You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 9. juni 2020 kl. 14:15

Mødested Teams-møde
Udvalg Viborg Handicapråd
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Carsten Lindgaard Johansen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Henning Laursen, Jacob Lynnerup, Jesper Hoelgaard, Knud Gaarn-Larsen, Lene Thomsen, Marius Kristensen, Runa Dorph-Petersen, Susanne B. Andersen, Susanne Bendtsen, Ulla Serup Thomsen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/36219
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orientering om STU Viborg tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-06-2020
Elo Nielsen og Pia Søndergård orienterede om status på STU Viborg. Hovedkonklusionerne var følgende:
 
 • Der har været en periode med tilpasning til ny organisatorisk forankring på Arbejdsmarkedsområdet, hvor STU Viborg er blevet en del af Jobigen.
   
 • Der er stor fokus på at sende eleverne i praktik, herunder gruppepraktikker, så eleverne kommer ud og deltager i civilsamfundet.
   
 • Der tages udgangspunkt i den enkelte unges behov og ønsker i tilrettelæggelsen af aktiviteterne.
   
 • Der er fem linjer på STU Viborg – Køkkenlinje, montage, boglig linje, basislinje og praktik.
   
 • Eleverne får et OCN-bevis. Det fortæller, hvad den enkelte elev har tilegnet sig af konkrete kompetencer. Beviset fungerer som et alternativ til et eksamensbevis.
   
 • Der er ca. 120 STU-elever i Viborg Kommune, men kun ca. halvdelen af disse går på STU Viborg.
   
Oplægget er vedlagt som bilag.
Sagsfremstilling
På mødet orienterer Pia Søndergaard, skoleleder på STU Viborg, og Elo Nielsen om status på STU Viborg.
Bilag

Sagsid.: 19/36219
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-06-2020
Handicaprådet tog orienteringen til efterretning med følgende tilføjelser:
 
 • Der er indkommet to forslag til modtager af Tilgængelighedsprisen. På baggrund af dette har indstillingsudvalget besluttet at tildele Tilgængelighedsprisen 2020 til Havredal Praktiske Uddannelser. Overleveringen af prisen sker fredag den 21. august 2020, kl. 10.00 på Ulvedalsvej 30-34, 7470 Karup J.
   
 • DH foreslår dannelse af en børnegruppe i lighed med handicaprådets to andre arbejdsgrupper. Se vedlagte bilag.
   
 • Der har været møde i arbejdsgruppen om Foreningsbazar/Foreningskaravane. Som følge af COVID-19 bliver foreningsbasaren til en foreningskaravane. Referatet er vedlagt som bilag.
   
 • Der er kommet svar på Handicaprådets anmodning om muligheden for at gøre offentlige møder tilgængelige digitalt. Svaret er fremsendt til Handicaprådet før mødet.
   
 • Orientering om opsigelse af abonnement af lydavisen skal på dagsordenen til efteråret.
   
 • Handicaprådet har mulighed for at indgive høringssvar på budgetterne fra Social- og Sundhedsudvalget samt Ældre- og Aktivitetsudvalget. Formanden opfordrer til, at der indsendes kommentarer til hende senest den 15. juni 2020, hvorefter hun samler kommentarerne til et samlet høringssvar.
   
 • Handicaprådet har mulighed for at indgive høringssvar på to forslag til budgettildelingsmodel for STU Viborg. Formanden opfordrer til, at der indsendes kommentarer til hende senest den 15. juni 2020, hvorefter hun samler kommentarerne til et samlet høringssvar.
Fraværende:
Susanne B. Andersen
Sagsfremstilling
På mødet orienterer formanden om aktuelle emner.
Bilag

Sagsid.: 19/29151
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet evaluerer rådets arbejde i første halvår 2020.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-06-2020
Handicaprådet evaluerede sit hidtidige arbejde i 2020 med følgende kommentarer:
 
 • Temadrøftelser fortsætter.
   
 • Pauser fortsætter.
   
 • Mødefrekvens fastholdes. Det indstilles, at fællesmøderne med Social- og Sundhedsudvalget fordeles bedst muligt over året.
   
 • Formandskabet drøfter fordelingen af mødeledelse med udgangspunkt i erfaringerne fra de seneste møder.
   
 • Tilsynsrapporterne er fortsat på dagsorden til orientering. Såfremt der er elementer i tilsynsrapporterne, der kan danne grundlag for en generel debat/drøftelse, så vil medlemmerne kunne rejse den på grundlag heraf.
   
 • Der arbejdes fortsat på et styrket samarbejde med Det Centrale Handicapråd. Herunder blev det besluttet at invitere Ulrik Wilbek til møde i Handicaprådet med henblik på at styrke samarbejdet.
   
 • I forhold til mulighederne for indflydelse har det været godt at komme i gang med de virtuelle møder, så arbejdet i rådet kan fortsætte.
   
 • Dagsordenen sendes fortsat ud 14 dage i forvejen.
Fraværende:
Susanne B. Andersen
Sagsfremstilling
 
På sidste møde blev følgende punkter besluttet:
 
 • Der arbejdes fortsat med temadrøftelser på møderne.
 
 • Pause indbygges i møderne.
 
 • Mødefrekvensen er uændret otte møder årligt af tre timers varighed.
 
 • Formanden er fortsat mødeleder.
 
 • Tilsynsrapporterne er fortsat på dagsorden til orientering. Såfremt der er elementer i tilsynsrapporterne, der kan danne grundlag for en generel debat/drøftelse, så vil medlemmerne kunne rejse den på grundlag heraf.
 
 • Der arbejdes på et styrket samarbejde med Det Centrale Handicapråd.
 
På dagens møde evaluerer rådet det hidtidige arbejde i 2020 – blandt andet følgende emner:
 
 • Medlemmernes opfattelse af deres mulighed for indflydelse.
 
 • Evaluering af beslutningen om at sende dagsordenen ud 14 dage i forvejen.

Sagsid.: 19/4911
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller, at
 
1. Handicaprådet drøfter og beslutter kriterierne for tildeling af tilgængelighedsprisen fra 2021 og fremover.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-06-2020
Handicaprådet drøftede kriterierne for tildeling af tilgængelighedsprisen fra 2021 og fremover. I den forbindelse blev følgende besluttet:
 
 • Fremover skal en person udenfor Handicaprådet indgå i indstillingsudvalget. Formandskabet foreslår en person, som Handicaprådet godkender.
   
 • Kriterierne for tildeling af prisen fastholdes.
Fraværende:
Susanne B. Andersen
Sagsfremstilling
Handicaprådet har siden 2013 uddelt en tilgængelighedspris.
 
De gældende kriterier for tildeling af prisen er: 
 
 • Prisen kan uddeles til en person, firma eller offentlig instans, der på udmærket vis har udvist noget specielt, bemærkelsesværdigt og ekstraordinært for at gøre tilværelsen lettere for handicappede.
   
 • Målgruppen er alle, der gør et eller andet godt for handicappede og dette både private og offentlige instanser, eftersom der skal være tale om noget ekstraordinært.
   
 • Ovennævnte kriterier er meldt ud som grundlaget for udvælgelse af en vinder af prisen i 2020.
   
På dagens møde skal Handicaprådet drøfte, om kriterierne skal tilpasses fra og med uddelingen af tilgængelighedsprisen i 2021.

Sagsid.: 19/36235
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet udarbejder forslag til dagsordenspunkter til fællesmødet med Børne- og Ungdomsudvalget den 11. august 2020.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-06-2020
Handicaprådet foreslår følgende forslag til dagsordenspunkter til fællesmødet med Børne- og Ungdomsudvalget:
 
 • Forslag fra DH om Børnegruppe.
   
 • Hvordan anvendes de erfaringer, man får i forbindelse med behandling af sager, hvor Ankestyrelsen har truffet beslutning? Hvordan bliver det omsat til handling i praksis?
   
 • Status på autismeområdet indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område.
   
 • Er der læring at uddrage af COVID-19-situationen i forhold til børn med handicap?
Fraværende:
Susanne B. Andersen
Sagsfremstilling
Der er planlagt et fællesmøde mellem Handicaprådet og Børne- og Ungdomsudvalget den 11. august 2020.
 
Handicaprådet har mulighed for at foreslå dagsordenspunkter til fællesmødet. Disse skal efterfølgende godkendes af Børne- og ungdomsudvalget.
 
Fællesmødet er aftalt til den 11. august 2020.
  
I forbindelse med den fælles forberedelse til fællesmøderne er der udarbejdet en skabelon til brug for de punkter, som Handicaprådet ønsker at dagsordenssætte. Dette blandt andet for at tydeliggøre forventningerne til indholdet i de enkelte punkter.
 
Skabelonen er vedlagt som bilag.
Bilag

Sagsid.: 19/36221
Sagsfremstilling
Følgende procedure om gensidig orientering om udvalgssager er aftalt med formandskabet for
Handicaprådet:
 
 • På formødet beslutter handicaporganisationerne hvilke punkter, de ønsker belyst.
 
 • Forvaltningen modtager efter formødet disse punkter i vedlagte skabelon.
 
 • Forvaltningen videregiver informationen til øvrige rådsmedlemmer, som har mulighed for at forberede sig.
 
 • Er der tale om mere omfattende besvarelser, vil disse kunne dagsordenssættes på et efterfølgende møde.
 
 • Det er fortsat muligt at orientere om emner af interesse for rådet, hvor ovenstående procedure ikke er fulgt.
 
Skabelon til spørgsmål er vedlagt som bilag.
Bilag