You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat - MØDET ER AFLYST

tirsdag den 17. marts 2020 kl. 14:15

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Viborg Handicapråd
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Henning Laursen, Jacob Lynnerup, Jesper Hoelgaard, Knud Gaarn-Larsen, Lene Thomsen, Marius Kristensen, Runa Dorph-Petersen, Susanne B. Andersen, Susanne Bendtsen, Ulla Serup Thomsen
Fraværende Ingen
Bemærkninger Aflyst grundet Corona-situation og forsamlingsforbud

Sagsid.: 19/36219
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
På dagens møde orienterer formanden for Handicaprådet om følgende emner:
 
  • Nye jobs til socialchef og leder af handicap
 
  • Foreningsbazaren
 
  • Snapsting
 
  • Udfordringer med billetsalg på Viborg Banegård.

Sagsid.: 19/36219
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Viborg Bibliotekerne har pr. 1. marts 2020 opsagt lydavisen.
 
Lydavisen udkommer en gang om ugen på CD ROM og indeholder et udvalg af artikler m.m. fra lokalaviser i Viborgområdet. Imidlertid er CD ROM disken blevet overhalet af ny teknologi. Alle hjemmesider har i flere år kunnet bruge ”Adgang for alle” https://www.adgangforalle.dk/default.efact, som er en online tjeneste, der kan oplæse alle tekster på internettet, herunder lokale aviser.
 
Som følge af denne omlægning, fra oplæsning på CD ROM til oplæsning på hjemmesider, tilbyder Viborg Bibliotekerne oplæring i at anvende ”Adgang for alle” for de borgere, som måtte ønske det. Ligeledes er Dansk Blindesamfund indbudt til et møde med henblik på at afdække mulige samarbejdsflader i forhold til ældre synshandicappede.
 
Kultur- og Fritidsudvalget blev på sit møde den 25. februar 2020 orienteret om beslutningen om opsigelsen af lydavisen.
 
Britta Thuun-Petersen, biblioteks- og borgerservicechef, orienterer om beslutningen på dagens møde.

Sagsid.: 20/6992
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at forslag til udviklingsområder i Rammeaftalen for 2021-22 drøftes.
Sagsfremstilling
De 19 kommuner og regionsrådet i Region Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling af tilbuddene på det specialiserede sociale område på tværs af kommuner og region.
 
Inden den endelige politiske godkendelse gennemføres lokale politiske drøftelser af forslag til udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22. I Viborg Kommune drøftes forslagene til udviklingsområder både i Social- og Sundhedsudvalget og i Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Forslagene til udviklingsområder er:
 
  • Den nære psykiatri.
 
  • Borgere med komplekse udfordringer.
 
Motivationen for ovennævnte forslag kan ses i bilag 1.
 
Inden den politiske behandling i Social- og Sundhedsudvalget har Handicaprådet mulighed for at drøfte og give kommentarer til forslagene til udviklingsområder i Rammeaftalen for 2021-22. Rådets eventuelle kommentarer vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med udvalgets behandling af udviklingsområderne.
 
Der er vedlagt en skabelon, som Handicaprådet kan skrive sine kommentarer i.
Bilag