You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat (ekstraordinært møde)

mandag den 11. maj 2020 kl. 15:00

Mødested Teams-møde
Udvalg Viborg Handicapråd
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Elo Nielsen, Jacob Lynnerup, Jesper Hoelgaard, Knud Gaarn-Larsen, Lene Thomsen, Marius Kristensen, Runa Dorph-Petersen, Susanne B. Andersen, Susanne Bendtsen, Ulla Serup Thomsen
Fraværende Eva Pinnerup, Henning Laursen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/36219
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 11-05-2020
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning med følgende tilføjelser:
 
 • Orienteringen om opsigelse af abonnement på Lydavisen pr. 1. marts 2020 var på dagsordenen på rådets aflyste møde den 17. marts 2020 (sag nr. 2). Punktet dagsordensættes på et senere møde.
   
 • Status på STU Viborg var på dagsordenen på rådets aflyste møde den 17. marts 2020 (sag nr. 10). Punktet dagsordensættes på et senere møde.
Sagsfremstilling
På dagens møde orienterer formanden om følgende emner:
 
 • Fællesspisning i forbindelse med mødet i Handicaprådet i juni.
 
 • Ansættelse af ny socialchef
 
 • Ansættelse af ny familie- og rådgivningschef.

Sagsid.: 19/4661
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at handicaprådet drøfter forvaltningens forslag til initiativer til at imødekomme budgetudfordringen på Socialområdet i 2020 og 2021 med henblik på at udarbejde et høringssvar til Social- og Sundhedsudvalget, der behandler budgetudfordringen den 4. juni 2020.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 11-05-2020
Handicaprådet drøftede forvaltningens forslag til initiativer til at imødekomme budgetudfordringen på Socialområdet i 2020 og 2021.
 
Handicaprådet besluttede, at der ikke er behov for udarbejdelse af et høringssvar og anerkender, at Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. april 2020 (sag nr. 24) besluttede at lade Social- og Sundhedsudvalgets budgetudfordring ”Flere borgere med støttebehov og flere borgere med komplekse behov” indgå i byrådets videre budgetproces.
Sagsfremstilling
Medio marts 2020 viste en opgørelse af den økonomiske udfordring på Socialområdet et merforbrug på 16,9 mio. kr. i indeværende år, hvis der ikke iværksættes en række kompenserende initiativer.
 
Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til initiativer med henblik på at opnå budgetbalance i 2020 og samtidig reducere den økonomiske udfordring i 2021. Disse initiativer udgør i alt 5,3 mio. kr. i 2020 stigende til 11,1 mio. kr. i 2021, hvor de får årseffekt.
 
Social- og Sundhedsudvalget skal på sit møde den 4. juni tage stilling til initiativerne. Inden da har Handicaprådet mulighed for at udarbejde et høringssvar, der vil indgå i det grundlag, som Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning ud fra. Initiativerne fremgår af vedlagte bilag.
 
På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 15. april (sag nr. 24) blev det besluttet at den resterende budgetudfordring Flere borgere med støttebehov og flere borgere med komplekse behov Socialområdet ikke skal finansieres indenfor Social- og Sundhedsudvalgets eget område. Derfor forventes det på nuværende tidspunkt ikke, at der skal foretages yderligere budgetreduktioner i indeværende år eller i 2021 på Socialområdet.
 
Bilag

Sagsid.: 20/16642
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet tager status på indsatser i forhold til sårbare borgere i forbindelse med Corona-virus til efterretning
Beslutning i Viborg Handicapråd den 11-05-2020
Handicaprådet tog forvaltningens status på indsatser i forhold til sårbare borgere i forbindelse med Corona-virus til efterretning. De centrale pointer var:
 
 • Det er generelt svært for de sårbare borgere at være isolerede, og flere har haft reaktioner på dette. Blandt andet har en række borgere valgt ikke at modtage bostøtte af frygt for at blive smittet med COVID-19.
   
 • Forvaltningen vurderer, det er borgere, der modtager støtte i eget hjem, der har været den mest sårbare gruppe i perioden med restriktioner som følge af COVID-19. De er under hele perioden tilbudt hyppigere kontakter – men kortere.
   
 • Ledsagerordninger starter op i det små igen, da det er de samme ledsagere, der kommer til den enkelte borger.
   
 • Trepas har åbnet op for de allermest sårbare.
   
 • Center for Mestring har åbnet op for udendørs samvær i små hold og har gennem hele perioden haft telefonisk kontakt med borgerne.
   
 • Pt. afventes retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen med henblik på at iværksætte besøg på udearealer indenfor Socialområdet. Der er endnu ikke noget nyt fra myndighederne om mulighederne for at åbne aktivitets- og samværstilbud – herunder kontaktstederne.
   
 • Efter at det for nogle uger siden blev muligt delvist at åbne skolerne igen, har størstedelen af de sårbare børn været i skole. Specialskolerne er også i gang igen – men med særlige restriktioner.
   
 • Forvaltningen kigger pt. på, hvordan samvær mellem børn og forældre for handicappede børn kan genoptages. Her afventes retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen om, hvordan det rent praktisk kan gennemføres. I den forbindelse opfordrede sekretariatschef Lene Thomsen til, at man tager kontakt, hvis der er behov for at prioritere særlige sager.
   
 • Det er en generel tendens, at de kommunale tilbud indenfor både det specialiserede voksenområde og det specialiserede børneområde i højere grad har været omlagt end lukket.
Sagsfremstilling
I forbindelse med udbruddet af Corona-virus i Danmark, og den efterfølgende indsats for at forhindre smittespredning, har store dele af samfundet været lukket ned i større eller mindre grad.
 
En situation som en pandemi, og de efterfølgende indsatser for at inddæmme den, er særligt udfordrende for både sårbare børn, unge og voksne og fordrer særlige indsatser til at imødekomme dette.
 
På mødet orienterer forvaltningen om status på indsatser i forhold til disse grupper. Der gives en orientering fra både børn/unge-området og fra voksenområdet.

Sagsid.: 20/6992
Sagsfremstilling
De 19 kommuner og regionsrådet i Region Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling af tilbuddene på det specialiserede sociale område på tværs af kommuner og region.
 
Inden den endelige politiske godkendelse gennemføres lokale politiske drøftelser af forslag til udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22. I Viborg Kommune drøftes forslagene til udviklingsområder både i Social- og Sundhedsudvalget og i Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Forslagene til udviklingsområder er:
 
 • Den nære psykiatri.
 
 • Borgere med komplekse udfordringer.
 
Motivationen for ovennævnte forslag kan ses i bilag 1.
 
Inden den politiske behandling i Social- og Sundhedsudvalget har Handicaprådet mulighed for at drøfte og give kommentarer til forslagene til udviklingsområder i Rammeaftalen for 2021-22. Rådets eventuelle kommentarer vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med udvalgets behandling af udviklingsområderne.
Bilag

Sagsid.: 19/4911
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orientering om status på processen for tilgængelighedsprisen 2020 tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 11-05-2020
Handicaprådet tog orientering om status på processen for tilgængelighedsprisen 2020 til efterretning med følgende kommentarer:
 
 • Kriterier for tilgængelighedsprisen drøftes på mødet i Handicaprådet i juni 2020.
Sagsfremstilling
Handicaprådet i Viborg har siden 2013 uddelt en tilgængelighedspris.
 
Handicaprådet har vedtaget følgende kriterier vedrørende prisen: 
 
 • Prisen kan uddeles til en person, firma eller offentlig instans, der på udmærket vis har udvist noget specielt, bemærkelsesværdigt og ekstraordinært for at gøre tilværelsen lettere for handicappede.
 
 • Målgruppen er alle, der gør et eller andet godt for handicappede og dette både private og offentlige instanser, eftersom der skal være tale om noget ekstraordinært.
 
Handicaprådet orienteres på dagens møde om processen for uddeling af prisen fredag den 21. august.
 
Der har tidligere været nedsat et bedømmelsesudvalg på 2-3 personer. På mødet den 17. marts skulle rådet have valgt et bedømmelsesudvalg. Da mødet dog blev aflyst, har formandskabet valgt, at bedømmelsesudvalget fra 2019 fortsætter i 2020. Bedømmelsesudvalget består derfor af Ulla Serup, Anders Korsbæk Jensen og Henning Lausen.
 
Tids- og procesplan fremgår af bilag 1.
Bilag