You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 15:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Handicapråd (2013-2017)
Mødedeltagere Jacob Lynnerup, Knud Gaarn-Larsen, Marius Kristensen, Ole Elbæk, Orla Annexgaard, Per Christensen, Susanne B. Andersen, Susanne Bendtsen, Ulla Serup Thomsen, Ulrik Johansen
Fraværende Anders Bertel, Flemming Bastrup, Flemming Gundersen, Lone Langballe
Bemærkninger

Sagsid.: 17/49493
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet drøfter formål, mål og målgruppe for messen, og
 
2. at materialet indgår i det videre arbejde vedrørende etablering af Handicapmesse 2018.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 10-10-2017
Handicaprådet besluttede, at målet fortsat er at få lavet en handicapmesse. Med henblik på at få fastsat formål, rammer, målgruppe m.v. blev det besluttet at afholde et temamøde om projektet. Formanden indkalder til et møde formodentlig i november eller december måned 2017.
Sagsfremstilling
Handicaprådet blev på sidste møde orienteret om opstartsmødet den 6. september 2017, som drøftede etablering af en handicapmesse i 2018.
 
Referatet fra dette møde er sendt til rådets medlemmer, men er også vedlagt som bilag til sagen.
 
En del af beslutningen på mødet den 6. september var, at Handicaprådet ud fra temaet ”Rummelighed og Fællesskab” skulle arbejde videre med en præcisering af blandt andet;
 
  • Formål
  • Mål
  • Målgrupper
 
For at indkredse disse temaer er der afsat tid til en drøftelse i Handicaprådet af medlemmernes synspunkter og tanker omkring temaet. Drøftelserne kan for eksempel tage udgangspunkt i 2 modsatrettede runder med:
 
a) Hvorfor skal handicaprådet lave en handicapmesse? og
 
b) Hvorfor skal Handicaprådet ikke lave en handicapmesse?
 
Handicaprådets drøftelser kan indgå som materiale i det videre arbejde i styregruppen for messen.
 
Mette Hagen kulturkonsulent fra Kultur Service og Events deltager i dette punkt.

Sagsid.: 17/48544
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen omkring Tværgående Udvalg for Ledige Unge (TULU) tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 10-10-2017
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
 
Punktet tages op på et senere møde, hvor der sættes fokus på forløbet fra børn til voksne.
 
Oplæg fra Claus Jensen er vedlagt som bilag 3 til sagen.
Sagsfremstilling
Afdelingsleder i Jobservice og UU Claus Jensen, vil på dagens møde orientere om arbejdet i TULU (Tværgående Udvalg for Ledige Unge).
 
TULU er nedsat i 2015, som et udvalg med repræsentanter fra byråd, erhvervsliv uddannelsesinstitutioner og fagbevægelsen, med fokus på at nedbringe ungeledigheden i Viborg kommune.
 
TULU har på mødet den 10. juni 2017 drøftet indsatsen i forhold til en række forskellige handleplaner, som skal medvirke til at afhjælpe ungeledigheden på længere sigt.
 
Oversigten er vedlagt som bilag 1.
 
Derudover er der etableret en række initiativer, som skulle medvirke til en hurtig effekt. En oversigt over disse tiltag er vedlagt som bilag 2.

Bilag

Sagsid.: 17/48225
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at Handicaprådet fremsender et høringssvar til Teknisk Udvalg.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 10-10-2017
Handicaprådet godkendte indstillingen.
 
Desuden blev det besluttet, at bemyndige formanden til at sende et høringssvar til den igangværende offentlighedsfase.
 
Høringssvaret skal omfatte følgende emner: Visionen, kollektiv trafik, fodgængere og cykelstier, samt at hele kommunen er inddraget.
 
Handicaprådet var meget tilfreds med gennemgangen og hele oplægget.
 
Oplæg fra Lene Jensby er vedlagt som bilag 1.
 
Høringssvar fra Handicaprådet er vedlagt som bilag 2.
Sagsfremstilling
Lene Jensby ingeniør i Teknik & Miljø vil på dagens møde give en orientering om forslaget til trafikplan for Viborg kommune.
 
Trafikplanen har 6 centrale temaer:
 
Biltrafik
Kollektiv trafik
Cykeltrafik
Fodgængere
Erhvervstrafik og
Trafiksikkerhed
 
Forslaget til trafikplan er i høring frem til den 12. oktober 2017.
 
Der er etableret en hjemmeside, som beskriver arbejdet med trafikplanen og de skitserede mål for arbejdet. Hjemmesiden kan ses via følgende link
Bilag

Sagsid.: 17/1348
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 10-10-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (v/Ulrik Johansen)
·         Orientering om analyse af behovs- og kapacitet for borgere med særlig behov
·         Orientering om samarbejdet mellem Region og kommunerne
 
 
Ældre- og Sundhedsudvalget (v/Ulrik Johansen)
·         Orientering om analyse af behovs- og kapacitet for borgere med særlig behov
·         Orientering om samarbejdet mellem Region og kommunerne
 
 
Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
·         Intet    
 
 
Teknisk Udvalg (v/Per Christensen)
·         Teknisk Udvalg indstiller til byrådet, at der laves et tillægsprojekt til projektet Tilgængelighed i Viborg midtby, således at Kompagnistræde også belægningsmæssig bliver i stil med det I ser på Nytorv.
·         Der bliver også lavet en ny fornyelse i nedre Gravene og Sct. Mathias Port i 2018, hvor der også bliver lavet ledelinje for blinde og svagtseende.
·         Der er bevilliget midler til at påbegynde en trafikal fredeliggørelse af kaserneområdet, og der bliver lavet en bedre forbindelse mellem kaserneområdet og det nye område i Banebyen med forbedrede cykelsti og vejvisning.
 
 
Klima- og Miljøudvalget (v/Per Christensen)
·         Intet   
 
 
Børne- og Ungdomsudvalget (v/Ole Elbæk)
·         Intet   
 
 
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (v/Susanne Bendtsen)
·         Intet
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (v/Ulrik Johansen)
•       
 
Ældre- og Sundhedsudvalget (v/Ulrik Johansen)
•       
 
Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
•       
 
Teknisk Udvalg (v/Per Christensen)
•       
 
Klima- og Miljøudvalget (v/Per Christensen)
•       
 
Børne- og Ungdomsudvalget (v/Ole Elbæk)
•       
 
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (v/Susanne Bendtsen)Sagsid.: 17/1351
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet følger op på eventuelle punkter fra Handicaprådets møde den 12. september 2017.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 10-10-2017
I forbindelse med besøget for Center for mestring følges der efterfølgende op på fremsendelse af materiale vedrørende deres pædagogiske tilgang og værdier. Forvaltningen rykker for materialet.
 
Forvaltningen anmodes om at følge op på sidste mødes indlæg vedrørende affaldssortering, således rådet bliver orienteret om, hvilke konkrete tiltag der bliver taget vedrørende handicappedes muligheder for at bruge de planlagte sorteringsordninger. Herunder evt. fritagelse for særlig betaling og affaldssortering.
Sagsfremstilling
Opfølgning på Handicaprådets møde den 12. september 2017:


Sagsid.: 17/1353
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 10-10-2017
·         Orientering om Handicap- og Psykiatrikonference den 28. november 2017 i Kolding. Orla, Ulla og Susanne deltager.
·         VISU-konference i Nyborg den 5. december 2017. Susanne deltager.
 
 
Siden sidst:
·         Indvielse på STU.
·         STU har afholdt et velarrangeret høstmarked.
 
 
Handicaprådet tog orientering til efterretning.
Sagsfremstilling
Orienteringspunkter fra formanden:Sagsid.: 17/1362
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet drøfter emner til kommende møder.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 10-10-2017
Der var ikke særlige ønsker til punkter.
Sagsfremstilling
Forslag:
•       
 
 
Handicaprådets årshjul 2017 er ajourført og vedlagt som bilag 1.
 Bilag

Sagsid.: 17/1365
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at eventuelle punkter drøftes, og
 
2. at Handicaprådet drøfter orienteringspunkter til pressen.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 10-10-2017
Intet.
Sagsfremstilling
Orienteringspunkter til pressen: