteområdet ikke er en del af målgruppen for handicapmessen. Den aktuelle målgruppeafgrænsning er vedlagt som bilag 1 på sagen.
 
Arbejdsgruppen har på mødet den 19. april 2017 drøftet den samlede oversigt over de opgaver, der skal løses i forbindelse med realiseringen af handicapmessen. Oversigten er vedlagt som bilag 2 til sagen.
 
En gennemførelse af Handicapmessen i september 2017 forudsætter, at Handicaprådet aktivt og hurtigt forholder sig til de opgaver omkring planlægning og afholdelse, der er beskrevet i bilag 2.
 
Direktør Mette Andreassen har den 1. maj 2017 skrevet til Handicaprådet omkring en bekymring i forbindelse med messens realisering. Henvendelsen er vedlagt som bilag 3 på sagen.
 
Der har været afholdt styregruppemøde den 2. maj 2017, og styregruppens anbefalinger vil blive fremlagt på dagens møde.
 
Direktør for Job & Velfærd Mette Andreasen og direktør for Kultur, Service og Events Lars Stentoft deltager i behandlingen af dette punkt.
Derudover deltager Leder af handicapområdet Kim Søgaard også, idet Kim Søgaard er blevet repræsentant i arbejdsgruppen efter Claus Fjeldgaard.

Sagsid.: 17/21259
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen om sundhedsområdet tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-05-2017
Peter Borup Sørensen orienterede om arbejdet inden for sundhedsområdet og lagde i orienteringen særligt vægt på:
 
·         Status på organisering af sundhedsområdet. Sundhedsområdet omfatter (genoptræning, sundhedscenter (borgerrettede og patientrettede aktiviteter), akutteam, sundhedssatelitter. genoptræningsenhed, trænings- og aktivitetstilbud for hjemmeboende og madservice.
·         Der er et tæt samarbejde med omsorgschefen.
 
Handicaprådet ønsker fokus på:
 
a.     Sundhedstjek for beboere på Handicapområdet – sundhedscentret tilbyder trivselssamtaler til alle borgere. I andre kommuner foregår det på § 103 og §104 tilbud. Dette kan være et supplement til den almindelige kontakt til egen læge.
 
b.    Fokus på sund kost tilbud inden for handicapområdet. Madservice kan måske være en aktør i den sammenhæng?
Sagsfremstilling
Sundhedschef Peter Borup Sørensen vil på dagens møde orientere Handicaprådet om sundhedsområdets organisering, arbejdsopgaver og perspektiverne for indsatsen.

Sagsid.: 17/21259
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen om kulturstrategien tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-05-2017
Steen Lindgaard orienterede om kulturstrategien i Viborg kommune.
 
Steen Lindgaards oplæg er vedlagt som bilag 2 på sagen.
 
Kulturtilbuddene er til alle borgere. Handicapområderne kan tænkes ind i forhold til de konkrete kulturtilbud.
 
Der blev spurgt til kulturtilbud på plejecentrene? Det ligger ikke som en del af strategien at have et særskilt fokus på det område.
 
Kulturområdet er præget af mange selvejende institutioner, hvor formålet definerer deres tilbud og arbejde. For eksempel Skovgaardmuseet, Carte Blanche og Energimuseet.
 
Tilgængeligheden omkring domkirkepladsen er blevet en succes.
Sagsfremstilling
 
Viborg Byråd vedtog den 22. marts 2017 kulturstrategi for perioden 2017-2020.
 
Kulturchef Steen Lindgaard vil på dagens møde orientere Handicaprådet om strategien.
 
Overordnet arbejdes der med 6 forskellige temaer:
 
a. Domkirkekvarteret – Viborg Kulturarv
b. Viborg Sport & Event – Tingvejsprojektet
c. Kultur og erhverv
d. Kultursamarbejder på tværs
e. Kommunikation til borgerne om kulturtilbud
f. Kultur i hele kommunen
 
Kulturstrategien er vedlagt som bilag til sagen.
Bilag

Sagsid.: 17/21259
Indstilling
 
1. at Handicaprådet fremsender forslag til dagsordenspunkter til Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-05-2017
Handicaprådet ønsker at drøfte følgende punkter med Børne- og Ungdomsudvalget:
 
a. Skolebyggeriet på Vestervang, herunder en drøftelse af den aktuelle kapacitet i bygningsmassen
b. Skolebyggeriet på Vinkelvej – Rosenvængets skole, forholdene for denne skoles elever
c. Strukturmodel for tildeling af ressourcer til elever med særlige behov
d. Kulturtilbud på skolerne
e. Skolereformens krav om idræt- og bevægelse
f. Den understøttende undervisning – hvor meget bruges den og hvilke kompetencer er der til stede
 
Handicaprådet vil indlede de enkelte dagsordenspunkter.
Sagsfremstilling
Der er aftalt fællesmøde mellem Handicaprådet og Børne- og Ungdomsudvalget tirsdag den 20. juni klokken 15.00 – 16.00. Handicaprådet er inviteret via kalendersystemet.
 
På dagens møde skal Handicaprådet drøfte, hvilke spørgsmål og temaer rådet ønsker at drøfte med Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagsid.: 16/48721
Resume
Handicaprådet orienteres på dagens møde om en intern omprioritering i Socialafdelingen.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-05-2017
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
 
Der var en drøftelse af den aktuelle normering i forhold til arbejdsopgaverne i Socialafdelingen. Der var ros til sagsbehandlerarbejdet.
 
Socialrådgiverforeningen anbefaler omkring 80 sager pr. sagsbehandler, dette i relation til opgørelsen over sagsantallet.
 
Handicaprådet var glade for orienteringen.
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev på mødet den 27. april 2017 (sag nr. 6) orienteret om en intern omprioritering i Socialafdelingen, med nedenstående dagsorden. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at sende sagen til orientering i Handicaprådet.
 
Resume
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om en intern omprioritering i Socialafdelingen, med henblik på styrkelse af Socialafdelingens fremskudte indsats.
 
Indstilling
Direktøren for Job & velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet
 
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-04-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede at sende sagen til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet.
 
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Det foreslås, at sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet.
 
Beskrivelse
Socialafdelingen har gode erfaringer med fremskudt indsats på bostøtteområdet, i forhold til at nedbringe sagsbehandlingstiden og dermed den tid, borgerne venter på at få den bostøtte, de har behov for. For at styrke den fremskudte indsats og opnå yderligere effekt af indsatsen, foretages en intern omprioritering i Socialafdelingen, således at den fremskudte indsats tilføres to stillinger. Medarbejderne i den fremskudte indsats har ikke myndighedskompetence, men har som opgave at være i dialog med borgerne og forberede sagerne til indstilling og beslutning.
 
Omprioriteringen har følgende mål:
  • At styrke beredskabet i forhold til akutte sager fra regionspsykiatrien, hvor der er behov for en hurtig igangsætning af den kommunale indsats, når borgere udskrives.
  • At nedbringe sagsbehandlingstiden i Socialafdelingen yderligere, jævnfør Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets drøftelse af Socialområdets kvalitetsstandarder på mødet den 1. december 2016 (sag nr. 4).
  • At skabe et vedvarende flow i borgersagerne, med henblik på at etablering og afslutning af støtten sker i overensstemmelse med borgerens behov.
 
En oversigt over sagstallet i Socialafdelingen ses i bilag 1.
 
Finansiering
Udgifterne til styrkelse af indsatsen med to stillinger beløber sig til 0,8 mio. kr. årligt i lønudgifter. De to stillinger finansieres inden for rammen via intern omprioritering i Socialafdelingen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Omprioriteringen gennemføres pr. 1. august 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.
Bilag

Sagsid.: 17/12348
Resume
Handicaprådet præsenteres på dagens møde for forslag til Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg, med henblik på udarbejdelse af høringssvar.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at der udarbejdes høringssvar til forslag til Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-05-2017
Handicaprådet har udarbejdet høringssvar, som er vedlagt som bilag 3 på sagen.
Sagsfremstilling
Forslag til Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive Viborg er behandlet i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på mødet den 27. april 2017 (sag nr. 4) med nedenstående dagsorden:
 
Resume
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget præsenteres på dagens møde for forslag til Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg, med henblik på beslutning om høring i Handicaprådet.
 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at forslag til Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg sendes til høring i Handicaprådet med henblik på efterfølgende godkendelse i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. juni 2017.
 
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 27-04-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at sende forslag til Servicedeklaration for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU) Skive-Viborg til høring i Handicaprådet med henblik på efterfølgende godkendelse i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. juni 2017.
 
Historik
Der har ikke tidligere været udarbejdet servicedeklaration/kvalitetsstandarder for Center for Kommunikation og Undervisning (CKU). Der er politisk godkendte servicedeklarationer og kvalitetsstandarder for Socialområdets øvrige tilbud.
 
Inddragelse og høring
Forslag til servicedeklaration er udarbejdet i samarbejde med Skive Kommune. Tilsvarende sagsbehandling og politisk behandling foregår parallelt i Skive Kommune.
 
Det indstilles, at forslag til servicedeklaration for CKU sendes til høring i Handicaprådet forud for den politiske godkendelse.
 
Beskrivelse
CKU er et fælleskommunalt kommunikationscenter (Skive og Viborg) som tilbyder rådgivning, vejledning, afprøvning af hjælpemidler, sagsbehandling og voksen-specialundervisning til borgere i Skive og Viborg Kommuner med medfødt eller erhvervet handicap inden for områderne syn-, høre-, tale- og kommunikationsvanskeligheder samt til borgere med følger efter erhvervet hjerneskade.
 
Der er nedsat en styregruppe på CKU, der er ansvarlig for, at samarbejdsaftalen følges – herunder sikre en målrettet og løbende tilpasning af tilbuddene på CKU med fokus på indhold, kvalitet og udvikling. Styregruppen på CKU består af Socialcheferne i henholdsvis Skive og Viborg Kommuner samt Centerleder og en afdelingsleder på CKU.
 
Servicedeklaration
Styregruppen besluttede i efteråret 2016, at der skulle udarbejdes en Servicedeklaration (overordnet kvalitetsstandard) for CKU. Forslag til ny Servicedeklaration for CKU Skive-Viborg er vedlagt som bilag 1.
 
Denne servicedeklaration har til formål at sikre, at borgere, pårørende og øvrige samarbejdspartnere har let adgang til tydelige beskrivelser af målgruppe, visitation og ydelser som CKU tilbyder. Servicedeklarationen sætter rammen for de tilbud, man som borger i Skive og Viborg Kommuner kan forvente at få, når man modtager støtte fra CKU Skive-Viborg. 
 
Ydelseskatalog
Ud over servicedeklarationen, er der udarbejdet et ydelseskatalog. Ydelseskataloget er vedlagt som bilag 2, til uddybende orientering. Ydelseskataloget er en beskrivelse af, hvilke konkrete ydelser og indsatser CKU for nuværende tilbyder borgere, pårørende og fagfolk inden for CKU’s områder. Indholdet i Ydelseskataloget bygger på nyeste viden, evidens samt standarder udarbejdet af DTHS (Danske Tale- Høre- og Synsinstitutioner).
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Servicedeklaration for CKU Skive-Viborg fremsættes til politisk godkendelse på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 1. juni 2017, med henblik på ikrafttræden straks der efter.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.”
Bilag

Sagsid.: 17/1348
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (v/Hans Henrik F. Gaardsøe)
•       
 
Ældre- og Sundhedsudvalget (v/Hans Henrik F. Gaardsøe)
•       
 
Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
•       
 
Teknisk Udvalg (v/Per Christensen)
•       
 
Klima- og Miljøudvalget (v/Per Christensen)
•       
 
Børne- og Ungdomsudvalget (v/Ole Elbæk)
•       
 
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (v/Susanne Bendtsen)Sagsid.: 17/1351
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet følger op på eventuelle punkter fra Handicaprådets møde den 14. marts 2017.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-05-2017
Der var gode erfaringer med besigtigelsesturen, Produktionsskolen, Bulderby og Center for Mestring.
 
Udviklingen inden for de tre områder følges tæt, idet der kan være bekymring for ændret lovgivning i forhold til uddannelsesinstitutionerne.
 
Der arbejdes videre med en plan for en ny besøgsrunde i efteråret 2017. Ønske om en styrket brugervinkel på en kommende besøgsrunde.
 
15. maj 2017 er deadline for forslag tilgængelighedsprisen.
Sagsfremstilling
Opfølgning på Handicaprådets møde den 14. marts 2017:


Sagsid.: 17/1353
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-05-2017
Handicaprådet tog orienteringen om følgende punkter til efterretning.
 
·         App om tilgængelighed. Ulla og Jacob tester et produkt som forvaltningen i Job & Velfærd arbejder med.
 
·         Snapsting for handicappede, arbejdet går planmæssigt.
 
·         Debatmøde ”Tag ansvar” den 20. juni 2017 – Ulla deltager.
 
·         Frivillighedscharter i Viborg er godt i gang. Der er møde den 23. maj. 2017 kl. 17.00 på Ungdomsskolen.
 
·         13. juni 2017 sommerferieafslutning på Birgittelyst Kro.
Sagsfremstilling
Orienteringspunkter fra formanden:Sagsid.: 17/1362
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet drøfter emner til kommende møder.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-05-2017
Intet.
Sagsfremstilling
Forslag:
•       
 
 
Handicaprådets årshjul 2017 er ajourført og vedlagt som bilag 1.Bilag

Sagsid.: 17/1365
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at eventuelle punkter drøftes, og
 
2. at Handicaprådet drøfter orienteringspunkter til pressen.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-05-2017
Intet.
Sagsfremstilling
Orienteringspunkter til pressen: