You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 4. december 2018 kl. 14:15

Mødested Kontaktsted Handicap
Udvalg Viborg Handicapråd
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Henning Laursen, Jacob Lynnerup, Jesper Hoelgaard, Knud Gaarn-Larsen, Marius Kristensen, Susanne Bendtsen, Ulla Serup Thomsen
Fraværende Charlotte Lomholdt, Runa Dorph-Petersen, Susanne B. Andersen, Ulrik Johansen
Bemærkninger Afbud fra Runa Dorph-Petersen. I stedet deltager stedfortræder Dorte Høj. Afbud fra Charlotte Lomholdt. I stedet deltager stedfortræder Trine Wûrtz Hansen. Trine deltog ikke i punkt 1. Afbud fra Ulrik Johansen. I stedet deltager stedfortræder Rie Andersen.

Sagsid.: 18/59256
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 04-12-2018
Handicaprådet tog orienteringen om Kontaktstedet til efterretning.
 
Orienteringen kom blandt andet ind på følgende områder:

·         Alle, som er visiteret til bostøtte, har mulighed for at benytte Kontaktstedet.
·         Alle med behov for netværk får dette tilbud.
·         Åbent kontaktsted, afsluttes i Bostøtten hver mandag fra kl. 15.00-17.00.
·         Samarbejde med STU om at etablere kontakt til de unge.
·         Unge autister ”ungegruppen” er her hver onsdag.
·         Ungdommens Røde Kors deltager i arrangementerne og støtter op.
·         Mercantec deltager hver anden onsdag med to elever omkring løsning af IT-problemer.
·         Borgerne er med til at definere tidspunkter for bemandingen på Kontaktstedet med personale.
·         Det sociale liv og netværksdannelse er det primære i forhold til stedet.
·         Ca. 80 borgere er man løbende i kontakt med, heraf 10-20 borgere som dagligt spiser på Kontaktstedet.
Sagsfremstilling
I efteråret 2017 åbnede Kontaktstedet på Banegårdspladsen. Susanne Andreasen, som er leder af stedet, vil give en orientering om stedet og aktiviteterne.
 
Kontaktstedet er et sted, hvor borgere, der bor i egen bolig og er visiteret til bostøtte, kan komme 365 dage om året. Tilbuddet omfatter at:
 
              deltage i aktiviteter og samvær,
              deltage i dagsture og miniferie,
              deltage i praktiske gøremål på Kontaktstedet,
              deltage i fællesspisning eller få en kop kaffe,
              få støtte og hjælp fra personalet.
 
Der kan læses mere om Kontaktstedet på hjemmesiden https://kontaktstedhandicap.viborg.dk/

Sagsid.: 18/59023
Indstilling
Formanden for handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen om bostøtte tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 04-12-2018
Handicaprådet tog orienteringen om bostøtte indenfor psykiatri- og handicapområdet til efterretning.
 
Bostøtte omhandler:
 
·         Borgerne skal mestre sit eget hverdagsliv.
·         Tingene løses sammen med borgeren.
·         Socialpolitikken som pejlemærke – det der er i centrum for den enkelte borgers liv
·         Værktøjskasse med handlemuligheder for bostøtte; skype, sms, telefon
·         10.000 sms på et kvartal, KRAP-uddannelse, smarte-mål
·         Der er ansat en særlig økonomimedarbejder i psykiatrien Bostøttemetode til økonomiområdet.
·         Fremskudte sagsbehandlere giver en meget positiv effekt.
·         Der er stort samarbejde med Jobcentret fra psykiatrien.
·         Viborg, Karup og Bjerringbro er udgangspunktet for bostøttearbejdet i psykiatrien.
·         Godt samarbejde med Jobkurs – beskæftigelse for pensionister.
·         IPad lånes ud til virtuel bostøtte.
·         § 85 handicap er også vedligehold i at opretholde, der kompenseres på Handicapområdet.
·         Fem teams; Senhjerneskade, Misbrug, Autisme, Dobbeltdiagnose og Udvidet bostøtte.
·         Teknologi bruges til at understøtte borgeren.
Sagsfremstilling
Handicaprådet har ønsket en orientering om bostøtteområdet.
 
På dagens møde vil Gitte Ranneberg Skaarup, der er afdelingsleder for Bostøtte Viborg, Karup, Bjerringbro samt kontaktsteder på psykiatrien, og Susanne Andreasen, der er
afdelingsleder for bofællesskabet,Albo, bostøtte og Kontaktsted Handicap, give en orientering om bostøttearbejdet på deres respektive fagområder.
 
Overordnet er det kvalitetstandarden for Socialområdet, der beskriver serviceniveauet. 2019-udgaven er vedlagt som bilag 1. Bostøtte beskrives på siderne 14-17.
 
De to oplæg vil blandt andet komme omkring følgende temaer:
 
·         Hvad er bostøtte.
·         Antal borgere i bostøtte.
·         Virtuel bostøtte.
·         Kobling mellem bostøtte og kontaktsteder.
Bilag

Sagsid.: 18/59244
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 04-12-2018
Spørgsmål fra Handicaprådet til Beskæftigelsesudvalgets område
Staten har lavet en pulje. som man kan søge – ansøgningsfrist medio december – for at fremme beskæftigelsen af handicappede.
Det kan jo være, at forvaltningen er opmærksom på denne pulje, og så er det jo fint, men ellers synes vi, at Viborg Kommune skal med på vognen.
Orientering på mødet:
Et mere rummeligt arbejdsmarked”
 
Ledergruppen på beskæftigelsesområdet har vurderet og prioriteret ikke at søge puljen ud fra følgende forhold:

·         Metoden og konceptet svarer til Jobfirst, som vi har deltaget i og afsluttet den 31. marts 2018 med gode resultater samt til puljen ”Flere skal med”, som slutter den 1. august 2019.
·         Erfaringerne og metoderne er i stort omfang udbredt og implementeret i Jobcentret generelt – på tværs af teams og målgrupper, herunder ikke mindst, at de beskæftigelsesfaglige medarbejdere varetager flere roller og dermed, at borgerne har én kontakt og får en arbejdspladsbaseret indsats.
·         Definitionen af målgruppen er bred og omfatter alle ydelsesgrupper, herunder flertallet i målgrupperne for de tidligere puljer.
·         Deltagelse i en delvis puljefinansieret indsats stiller mange krav til ekstra registreringer og dokumentation. Tilskuddet fra puljen giver derfor meget begrænset gevinst for borgerne.
·         Ressourceforbruget på at skrive ansøgning, planlægge, organisere, følge og evaluere er uforholdsvis store i forhold til det, vi kan forvente at opnå i form af ny viden, kompetencer og resultater
 
Der er ikke nye redskaber tilknyttet indsatsen under puljen. De handicapkompenserende ordninger anvendes, og vurderinger af behovet er ikke en forsinkende barriere for at komme i job.
Definitionen er målgrupper/ydelsesgrupper, som skal i beskæftigelse og omfatter IKKE førtidspensionister.
Sagsfremstilling
Efter aftale med formandskabet for Handicaprådet er der aftalt en ny procedure omkring den gensidige orientering om udvalgssager.
 
Den nye procedure er planlagt på følgende måde:
 
1.    På formødet drøfter Handicaporganisationerne, hvilke punkter de ønsker belyst.
2.    Sekretariatet modtager efter formødet disse punkter.
3.    Informationen videregives til øvrige mødedeltagere, som har mulighed for at forberede sig.
4.    Er der tale om mere omfattende besvarelser, vil disse kunne dagsordenssættes på et efterfølgende møde.
 
Det vil naturligvis fortsat være muligt at orientere om emner af interesse for rådet, som ikke har fulgt denne procedure.


Sagsid.: 18/5798
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 04-12-2018
Handicaprådet tog formandens orientering til efterretning.
 
1.    Opsamling på fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget den 29. november 2018.
·         Dans for Parkinsonpatienter i Vejen, et godt eksempel på det foreningsdrevne,
·         Der arbejdes videre med at etablere arbejdsgrupper med henblik på at styrke sundhedsprojekter i 2019-2020. Der er afsat 2 x 100.000 kroner til dette initiativ.
·         Parasport bliver tema til februar som opfølgning omkring fysisk sundhed.
·         Netværk handicaprådsformændene belyser, om der er tiltag i de øvrige råd.
 
2.    Invitation til KKR-konference januar 2019 for formandskabet, som deltager.
 
3.    Springboard i dag om opstart af det mobile toilet. Tilgængelighedens by kan være en samarbejdspartner.
 
4.    Nyhedsbrev fra Social- og Sundhedsudvalget.
 
5.    Handling må gerne udvikle sig ud i organisationen.
Sagsfremstilling
Formanden vil på dagens møde blandt andet orientere om følgende punkter:
 
1.    Opsamling på fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget den 29. november 2018.
2.    Invitation til KKR-konference januar 2019 for formandskabet.

Sagsid.: 18/59077
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet godkender forslag til høringssvar.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 04-12-2018
Handicaprådet godkendte høringssvaret som DH-gruppen i rådet, sender til Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget som synspunkt i den videre politiske proces.
Sagsfremstilling
På mødet den 14. november 2018 fik Handicaprådet en orientering, sag 9, om forslaget til omlægning af den beskyttede beskæftigelse.
 
Forslaget skal til politisk behandling i Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget januar 2019.
 
Der er udarbejdet forslag til høringssvar fra DH-medlemmerne i Handicaprådet. Forslaget til svar er vedlagt som bilag 1, med henblik på en drøftelse på dagens møde.
Bilag

Sagsid.: 18/59275
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at rådet drøfter og godkender årshjulet.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 04-12-2018
Handicaprådet godkendte årshjulet.
Sagsfremstilling
Mødeplanen for 2019 er nu opdateret med temamøde i februar og juni måned samt Tilgængelighedsprisen for 2019.
 
Derudover har formandskabet planlagt et tema omkring arbejdet i Den Centrale Handicapråd. 
 
Der er på mødet mulighed for at komme med forslag til indhold i rådets videre arbejde for 2019.
 
Årshjul 2019 er vedlagt som bilag.
Bilag

Sagsid.: 18/5797
Sagsfremstilling
Forslag:
 
Handicaprådets årshjul 2018 er ajourført og vedlagt som bilag 1.
Bilag

Sagsid.: 18/59225
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 04-12-2018
Handicaprådet tog orienteringen om magtanvendelser til efterretning.
Sagsfremstilling
Dagsordenspunktet vedrørende magtanvendelse 1. halvår 2018 genoptages, idet det blev udsat på sidste møde i Handicaprådet.
 
Resume
Social- og Sundhedsudvalget behandlede på mødet den 1. november 2018 sager om ”Magtanvendelser på Socialområdet 1. halvår 2018” og besluttede at sende sagen til orientering i Handicaprådet.
 
Sagsfremstilling
 
”RESUME
Denne sag er et supplement til den årlige opfølgning på magtanvendelser, da udvalget på mødet i marts 2018 ønskede en status efter et halvt år. Opgørelsen viser, at der ikke har været nogen magtanvendelser uden for lovgivningen på Viborg Kommunes egne tilbud i 1. halvår 2018. På de eksterne tilbud, som Viborg Kommune benytter til sine borgere, har der været 13 magtanvendelser uden for lovgivningen.
 
INDSTILLING
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
2. at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
 
BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-11-2018
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning, men fastholder fokus på magtanvendelser på Socialområdet.
Social- og Sundhedsudvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet.
 
SAGSFREMSTILLING
 
Historik
Social- og Sundhedsudvalget ønskede på mødet den 22. marts 2018 (sag nr. 10) en status på magtanvendelser på Socialområdet efter et halvt år. 
 
Inddragelse og høring
Intet. 
 
Beskrivelse
Viborg Kommune skal registrere og behandle alle tilfælde af magtanvendelser, foretaget på kommunens tilbud og magtanvendelser over for Viborg-borgere med ophold på eksterne tilbud.
 
Status 1. halvår 2018 – interne tilbud
 
Antallet og fordelingen af magtanvendelser i Viborg Kommunes socialområde i 1. halvår 2018 fremgår af tabel 1 i bilag 1.
 
Tabel 1: Magtanvendelser i 2014 - 1. halvår 2018 på Viborg Kommunes egne tilbud
År
Magtanvendelser i alt på interne tilbud
2014
50
2015
30
2016
25
2017
45
1. halvår 2018
22
 
Da opgørelsen kun dækker det første halve år i 2018 er det svært at sammenligne direkte med tallene fra de tidligere år. De 22 magtanvendelser i 1. halvår 2018 (se tabel 1) tyder dog på, at tallene ender på samme niveau som i 2017. Som det fremgår af tabel 1 i bilag 1 er 14 tilfælde af magtanvendelser sket på Fynbohus. Vedlagt som bilag 2 (lukket bilag) findes en redegørelse fra Fynbohus.
 
Der har i denne periode ikke været nogen tilfælde af magtanvendelser uden for lovgivningen på Viborg Kommunes tilbud. Det er en klar forbedring i forhold til de 11 tilfælde, der var i 2017. En magtanvendelse kan for eksempel være uden lovhjemmel, hvis det i den efterfølgende analyse konkluderes, at medarbejderen kunne have forsøgt sig med en anden pædagogisk tilgang for at aflede borgeren, eller at borgeren ikke var i akut fare, da magtanvendelsen fandt sted. Begge dele er forudsætninger for, at en magtanvendelse er lovlig.
 
Status 1. halvår 2018 – eksterne tilbud
 
Oversigten i bilag 1 omhandler både registrerede magtanvendelser på Viborg Kommunes tilbud samt magtanvendelser i forhold til Viborg-borgere, der bor på eksterne tilbud ved enten en region, et selvejende opholdssted eller en anden kommune. På de eksterne tilbud var der i 1. halvår 2018 22 tilfælde af magtanvendelser. Heraf var 13 uden for lovgivningen. Det er en stigning i forhold til 2017, hvor der for hele året var 5 magtanvendelser uden for lovgivningen.
 
Arbejdet med magtanvendelser
 
Der arbejdes intensivt med at tilrettelægge den pædagogiske indsats så magtanvendelser så vidt muligt undgås. 
 
Generelt påvirkes tallene både af den pædagogiske indsats og medarbejdernes evne til at forudse og forebygge situationer, hvor magtanvendelser kan opstå, men de påvirkes også i høj grad af, hvilke borgere der bor på kommunens tilbud, og hvordan deres adfærdsmønstre er.
 
Antallet af magtanvendelser minimeres ved, at medarbejderne bruger pædagogiske metoder til at lave en struktur og tryghed i dagligdagen, der betyder, at borgerne i mindre grad reagerer udadrettet.
 
Socialområdet arbejder målrettet på at undgå eller minimere hændelserne. Det sker blandt andet ved, at tilbuddene altid analyserer og drøfter magtanvendelser efterfølgende. Det sker for at styrke medarbejdernes opmærksomhed på, at bruge de bedste pædagogiske redskaber og at bruge den mindst indgribende tilgang over for den enkelte borger.
 
Socialområdets fagkonsulent for magtanvendelser registrerer og behandler alle magtanvendelser. Fagkonsulenten følger udviklingen i antallet og typen af magtanvendelser tæt for at sikre, at principperne i servicelovens bestemmelser om magtanvendelser efterleves, og at antallet af magtanvendelser minimeres.
Det sker i en løbende dialog mellem konsulenten og tilbuddets ledelse og medarbejdere. Det sker også igennem konsulentens opfølgning på konkrete magtanvendelser (handleplaner, rådgivning, vejledning mv.) samt undervisningstilbud til medarbejdere og studerende. Endvidere fører Socialtilsyn Midt og borgerens sagsbehandler tilsyn med tilbuddenes håndtering af magtanvendelser og kendskab til lovgivningen om magtanvendelser.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har den 31. august 2018 indgået aftale om revision af servicelovens bestemmelser om magtanvendelse på Handicapområdet. En del af aftalen er, at der skal skabes en ny, klar hjemmel til, at personalet kan anvende fysisk guidning af borgere som led i varetagelsen af den daglige omsorg, herunder for at sikre tryghed og trivsel på botilbud og plejehjem. Fysisk guidning kan ske af hensyn til borgeren selv for at sikre hans eller hendes tryghed og værdighed. Fysisk guidning kan også ske af hensyn til en anden borger eller af hensyn til fællesskabet på botilbuddet m.v. i situationer, hvor borgerens adfærd er grænseoverskridende eller konfliktskabende, eller i situationer, hvor en beboer er gået ind i en anden beboers egen bolig. Fysisk guidning har ikke karakter af magtanvendelse, men er en del af omsorgen og skal derfor ikke registreres og indberettes. Der må ikke ske fastholdelse i forbindelse med fysisk guidning.”
Bilag
1.    Oversigt over magtanvendelser på interne og eksterne tilbud 1. halvår 2018
2.    Lukket bilag - Redegørelse fra Fynbohus
Bilag

Sagsid.: 18/59280
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 04-12-2018
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling
Denne sag er udsat fra sidste møde i Handicaprådet
 

Resume

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på møde den 1. november 2018 sagen vedrørende ”Statistik over klager til Ankestyrelsen 1. halvår 2018” og besluttede at sende sagen til orientering i Handicaprådet.
 
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 14-11-2018
Punktet udsat.
Sagsfremstilling
”RESUME
I denne sag præsenteres Social- og Sundhedsudvalget for Ankestyrelsens ankestatistik for 1. halvår 2018.
 
INDSTILLING
Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg indstiller til Social- og Sundhedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
2. at sagen sendes til orientering i Handicaprådet.
 
BESLUTNING I SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET DEN 01-11-2018
Social- og Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Social- og Sundhedsudvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet.
SAGSFREMSTILLING
Historik
I denne sag præsenteres Social- og Sundhedsudvalget for Ankestyrelsens ankestatistik for 1. halvår 2018. Ankestatistikken er vedlagt som bilag 1. 
 
Inddragelse og høring
Intet.
 
Beskrivelse
Viborg Kommune lå i 1. halvår 2018 over landsgennemsnittet inden for servicelovens område. Se tabel 1 i bilag 2. Bemærk, at serviceloven går på tværs af forvaltningsområder og udvalgsområder i Viborg Kommune. Konkret har der på tværs af forvaltningerne været 57 klager til Ankestyrelsen i forhold til serviceloven. Se bilag 1. Af disse er 34 stadfæstet, 10 er ændret og 13 er hjemvist. En sag hjemvises, når Ankestyrelsen ikke kan tage stilling til sagen og vurderer, at kommunen skal indsamle flere oplysninger og genbehandle sagen. En hjemvisning betyder derfor ikke, at kommunen nødvendigvis træffer en anden afgørelse.
Ses der isoleret på de dele af serviceloven, som hører under Social- og Sundhedsudvalget, har der været 19 klager i alt. Heraf er 11 stadfæstet, tre er ændret og fem er hjemvist. Se tabel 2 i bilag 2.
Tabellen er opdelt mellem de forskellige paragraffer. Ankestyrelsens afgørelse og det totale antal klagesager inden for hver paragraf fremgår. Som det ses af tabel 2 i bilag 2 har det særligt været på områderne merudgifter og socialpædagogisk bistand, at der har været klaget over kommunens afgørelse. I forhold til de tre hjemviste sager om socialpædagogisk støtte har Ankestyrelsen bedt Viborg Kommune om at indhente yderligere oplysninger fra andre relevante fagpersoner i disse tilfælde botilbud og bostøtte. Det har man fremover fokus på at inddrage i sagsbehandlingen fra start.
Refleksion og læring
Sagsbehandlerne bestræber sig altid på at belyse en sag meget grundigt. Hvad der udgør en tilstrækkelig belysning af en sag er derfor også på nogle områder et resultat af prøvninger hos Ankestyrelsen, hvorefter Ankestyrelsens anvisninger indarbejdes i nye sager. Dermed er prøvninger af sager ved Ankestyrelsen og Ankestyrelsens principafgørelser helt afgørende for at fastlægge, hvordan kommunernes praksis i forbindelse med sagsbehandlingen skal være.
Der er stor opmærksomhed på afgørelserne fra Ankestyrelsen, og der arbejdes løbende med at mindske antallet af klager over kommunens afgørelser. Det sker blandt andet igennem en systematisk opsamling på sager med principiel og generel betydning for sagsbehandlingen. Det sker for eksempel ved, at afgørelserne fra Ankestyrelsen bliver delt i afdelingerne således, at der i de kommende afgørelser kan rettes ind efter Ankestyrelsens henvisninger.
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.”
Bilag

Sagsid.: 18/52909
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 04-12-2018
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.
Sagsfremstilling

Det er aftalt, at tilsynsrapporterne løbende sendes til orientering for Handicaprådet. I løbet af september til november måned er følgende rapporter modtaget:
 
Socialområdet
 
·         Vesterbrogade
·         Gudenåvej
·         Jobigen, Nørremarksvej
·         Katrinehaven
·         Stokrosevej
·         Center for Mestring
·         Søhuset / Sct. Jørgensvej
·         Skaglen
 
Børne- og Ungeområdet
Bilag