You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 14. november 2018 kl. 14:15

Mødested Banebo
Udvalg Viborg Handicapråd
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Henning Laursen, Jacob Lynnerup, Jesper Hoelgaard, Knud Gaarn-Larsen, Marius Kristensen, Susanne B. Andersen, Susanne Bendtsen, Ulla Serup Thomsen, Ulrik Johansen
Fraværende Charlotte Lomholdt, Runa Dorph-Petersen
Bemærkninger Afbud fra Runa Dorph-Petersen. I stedet deltager stedfortræder Dorte Høj. Afbud fra Charlotte Lomholdt. I stedet deltager stedfortræder Trine Würtz Hansen.

Sagsid.: 18/55969
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1.  at orienteringen om Banebo og Aktivitet & Udvikling tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 14-11-2018
Handicaprådet tog nedenstående orientering til efterretning.
 
Anette Hald Hansen orienterede om Banebo.
 
Jette Hingebjerg orienterede om Aktivitet og Udvikling. Oplæg er vedlagt som bilag 2.
 
I forhold til de to oplæg blev følgende temaer drøftet:
 
· Der er venteliste til Banebo, idet der er stor interesse for lejlighederne.
 
· Vigtigt at sætte det rigtige hold omkring hver enkelt beboer.
 
· Etablering af bruger-/pårørenderåd, der er valg i næste uge.
 
· Fokus på ensomhedsindsats.
 
· Vigtigt at måltidet bliver en del af den samlede aktivitet.
 
· Drøftelse af transportproblematik.
Sagsfremstilling
Dagens møde indledes med en fælles præsentation af Banebo og Aktivitet og Udvikling.
 
Det forventes, at den samlede præsentation og rundvisning tager en times tid.
 
Banebo
Anette Hald Hansen, centerleder på Banebo, vil på dagens møde orientere Handicaprådet om status på indflytningen på det nye pleje- og omsorgscenter.
 
Overlundgården lukkes ned pr. 1. november 2018. De beboere, der har ønske om at flytte til Banebo fra Overlundgården, flytter i dagene omkring den 1. november 2018.
 
Status på udlejning af boliger:
 
2. sal
22 lejligheder er besat nu. (23 beboere).
3 ledige stuer.
 
Der er reserveret 8 lejligheder til midlertidig plads (flyttes fra Overlundgården).
 
1. sal
 29 lejligheder på 1. sal (Overlundgården).
 
Der er 5 ledige stuer på 1. sal.
 
Der kan læses mere om Banebo på denne hjemmeside: https://banebo.viborg.dk/
 
Aktivitet og Udvikling
Jette Hingebjerg, leder af Aktivitet og Udvikling, vil på dagens møde orientere Handicaprådet om dette arbejde.
 
Viborg Kommunes tilbud om aktiviteter for ældre varetages af 5 teams, der geografisk
dækker hele kommunen. Der er både åbne tilbud og tilbud, som borgeren skal visiteres til.
Der tilbydes en lang række varierede aktiviteter, som søger at dække behov for såvel fysisk
og psykisk aktivitet, som socialt samvær med andre.
Aktiviteterne tilrettelægges i samarbejde med borgerne og frivillige, og de tager udgangs-
punkt i de ønsker og behov, borgerne giver udtryk for.
 
Der kan læses mere om arbejdet på denne hjemmeside: https://aktiviteten.viborg.dk/
 
Derudover har Aktivitet og Udvikling udarbejdet en pjece til målgruppen, denne pjece er vedlagt som bilag 1.
Bilag

Sagsid.: 18/56065
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1.  at orienteringen fra udvalgene tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 14-11-2018
Handicaprådet tog nedenstående orientering til efterretning.
 
Spørgsmål fra Handicaprådet til Social- og Sundhedsudvalgets område
 
Behovs- og kapacitetsanalyse:
1. Hvordan sikres, at personalet kan yde specialpædagogisk støtte?
2. Hvad menes med ”Sundhed i hverdagen”- hvordan håndteres det for de handicappede på bosteder og i egen bolig med støtte?
Tværgående udvalg for ledige unge: Hvor mange i denne gruppe er inden for gruppen ”med særlige behov”?
 
Orientering på mødet
Der er ikke taget specifik stilling i rapporten som er behandlet politisk. Analysen vægter
· ikke grundlag for flere boliger pt.,
· beboernes ønske er afgørende for deres boligvalg, jf. fremtidssamtaler, og
· styrket samarbejde mellem Omsorgsområdet og Socialområdet. Etablering af et fælles samarbejdsforum.
 
Sundhed i hverdagen – er koblet på den nye styringsmodel for Viborg Byråd. Byrådet forventes at træffe endelig stilling primo 2019.
Der sker en række tværgående indsatser, f.eks. i forhold til brug af Madservice Viborg på ernæringsområdet, Kontaktstedet på Banegårdspladsen ”Sund kost og kostvejledning”,
Kontaktstedet psykiatri ”Sund frokost-arrangementer”.
 
Stor aktivitet på bostederne i dagligdagen omkring fysisk aktivitet.
 
Hele den kommunale opgaveløsning skal have fokus på de 5 områder, som byrådet vedtager.
 
Det er vigtig med et godt samspil med bruger-/pårørendeområdet i forhold til en sundhedsindsats.
 
Medarbejderne er rollemodeller.
 
TULU er nedlagt og opgaverne er overført til beskæftigelsesudvalget.
 
Spørgsmål fra Handicaprådet til Børne- og Ungdomsudvalgets område
 
Indsats til ordblinde børn:
1. Hvor meget af læsecenteret kapacitet skal bruges ude på skolerne til støtte og undervisning af ordblinde børn?
2. Hvilke tiltag er i gang, og hvilke vil blive sat i gang for at sikre den faglige støtte til lærerne og uddannelse af lærerne til at undervise ordblinde børn.
3. Venteliste til læsecenter/udredning/støtte: Vi er tidligere blevet orienteret om, at der ikke er ventelister.
 
Servicestandard for børn, unge og familier. Hvorfor har denne sag ikke været til høring i Handicaprådet? Der er også indhold, som har betydning for handicappede bl.a. Servicestandard for hjemmetræning.
Også Børne- og Ungeudvalget er med i det samlede projekt om sundhed. Hvordan vil man arbejde for og måle effekten heraf med hensyn til f.eks. sundt kostmønster? Vi har tidligere spurgt til indsatsen for de 45 minutters bevægelse pr. dag. Er der en viden om, hvordan det bliver tilrettelagt og gennemført?
 
Orientering på mødet
Der arbejdes på at beskrive de forskellige modeller i forhold til en forankring på skolerne.
Der arbejdes på en politisk beslutning omkring dette tema.
 
Servicestandarder er en præcisering, aldersgrænsen er flyttet fra 15 til 13 år i forbindelse med anbringelser.
Er der individuelle hensyn, så skal de indgå i en konkret vurdering.
 
Den manglende orientering om ændringerne af standarderne blev taget til efterretning.
 
Sundhedsplejen er en meget aktiv del ind i arbejdet med børn og unge.
 
Karen Steensgaard og Mette Bredsgaard vil gerne orientere om sundhedsområdet på børne- og ungeområdet i 2019.
 
Indsats på de 45 minutter i skolerne, der er ikke en samlet viden. Det er et ansvar, som ligger hos den enkelte skoleleder.
 
Spørgsmål fra Handicaprådet til Kultur- og Fritidsudvalgets område
 
Tema sundhed: Vi opfordrer til at huske initiativet og arbejdet fra Handicaprådets temadag, hvor vi lagde vægt på alle tre sider af sundhed:
· Fysisk sundhed,
· Psykisk Sundhed og
· Social Sundhed.
 
Viborg Idrætsråds indstilling til bevillinger til haller: Det bør være en forudsætning for tildeling af kommunale ressourcer, at der sikres fuld tilgængelighed for handicappede. Vi opfordrer til, at hallerne selv sørger for registrering GodAdgang.
 
Orientering på mødet
Der er enighed om, at det brede sundhedsbegreb tænkes ind.
 
GodAdgang drøftes med hallerne den 15. november 2018.
 
Kultursnak i forhold til at tilbud også skal være tilgængelige for borgere med særlige behov.
 
Spørgsmål fra Handicaprådet til Beskæftigelsesudvalgets område
 
Effektmål: Reduktion af antal inden for både midlertidigt og permanent forsørgelsesgrundlag.
Ministerielt mål: Flere handicappede i arbejde.
Hvilke indsatser er sat i gang og vil blive sat i gang for at nå dette mål?
Undersøgelser der er i gang: Hvordan tænkes virksomhederne at inkludere mennesker med handicap?
 
Orientering på mødet
Materialet indgår i den kommende beskæftigelsesplan som skal godkendes januar 2019.
 
Hjælp til virksomheder i forhold til at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked.
 
Spørgsmål fra Handicaprådet til Klima- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg
 
Tangeværket: Nye planer. Vi opfordrer til, at Naturlig Tilgængelig huskes inddraget.
Kollektiv trafik: Den nye busrute 5 har betydet forringelse af service på øvrige ruter. Det rammer også handicappede.
Når der nu skal ses på buskørsel, opfordrer vi til, at der rettes fokus mod bussernes indretning, idet nogle af busserne ikke giver god adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere. Stoppesteder er også ”et eftersyn værdigt”, samt ønske om stoppestedsannoncering.
 
Spørgsmål fra Handicaprådet til Klima- og Miljøudvalget
Tangeværket: Nye planer. Vi opfordrer til at Naturlig Tilgængelig huskes inddraget.
 
Orientering på mødet
Udvalget besluttede på mødet den 1. november 2018 (sag nr. 6) at gå videre med forslag til forbedring af fiskepassage til staten.
Aktuelt er der ikke truffet nogen beslutning om, hvad der skal ske ved Tangeværket. Det er staten, som skal træffe denne afgørelse.
Når det kommer til mere konkret tiltag, så skal disse nok blive forelagt arbejdsgruppen Naturlig Tilgængelighed.
 
Spørgsmål fra Handicaprådet til Teknisk Udvalg
Kollektiv trafik: Den nye busrute 5 har betydet forringelse af service på øvrige ruter. Det rammer også handicappede.
Når der nu skal ses på buskørsel, opfordrer vi til, at der rettes fokus mod bussernes indretning, idet nogle af busserne ikke giver god adgang for gangbesværede og kørestolsbrugere. Stoppesteder er også ”et eftersyn værdigt”, samt ønske om stoppestedsannoncering i busserne.
 
Udvalget behandlede på mødet den 31. oktober 2018 (sag nr. 13) den kollektiv trafik for 2019.
 
Det er politisk besluttet, at der skal spares på den nuværende kørsel med bybusser i Viborg. Det har betydet, at busruterne S1 og S2 nedlægges fra næste køreplanskifte.
 
Viborg er en by, der er i vækst, og det betyder så også, at der kommer nye bydele til. Disse nye bydele skal som den øvrige del af byen også busbetjenes, og det er vigtigt, at man samtidig med, at borgerne flytter ind i de nye bydele, signaliserer, at området busbetjenes. Derfor er det tiden at etablere en ny bybuslinje til Arnbjerg og Bruunshåb. Linjen får timedrift i modsætning til de andre ruter, der har en højere frekvens. Så også på den rute, der har været planlagt længe, er der sparet.
 
Der har gennem nogle år været busser med lavt gulv på hele bybusnettet, så der er god adgang til busserne for alle. Dog kan der inde i busserne være nogle sæder, der er vanskelige at komme ind på, og det skyldes, at der i busserne skal være plads til, at varme og lys m.m. kan føres rundt i hele bussen. Diverse rør og kabler ligger ofte under sæderne. Derfor er der et trin op til sæderne fra det lave gulv.
 
Allerede nu er der annoncering af stoppestederne i bybusserne, men ikke med lyd. Næste stoppested angives på infotavlerne bag chaufføren og midt i bussen. Hvis man gerne vil have en mundtlig annoncering, kan man anmode om det ved chaufføren, så siger han det gerne via bussens højttalere. Mange er kede af at få alle stoppestederne læst op på vej gennem byen, så derfor angives de kun på infoskærmene uden lyd.
 
Vi er i gang med at prøve om stoppestederne kan gøres bedre, men vi erkender, at vi ikke alle steder har stoppesteder, der er gode nok. Der skal en del penge til at holde stoppestederne i god stand med de nødvendige faciliteter, så derfor er vi nødt til at prioritere opgaven.
 
 
Har der ved udvalgets møder ude i kommunen været henvendelser fra borgere med handicap?
Vi opfordrer til, at også de projekter der sættes i gang i landdistrikterne, indtænker samarbejde med Tilgængelighedens By og Naturlig Tilgængelighed.
 
Orientering på mødet
Der har ikke været målrettede handicaphenvendelser til Landdistriktsudvalget. Tingene skal ske i samarbejde med borgerne omkring en række konkrete projekter.
Tilgængelighed – nødvendigt for noget godt for alle
 
 
Spørgsmål fra Handicaprådet til Ældrerådsvalg-evaluering
 
Drøftelse med Udvalget om rådets foreløbige overvejelser vedrørende valget 2021.
· Stemmeprocedure med E-valg som det bærende.
· Ældrerådet nedsætter et valgudvalg 2020.
· Ældre- og Aktivitetsudvalget inddrages efteråret 2020.
 
Ikke drøftet yderligere.
Sagsfremstilling
Efter aftale med formandskabet for Handicaprådet er der aftalt en ny procedure omkring den gensidige orientering om udvalgssager.
 
Den nye procedure er planlagt på følgende måde:
 
1. På formødet drøfter Handicaporganisationerne, hvilke punkter de ønsker belyst.
2. Sekretariatet modtager efter formødet disse punkter.
3. Informationen videregives til øvrige mødedeltagere, som har mulighed for at forberede sig.
4. Er der tale om mere omfattende besvarelser, vil disse kunne dagsordenssættes på et efterfølgende møde.
 
Det vil naturligvis fortsat være muligt at orientere om emner af interesse for rådet, som ikke har fulgt denne procedure.

Sagsid.: 18/52507
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet evaluerer temadagen med henblik eventuelle anbefalinger og handlinger fra rådets side.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 14-11-2018
Overordnede konklusioner:
· En dejlig dag med omkring 150 deltager.
· Velfungerende rammer på Ungdomsskolen.
· Gode oplæg plenum og workshops.
 
Punkterne tages med til drøftelse med Social- og Sundhedsudvalget.
 
Rådets arbejde flugter ind i byrådets fokus på sundhed.
 
Der er nye tiltag, som er udløst af sundhedsdagen i et brugerperspektiv.
 
Det resterende budget vil rådet gerne kunne udnytte i nye sundhedspolitiske tiltag på Handicapområdet, som f.eks. Snapstinget med fokus på sundhed.
 
Skal indsatsen målrettes f.eks. rygning? Social sundhed kunne også være et indsatsområde. Psykisk sundhed/ensomhed blandt unge (social/mental sundhed).
 
Punktet genoptages på næste møde i Handicaprådet.
Sagsfremstilling
Handicaprådet afholdt temadag om Sundhed den 5. oktober 2018 på Ungdomsskolen.
 
Programmet indeholdt oplæg ved Peter Qvortrup Geisling samt workshop om fysik, psykisk og social sundhed.
 
I forbindelse med Handicaprådets evaluering af mødet vedlægges følgende materialer:
 
· Oplæg om social sundhed
· Oplæg om fysisk sundhed
· Opsamlingsmateriale psykisk sundhed
· Opsamlingsmateriale social sundhed
· Opsamlingsmateriale fysisk sundhed
 
Det har ikke været muligt at opstille et regnskab for temadagen til dette møde i rådet.
Bilag

Sagsid.: 18/52357
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet drøfter indhold og deltagelse i ”Rådenes Dag”.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 14-11-2018
Handicaprådet godkendte programmet for ”Rådenes dag”.
Sagsfremstilling
Det har været et ønske blandt de forskellige råd, at der arrangeres en fælles temadag for de 5 råd:
 
· Frivillighedsrådet
· Handicaprådet
· Integrationsrådet
· Udsatterådet
· Ældrerådet
 
Formandskaberne for de 5 råd har deltaget i planlægningen af dagen, og der er nu udarbejdet et samlet forslag. Et forslag som sendes til drøftelse i de 5 råd med henblik supplerende kommentarer.
 
Bilag

Sagsid.: 18/56473
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet udarbejder forslag til dagsordenspunkter til fællesmødet.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 14-11-2018
Handicaprådet sender følgende forslag til emner på fællesmødet den 29. november 2018:
 
Hvordan kan samarbejdet mellem Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet tænkes/planlægges, jf. vores temadag med de tre sundhedsområder?
 
· Sund kost på bostederne, f.eks. som fælles aktivitet.
· Social sundhed/aktiviteter - fælles eller som forsøg med "integration i foreningslivet".
· Muligheder for psykiatrisk hjælp (psykolog).
· Bevægelse i hverdagen i lighed med "lov om bevægelse i Folkeskolen” = 45 min/dag.
· Kapacitet på kontaktstederne. Muligheder for alle.
· Årligt lægetjek for bostøttemodtagere/bostedsbeboere.
 
Der kan komme et yderligere punkt efter drøftelse i Danske Handicaporganisationers forretningsudvalg.
Sagsfremstilling
Der er aftalt fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget til den 29. november 2018, kl. 16.30-18.00, på Viborg Rådhus.
 
Der er udarbejdet en skabelon til brug for de indledende drøftelser i de enkelte råd, med henblik på at skabe en forventningsafstemning omkring de enkelte punkter. Er det orientering, beslutning eller drøftelse, man ønsker fra rådets side?
 
Skabelonen er vedlagt som bilag 1.
 
Handicaprådets forslag til dagsorden vil efterfølgende blive fremsendt til Social- og Sundhedsudvalget.


Bilag

Sagsid.: 18/52293
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet drøfter og godkender mødeplan for 2019.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 14-11-2018
Mødeplan godkendt, idet møderne holdes i tidsrummet, kl. 14.15-17.15.
Sagsfremstilling
Forslag til mødeplan for 2019.
 
Sekretariatet har udarbejdet forslag til mødeplan for 2019.
 
Forslaget tager udgangspunkt i mødeaktiviteten for 2018.
 
Der er planlagt 8 ordinære møder fra 14.15 til 17.00.
 
Møde med beskæftigelsesudvalget.
 
Fællesmøde med Ældre- og Aktivitetsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.
 
Møde med Børne og Ungdomsudvalget.
 
Møde med Social- og Sundhedsudvalget.
 
Forslaget til mødeplan er afstemt i forhold til byrådsmedlemmernes kendte mødeaktivitet.
 
Forslag til Årshjul 2019 er vedlagt som bilag 1.
Bilag

Sagsid.: 18/56045
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 14-11-2018
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
 
Formandskabet uddelegerer deltagelse til Marius Kristensen og Knud Gaarn-Larsen, som deltager i mødet om kvalitetsstandarder.
Sagsfremstilling
Formanden vil på dagens møde blandt andet orientere om følgende punkter:
 
· Møde om renovationssystemet den 9. oktober 2018 (referat fra mødet er vedlagt).
· Julefrokost i Handicaprådet.
· Velfærdsteknologi møde den 4-12 om udviklingsprojekt – det mobile handicaptoilet (bilag vedlagt)
Bilag

Sagsid.: 18/52323
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
Beslutning i Viborg Handicapråd den 14-11-2018
Janni Retoft orienterede om baggrund for planerne for omlægning på Jobigen. Materialet er vedlagt som bilag 1.
 
Aktuelt er man i dialog med syv virksomheder om et samarbejde. Det kræver et godt match mellem borger og virksomhed.
 
Sikkerhed og tryghed er vigtige parametre for de borgere, der er i beskyttet beskæftigelse.
 
Viborg nr. 2 på landsplan omkring job i private.
 
Materiale om Jobkurs vedlægges som bilag 2.
Materiale om førtidspensionistpostkort vedlægges som bilag 3.
Artikel fra Viborg Stifts Folkeblad vedlægges som bilag 4.
 
Der er deadline for indsendelse af høringssvar den 10. december 2018.
 
Høringssvaret vil indgå i den politiske behandling af forslaget primo 2019.
Sagsfremstilling
Beskæftigelsesområdet og socialafdelingen er i gang med at opbygge et tættere samarbejde om udvikling af funktionsevnen og støtte til borgere i målgruppe for beskyttet beskæftigelse.
 
I den sammenhæng arbejdes der med et forslag om af en omlægning af beskyttet beskæftigelse i Viborg på baggrund af:
· virksomheders efterspørgsel på arbejdskraft,
· et ønske om at øge målgruppens progression i forhold til uddannelse, beskæftigelse og sociale relationer,
· en reduceret tilgang til beskyttet beskæftigelse, som gør det svært fortsat at drive et attraktivt internt tilbud for målgruppen.
 
Førtidspensionister vil med den nye model fortsat kunne tilbydes beskyttet beskæftigelse internt på Jobigen, og som noget nyt kunne tilbydes beskyttet beskæftigelse på eksterne virksomheder (enten sammen med en gruppe af borgere eller individuelt udplaceret). Borgere, der har udviklet en høj grad af arbejdsmarkedsparathed, kan gennem samarbejdet og modellen gennem en indsats kaldet ”Jobkurs” få hjælp til at komme videre i ansættelse i et job med løntilskud for førtidspensionister.
 
Forslaget om ændringer skal til politisk behandling i Beskæftigelsesudvalget den 27. november 2018 og i Social- og Sundhedsudvalget den 29. november 2018.
 
Handicaprådet forelægges derfor sagen med henblik på en høring inden den politiske behandling i de to fagudvalg.
 
Centerleder Janni Retoft og stedfortræder Jette Fabian deltager i dette punkt, og vil give en kort introduktion til forslaget.
 
Derefter skal en eventuel ændring godkendes af DASSOS, som er det fælles samarbejde mellem kommuner og region. Dette område er en del af den regionale rammeaftale.
 
Omlægningen af den beskyttede beskæftigelse har følgende formål:
 
1. styrke førtidspensionisternes progression i forhold til uddannelse, beskæftigelse og sociale relationer,
2. skabe relevant beskyttet beskæftigelse i private virksomheder,
3. samle værkstedsaktiviteterne fra Nørremarken og Trepas.
 
Det forventes, at der over en 4-årig periode vil kunne etableres 75 jobs i private virksomheder. Trepas og Nørremarken har aktuelt 160 borgere i beskyttet beskæftigelse, som svarer til 152 fultidspladser.
 
I forbindelse med omlægningen til brug af eksterne pladser, så vil borgerne og de pågældende virksomheder fortsat skulle understøttes af medarbejdere fra Jobigen.
 
Som en konsekvens af omlægningen vil taksterne for beskyttet beskæftigelse blive reduceret, hvilket betyder en lavere udgift for Socialområdet, som køber pladserne.
Den samlede besparelse på beskæftigelsesområdet forventes netto at udgøre 1,1 million kroner.
Bilag

Sagsid.: 18/44958
Resume
Social- og Sundhedsudvalget behandlede på møde den 1. november 2018 sagen vedrørende ”Statistik over klager til Ankestyrelsen 1. halvår 2018” og besluttede at sende sagen til orientering i Handicaprådet.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 14-11-2018
Punktet udsat.
Sagsfremstilling
”RESUME
I denne sag præsenteres Social- og Sundhedsudvalget for Ankestyrelsens ankestatistik for 1. halvår 2018.
 
INDSTILLING
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
 
BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-11-2018
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
 
Social- og Sundhedsudvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet.
 
SAGSFREMSTILLING
Historik
I denne sag præsenteres Social- og Sundhedsudvalget for Ankestyrelsens ankestatistik for 1. halvår 2018. Ankestatistikken er vedlagt som bilag 1.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Viborg Kommune lå i 1. halvår 2018 over landsgennemsnittet inden for servicelovens område. Se tabel 1 i bilag 2. Bemærk at serviceloven går på tværs af forvaltningsområder og udvalgsområder i Viborg Kommune. Konkret har der på tværs af forvaltningerne været 57 klager til Ankestyrelsen i forhold til serviceloven. Se bilag 1. Af disse er 34 stadfæstet, 10 er ændret og 13 er hjemvist. En sag hjemvises når Ankestyrelsen ikke kan tage stilling til sagen og vurderer, at kommunen skal indsamle flere oplysninger og genbehandle sagen. En hjemvisning betyder derfor ikke, at kommunen nødvendigvis træffer en anden afgørelse.
 
Ses der isoleret på de dele af serviceloven som hører under Social- og Sundhedsudvalget har der været 19 klager i alt. Heraf er 11 stadfæstet, tre er ændret og fem er hjemvist. Se tabel 2 i bilag 2.
 
Tabellen er opdelt mellem de forskellige paragraffer. Ankestyrelsens afgørelse og det totale antal klagesager inden for hver paragraf fremgår. Som det ses af tabel 2 i bilag 2 har det særligt været på områderne merudgifter og socialpædagogisk bistand at der har været klaget over kommunens afgørelse. I forhold til de tre hjemviste sager om socialpædagogisk støtte har Ankestyrelsen bedt Viborg Kommune om at indhente yderligere oplysninger fra andre relevante fagpersoner i disse tilfælde botilbud og bostøtte. Det har man fremover fokus på at inddrage i sagsbehandlingen fra start.
 
Refleksion og læring
 
Sagsbehandlerne bestræber sig altid på at belyse en sag meget grundigt. Hvad der udgør en tilstrækkelig belysning af en sag er derfor også på nogle områder et resultat af prøvninger hos Ankestyrelsen, hvorefter Ankestyrelsens anvisninger indarbejdes i nye sager. Dermed er prøvninger af sager ved Ankestyrelsen og Ankestyrelsens principafgørelser helt afgørende for at fastlægge, hvordan kommunernes praksis i forbindelse med sagsbehandlingen skal være.
 
Der er stor opmærksomhed på afgørelserne fra Ankestyrelsen, og der arbejdes løbende med at mindske antallet af klager over kommunens afgørelser. Det sker blandt andet igennem en systematisk opsamling på sager med principiel og generel betydning for sagsbehandlingen. Det sker for eksempel ved, at afgørelserne fra Ankestyrelsen bliver delt i afdelingerne således, at der i de kommende afgørelser kan rettes ind efter Ankestyrelsens henvisninger.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.”Bilag

Sagsid.: 18/47904
Resume
Social- og Sundhedsudvalget behandlede på mødet den 1. november 2018 sager om ”Magtanvendelser på Socialområdet 1. halvår 2018” og besluttede at sende sagen til orientering i Handicaprådet.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 14-11-2018
Punktet udsat.
Sagsfremstilling
RESUME
Denne sag er et supplement til den årlige opfølgning på magtanvendelser, da udvalget på mødet i marts 2018 ønskede en status efter et halvt år. Opgørelsen viser, at der ikke har været nogen magtanvendelser uden for lovgivningen på Viborg Kommunes egne tilbud i 1. halvår 2018. På de eksterne tilbud, som Viborg Kommune benytter til sine borgere, har der været 13 magtanvendelser uden for lovgivningen.
 
INDSTILLING
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
 
BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-11-2018
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning, men fastholder fokus på magtanvendelser på Socialområdet.
 
Social- og Sundhedsudvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet.
 
SAGSFREMSTILLING
Historik
Social- og Sundhedsudvalget ønskede på mødet den 22. marts 2018 (sag nr. 10) en status på magtanvendelser på Socialområdet efter et halvt år.
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Viborg Kommune skal registrere og behandle alle tilfælde af magtanvendelser, foretaget på kommunens tilbud og magtanvendelser over for Viborg-borgere med ophold på eksterne tilbud.
 
Status 1. halvår 2018 – interne tilbud
Antallet og fordelingen af magtanvendelser i Viborg Kommunes socialområde i 1. halvår 2018 fremgår af tabel 1 i bilag 1.
 
Tabel 1: Magtanvendelser i 2014 - 1. halvår 2018 på Viborg Kommunes egne tilbud
År
Magtanvendelser i alt på interne tilbud
2014
50
2015
30
2016
25
2017
45
1. halvår 2018
22
 
Da opgørelsen kun dækker det første halve år i 2018 er det svært at sammenligne direkte med tallene fra de tidligere år. De 22 magtanvendelser i 1. halvår 2018 (se tabel 1) tyder dog på, at tallene ender på samme niveau som i 2017. Som det fremgår af tabel 1 i bilag 1 er 14 tilfælde af magtanvendelser sket på Fynbohus. Vedlagt som bilag 2 (lukket bilag) findes en redegørelse fra Fynbohus.
 
Der har i denne periode ikke været nogen tilfælde af magtanvendelser uden for lovgivningen på Viborg Kommunes tilbud. Det er en klar forbedring i forhold til de 11 tilfælde der var i 2017. En magtanvendelse kan for eksempel være uden lovhjemmel, hvis det i den efterfølgende analyse konkluderes, at medarbejderen kunne have forsøgt sig med en anden pædagogisk tilgang for at aflede borgeren, eller at borgeren ikke var i akut fare da magtanvendelsen fandt sted. Begge dele er forudsætninger for, at en magtanvendelse er lovlig.
 
Status 1. halvår 2018 – eksterne tilbud
Oversigten i bilag 1 omhandler både registrerede magtanvendelser på Viborg Kommunes tilbud samt magtanvendelser i forhold til Viborg-borgere, der bor på eksterne tilbud ved enten en region, et selvejende opholdssted eller en anden kommune. På de eksterne tilbud var der i 1. halvår 2018 22 tilfælde af magtanvendelser. Heraf var 13 uden for lovgivningen. Det er en stigning i forhold til 2017 hvor der for hele året var 5 magtanvendelser uden for lovgivningen.
 
Arbejdet med magtanvendelser
Der arbejdes intensivt med at tilrettelægge den pædagogiske indsats så magtanvendelser så vidt muligt undgås.
 
Generelt påvirkes tallene både af den pædagogiske indsats og medarbejdernes evne til at forudse og forebygge situationer, hvor magtanvendelser kan opstå, men de påvirkes også i høj grad af, hvilke borgere der bor på kommunens tilbud og hvordan deres adfærdsmønstre er.
 
Antallet af magtanvendelser minimeres ved, at medarbejderne bruger pædagogiske metoder til at lave en struktur og tryghed i dagligdagen, der betyder, at borgerne i mindre grad reagerer udadrettet.
Socialområdet arbejder målrettet på at undgå eller minimere hændelserne. Det sker blandt andet ved at tilbuddene altid analyserer og drøfter magtanvendelser efterfølgende. Det sker for at styrke medarbejdernes opmærksomhed på, at bruge de bedste pædagogiske redskaber og at bruge den mindst indgribende tilgang, over for den enkelte borger.
 
Socialområdets fagkonsulent for magtanvendelser registrerer og behandler alle magtanvendelser. Fagkonsulenten følger udviklingen i antallet og typen af magtanvendelser tæt, for at sikre, at principperne i servicelovens bestemmelser om magtanvendelser efterleves og at antallet af magtanvendelser minimeres.
 
Det sker i en løbende dialog mellem konsulenten og tilbuddets ledelse og medarbejdere. Det sker også igennem konsulentens opfølgning på konkrete magtanvendelser (handleplaner, rådgivning, vejledning mv.) samt undervisningstilbud til medarbejdere og studerende. Endvidere fører Socialtilsyn Midt og borgerens sagsbehandler tilsyn med tilbuddenes håndtering af magtanvendelser og kendskab til lovgivningen om magtanvendelser.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti har den 31. august 2018 indgået aftale om revision af servicelovens bestemmelser om magtanvendelse på handicapområdet.
En del af aftalen er, at der skal skabes en ny, klar hjemmel til, at personalet kan anvende fysisk guidning af borgere som led i varetagelsen af den daglige omsorg, herunder for at sikre tryghed og trivsel på botilbud og plejehjem. Fysisk guidning kan ske af hensyn til borgeren selv for at sikre hans eller hendes tryghed og værdighed. Fysisk
guidning kan også ske af hensyn til en anden borger eller af hensyn til fællesskabet på botilbuddet m.v. i situationer, hvor borgerens adfærd er grænseoverskridende eller konfliktskabende, eller i situationer, hvor en beboer er gået ind i en anden beboers egen bolig. Fysisk guidning har ikke karakter af magtanvendelse, men er en del af omsorgen og skal derfor ikke registreres og indberettes. Der må ikke ske fastholdelse i forbindelse med fysisk guidning.”
Bilag

Sagsid.: 18/45137
Sagsfremstilling
Det er aftalt, at tilsynsrapporterne løbende sendes til orientering for Handicaprådet. I løbet af september og oktober måned er følgende rapporter modtaget.
 
Socialområdet:
· Søhuset / Sct. Jørgensvej
· Skaglen
 
Børne- og Ungeområdet:
Bilag