You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 18. juni 2019 kl. 14:15

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Handicapråd
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Henning Laursen, Jacob Lynnerup, Jesper Hoelgaard, Knud Gaarn-Larsen, Runa Dorph-Petersen, Susanne B. Andersen, Susanne Bendtsen, Ulla Serup Thomsen
Fraværende Charlotte Lomholdt, Marius Kristensen, Ulrik Johansen
Bemærkninger Afbud fra Charlotte Lomholdt og stedfortræder Trine Würtz Hansen.

Sagsid.: 18/60305
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 18-06-2019
Handicaprådet tog nedenstående orientering til efterretning.
 
 • Baggrund for den aktuelle dagsorden uden eksterne deltagere.
   
 • Fællesmødet med Beskæftigelsesudvalget den 23. maj 2019, et godt møde med en god dialog omkring revalidering, STU og status på Trepas.
   
 • Program for Snapsting med Handicap 2018 (revideret bilag vedlagt).
   
 • Referat fra arbejdsgruppemøde omkring foreningsBazar (bilag vedlagt). Det bliver den 11. september 2019 på Gymnastikhøjskolen. Der bliver tre aktivitetsrunder.
   
 • Invitation til præsentation af det mobile offentlige toilet i forbindelse med Snapstinget den 27. juni 2019, kl. 10.00-14.00.
   
 • Snapsting for de fem råd fredag den 28. juni 2019 og lørdag den 29. juni 2019 (bilag vedlagt).
 
Derudover orienterede Susanne B. Andersen om arbejdet omkring de fem råd. Der er indarbejdet aktivitet omkring tilgængelighed og blindskrift i programmet. Det foregår pladsen ved Hennes og Mouritz.
Speakers Corner med forskellige talere til de to dage. De tre udvalgsformænd er inviteret til at deltage i arrangementet med en tale. Der er åbent for publikum kl. 12.00-17.00 (fredag) og kl. 10.00-15.00 (lørdag).
Der er en række forskellige foreninger, der byder ind med forskellige arrangementer, tøj, mad, hennamaling etc. Derudover deltager Revas med henblik på en dialog om renovation blandt andet om det informationsmateriale, man har på flere sprog.
Sagsfremstilling
Formanden vil orientere om følgende punkter:
 
 • Fællesmødet med Beskæftigelsesudvalget den 23. maj 2019 (referat vedlagt).
   
 • Program for Snapsting med Handicap 2019 (program vedlagt).
Bilag

Sagsid.: 19/4911
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet udpeger vinderen af Tilgængelighedsprisen 2019.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 18-06-2019
Der var tre kandidater bragt i forslag. Handicaprådet har modtaget information om forslagene i en særskilt mail. Torben Koed Thomsen, Lone Hjortdal og Kulturskolerne er de tre forslag som bedømmelsesudvalget har modtaget.
 
Handicaprådet udpegede en vinder af Tilgængelighedsprisen 2019. Navnet på vinderen offentliggøres medio august 2019.
 
Den nærmere planlægning af overrækkelsen afklares af bedømmelsesudvalget.
 
Handicaprådet besluttede at tilgængelighedsprisens principper og navn drøftes på et kommende møde.
 
Runa Dorph-Petersen og Susanne B. Andersen erklærede sig inhabile og deltog ikke i dagsordenspunktet.
Sagsfremstilling
Handicaprådet nedsatte den 19. marts 2019 et bedømmelsesudvalg, der til dagens møde i Handicaprådet kommer med en indstilling på vinderen af Tilgængelighedsprisen 2019. Udvalget består af Henning Laursen, Ulla Serup Thomsen og Anders Korsbæk Jensen.
 
Handicaprådet har vedtaget følgende kriterier vedrørende prisen: 
 
 • Prisen kan uddeles til en person, firma, offentlig instans, der på udmærket vis har udvist noget specielt, bemærkelsesværdigt og ekstraordinært for at gøre tilværelsen lettere for handicappede.
   
 • Målgruppen er alle, der gør et eller andet godt for handicappede og dette både private og offentlige instanser, eftersom der skal være tale om noget ekstraordinært.
   
Prisen overrækkes den 23. august 2019. Der udarbejdes pressemateriale primo august måned.

Sagsid.: 19/25785
Indstilling
Formanden for handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 18-06-2019
Elo Nielsen gav følgende supplerende orientering til den politiske behandling:
 
 • Tilpasning til de nye behov for STU.
   
 • Udvidelse af muligheder og tilbud til den enkelte unge fra 2020.
   
 • Ny leder ansat på STU.
   
 • Viborg Ungdomsskole, Aktivitetstilbud Gimle, Havredal og JobIgen er samarbejdspartnere.
   
 • Bestyrelsen har haft fokus på udvikling af en mere målrettet indsats i forhold til de unge.
   
 • Lovgivningen for skolens arbejde er uændret, med forvaltningsskiftet er der et styrket fokus på det jobmæssige.
   
 • Bestyrelsen for STU har rettet henvendelse til Beskæftigelsesudvalget med henblik på at etablere en mere robust styringsmodel. Den aktuelle tildelingsmodel giver udfordringer i forhold til en stabil drift.
 
Handicaprådet tog orienteringen fra Beskæftigelsesudvalget til efterretning.
 
Handicaprådet vil drøfte STU på næste fællesmøde med Beskæftigelsesudvalget, herunder med et særligt fokus på efterværn.
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet forslag til et supplement til det nuværende STU-tilbud. Social- og Sundhedsudvalget har godkendt forslaget den 29. maj 2019, og Beskæftigelsesudvalget har godkendt forslaget den 4. juni 2019
 
Samtidig har de to udvalg besluttet at sende punktet til orientering i Handicaprådet.
 
Der har været fokuseret på at etablere flere valgmuligheder af tilbud for nogle af de unge, som umiddelbart efter grundskolen udelukkende har en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) som valgmulighed for den fremtidige uddannelsesvej.
 
Som bilag vedlægges sagsfremstillingen incl. beslutning til Beskæftigelsesudvalget samt det bilag, som beskriver de forskellige forslag.
Bilag

Sagsid.: 19/24646
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet drøfter arbejdsgruppens oplæg.
 
2. at der arbejdes videre med temaet med henblik på en afsluttende godkendelse på det kommende møde i rådet.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 18-06-2019
Handicaprådet besluttede følgende:
 
 • at arbejdsgruppen arbejder videre med oplægget ud fra drøftelserne i Handicaprådet.
   
 • at medlemmernes supplerende kommentarer, jf. Sundhedsstyrelsens materiale, sendes til forvaltningen inden udgangen af juni måned.
   
 • at sagen genoptages på et kommende møde.
 
Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om ”Mental sundhed” er udsendt i en særskilt mail til Handicaprådet.
 
Arbejdsgruppens oplæg indeholdt følgende punkter:
 
 • De tre begreber omkring sundhed er centrale for Handicaprådets tilgang til dette arbejde.
   
 • Hvordan kan Handicaprådet understøtte en tidlig indsats i forhold til unge med særlige behov?
   
 • Fokus på de unge der ikke indgår i fællesskaber.
   
 • KRAMS faktorer – det sociale er vigtigt, hermed et særligt fokus på ensomhed.
   
 • Fritidsvejledere med fokus på B&U.
   
 • Adgang og mulighed til de rigtige sociale relationer.
Sagsfremstilling
På det seneste møde nedsatte rådet en arbejdsgruppe, der skulle forberede et oplæg vedrørende ”Sunde fællesskaber og mental trivsel”. Dette arbejde er en del af opfølgningen fra ”Rådenes Dag”. Arbejdsgruppens foreløbige overvejelser er vedlagt som bilag 1 med henblik på en drøftelse og kvalificering i Handicaprådet.
 
Arbejdsgruppen ser sammenhængsmodellen som en mulighed for at styrke den tværgående indsats. Modellens 21 målsætninger er vedlagt som bilag 2, med henblik på at det indgår i Handicaprådets drøftelser.
 
Derudover har Sundhedsstyrelsen udarbejdet en forebyggelsespakke om ”Mental Sundhed”. 
 
Der kan hentes yderligere inspiration om mental sundhed på Sundhedsstyrelsens hjemmeside via dette link https://sst.dk/da/viden/mental-sundhed.
Bilag