You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 7. august 2018 kl. 14:15

Mødested M5/rådhuset
Udvalg Viborg Handicapråd
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Henning Laursen, Jacob Lynnerup, Jesper Hoelgaard, Knud Gaarn-Larsen, Marius Kristensen, Susanne B. Andersen, Susanne Bendtsen, Ulla Serup Thomsen, Ulrik Johansen
Fraværende Charlotte Lomholdt, Runa Dorph-Petersen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/5793
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 07-08-2018
Handicaprådet tog nedenstående orientering til efterretning:
 
 
· Social- og Sundhedsudvalget (v/Ulrik Johansen)
Temadrøftelser inden sommerferien.
 
· Ældre- og Aktivitetsudvalget (v/Ulrik Johansen)
Intet.
 
· Beskæftigelsesudvalget (v/Ulrik Johansen)
Intet.
 
· Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
Intet.
 
· Landdistriktsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
Elo Nielsen; oplevelse af det tværgående i de mindre lokalsamfund, hvor man er tættere på hinanden.
 
Sundhedssatelitter og Landdistriksudvalget – det har ikke været drøftet endnu, om sundhed skal være en del.
 
· Teknisk Udvalg (v/Jesper Hoelgaard)
God Adgang, alle steder der tjekkes bliver lagt ind. Der er omkring 60 registreringer for Viborg. Fiskepladser og Haller er i planlægningsfasen.
     
WWW.godadgang.dk kan benyttes for at se Viborg kommunes registreringer.
 
Private virksomheder har mulighed for selv at bestille og betale for en vurdering.
 
Der indføres ikke betalt parkering fra 2019. Folketinget har ændret i fordelingen af overskuddet fra 50 til 30 % for kommunen.
 
Regulering af gågaderegulativet har teknisk karakter.
 
· Klima- og Miljøudvalget (v/Jesper Hoelgaard)
Intet.
 
· Børne- og Ungdomsudvalget (v/Charlotte Lomholdt)
Intet.
Sagsfremstilling
· Social- og Sundhedsudvalget (v/Ulrik Johansen)
 
· Ældre- og Aktivitetsudvalget (v/Ulrik Johansen)
 
 
· Beskæftigelsesudvalget (v/Ulrik Johansen)
 
· Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
 
 
· Landdistriktsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
 
· Teknisk Udvalg (v/Jesper Hoelgaard)
 
· Klima- og Miljøudvalget (v/Jesper Hoelgaard)
 
· Børne- og Ungdomsudvalget (v/Charlotte Lomholdt)

Sagsid.: 18/38912
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 07-08-2018
Handicaprådet tog orienteringen om ”Hvordan har du det” til efterretning.
 
Oplægget indgår som inspiration i forhold til Handicaprådets arbejde med temadagen omkring sundhed.
 
Oplæg fra Peter Borup Sørensen er vedlagt som bilag 2.
 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside har oplysninger om de opdaterede forebyggelsespakker.
Sagsfremstilling
Sundhedschef Peter Borup Sørensen vil på dagens møde give Handicaprådet en orientering om undersøgelsen fra 2017 ”Hvordan har du det?”
 
Der er tale om en sundhedsprofil som omfatter alle kommuner i region Midt.
 
Materialet er meget omfangsrigt men kan ses på følgende link.
 
 
Og den historiske udvikling kan man se nærmere om i rapportens bind 2.
 
 
Det hurtige overblik kan fås via bilag 1, som er et 9 siders notat, som også er benyttet i forbindelse med drøftelserne i Social- og Sundhedsudvalget den 31. maj 2018.
 
Der vil til selve mødet i Handicaprådet blive udarbejdet en kort oversigt med Viborg kommunes nøgletal.
Bilag

Sagsid.: 18/33009
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Handicapråd den 07-08-2018
Handicaprådet udpegede Jacob Lynnerup og Henning Laursen som medlemmer af smagspanelet for Madservice Viborg.
Sagsfremstilling
Ældre- og Aktivitetsudvalget har besluttet at videreføre smagspanelet omkring Madservice Viborg.
 
Formålet med smagspanelet er at give input til Madservice Viborgs arbejde med at udvikle ydelser og produkter. Smagspanelet supplerer den løbende evaluering som foretages ved Madservices kunder, som alle har mulighed for at indsende ”ris & ros”-kort med bedømmelse af mad.
 
Smagspanelet består blandt andet af borgere, som modtager maden, repræsentanter fra en række råd og det politiske udvalg.
 
Handicaprådet skal udpege 2 repræsentanter til smagspanelet.
 
Smagspanelet vil blive introduceret til arbejdet på Madservice Viborg ultimo august 2018.

Sagsid.: 18/33107
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1.  at Handicaprådet udarbejder forslag til dagsordenspunkter for fællesmødet.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 07-08-2018
 
1. Børns sundhed og mentale trivsel.
2. Den forebyggende indsats i forhold til misbrug og rygning.
3. Logistikken i at have børn på specialskole. Børn køres til skole men ikke til tilbud i fx efterårsferien og ekskluderes derfor fra fællesskabet.
4. Hvilke støttemuligheder findes i de kommunale specialtilbud?
Sagsfremstilling
Der er aftalt fællesmøde mellem Handicaprådet og Børne- og Ungdomsudvalget den 14. august fra 15.00 til 16.00 i mødelokale M5 på Viborg Rådhus.
 
Handicaprådets ønsker til dagsordenspunkter vil efter dagens møde blive fremsendt til Børne- og Ungdomsudvalget.
 
I forbindelse med tidligere drøftelser i rådet er låsning nævnt som et tema:
 
· at drøfte emnet omkring låsning m.v. i forhold til Egeskovhus og andre døgninstitutioner

Sagsid.: 18/35627
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1.  at der udarbejdes høringssvar til Teknik og Miljø, Trafik og Veje.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 07-08-2018
Arbejdsgruppen Tilgængelighedens By er den arbejdsgruppe, som skal inddrages i en løsning på problemstillingen.
 
Handicaprådet afventer, at sagen behandles i Tilgængelighedens By.
Sagsfremstilling
Viborg Kommune har anlagt et T-kryds, hvor der tidligere var en rundkørsel, i krydset Banegårds Alle - Vesterbrogade.
 
Krydset er et standard T-kryds men noget buet, hvilket har givet en række udfordringer i anlægsfasen med tilgængelighedsfelterne. Teknik og Miljø har derfor ventet med at bede om rådets kommentar til nu, hvor anlægget er næsten færdigt.
 
Der vedlægges følgende bilag:
 
1. trin 3 i tilgængelighedsrevision
2. trafiksikkerhedsrevision
 
Desværre har asfaltfirmaet misforstået, hvordan asfalten skal lægges ind til hellerne.
 
Derfor er der et særligt opmærksomhedspunkt, idet der ikke er den krævede lysning. Kantstenen er af granit, og dermed let genkendelig. Dette kan måske kompensere for den manglende lysning.
Bilag

Sagsid.: 18/29925
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 07-08-2018
Handicaprådet tog orienteringen om tilsynsrapporterne til efterretning.
 
Processen omkring en rapports tilblivelse blev beskrevet af Ulrik Johansen.
Socialtilsyn Midt varsler tilsyn.
Afdelingsledelsen deltager.
Der udarbejdes høringsudkast.
Derefter fremsendes den endelige rapport.
Drøftes på afdelingsledermøderne.
Gennemgås på ledermøde.
Gennemgås på personalemøder.
Gennemgås på Bruger- pårørendemøder.
Offentliggøres på hjemmesiden for det enkelte tilbud.
Årligt møde med Socialtilsyn Midt.
 
Socialtilsyn Midt forestår de fleste tilsyn i Viborg, idet BDO dog laver tilsyn på § 103 og § 104 tilbud.
Sagsfremstilling
Det er aftalt at tilsynsrapporterne på voksenområdet fremadrettet sættes på løbende til orientering for Handicaprådet. I løbet af juni og juli måned er følgende rapporter fremsendt.
 
· Guldblommevej 1
· Tårnly
· Guldblommevej 14 – 16
 
 
Socialchef Ulrik Johansen vil på mødet give en overordnet orientering om principperne for arbejdet med tilsynsrapporterne, så de medvirker til at skabe en faglig udvikling af det enkelte tilbud og det samlede område.


Bilag

Sagsid.: 18/34379
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Handicapråd den 07-08-2018
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Beskæftigelsesudvalget blev den 29. maj 2018 orienteret om tilsyn for 2017.
 
Udvalget besluttede at sende sagen til orientering i Handicaprådet.
 
Til brug for rådets drøftelse vedlægges
· Sagsfremstilling
· Hald Ege Miniregnskov
· Trepas
· Jobigen
Bilag

Sagsid.: 18/34344
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Handicapråd den 07-08-2018
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget fik den 31. maj 2018 forelagt oversigt over tilsyn foretaget i 2017. Udvalget tog orienteringen til efterretning, og besluttede at sende sagen til orientering i Handicaprådet.
 
Til brug for Handicaprådets drøftelse vedlægges følgende bilag:
 
· Dagsordenspunkt fra Social- og Sundhedsudvalget
· Oversigt over tilsyn 2017
Bilag

Sagsid.: 18/5797
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet drøfter emner til kommende møder.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 07-08-2018
Handicaprådet drøftede temadagen den 5. oktober.
 
Materiale udsendt på mail den 7. august indgår som bilag på sagen:
 
Bilag 1: Overordnet program, som temadagen godkendt. Jacob Lynnerup, Susanne B. Andersen og Knud Garm-Larsen deltager som referenter i 3 work-shops.
Bilag 2: Arbejdsplan for arbejdsgruppen, som blev taget til efterretning
Bilag 3: Kursusskabelon, status taget til efterretning, idet Handicaprådet fastlagde 40 deltagere som minimum for arrangementets gennemførsel.
 
Årshjul godkendt.
Sagsfremstilling
Forslag:
 
 
Handicaprådets årshjul 2018 er ajourført og vedlagt som bilag 1.
Bilag

Sagsid.: 18/5794
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at eventuelle punkter drøftes, og
 
2. at orienteringspunkter til pressen drøftes.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 07-08-2018
 
Mønsted den 15. august overrækkes Tilgængelighedsprisen.
 
Bostøttetemaet kan det eventuelt kombineres med vistiation/ressuorcetildeling?
 
2 elever starter i Skelhøje Købmandsgaard.
Sagsfremstilling
Orienteringspunkter til pressen: