You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 23. april 2019 kl. 14:15

Mødested Multisalen/rådhuset
Udvalg Viborg Handicapråd
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Henning Laursen, Jacob Lynnerup, Jesper Hoelgaard, Knud Gaarn-Larsen, Marius Kristensen, Runa Dorph-Petersen, Susanne B. Andersen, Susanne Bendtsen, Ulla Serup Thomsen, Ulrik Johansen
Fraværende Charlotte Lomholdt
Bemærkninger Afbud fra Charlotte Lomholdt. I stedet deltager stedfortræder Trine Würtz Hansen.

Sagsid.: 18/5277
Resume
Byrådet har i konstitueringsaftalen for perioden 2018-2021 indskrevet, at autismeområdet skal have et særligt fokus. På den baggrund har Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget igangsat en analyse af udviklingen på autismeområdet.
 
Resultatet af analysens fase 1 blev præsenteret på et fællesmøde mellem Børne- og
Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget den 16. august 2018.
 
Handicaprådet præsenteres her for resultatet af analysens fase 2, med henblik på afgivelse af høringssvar forud for den politiske behandling af afrapporteringens forslag til udvikling af indsatser for børn, unge og voksne med autisme-spektrum-forstyrrelser.
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet afgiver høringssvar til anbefalingen om, at de fem forslag om indsatser, som er særligt målrettet mennesker med ASF, fremsættes til politisk behandling.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-04-2019
Handicaprådet var meget tilfredse med det store arbejde, som analysen af autismeområdet er udtryk for.
 
Ulrik Johansens oplæg er vedlagt som bilag 3.
 
Handicaprådets hørringsvar er vedlagt som bilag 4.
Sagsfremstilling

Historik

Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget godkendte kommissoriet for analysen af udviklingen på autismeområdet på udvalgenes møder den 22. marts 2018 (sag nr. 1 og sag nr. 1).
 
Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget godkendte resultatet af analysens fase 1 på udvalgenes møder den 16. august 2018 (sag nr. 2 og sag nr. 2).
 
Inddragelse og høring
Udgangspunktet for afrapporteringens forslag er udarbejdet af seks arbejdsgrupper med deltagelse af medarbejdere og ledere fra Børn & Unge, Socialområdet og Arbejdsmarkedsområdet. Forslagene er efterfølgende kvalificeret af analysens styregruppe.
Arbejdsgruppernes overordnede temaer/problemstillinger blev fastsat på baggrund af oplæg og drøftelser på en temadag om autisme, med deltagelse af medarbejdere og ledere fra autismeområdet, politikere fra Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget samt medlemmer af Landsforeningen Autisme. Handicaprådet var inviteret til at udpege deltagere til temadagen.
 
Forud for den politiske behandling sendes anbefalingerne i høring i Handicaprådet og i de relevante MED-udvalg i Børn & Unge, Socialområdet og Arbejdsmarkedsområdet.
 
Høringssvar sendes til Mie Klarsø på 8mk@viborg.dk senest den 30. april 2019.
 
Beskrivelse
Antallet af børn, unge og voksne mennesker, der diagnosticeres med autisme-spektrum-forstyrrelse (ASF), er stigende. Det afspejler sig i et øget pres på kommunens tilbud til
borgerne. Af den grund har byrådet i Viborg Kommune indskrevet i konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021, at autismeområdet skal have et særligt fokus.
 
Som led i udmøntningen af konstitueringsaftalen, har Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget igangsat en analyse af udviklingen på autismeområdet.
 
Analysen indeholder to faser:
 • Fase 1: En kortlægning og analyse af autismeområdet.
 • Fase 2: Udarbejdelse af anbefalinger til styrkelse af autismeområdet.
 

Anbefalinger

I analysens fase 2 har arbejdsgrupperne udarbejdet en række forslag. I den aktuelle afrapportering præsenteres 14 forslag, som tager afsæt i arbejdsgruppernes arbejde. Forslagene ses i afrapporteringen fra fase 2 (bilag 1).
 
I den aktuelle afrapportering præsenteres således 14 forslag. Forslagene falder i tre grupper:
 • Forslag om fælles tilgang.
 • Forslag om indsatser målrettet mennesker med ASF.
 • Forslag om indsatser målrettet en bredere målgruppe.
 
Direktørerne fra Børn & Unge og Social, Sundhed & Omsorg anbefaler, at de fem forslag om indsatser, som er særligt målrettet mennesker med ASF, fremsættes til politisk behandling på fællesmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget og efterfølgende præsenteres på byrådets budgettemamøde.
De øvrige forslag i afrapporteringen, som handler om fælles tilgang og indsatser målrettet en bredere målgruppe, kan der arbejdes videre med i anden sammenhæng.
 
En oversigt over forslagene og tilhørende økonomi på de forslag, som anbefales fremsat til politisk behandling, ses i bilag 2.
 

Tidsperspektiv

 • April 2019: Høring i Handicapråd og MED-udvalg.
 • 30 april 2019: Deadline for høringssvar.
 • 6. juni 2019: Anbefalingerne drøftes på fællesmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.
 • 24. juni: Anbefalingerne præsenteres på byrådets budgettemamøde.
 

Økonomiske forhold og konsekvenser

Implementering af en del af anbefalingerne til styrkelse af autismeområdet forudsætter, at der
prioriteres midler til formålet i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2020 og
overslagsårene. Et estimeret finansieringsbehov fremgår så vidt muligt af de enkelte forslag.
Bilag

Sagsid.: 18/60306
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-04-2019
Handicaprådet tog nedenstående til efterretning:
 
Socialchef Ulrik Johansen orienterede om arbejdet omkring sundhedstjek på botilbud.
 
 • Medarbejdere skal foretage en løbende dokumentation af beboernes sundhedstilstand.
   
 • Det er vanskeligt at lave et øjebliksbillede for denne gruppe af borgere.
   
 • De risikobaserede tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed kan benyttes ind i denne sundhedsmæssige dokumentation.
   
 • Der etableres en årlig helbredssamtale.
Sagsfremstilling
Efter aftale med formandskabet for Handicaprådet er der aftalt følgende procedure omkring den gensidige orientering om udvalgssager.
 
Proceduren er planlagt på følgende måde:
 
 • På formødet drøfter handicaporganisationerne hvilke punkter, de ønsker belyst.
   
 • Sekretariatet modtager efter formødet disse punkter i vedlagte skabelon.
   
 • Informationen videregives til øvrige mødedeltagere, som har mulighed for at forberede sig.
   
 • Er der tale om mere omfattende besvarelser, vil disse kunne dagsordenssættes på et efterfølgende møde.
 
Det vil naturligvis fortsat være muligt at orientere om emner af interesse for rådet, som ikke har fulgt denne procedure.
 
På grund af påsken, er der undtagelsesvis aftalt en anden procedure for dette møde.
 
Bilag

Sagsid.: 19/11772
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
1. at rådet kvalificerer temaet omkring ”Sunde fællesskaber og mental trivsel” med henblik på etableringen af en ny ”Rådenes dag”. Handicaprådet nedsætter en arbejdsgruppe, der skal komme med oplæg på et kommende møde i Handicaprådet.
2. at rådet træffer beslutning om deltagelse i arbejdsgruppe vedrørende fælles rådsrepræsentation på Snapsting.
3. at rådet udpeger repræsentant til arbejdsgruppe vedrørende en styret dialog med rådenes målgruppe.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-04-2019
Handicaprådet besluttede følgende:
 
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Ulla Serup Thomsen, Jakob Lynnerup og Jan Skougaard, med henblik på, at arbejdsgruppens arbejde præsenteres på mødet den 18. juni 2019.
 
Handicaprådets Snapstingsarrangement den 28. og 29. juni 2019 med en fælles ”rådsbod” med forskellige aktiviteter og ”speakers corner”. ”Kom og få et godt råd”.
Handicaprådet kunne arbejde med tilgængelighed – fysisk og psykisk tilgængelighed.
Knud Gaarn-Larsen, Runa Dorph-Petersen og Susanne B. Andersen deltager fra Handicaprådet. Der tages derudover kontakt til medlemmerne af Byens Tilgængelighed via Susanne B. Andersen.
Sagsfremstilling
Punktet udsat fra sidste møde.
Det tværgående arbejde blandt rådene.
Efter Rådenes Dag har der været holdt opsamlingsmøde den 6. marts 2019 med deltagelse af formandskaberne for Handicaprådet, Frivillighedsrådet, Integrationsrådet, Udsatterådet og Ældrerådet samt direktør Mette Andreassen og omsorgschef Maila Tandrup.
Mødedeltagerne konkluderede overordnet, at dagen havde været meget givende, og at rådene havde interesse i et fremadrettet samarbejde.
Drøftelserne resulterede i tre forslag til kommende initiativer:
1. Der arbejdes videre i alle råd med temaet: Sundhed - Sunde fællesskaber og mental trivsel.
Punktet dagsordenssættes i alle råd, og formandskabet mødes og drøfter videre, når alle råd har behandlet punktet. Dette er med henblik på at etablere en ny fælles dag for rådene med dette tema.
2. Snapsting.
Udsatterådet etablerer en informationsbod i forbindelse med Snapsting. De øvrige råd kan deltage i dette arbejde ved tilmelding til formandskabet i Udsatterådet.
Det dagsordenssættes også på alle rådsmøder
3. Hvordan kommer rådene ud og i dialog med målgruppen for arbejdet?
Der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af rådene, som skal udarbejde oplæg til en fælles temadag om dette for særligt interesserede.
Opsamlingsmødet blandt formandskabet forventes holdt inden sommerferien.

Sagsid.: 18/60308
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at eventuelle punkter drøftes, og
 
Beslutning i Viborg Handicapråd den 23-04-2019
Afbud fra Henning Laursen til fællesmødet den 2. maj 2019.
Sagsfremstilling
Orienteringspunkter til pressen: