You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 4. september 2018 kl. 14:15

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Handicapråd
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Charlotte Lomholdt, Eva Pinnerup, Henning Laursen, Jacob Lynnerup, Jesper Hoelgaard, Ulla Serup Thomsen, Ulrik Johansen
Fraværende Elo Nielsen, Knud Gaarn-Larsen, Marius Kristensen, Runa Dorph-Petersen, Susanne B. Andersen, Susanne Bendtsen
Bemærkninger Afbud fra Marius Kristensen. I stedet deltager stedfortræder Henning Hansen. Afbud fra Runa Dorph-Petersen. I stedet deltager stedfortræder Dorte Høj

Sagsid.: 18/43737
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 04-09-2018
Handicaprådet tog orienteringen om indsatsen for børn- og unge til efterretning.
 
Oplæg fra Lone Josefsen om indsatsen omkring frivillighed i Børn & Unge:
 
· Støtte til foreningerne, fremme af initiativer til samarbejde mellem skoler, børnehave institutioner og foreninger.
· Åbent Hus fra fritidsvejlederne på Viborg Rådhus, startet op 1. april. Sundhedssatelitter er tænkt ind på lidt længere sigt.
· Aktiv fritid - 3 fuldtidsansatte fritidsvejledere, der hjælper børn med ingen eller svag kontakt til fritidsaktiviteter.
· Samarbejde VGF og specialskolerne – 4 lørdage med bevægelsesglæde/leg hvor børn og forældre deltager. Et forældreinitiativ. (Almind og Rosenkær).
· Oversigt over foreninger.
· Game, nye initiativer på vej i samspil med SFO.
· Rollemodeller, stor succes med ung til ung, en netværksgruppe under De Frivilliges Hus.
· Der findes rigtig mange aktiviteter og tilbud, og forvaltningen gør en aktiv indsats for at alle medarbejdere, der er i kontakt med børn, der har brug for støtte til et aktivt fritidsliv er velorienterede om mulighederne.
 
Kan AKT-lærerne være bindeled til de enkelte skoler i forhold til de tilbud som eksisterer?
 
Kan der laves en værktøjskasse hvor alle tilbud er beskrevet?
 
Kan animation og Viktor bruges som formidlingsredskab?
 
Sorggrupperne i kræftens bekæmpelse er for alle børn der har mistet uanset årsag.
 
Oplæg fra Charlotte Lomholdt:
 
· Vigtigt at der er tid til at arbejde med de unge, så de oplever en succes med at forebygge eksklusion og inklusion.
· Tidlig og hurtig hjælp til skoler og daginstitutioner, så børn kan forblive i det aktuelle miljø.
· Vigtigt med fokus på de gode historier for at udbrede viden om de ting der lykkes.
· Pilotprojekt på 4 skoler med fokus på de gode læringsmiljøer.
· Tværfaglig model: Forældre-barnrelation, fremskudt socialrådgiver, fokusgrupper på skolerne, PPL, Familieafdelingen.
· TOPI: bruges 3x årligt i børnehaver og 2xårligt i skolerne. Det er værktøjet til at sikre, at alle børn har mulighed for at deltage i læringsmiljøer, som giver mening.
· ICS er analysemodel som forenkles til 19 fokusområder.
· DUBU (digitalisering af børn- og ungesager) – med ny IT-udbyder.
 
 
Materiale fra Charlotte Lomholdt er vedlagt som bilag 1.
Materiale fra Lone Josefsen er vedlagt som bilag 2.
 
Der er dialogmøder mellem BUU og skolebestyrelserne med fokus på overgangene.
 
TULU er nedlagt og arbejdsopgaverne er primært adresseret til Beskæftigelsesudvalget. Udviklingen er bremset men ikke reduceret.
Sagsfremstilling
 
På dagens møde vil Charlotte Lomholdt, teamleder i Familieafdelingen og Lone Bjerre Josefsen, Frivillighedskoordinator og Bevægelses- Idrætskonsulent orientere om indsatsen i forhold til børn og unge.
 
Deres oplæg vil tage udgangspunkt i denne struktur:
 
1. Udfordringer til Alle og Uddannelse til Flere (5 minutter)
2. Status vedr. inklusion på skoleområdet (5 minutter)
3. Oplæg fra Lone Bjerre Josefsen vedr. frivillighed i en kontekst af børn med handicaps (20 minutter)
4. Mulighed for spørgsmål
 
Det politiske fundament for indsatsen er byrådets vedtagelse af ”udfordringer til alle og uddannelse til flere”.
 
Der kan læses mere om indsatsen via denne hjemmeside:
 
 
Derudover er en kort oversigt over initiativet vedlagt som bilag 1.
Bilag

Sagsid.: 18/5798
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 04-09-2018
Handicaprådet tog denne orientering til efterretning.
 
Samskabelse:
Formænd og næstformænd for rådene har mødtes og planlagt en temadag med henblik på at styrke viden og samarbejde mellem rådene. Temamøde med fokus på fælles viden.
 
Meddelelser fra fagudvalgene:
Kan der fremadrettet ændres i arbejdsformen, så det er med afsæt i drøftelserne på DH-formødet. Denne procedure aftales, så hovedvægten kommer på de temaer, Handicaprådets DH- gruppe finder vigtige.
 
Derudover ønsker rådet fortsat viden og information omkring forvaltningsmæssige tiltag.
 
Henvendelse fra de frivillige foreninger omkring fælles viden/vidensdeling om lokaler med handicapegnet adgang og øvrige forhold til møder og arrangementer. Der efterspørges flere mødelokaler.
Vil Tilgængelighedens By lave en gennemgang af tilgængelige mødelokaler i samarbejde med forvaltningen?
 
En del foreninger benytter også CKU, hvor der er fin tilgængelighed.
 
ØK har bedt Stationen og DFH undersøge muligheden for et samarbejde – vi afventer status og resultat af disse forhandlinger.
 
Følgende muligheder blev drøftet:
· Er stederne registret i ”God adgang”?
· Kan der på sigt etableres en portal med tilgængelige og gratis mødelokaler?
· Kan det være en del af den kommende dataregistrering på de kommunale bygninger?
· Hvordan etablerer vi et samarbejde til boligselskaber, private udlejere og andre private aktører.
 
 
DH-gruppen udarbejder høringssvar til det samlede budget, som kommer i høring fra den 13.
september. Basis vil være det samlede budgetmateriale og vores høringssvar fra juni til Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
Sagsfremstilling
Formand Ulla Serup Thomsen vil på dagens møde orientere om følgende punkter:
 
· Snapsting med Handicap
· Status på ”Rådenes Dag”

Sagsid.: 18/5793
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning, og
 
2. at Handicaprådet drøfter forslag om en ændret arbejdsgang så foreningsrepræsentanterne giver en tilbagemelding til forvaltningen inden mødet omkring punkter som har særlig interesse.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 04-09-2018
· Social- og Sundhedsudvalget (v/Ulrik Johansen)
Gratis psykologhjælp – udvalget arbejder målrettet med sagen med henblik på en gennemførsel fra 2019.
 
· Ældre- og Aktivitetsudvalget (v/Ulrik Johansen)
Værdighedsmilliard i høring.
 
· Beskæftigelsesudvalget (v/Ulrik Johansen)
Intet.
 
· Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
Intet.
 
· Landdistriktsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
Intet.
 
· Teknisk Udvalg (v/Jesper Hoelgaard)
Godkendt ny rammeplan for Domkirkekvarteret. Borgermøde arrangeres medio september. Der forventes en betydelig extern finansiering på projektet.
 
Ny betjening af den kollektive trafik. Bus til Arnbjerg skal finansieres indenfor den eksisterende økonomi. Færre afgange og Viborgbilletten fjernes. Rejsekortet gør, at busbilletten ikke stiger i pris.
 
Forslag: Digitaliseringscafè i forhold til rejsekort/E-billet mm. Det gælder også Ældrerådet. Der arbejdes videre med en plan for dette.
 
Busholdeplads ved Banebo og der kan køres med Flextrafik.
 
· Klima- og Miljøudvalget (v/Jesper Hoelgaard)
Intet.
 
· Børne- og Ungdomsudvalget (v/Charlotte Lomholdt)
Psykologhjælp har været drøftet, idet den starte fra det 15. år.
Sagsfremstilling
· Social- og Sundhedsudvalget (v/Ulrik Johansen)
 
· Ældre- og Aktivitetsudvalget (v/Ulrik Johansen)
 
 
· Beskæftigelsesudvalget (v/Ulrik Johansen)
 
· Kultur- og Fritidsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
 
 
· Landdistriktsudvalget (v/Susanne Bendtsen)
 
· Teknisk Udvalg (v/Jesper Hoelgaard)
 
· Klima- og Miljøudvalget (v/Jesper Hoelgaard)
 
· Børne- og Ungdomsudvalget (v/Charlotte Lomholdt)
 
 
På formødet blev der drøftet muligheden for at justere i den nuværende tilbagemeldingsprocedure. For at sikre den bedst mulige information om de temaer der har foreningsmedlemmernes interesse, kunne en fremadrettet form være, at foreningsrepræsentanterne sender besked om de punkter fra udvalgene, som har en særlig interesse.

Sagsid.: 18/43728
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet samler op på fællesmødet med Børne- og Ungdomsudvalget.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 04-09-2018
Det var et godt møde med en god dialog mellem Handicapråd og det politiske udvalg.
 
Handicaprådet vil også i fremtiden have fokus på de debatterede emner.
 
Redegørelsen om den kommunale tandpleje blev taget til efterretning.
 
Forældredeltagelsen kan være en udfordring i forhold til at kombinere det med forældrenes beskæftigelse. Lovgivningsmæssigt skal der være en voksen til stede ved behandlingen.
Sagsfremstilling
Børne- og Ungdomsudvalget afholdt fællesmøde med Handicaprådet den 14. august 2018.
 
Handicaprådet udarbejdede den 7. august 2018 følgende dagsordenspunkter:
 
1. Børns sundhed og mentale trivsel.
2. Den forebyggende indsats i forhold til misbrug og rygning.
3. Logistikken i at have børn på specialskole. Børn køres til skole men ikke til tilbud i fx efterårsferien og ekskluderes derfor fra fællesskabet.
4. Hvilke støttemuligheder findes i de kommunale specialtilbud?
 
Som supplement er der efter mødet udsendt notat om ”Den kommunale Tandpleje” til Handicaprådet fra Finn Terkelsen.
 
 
 


Sagsid.: 18/43958
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen om handicaptemadagen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 04-09-2018
Der er udarbejdet et godt program og en fin annoncestrategi for temadagen.
 
Orienteringen blev taget til efterretning.
 
Handicaprådet videreformidler programmet.
 
DH-grupper formidler til foreningerne og forvaltningen formidler til de kommunale interesserede.
Sagsfremstilling
Arbejdsgruppen der planlægger temadagen havde møde tirsdag den 28. august 2018.
 
Programmet overordnet:
 
Oplæg ved Peter Q. Geisling om sundhed med et særligt fokus på handicaprådets målgruppe.
 
Derefter har deltagerne mulighed for at deltage i 2 workshops, som gentages 2 gange.
 
1. Fysisk Sundhed; oplæg ved Merethe Jelsbak Raundahl, Anne Søderlind Have fra Sundhedscentret og Dorrit Nørgaard frivillighedskoordinator Handicap.
 
2. Psykisk Sundhed; oplæg ved Knud Kristensen landsformand for SIND.
 
3. Social Sundhed; oplæg ved højskoleforstander Heidi Vølker og Jess Liseborg/Katrine Hauer Tophøj fra velfærdsteknologiteamet Viborg kommune.
 
Der er aftalt bred annoncering, som også indbefatter lokalaviserne. Derudover vil handicaprådets hjemmeside markedsføre dagen, og de kommunale skærme rådhus, sundhedscenter, biblioteker mm. Radio Viborg markedsfører arrangementet via DH.
 
Derudover udarbejdes der supplerende informationsmateriale til pressen.
 
Der skal ske tilmelding til dagen, og tilmeldingsfristen er sat til den 20. september 2018.
 
Der arbejdes med en opdatering af annoncemateriale, program som en pdf-flyer med mere, og relevant materiale eftersendes inden mødet.

Sagsid.: 18/43869
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet udarbejder høringssvar til Ældre- og Aktivitetsudvalget.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 04-09-2018
Forslag til høringssvar godkendt.
 
Svaret er vedlagt som bilag 4.
Sagsfremstilling
Ældre- og Aktivitetsudvalget besluttede på mødet den 14. august 2018 at sende forslag om initiativer for 2019 til høring i Handicaprådet.
 
Den samlede udvalgsfremstilling er vedlagt som bilag 1.
 
Forslaget med initiativer for 2019 er vedlagt som bilag 2.
 
Status for initiativer 2018 er vedlagt som bilag 3.
 
Det øvrige bilagsmateriale som indgik i udvalgets drøftelse kan eventuelt ses via vedlagte link.
 
Bilag

Sagsid.: 18/39169
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Handicapråd den 04-09-2018
Orienteringen blev taget til efterretning.
 
Tilsynsrapporter fra BU-området indgår fremadrettet.
 
Hvis man ønsker en særskilt drøftelse af en tilsynsrapport, så skal man indledningsvis kontakte formandskabet.
Sagsfremstilling
Det er aftalt, at tilsynsrapporterne på Socialområdet løbende sendes til orientering for Handicaprådet. I løbet af august måned er følgende rapporter modtaget.
 
· Albo
· Grundtvigsvej Rosengården
· Skriversvej
· Kontaktstedet
Bilag

Sagsid.: 18/8232
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Handicapråd den 04-09-2018
Møde om leverandørkontrakter hvor Jakob Lynnerup og Marius Kristensen deltog i et fællesmøde med Ældrerådet.
 
Fokus på økonomisk sikring i forhold til udbud og de private leverandører.
 
Der er udarbejdet en beredskabsplan til brug ved eventuelle konkurser.
 
Drøftelse af det økologiske måltal i forhold til kostpolitikken.
Sagsfremstilling
Opfølgning på Handicaprådets møde den 7. august 2018:

Sagsid.: 18/5797
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet drøfter emner til kommende møder.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 04-09-2018
Mødet i november er flyttet til den 14. november 2018 på grund af lederdage.
 
Årshjulet tilrettes.
 
4. december 2018 – mødet sluttes af med et fælles traktement.
Sagsfremstilling
Forslag:
 
 
Handicaprådets årshjul 2018 er ajourført og vedlagt som bilag 1.
Bilag