You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 6. marts 2018 kl. 14:15

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Handicapråd
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Henning Laursen, Jacob Lynnerup, Jesper Hoelgaard, Knud Gaarn-Larsen, Marius Kristensen, Runa Dorph-Petersen, Susanne B. Andersen, Susanne Bendtsen, Ulla Serup Thomsen, Ulrik Johansen
Fraværende Charlotte Lomholdt
Bemærkninger Afbud fra Charlotte Lomholdt. I stedet deltager stedfortræder Trine Würtz.

Sagsid.: 18/11660
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen om Egeskovhus, Reden og Rødehus tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 06-03-2018
 
Trine Würtz Hansen orienterede om udviklingen indenfor Egeskovhus, Reden og Rødehus.
 
Oplæg fra Trine Würtz Hansen er vedlagt som bilag.
 
Udgangspunktet for arbejdet er en normering på 1 medarbejder pr. 2½ barn.
 
Egeskovhus op til 10 børn i aflastning i weekenden, med 5 pædagoger tilknyttet.
 
Der er 10 værelser på Egeskovhus.
 
Vigtigt med stor faglighed i det pædagogiske personale.
 
Der er behov for revision af de aktuelle hjemmesider for at give et mere præcist billede af indhold og aktiviteter.
 
Der er ”følvagter” i alle afdelinger i forhold til nyansatte medarbejdere.
 
Dagbogsprogrammet er platform for arbejdet med dokumentation på de 3 tilbud.
 
Kinabog fungerer rigtigt godt som bindeled til forældrene.
 
Pædagogerne arbejder i makkerpar, så der altid er weekenddækning i forhold til det enkelte barn.
 
48 børn fra Viborg.
 
Der er også mulighed for at Viborg kommune støtter forældrene i hjemmet inkl. aflastningsfamilier.
Sagsfremstilling
På mødet i Handicaprådet den 6. februar 2018, blev det besluttet, at rådet skulle have en statusorientering om autismeområdet.
 
Tine Würtz Hansen, afdelingsleder for B&U Handicap vil på dagens møde give en orientering, som kommer omkring følgende områder:
 
 • Formål med aflastning
 • Formål med anbringelse
 • Målgrupper for indsatserne
 • Antal pladser pr indsats
 • Forbrug af pladser fra Viborg Kommune på B&U Handicap
 • Aktuel status B&U Handicap
 
Oplægget fra Tine Würtz Hansen vil efterfølgende indgå som bilag på sagen og sendes ud sammen med referatet fra mødet.
 
Der kan eventuelt læses mere om de enkelte tilbud på deres respektive hjemmesider. Der er links til de enkelte tilbud her.
 
Bilag

Sagsid.: 18/11861
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Handicapråd den 06-03-2018
Indstilling godkendt, idet materialet indgår i formandskabets videre arbejde.
Sagsfremstilling
Forventninger til de kommende 4 års arbejde i Handicaprådet.
 
På sidste møde i Handicaprådet blev det aftalt, at mødet den 6. marts skulle indeholde en fælles temadrøftelse og forventningsafstemning i forhold til arbejdet.
 
Drøftelserne tager udgangspunkt i følgende 3 overskrifter:
 
 • Hvilke handicaptemaer/problemstillinger er du mest optaget af?
 
 • Hvad er dine mål for arbejdet i Handicaprådet de næste 4 år?
 
 • Hvilke opgaver/hvilket mandat bærer du med fra din forening/organisation?
 
Der er udarbejdet bilag til de tre temaer, så man som rådsmedlem kan medbringe materialet i skriftlig form.
 
Alle medlemmer af Handicaprådet får mulighed for at præsentere et oplæg på 3-4 minutter, med de mest centrale ting fra de spørgsmål der er arbejdet med.
 
Den videre proces vil være, at formandskabet ud fra dagens drøftelser i Handicaprådet, suppleret med bemærkningerne fra sidste møde, udarbejder et forslag til mødeplan der imødekommer ønskerne i rådet.
 
Punktet genoptages i ultimo 2019 med henblik på en status på arbejdet.

Bilag

Sagsid.: 18/5793
Indstilling
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 06-03-2018
Handicaprådet tog nedenstående orientering til efterretning:
 
Beskæftigelsesudvalget indgår fremadrettet med Ulrik Johansen som tovholder.
 
· Social- og Sundhedsudvalget (v/Ulrik Johansen)
Sundhed og psykiatri er prioriteret i rådets indledende arbejde
Café UFL
 
· Ældre- og Aktivitetsudvalget (v/Ulrik Johansen)
Antal plejeboliger
8½ mio. til en ekstra indsats hjemmepleje og det rehabiliterende
         
· Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
Intet.
 
· Landdistriktsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
Intet.
 
· Teknisk Udvalg (v/Jesper Hoelgaard)
Mere leg i Viborg.
Hvordan håndteres hjælp til mennesker der har støttebehov i forhold til sortering i den nye affald sortering? Dette undersøges.
 
· Klima- og Miljøudvalget (v/Jesper Hoelgaard)
Intet.
 
· Børne- og Ungdomsudvalget (v/Trine Würtz Hansen)
Intet.
Sagsfremstilling
· Social- og Sundhedsudvalget (v/Ulrik Johansen)
 
· Ældre- og Aktivitetsudvalget (v/Ulrik Johansen)
 
· Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
 
 
· Landdistriktsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
 
· Teknisk Udvalg (v/Jesper Hoelgaard)
 
· Klima- og Miljøudvalget (v/Jesper Hoelgaard)
 
· Børne- og Ungdomsudvalget (v/Charlotte Lomholdt)

Sagsid.: 18/5798
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 06-03-2018
Orienteringen blev taget til efterretning, idet rådet fik følgende meddelelser:
 
· Vedtægtsændringer, der kom ikke forslag frem
· Handicapret bog af Erik Jappe – den er pt ikke opdateret, så derfor ikke bestilt
· Udsatterådet, Susanne B. Andersen sidder også der
· Psykiatrikonference den 7/3 i Silkeborg Eva Pinnerup deltager
· Snapsting med Handicap 19/6
· Handicaprådet afventer godkendelse af overførslen af beløb til arrangement
Sagsfremstilling
Orienteringspunkter fra formanden:

Sagsid.: 18/11583
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet udpeger 2-3 deltagere til denne workshop.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 06-03-2018
 
Handicaprådet udpegede følgende deltagere: Susanne B Andersen Runa Dorph-Petersen og Henning Laursen.
Sagsfremstilling
Ældre- og Sundhedsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på udvalgenes møder den 27. september 2017 og 29. september 2017 det vedlagte forslag til kommissorium for ”Behovs- og kapacitetsanalyse vedr. boliger og støtte til borgere med behov for både socialpædagogisk støtte, omsorg og pleje”.
 
Der planlægges aktuelt en workshop den 3. april 2018 kl. 8.30-11.00. Formålet hermed er at identificere og drøfte problemstillinger i snitfladen mellem Social- og Omsorgsområdet og drøfte nye scenarier for samarbejdet mellem Social og Omsorg.
 
Til workshoppen bedes rådet udpege 2-3 medlemmer. Der udsendes invitation og program senere. På workshoppen deltager repræsentanter fra Ældreråd, Handicapråd, Udsatteråd og ledere og medarbejdere fra de involverede områder.
 
I kommissoriet fremgår en tidsplan for analysen. Denne tidsplan forventes revideret, da afholdelsen af workshoppen ikke indgik i den oprindelige plan.
 
Kommissorium for opgaven er vedlagt som bilag 1.
Bilag

Sagsid.: 18/11845
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet godkender forslag til tidsplanen for Tilgængelighedsprisen 2018, og
 
Beslutning i Viborg Handicapråd den 06-03-2018
Handicaprådet godkendte forslaget til tidsplan for Tilgængelighedsprisen 2018.
 
Handicaprådet nedsatte et bedømmelsesudvalg bestående af Ulla Serup Thomsen, Henning Laursen og Anders Korsbæk Jensen.
Sagsfremstilling
 
Handicaprådet i Viborg har siden 2013 uddelt en tilgængelighedspris.
Handicaprådet har vedtaget følgende kriterier vedrørende prisen:
 1. Prisen kan uddeles til en person, firma, offentlig instans der på udmærket vis har udvist noget specielt, bemærkelsesværdigt og ekstraordinært for at gøre tilværelsen lettere for handicappede.
 2. Målgruppen er alle der gør et eller andet godt for handicappede og dette både private og offentlige instanser eftersom der skal være tale om noget ekstraordinært.
Handicaprådet skal på dagens møde drøfte uddeling af prisen i 2018, herunder:
· Eventuelle ændringer i kriterierne/målgruppen for tilgængelighedsprisen
· Tidsplan (forslag fremgår af bilag 1)
· Annoncering og intern distribution
· Nedsættelse af et tilgængelighedspris-udvalg
Bilag

Sagsid.: 18/5797
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Handicapråd den 06-03-2018
 
Bemærkningerne i bilagsmateriale indgår i formandskabets videre arbejde med mødeplan.
Sagsfremstilling
Forslag:
 
 
Handicaprådets årshjul 2018 er ajourført og vedlagt som bilag 1.
Bilag

Sagsid.: 18/8232
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet følger op på eventuelle punkter fra Handicaprådets møde den 6. februar 2018.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 06-03-2018
Ingen bemærkninger.
Sagsfremstilling
Opfølgning på Handicaprådets møde den 6. februar 2018:

Sagsid.: 18/5794
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at eventuelle punkter drøftes, og
 
2. at orienteringspunkter til pressen drøftes.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 06-03-2018
 
Midttrafik: Der kommer ændringer vedrørende priser og billetindkøb fra 18. marts 2018.
 
God Adgang: Hvad er status på arbejdet i projektet? Det forventes udført i løbet af første
halvår 2018.
 
I samarbejde med PsykInfo arrangeres oplæg fra Niels Malmros, der kommer og fortæller
om filmen Sorg og Glæde”. Det sker 13/3 kl. 19.00 til 21.30. Der skal tilmelding.
Sagsfremstilling
Orienteringspunkter til pressen: