You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 12. december 2017 kl. 15:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Handicapråd (2013-2017)
Mødedeltagere Anders Bertel, Flemming Bastrup, Flemming Gundersen, Jacob Lynnerup, Knud Gaarn-Larsen, Lone Langballe, Marius Kristensen, Orla Annexgaard, Susanne B. Andersen, Susanne Bendtsen, Ulla Serup Thomsen, Ulrik Johansen
Fraværende Ole Elbæk, Per Christensen
Bemærkninger

Sagsid.: 17/58919
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1.  at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 12-12-2017
Handicaprådet tog orienteringen om nedenstående til efterretning.
 
Claus Jensen gennemgik handleplanen for de længevarende indsatser.
 
Der er omkring 2.000 unge (op til 30 år) på overførselsindkomst. Det er et bredere begreb end kontanthjælp, som nok udgør 1/3 af gruppen.
 
Længerevarende indsatser er fra 2-5 år.
 
Handicaprådet ser positivt på, at der etableres et gymnasietilbud til autister i Viborg kommune.
 
Oplæg fra Claus Jensen om status på indsatserne er vedlagt som bilag 2.
 
Claus Jensen beskrev og gennemgik tiltag til øget tværfagligt samarbejde, hvilket åbner muligheder for de unge der har komplekse problemer, og samarbejdet vil give en mere målrettet støtte og fællesplanlægning.
 
Handicaprådet ønsker en opfølgning af indsatsen på området, hvor der også er mulighed en større debat i rådet i forhold til det videre arbejde i Tværgående Udvalg for Ledige Unge.
Sagsfremstilling
Afdelingsleder Claus Jensen vil på dagens møde orientere om de længerevarende indsatser i forhold til den tværgående indsats for unge ledige (TULU).
 
TULUs arbejde er beskrevet på hjemmesiden, hvor det samlede fokus på indsatsen er at nedbringe ungeledigheden i Viborg.
 
Det lange seje træk for en forbedret indsats er beskrevet i en folder fra TULU, som lægger vægt på:
 
·         Det uddannelsesforberedende arbejde
·         Frafald på ungdomsuddannelserne
·         Virksomhedernes ansvar
·         Forebyggende arbejde
·         Fokus på sagsbehandlingen
 
Det lange seje træk er yderligere belyst i bilag 1.
 
Claus Jensen har orienteret om TULU den 10. oktober 2017, hvor fokus var på de hurtigere virkemidler.

Sagsid.: 17/59813
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1.  at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 12-12-2017
Handicaprådet tog nedenstående orientering til efterretning.
 
Chris Rævsgaard gennemgik statistisk materiale over specialskoleområdet, og udviklingen i tilbuddene og udvikling i antal af elever, der bliver visiteret til disse tilbud.
Han påpegede også vigtigheden af, at alle skoler bruger TOPI-undersøgelser 3. gange pr./år og trivselsundersøgelser 2/år.
 
Handicaprådet har tidligere fået disse undersøgelser gennemgået og er enige i vigtigheden af, at de gennemføres og bruges. Denne grundige dokumentation af elevernes trivsel og faglige udvikling er særdeles vigtig for det enkelte barn, planlægning af undervisningen og samarbejdet med forældrene.
 
Tidligere har vi også fået præsenteret den nye struktur for PPL, og skolechefen udtalte, at PPL nu var fuldt udbygget og arbejdede fint.
PPL vil være repræsenteret i alle visitationssager angående elever med særlige behov.
 
Chris Rævsgaard Hansen orienterede om status på autismeområdet, som har været præget af en betydelig tilgang af unge mennesker.
 
Oplæg fra Chris Rævsgaard Hansen er vedlagt som bilag 3.
 
Autismeområdet er et område med politisk fokus, som er særskilt nævnt i konstitueringsaftalen.
 
PPL - Pædagogisk Praksis og Læring, skal styrke indsatsen i skole, daginstitutions- og familieområdet.
 
Rammesætning sker via de fastlagte politikker på området.
 
Der er bygget til 75 elever, aktuelt 100 børn. De sidste 25 pladser er løst via etablering af pavilloner.
 
Der er sket en stigning i autismediagnoserne på 33 % på 3 år.
 
Der arbejdes med planer om, at 10.årgangs elever efter en ekstra visitation flyttes til andre 10.kl. tilbud f.eks. Ungdomsskolen. De unge kan der forberede sig til videre ungdomsuddannelse på de ordinære ungdomsuddannelser eller f.eks. STU.
 
Det er overbygningen, som giver udfordringen, idet det er her den største søgning er.
 
Hvorfor fanger Tobi ikke børnene tidligere?
Der er først noget at opdage på et relativt sent tidspunkt, hvor mistrivsel sætter ind i puberteten, hvor arbejdsformen ændres og det sociale samspil med andre elever bliver af meget stor betydning
 
Er der det tilstrækkeligt antal uddannede lærere til at imødekomme de særlige behov som de unge har?
Der kigges bredt på at sikre de nødvendige faglige kompetencer omkring børnene.
 
En PPV tager maksimalt 14 dage (pæd. psyk vurdering).
 
For tidligt fødte har større risiko for at udvikle autisme.
 
Almenområdet skal brede sig ud og deltage i løsningen
 
Ny økonomisk tildelingsmodel
Alle penge er principielt flyttet ud til skolerne, hvilket betyder, at de skal finansiere medfinansiere såfremt der er behov for specialtilbud. Tildelingen til skolerne sker ud fra en model som blandt andet tager højde for socio- økonomiske forhold. Der er afsat 135.000 kr. pr. elev der får behov for særlige tilbud/særlig støtte.
 
Barnets behov er afgørende, og her understøtter PPL dette arbejde.
Sagsfremstilling
Handicaprådet havde en indledende drøftelse omkring autismeområdet på mødet i november måned. Handicaprådet besluttede at dagsordenssætte temaet på december mødet.
 
Skolechef Chris Rævsgaard Hansen vil give en orientering, om udviklingen på autismeområdet.
 
Autismeområdet har været drøftet på mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 28. november 2017.
 
I den forbindelse vedlægges dagsordenspunktet fra Børne- og Ungdomsudvalget som bilag 1 til sagen. Og bilag 2 er en analyse af udviklingen på autismeområdet fra oktober 2017.
Bilag

Sagsid.: 17/59622
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Handicapråd den 12-12-2017
Handicaprådet anbefaler, at de nuværende vedtægter fortsætter uændret.
 
Derudover drøftede Handicaprådet forslag til justeringer i mødeformen:
 
·         Kan møderne gentænkes – kan der arbejdes med temaer som supplement i forhold til de nuværende dagsordner.
 
·         Kan opsamling og information via mail supplere de faste dagsordenspunkter. Det er vigtigt med information fra fagområderne løbende.
 
·         Meddelelser fra fagudvalgene – er det en embedsmandsopgave? Når alle er medlemmer af samme råd?
Sagsfremstilling
 
Handicaprådet drøftede sammensætning af Handicaprådet på mødet den 14. november 2017, og rådet besluttede følgende:
 
Handicaprådet havde en drøftelse af rollefordelingen mellem politikere, embedsmænd og repræsentanterne fra Danske Handicaporganisationer. Handicaprådet drøftede muligheden for at ændre og eventuelt reducere den kommunale deltagelse i dele af mødevirksomheden samt en overvejelse omkring at øge repræsentation af byrådsmedlemmer.
 
Sagen genoptages på næste møde med henblik på at drøfte ændringsforslag til de eksisterende vedtægter. Et forslag til vedtægtsændringer skal godkendes af Viborg Byråd.
 
Funktionsperioden for det nuværende Handicapråd udløber ved årsskiftet 2017.
 
Det nyvalgte byråd skal nedsætte et nyt Handicapråd.
 
Den nuværende sammensætning er som følger:
 
6 medlemmer udpeges af Danske Handicaporganisationer
1 Medlem udpeges af foreningen Ligeværd Midtjylland
7 kommunale repræsentanter (aktuelt 3 byrådsmedlemmer og 4 repræsentanter fra forvaltningerne)
 
Vedtægterne for det nuværende Handicapråd er vedlagt som bilag 1.
 
I forbindelse med drøftelserne om en eventuel justering i antal medlemmer er der indhentet notat fra juridisk afdeling. Notatet beskriver såvel paritetsprincippet, som kravene til den samlede kommunale repræsentation. Der skal være ligelig fordeling mellem repræsentanter fra handicapområdet og Viborg kommune, og der skal være repræsentation fra såvel det politiske som administrative niveau.
 
Notat fra jura er vedlagt som bilag 2.
 
Formanden for Handicaprådet har den 15-11-2017 udsendt uddrag af Retssikkerhedsloven, uddrag af bekendtgørelsen vedrørende Handicapråd og uddrag af vejledningen vedrørende Handicapråd til Handicaprådets medlemmer. Dette materiale er vedlagt som bilag 3, 4 og 5.
Bilag

Sagsid.: 17/1348
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 12-12-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (v/Ulrik Johansen)
·         Ombygning af Langdammen og ombygning af Gl. Århusvej for at sikre en bedre udnyttelse af de fysiske rammer.
 
 
Ældre- og Sundhedsudvalget (v/Ulrik Johansen)
·         Intet. 
 
 
Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
·         Intet.
 
 
Teknisk Udvalg (v/Per Christensen)
·         Forvaltningen oplyste, at det går planmæssigt med opførelsen af Hærvejsbroen, der skal forløbe fra Midtbyens Gymnasium og til Banebyen. Evt. forsinkelser på byggeriet af gymnasiet forventes ikke at få betydning for brobyggeriet for så vidt angår idriftsætning af de nye elevatorer. De 3 store elevatorer henholdsvis ved rammen syd for jernbanen, ved Ø-perronen og ved gymnasiet er konstruktiv uafhængig af byggeriet af gymnasiet.
 
·         Teknisk Udvalg har haft en sag til behandling omkring principper for udeservicering på Nytorv i Viborg, herunder opstilling af parasoller, læskærme m.v. Teknisk Udvalg besluttede at afholde møde med interessenter i området, inden der træffes beslutning. I den forbindelse er der også opmærksomhed på, at tilgængeligheden skal sikre, at der ikke tillades opstilling af faciliteter henover ledelinjerne.
 
·         Teknisk Udvalg har godkendt skitseforslag for forlægning af Tingvej ved Tinghallen på baggrund af planerne om at udbygge Tinghallen over mod Stadionhallerne. I det godkendte skitseforslag bliver der anlagt cykelstier på den forlagte strækning. Ved overgangen mellem Tinghallen og Stadionhallerne vil der blive anlagt et bredt fodgængerfelt med støtte helle mellem de to kørebaner.   
 
·         Forslag til trafikplan er nu under endelig godkendelse. Det forventes at ske på byrådets sidste møde her i december 2017. Forvaltningens indstilling til Byrådets svar på Handicaprådets bemærkninger.
 
 
Klima- og Miljøudvalget (v/Per Christensen)
·         Intet.
 
 
Børne- og Ungdomsudvalget (v/Ole Elbæk)
·         Intet.
 
 
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (v/Susanne Bendtsen)
·         Intet.


Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget (v/Ulrik Johansen)
•       
 
Ældre- og Sundhedsudvalget (v/Ulrik Johansen)
•       
 
Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
•       
 
Teknisk Udvalg (v/Per Christensen)
•       
 
Klima- og Miljøudvalget (v/Per Christensen)
•       
 
Børne- og Ungdomsudvalget (v/Ole Elbæk)
•       
 
Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation (v/Susanne Bendtsen)Sagsid.: 14/34039
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 12-12-2017
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
 
Der er grundlæggende tale om en fortsættelse af eksisterende indsats efter afslutningen af projektperioden.
 
Stedet bliver brugt af bl.a. krigsveteraner og får generelt en positiv omtale i mødet med sårbare borgere.
 
Handicaprådet er meget tilfredse med, at Det Sociale Akuttilbud videreføres.
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedet blev på mødet den 30.november 2017 (sag nr. 5) orienteret om videreførelse af Socialt Akuttilbud, med nedenstående dagsorden, og besluttede at sende sagen til orientering i Handicaprådet:
 
RESUME
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om planerne for videreførelse af Socialt Akuttilbud efter projektperiodens udløb ved årsskiftet. Socialt Akuttilbud videreføres i store træk uændret, både hvad angår åbningstider, indsats og bemanding.
 
INDSTILLING
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet.
 
BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 30-11-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning og sender sagen til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet.
 
SAGSFREMSTILLING
Historik
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede senest en sag om Socialt Akuttilbud på mødet den 27. april 2017 (sag nr. 5), hvor det blev besluttet, at Socialt Akuttilbud efter projektperiodens udløb skal videreføres efter samme model og med samme budgetramme som i projektperioden.
 
Inddragelse og høring
Planen for videreførelse af Socialt Akuttilbud er udarbejdet med input fra tilbuddets medarbejdere, og projektets styregruppe samt i samarbejde med Socialstyrelsen.
Forvaltningen foreslår, at sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet.
 
Beskrivelse
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 27. april 2017, at Socialt Akuttilbud videreføres med det nuværende budget, ved at tilbuddets budgetramme tilføres et beløb svarende til satspuljemidlerne, dvs. 970.000 kr. årligt.
 
Den udvidede budgetramme medfører, at den nuværende indsats i både dag- og nattetimer videreføres uændret, med størst mulig tryghed og tilgængelighed for tilbuddets brugere.
 
Modelbeskrivelsen for Socialt Akuttilbud (se bilag 1) beskriver tilbuddets formål, målgruppe, indsats mv. når tilbuddet den 1. januar 2018 overgår fra projekt til drift.
 
Socialt Akuttilbud har fire kerneydelser:
  • En akuttelefon med åbent for telefoniske henvendelser døgnet rundt alle ugens dage.
  • Mulighed for, at borgeren kan møde op i akuttilbuddet uden visitation eller forudgående aftale og modtage akut støtte/omsorg/rådgivning.
  • Mulighed for virtuel støtte døgnet rundt alle ugens dage, for borgere med behov for gentagen støtte.
  • Mulighed for, at borgeren kan overnatte i Socialt Akuttilbud, dog max 3 overnatninger. Vurderingen om en evt. overnatning laves sammen med den pågældende medarbejder fra dag til dag.
 
Der vil den 1. januar 2018 ske disse mindre justeringer i Socialt Akuttilbud:
  • I projektperioden er de to metoder ’krisesamtale’ og ’kriseplan’ blevet afprøvet. Der vil frem over primært blive arbejdet med metoden ’krisesamtale’ og kun sekundært med metoden ’kriseplan’.
Projektperioden har vist, at metoden ’kriseplan’ ikke er hensigtsmæssig som dialogværktøj mellem borger og medarbejder, og projektets progressionsmålinger viser, at borgernes efterfølgende brug af deres personlige kriseplan er minimal. Dertil kommer, at en del borgere har givet udtryk for, at de helst er fri for den telefoniske opfølgning, som er en del af metoden ’kriseplan’.
  • Der vil ske en præcisering af, at vurderingen af borgers behov og mulighed for at overnatte i Socialt Akuttilbud foretages fra dag til dag, af borger og akuttilbuddets medarbejdere i fællesskab. Det er altså ikke muligt for hverken borgere eller andre parter at ’booke’ 3 dages overnatning på forhånd. 
 
Der arbejdes desuden på at udnytte kompetencerne og kapaciteten i Social Akuttilbud fleksibelt i bemanding i dag- og aftentimerne i de omkringliggende tilbud.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Modelbeskrivelsen for Socialt Akuttilbud træder i kraft den 1. januar 2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
I forlængelse af en lang række kommuners forsøg og gode erfaringer med sociale akuttilbud har Folketinget i forbindelse med revideringen af serviceloven indført en ny §82c om sociale akuttilbud. Den nye servicelov er gældende pr. 1. januar 2018.
Viborg Kommunes sociale akuttilbud oprettes og drives således efter den 1. januar 2018 med hjemmel i servicelovens §82c.
 


Bilag

Sagsid.: 17/1351
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet følger op på eventuelle punkter fra Handicaprådets møde den 14. november 2017.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 12-12-2017
 
Der er en bekymring i forhold til den visiterede gruppe og de begrænsninger, som det giver på Kontaktstedet. Der er bekymring i forhold til gruppebaseret bostøtte, når den individuelle bostøtte reduceres.
Aktiviteterne er ikke kommet i gang i det ønskede omfang, og der er et ønske om øgede åbningstider.
Frivillighedskoordinator ansat som skal medvirke til at skabe aktiviteter på stedet.
 
Ulrik Johansen replicerede, at Kontaktstedet er målrettet borgere, der er visiteret til bostøtte. Frivillighedskoordinatoren bygger aktiviteterne op via etablering af kontakter og netværk.
 
Flytning af aftenskolen for udviklingshæmmede. Aftenskole på VUC som nu er flyttet til Øst byen. Rådet vil gerne følge udviklingen.
 
Temadag i 2018 for Handicaprådet. Der er udarbejdet brev med forslag til anvendelse af midlerne i 2018. Temadagen afholdes i regi af Handicaprådet. Brevet er vedlagt som bilag 1. Brevet sendes videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget af forvaltningen.
Sagsfremstilling
Opfølgning på Handicaprådets møde den 14. november 2017:


Bilag

Sagsid.: 17/1353
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 12-12-2017
Nedenstående punkter blev taget til efterretning.
 
Afrunding på den 4-årige periode.
Vigtigt med en fortsat kontakt for det nye Handicapråd i forhold til:
 
Naturlig tilgængelighed og Tilgængelighedens by
Folkeoplysningsudvalget
Velfærdsteknologiområdet
Viborgs Indkøbsafdeling i forbindelse med udbud
Banebo - i forhold til centralisering af aktivitetsområdet
Samarbejdet om kvalitetsstandarder
De øvrige råd i Job & Velfærd
Viborg Naturpark
Frivilligkoordinatorerne
 
Punkter til det kommende rådsarbejde:
 
Temadagen
Flextrafik
Rapport omkring lægekørsel
19/6 Snapsting med handicap
STU
Møderne med de politiske udvalg, ½- årlige møder med Social - og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget 
Årligt kontaktmøde med Børn & Unge
Samskabelsesprojekt
Besigtigelsestur
Økonomien i at blive gammel på et bosted
Rosenvængets skole
Vurdering af bostederne
Høringsforpligtigelsen i rådet i forhold til udvalgsarbejdet i byrådet
 
Marius Kristensen orienterede fra Folkeoplysningsudvalget.
Handicapidrætsforening havde en udfordring med medhjælpertimer, de fik et ekstraordinært tilskud i 2018 via Folkeoplysningsudvalget.
 
Ulla Serup sluttede af med en tak til de 3 politikere for deres engagement og arbejdet i rådet.
 
Og stor tak til hele rådet for godt og givtigt arbejde/samarbejde i den nu afsluttede periode.
Sagsfremstilling
Orienteringspunkter fra formanden:Sagsid.: 17/1362
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet drøfter emner til kommende møder.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 12-12-2017
Punktet udgår, idet det er det afsluttende møde i Handicaprådet i denne byrådsperiode.
Sagsfremstilling
Forslag:
•       
 
 
Handicaprådets årshjul 2017 er ajourført og vedlagt som bilag 1.Bilag

Sagsid.: 17/1365
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at eventuelle punkter drøftes, og
 
2. at Handicaprådet drøfter orienteringspunkter til pressen.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 12-12-2017
Orla Annexgaard takkede for et godt samarbejde i rådet med politikere og embedsmænd.
Sagsfremstilling
Orienteringspunkter til pressen: