You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 6. juni 2018 kl. 14:15

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Viborg Handicapråd
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Elo Nielsen, Henning Laursen, Jacob Lynnerup, Knud Gaarn-Larsen, Marius Kristensen, Susanne B. Andersen, Ulla Serup Thomsen, Ulrik Johansen
Fraværende Charlotte Lomholdt, Eva Pinnerup, Jesper Hoelgaard, Runa Dorph-Petersen, Susanne Bendtsen
Bemærkninger Afbud fra Runa Dorph-Petersen. I stedet deltager stedfortræder Dorte Høj. Afbud fra Jesper Hoelgaard. I stedet deltager stedfortræder Peter Bertelsen til punkt 1-3. Afbud fra Charlotte Lomholdt. I stedet deltager stedfortræder Trine W. Hansen.

Sagsid.: 18/26949
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at der udarbejdes høringssvar til udvalgene.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 06-06-2018
Afdelingsleder Bjarne Hansen gennemgik budgetmaterialet fra Social- og Sundhedsudvalget.
 
Der er fremsendt supplerende budgetmateriale fredag den 1. juni. Materialet indeholder beslutningsgrundlaget for høring fra Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
 
Handicaprådet udarbejdede høringssvar den 8. juni 2018. til Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget. Der er ikke udarbejdet høringssvar til Ældre- og Aktivitetsudvalgets budget.
 
Handicaprådet er meget betænkelige ved nedskæringer både på trænings- og rehabiliteringsområdet og finansieringen af rehabiliteringen. Handicaprådet støtter udviklingen af bostøtten.
 
Anlægsbudget for Børne- og Ungdomsudvalget – spørgsmål til Rosenvængets skole og byggeprocessen.
 
Faldet i antal flygtninge påvirker udgiftsbehovet. 1 % reduktion er udfordrende.
 
Mail til Handicaprådet af 1. juni 2018 med budgetoversigt er vedlagt som bilag 3.
 
Handicaprådets høringssvar til Børne- og Ungdomsudvalget er vedlagt som bilag 4.
 
Handicaprådets høringssvar til Social- og Sundhedsudvalget er vedlagt som bilag 5.
Sagsfremstilling
Børne– og Ungdomsudvalget drøfter forslag til det budget 2019 på udvalgets ordinære udvalgsmøde den 29. maj 2018.
 
Da der er tidsmæssigt sammenfald i forhold til Handicaprådets næste møde den 6. juni 2018, så vedlægges i første omgang et link til den dagsorden som Børne- og Ungdomsudvalget drøfter.
 
Handicaprådet har således mulighed for at forholde sig til materialet i den nuværende form.
 
 
Handicaprådet vil efter udvalgsmødet modtage supplerende information i forhold til udvalgets beslutninger omkring budget 2019.
 
Selve budgethæftet vedlægges særskilt som bilag 1.
 
Tilsvarende drøfter Social- og Sundhedsudvalget budget torsdag den 31. maj 2018.
 
Den aktuelle sagsfremstilling kan findes via dette link:
 
 
Budgethæftet fra dette område er vedlagt som bilag 2.
 
I løbet af fredag den 1. juni 2018, vil handicaprådet modtage supplerende information med afsæt i de 2 udvalgs beslutninger.

Bjarne Hansen afdelingsleder i Økonomi vil på dagens møde gennemgå budgetmaterialet på Social- og Sundhedsudvalgets område.
Bilag

Sagsid.: 18/5793
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 06-06-2018
· Social- og Sundhedsudvalget (v/Ulrik Johansen)
o Statistik fra Ankestyrelsen tegner et fint billede af Viborg kommunes sagsbehandling
o Tilsynssager BDO (laver tilsyn på aktivitetstilbud). Socialtilsyn (har øvrige tilsyn). Der er fokus på dokumentation og en dialog om relevans med Socialtilsynet fx om opfølgning i forhold til beskæftigelse. Tilsynet skal gerne opleves fagligt relevant.
o § 82 tilbud, nu med mulighed for forebyggende indsats. Nyt tilbud som gruppeforløb etableres for såvel Handicap som Psykiatri – forventes op til 3 årlige forløb. Der er visitation til § 82.
o Fokus på sundhed og Hvordan har du det – Dansk Arbejderidræt holdt oplæg om deres erfaringer fra Mors. Dansk Arbejderidræt tilbyder rådgivning og sparring i denne proces.
 
Kan det foreningsmæssige og det styrkede fokus på bevægelse styrkes? Handicaprådet vil gerne bistå i denne indsats med at styrke deltagelsesgraden blandt de handicappede.
 
· Ældre- og Aktivitetsudvalget (v/Ulrik Johansen)
Intet.
 
· Beskæftigelsesudvalget (v/Ulrik Johansen)
Intet.
 
· Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
Intet.
 
· Landdistriktsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
Hvordan har Landdistriktsudvalget fokus på den del af lokalsamfundene, som man ikke kommer i kontakt med? Landdistriktsudvalget inviterer ind til dialogmøder, men er også opmærksomme på mødedeltagernes repræsentativitet oplyste Elo Nielsen.
 
· Teknisk Udvalg (v/Jesper Hoelgaard)
o Temadrøftelse om parkering i Viborg Midtby. Betalt parkering fra 2019 blev drøftet.
Regler for handicapparkering er fastsat i et landsdækkende regulativ. Regulativet er sendt til rådets medlemmer.
 
Der er behov for renovering af p-pladserne.
 
Efterfølgende har Jesper Hoelgaard oplyst følgende:
”Via kortet på kommunens hjemmeside kan man allerede nu se, hvor der er kommunale handicap P-pladser.
Kort kan findes via www.viborg.dk/kort og under "Trafik og Veje" vælger man "Invalide parkering". Man kan klikke på symbolet og få antallet oplyst.
Aktuelt har vi kun registreret for Viborg by. Vi arbejder løbende med at udbygge og få hele kommunen med.”
 
o Alhedestien – hvornår bliver stien asfalteret i Viborg kommune? Alhedestien er endnu ikke prioriteret i 2018, men har politisk opmærksomhed.
 
 
· Klima- og Miljøudvalget (v/Jesper Hoelgaard)
Intet.
 
· Børne- og Ungdomsudvalget (v/Charlotte Lomholdt)
Intet.
Sagsfremstilling
· Social- og Sundhedsudvalget (v/Ulrik Johansen)
 
· Ældre- og Aktivitetsudvalget (v/Ulrik Johansen)
 
 
· Beskæftigelsesudvalget (v/Ulrik Johansen)
 
· Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
 
 
· Landdistriktsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
 
· Teknisk Udvalg (v/Jesper Hoelgaard)
 
· Klima- og Miljøudvalget (v/Jesper Hoelgaard)
 
· Børne- og Ungdomsudvalget (v/Charlotte Lomholdt)

Sagsid.: 18/24313
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen om Sport og Event tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 06-06-2018
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
 
Ole Brandt Pedersen gennemgik materialet og svarede på mange spørgsmål. God debat med inddragelse af Peter Bertelsen fra Teknik og Miljø.
 
Tilgængelighedens by inddrages i det videre planlægningsarbejde omkring ”Sport og Event”.
 
Ole Brandt Pedersen orienterede omkring en læserbrevskritik omkring tilgængelighed på Viborg Stadion, og muligheden for at have handicaphjælper med. Den pågældende borger er inviteret til et møde for at få problemet løst.
Sagsfremstilling
Historik
Ole Brandt Pedersen, sekretariatschef i Kultur og Udvikling, vil på dagens møde give en orientering om Viborg Sport og Event.
 
Udgangspunktet for orienteringen vil være tegningsmateriale, der præsenterer det kommende område. Dette materiale er vedlagt som bilag 1.
 
Viborg Sport & Event er et nyt 62 millioner kr. stort byggeri, som er en vigtig brik i Viborgs Kommunes eventstrategi fra 2013 om at styrke udviklingen af såvel nye som eksisterende begivenheder og events i byen.
 
Projektet er et samarbejde mellem Tinghallen Kongres- og Musikhus, det eksisterende koncertsted Paletten, Viborg Håndboldklub, Viborg Fodsportsforening og Viborg Stadioncenter. Sammen ønsker man med sin bynære placering at tiltrække og afvikle store events og tilbyde unikke oplevelser indenfor musik, sport, kultur og netværk.
 
Byggeriet forventes at stå færdigt 2020.
Bilag

Sagsid.: 18/25567
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 06-06-2018
Handicaprådet tog orienteringen fra Ole Brandt Pedersen til efterretning. Orienteringen kom blandt andet ind på:
 
Idrætsforeningerne skal nå de 50 % på foreningsbasis. Brugen af nature/”outdoor” er vigtig.
Foreningsudvikling via idrætsrådet for at skabe mere foreningsaktivitet.
Drøftelse i alle chefgrupperne i Viborg kommune med henblik på at koble fritids- og bevægelsespolitik
med de respektive fagområder.
Seniorer i bevægelse – samarbejde omkring Snapstinget.
Gå i gang – projekter i lokalområder.
Lokaldysten – 15 lokaldyster er pt. i gang. Unikt fordi det går på tværs af køn og alder.
Boligselskaber – lokaldyster i deres regi.
 
Initiativerne er godkendt for 2018 – ideer er velkomne i forhold til det videre arbejde i 2019, gerne med de vinkler som Handicaprådet kan bidrage ind i.
 
”Sager der samler” i Århus, kan måske være inspiration.
Parasport.
Danske Handicaporganisationer.
Foreninger med kognitive handicaps – faglig sparring med Socialområdet.
Vigtigt med en tværgående indsats omkring motion og handicap.
 
120 handicappede er med i almindelige foreninger.
220 med i handicapidrætsforeningerne.
 
Yderligere ideer kan sendes til Ole Brandt Pedersen.
 
Konklusion på drøftelsen: God debat med oplæg til og vilje til samarbejde.
Sagsfremstilling
Sekretariatschef Ole Brandt vil på dagens møde orientere om planen for Viborg kommunes fritids- og bevægelsespolitik ”Viborg kommune i bevægelse”.
 
De overordnede formål er at skabe flere aktive borgere såvel i foreninger som i andre fællesskaber.
 
Der er vedlagt et kort oplæg som bilag 1.
Bilag

Sagsid.: 18/23884
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1.  at orienteringen om Handicaprådets budget tages til efterretning, og
 
2.  at Handicaprådet orienteres om væsentlige udgifter og ellers via en årlig status.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 06-06-2018
Handicaprådet godkendte indstillingen.
Sagsfremstilling
Der er afsat 82.000 kroner til drift af Handicaprådet i 2018.
 
Af oversigten fremgår det også, at overførslen af uforbrugte midler 114.000 kr. er gået ind på rådets konto.
 
Der er til mødet udarbejdet en oversigt, som viser forbruget de seneste 4 år. Denne oversigt er vedlagt som bilag 1.
 
 


Bilag

Sagsid.: 18/26535
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at der tages stilling til indgåelse af kontrakt med Peter Qvortrup Geisling
 
2. at forslag til programindhold kvalificeres, og
 
Beslutning i Viborg Handicapråd den 06-06-2018
Handicaprådet besluttede sig for at indgå kontrakt med Peter Qvortrup Geisling.
 
Arrangementet placeres på Ungdomsskolen, og forplejning købes samme sted.
 
Mental fysisk og social sundhed er det overordnede tema for de tre workshops.
 
Der tages kontakt til Sundhedscentret, Jette Hede og Handicaporganisationernes Hus i Høje Tåstrup.
Sagsfremstilling
Handicaprådet besluttede den 3. april 2018, at der skulle arbejdes videre med planerne om en temadag. I den sammenhæng har der været nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet et forslag til en overordnet ramme for dagen.
 
De primære målgrupper for temadagen er pårørende, handicaporganisationer og medarbejdere.
 
Et overordnet oplæg der rammesætter dagen og fungerer som trækplaster til arrangementet.
 
Derudover mulighed for at deltage i 2 af 3 workshops. Der etableres tre workshops, og disse gennemføres 2 gange.
 
Afsluttende plenum?
 
Arrangementet forventes at starte kl. 9.00 og afsluttes med noget let frokostservering evt. med mulighed for at tage det med.
 
Forslag:
 
Oplæg ved Peter Qvortrup Geisling
 
 • Fokus på sundhed for borgere med handicaps
 • Ulighed i Sundhed, hvad kan der gøres for at ændre dette
 
Workshops kunne eksempelvis være
 
 1. Brugen af velfærdsteknologi med et sundhedsmæssigt perspektiv
 2. Sundhedscentret – hvordan understøtter centret sundhed for handicappede i Viborg
 3. Ulighed i Sundhed – oplæg fra NGOère
 
Der er lavet en foreløbig aftale med Peter Qvortrup Geisling via Tajmer Booking til fredag den 5. oktober. De samlede omkostninger vil beløbe sig til knap 30.000 kroner for dette oplæg.
 
I forhold til kontakt til NGOère kunne en mulighed være Handicaporganisationernes Hus i Høje Tåstrup.
 
Ungdomsskolens lokaler kan benyttes til dette arrangement, og der vil være mulighed for at købe forplejning fra deres kantine.
 
I forbindelse med godkendelse af overførsler fra 2017 har Handicaprådet fået overført 114.000 kroner til brug for et offentligt arrangement.

Arbejdsgruppen ønsker input fra Handicaprådet til det videre program, med henblik på at kvalificere indholdet i de foreslåede workshops.
 
Arbejdsgruppen ønsker også en afklaring af, om der skal indgås kontrakt med Peter Qvortrup Geisling.

Sagsid.: 18/23894
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet udpeger en vinder af Tilgængelighedsprisen 2018.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 06-06-2018
Bedømmelsesudvalget oplyste, at der var indkommet 4 kompetente indstillinger.
 
Bedømmelsesudvalgets indstilling af Mønsted Kalkgruber blev godkendt af Handicaprådet.
Sagsfremstilling
Tilgængelighedsprisen 2018.
 
På mødet den 6. marts 2018 nedsatte Handicaprådet et bedømmelsesudvalg bestående af Anders Korsbæk Jensen, Henning Laursen og Ulla Serup Thomsen.
 
Bedømmelsesudvalget vil på dagens møde gennemgå indstillinger og forslag, med henblik på at Handicaprådet udpeger en vinder af prisen.
 
Prisen overrækkes den 23. august 2018.

Sagsid.: 18/22693
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet udpeger et medlem til Midt Klyngens brugerråd for resten af Handicaprådets funktionsperiode.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 06-06-2018
Handicaprådet udpegede Ulla Serup Thomsen
Sagsfremstilling
Region Midt har henvendt sig omkring udpegning af repræsentanter til brugerrådet i Midt Klyngen. Der skal udpeges en repræsentant fra Handicaprådet og en fra Ældrerådet i Viborg kommune.
 
Midtklyngen består af Viborg, Silkeborg og Skive kommuner, alment praktiserende læger i samme områder og Hospitalsenhed Midt.  
 
Formål
 • At involvere brugere i Midtklyngens aktiviteter, specielt med fokus på overgange, patientforløb og IT-anvendelse/telemedicin
 • At styrke Midtklyngens brugeres engagement i klyngens aktiviteter
 • At brugere bidrager med viden og rådgivning ved evaluering og kvalitetsudvikling af klyngens aktiviteter.
 • At sikre en god dialog mellem brugere og klyngen
 
Kompetencer
Brugerrådet har ingen beslutningskompetence, men er et rådgivende organ for generelle forhold. Individuelle patient- og personalesager drøftes ikke i rådet.
 
Opgaver
 • Bidrage med forslag til forbedring af sektorovergange, patientforløb og IT-anvendelse/telemedicin
 • Bidrage til gensidig tillid og forståelse mellem brugere og klynge
 • Bidrage som høringspart og dialogpartner på øvrige områder med særlig brugerrelevans
 • Bidrage med input på relevante områder ved udvikling og forbedring af patientforløb
 • Bidrage med forslag til udvikling af tiltag, som udspringer af generelle brugertilkendegivelser og andre relevante kvalitetsdata f.eks. patienttilfredshedsmålinger, audits, patientsikkerhedsspørgsmål o. lign.
 • Bidrage til udvikling af klyngens informationsmateriale til brugere
 • Bidrage med input ved ændringer af fysiske rammer f.eks. nybyggeri, ombygning, adgangsforhold o. lign.
 
Kommissoriet for brugerrådets arbejde er vedlagt som bilag 1.
Bilag

Sagsid.: 18/26478
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 06-06-2018
Orientering taget til efterretning.
 
Bruger- pårørenderådene er en potentiel samarbejdspartner i denne forbindelse. Familie- og pårørende er også en del af de frivillige på området.
Sagsfremstilling
Handicaprådet har bedt om en orientering omkring aktiviteter og initiativer i forhold til frivillighed og civilsamfund på handicapområdet.
 
Dorrit Nørgaard, der er frivillighedskonsulent i Handicap, har udarbejdet beskrivelser af de aktuelle aktiviteter. Aktiviteterne etableres blandt andet i samarbejde med studerende på VIA, elever på Mercantec og forskellige foreninger.
 
Aktivitetsbeskrivelsen er vedlagt som bilag 1.
 
Derudover er Viborg kommune en af seks danske kommuner, som skal deltage i projekt ”Handileg”. Et projekt som skal styrke fysisk aktivitet og bevægelse gennem leg. Målgruppen for ”Handileg” er udviklingshæmmede borgere.
 
En nærmere beskrivelse af ”Handileg” er vedlagt som bilag 2.
 
 


Bilag

Sagsid.: 18/13850
Resume
Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 26. april 2018 ankestatistik for 2017 fra Ankestyrelsen. Udvalget besluttede at sende sagen til orientering i Handicaprådet.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 06-06-2018
Orienteringen blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Historik
Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 26. april 2018 (sag nr. 12) ankestatistik for 2017 fra Ankestyrelsen. Udvalget besluttede at sende sagen til orientering i Handicaprådet.
 
Sagsfremstilling og bilag fra Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen er vedlagt som bilag.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Intet.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 18/26928
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Handicapråd den 06-06-2018
Orienteringen taget til efterretning.
 
Forslag om pårørenderådgiver for at styrke denne indsats
 
Gågaderegulativet skal til revision – indsigelsesfrist var den 4. juni.
Handicaprådet opfordrer til at regulativet behandles i Tilgængelighedens By
 
STU – budgetreduktion på grund af reduceret tilskud. Forundring over håndteringen af processen fra DH-gruppens side af Handicaprådet.
Sagsfremstilling
På dagens møde vil formanden orientere om følgende punkter:
 
Sommerfællesspisning - Brændpunktet kl. 17.15
 
Snapsting med handicap (programmet inden mødet)
 
Banebo – status på arbejdet
 
Handicaptoilet -  samarbejde med velfærdsteknologiteamet omkring Domkirkepladsen
 
Hærvejens Aktivitetscenter - ønske om et Flextrafikstoppested ved Banebo
 
Fast orientering om tilsynsrapporter fra næste rådsmøde

Sagsid.: 18/5797
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet drøfter emner til kommende møder.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 06-06-2018
Intet.
Sagsfremstilling
Forslag:
 
 
Handicaprådets årshjul 2018 er ajourført og vedlagt som bilag 1.
Bilag

Sagsid.: 18/8232
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Handicapråd den 06-06-2018
Handicaprådet drøftede følgende punkter:
 
Handicaprådet havde et godt møde med Beskæftigelsesudvalget. I den forbindelse blev der sat fokus på pensionsforholdene for folk i flexjob. Et tema som er af interesse for Handicaprådet.
 
Materiale om Handicapkonventionen vedlægges som bilag til orientering for rådet.
Sagsfremstilling
Opfølgning på Handicaprådets møde den 3. april 2018:
Bilag

Sagsid.: 18/5794
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at eventuelle punkter drøftes, og
2. at orienteringspunkter til pressen drøftes.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 06-06-2018
Intet.
Sagsfremstilling
Orienteringspunkter til pressen: