You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 22. september 2020 kl. 14:15

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Handicapråd
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Carsten Lindgaard Johansen, Elo Nielsen, Henning Laursen, Jacob Lynnerup, Jesper Hoelgaard, Knud Gaarn-Larsen, Marius Kristensen, Runa Dorph-Petersen, Susanne B. Andersen, Susanne Bendtsen
Fraværende Eva Pinnerup, Mette Kierkgaard, Ulla Serup Thomsen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/36219
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orientering fra formanden tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 22-09-2020
Handicaprådet tog orientering fra formanden til efterretning med følgende bemærkninger:
 
 • Børne- og Ungdomsudvalget har blandt andet spurgt Handicaprådet, om rådet vil dele sine erfaringer fra perioden med restriktioner i forhold til COVID-19 med henblik på at indsamle viden på området. Der er deadline på svar på undersøgelsen den 27. september 2020, og rådet har på mail fået tilsendt et link til besvarelse af et spørgeskema.
   
 • Foreningsbazaren holdes ikke som ét event i 2020 som følge af COVID-19. I stedet arbejdes der hen imod, at man ude på de enkelte botilbud og skoler kan få mulighed for besøg af nogle, der laver aktiviteter på stedet. Formen for Foreningsbazaren i 2021 er stadig under afklaring.
Sagsfremstilling
På mødet orienterer formanden blandt andet om følgende emner:
 
 • Foreningsbazar.

Sagsid.: 20/16642
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orientering om status på revalidering i Viborg Kommune tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 22-09-2020
Handicaprådet tog orienteringen om status på revalidering i Viborg Kommune til efterretning og takkede Sofie Steensgaard for oplægget. Følgende punkter var centrale pointer:
 
 • Revalidering består af en erhvervsrettet indsats og løbende forsørgelsesydelse til personer med begrænsninger i arbejdsevnen, der har behov for omskoling og opkvalificering for at kunne forsørge sig selv.
   
 • Revalidering anvendes oftest i et langsigtet perspektiv, hvor borgeren har brug for en grundlæggende omskoling – eventuelt en hel ny uddannelse.
   
 • Revalidering består ikke af faste indsatser. Planen udarbejdes individuelt, og den grundlæggende betingelse er, at den samlede revalideringsplan giver borgeren et reelt kompetenceløft.
   
 • På revalidering modtager borgere over 30 år den maksimale dagpengesats, mens der for yngre borgere i revalidering anvendes forskellige takster, der ca. modsvarer SU-taksterne.
   
 • Anvendelsen af revalidering i Viborg Kommune anvendes i mindre grad end tidligere. Det svarer til den nationale udvikling og skal ses som et udtryk for, at der er kommet flere alternativer til revalidering i løbet af de senere år.
   
Sofie Steensgaards oplæg fremgår af bilaget til punktet.
Sagsfremstilling
Handicaprådet har ønsket en status på revalidering i Viborg Kommune. Derfor holder afdelingsleder i Jobcenter Viborg, Sofie Steensgaard, et oplæg om revalidering, hvorefter Handicaprådet har mulighed for at stille uddybende spørgsmål.
Bilag

Sagsid.: 19/36235
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet udarbejder forslag til dagsordenspunkter til fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget den 26. november 2020.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 22-09-2020
Handicaprådet ønskede at drøfte nedenstående punkter med Social- og Sundhedsudvalget på fællesmødet den 26. november 2020:
 
 • Handicaprådet foreslår Social- og Sundhedsudvalget at genoptage sagen om refusion af kørsel til læge.
   
 • Opfølgning på dokumentaren ”Plejecentrene bag facaden” i forhold til Socialområdet.
 
Derudover ønskede Handicaprådet at dagsordenssætte nedenstående punkter fra det aflyste fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Ældre- og Aktivitetsudvalget og
Handicaprådet, der var planlagt til den 26. marts 2020.
 
 • Frit boligvalg for yngre, selvstændige borgere med et plejekrævende behov.
 
 • Aktivitetstilbud for borgere i alderen 65+ indenfor handicap og psykiatri.
Sagsfremstilling
Der holdes årligt to fællesmøder mellem Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget.
 
Handicaprådet har mulighed for at foreslå dagsordenspunkter til fællesmødet. Disse skal efterfølgende godkendes af Social- og Sundhedsudvalget.
 
Fællesmødet er aftalt til den 26. november 2020, kl. 16.30–18.00, på Viborg Rådhus i lokale M5.
 
Social- og Sundhedsudvalget vil behandle dagsordensforslaget på sit møde den 29. oktober 2020.
 
Derefter sendes den endelige dagsorden ud til rådets medlemmer.
 
I forbindelse med den fælles forberedelse til fællesmøderne er der udarbejdet en skabelon til brug for de punkter, som Handicaprådet ønsker at dagsordensætte. Dette blandt andet for at tydeliggøre forventningerne til indholdet i de enkelte punkter.
 
Skabelonen er vedlagt som bilag.
Bilag

Sagsid.: 19/36221
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orientering om aktuelle udvalgssager tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 22-09-2020
Der var ingen spørgsmål til aktuelle udvalgssager.
Sagsfremstilling
Følgende procedure om gensidig orientering om udvalgssager er aftalt med formandskabet for Handicaprådet:
 
 • På formødet beslutter handicaporganisationerne hvilke punkter, de ønsker belyst.
   
 • Forvaltningen modtager efter formødet disse punkter i vedlagte skabelon.
   
 • Forvaltningen videregiver informationen til øvrige rådsmedlemmer, som har mulighed for at forberede sig.
   
 • Er der tale om mere omfattende besvarelser, vil disse kunne dagsordenssættes på et efterfølgende møde.
   
 • Det er fortsat muligt at orientere om emner af interesse for rådet, hvor ovenstående procedure ikke er fulgt.
 
 Skabelon til spørgsmål er vedlagt som bilag.
Bilag

Sagsid.: 20/16642
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet tager orientering om nye regler for webtilgængelighed til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 22-09-2020
Handicaprådet tog orienteringen om nye regler for webtilgængelighed til efterretning med følgende kommentarer:
 
 • De nye regler for webtilgængelighed træder i kraft den 23. september 2020.
   
 • Der vil ikke blive ændret på eksisterende dokumenter. Det vil være fremtidige dokumenter, der kommer til at overholde de nye regler for webtilgængelighed.
   
 • Kommunerne håndterer overgangen til de nye regler for webtilgængelighed forskelligt, da der er forskellige leverandører på området. Digitaliseringsstyrelsen stiller dog ens krav til de 98 kommuner.
   
 • Viborg Kommunes hjemmeside er under ombygning. Den nye version af viborg.dk vil leve op til de nye regler for webtilgængelighed.
   
 • Handicaprådet opfordres til at give feedback på webtilgængeligheden – herunder særligt i forhold til det nye viborg.dk, der forventes at være oppe at køre primo november 2020.
Sagsfremstilling
Der er kommet nye regler om webtilgængelighed. I forbindelse med behandlingen af punktet får rådet en orientering om, hvad Viborg Kommune arbejder med i anledning af de nye regler.
 
Webtilgængelighed handler om en række principper og teknikker, der skal følges, når der udvikles websteder, mobilapplikationer og/eller andre tekniske løsninger, sådan at disse kan benyttes af så mange brugere som muligt – herunder brugere med handicap som for eksempel blindhed, døvhed, lammelser, kognitive udfordringer eller lignende.
 
Det betyder blandt andet, at følgende skal overholdes:
 
 • Dokumenter skal skrives i en tilgængelig version, der gør det muligt for skærmlæserprogrammer at læse disse.
   
 • Billeder skal gøres opfattelige for skærmlæserprogrammer ved at tekstliggøre billederne.
   
 • Digitale selvbetjeningsløsninger skal tilbyde fejlforslag og instruktioner ved indtastning af fejl.
   
 • Kodning af webstedet skal benyttes korrekt, så brugerens værktøjer kan fortolke dem ensartet.
   
 • Der skal udarbejdes en tilgængelighedserklæring for hver hjemmeside og mobilapplikation, der fungerer som en form for varedeklaration og oplyser, i hvor stor udstrækning tilgængelighedskravene er overholdt.
 
Hvad betyder lovkravet for Viborg Kommune?
Udviklingen af ny hjemmeside for Viborg Kommune i 2020 medfører, at der ikke skal foretages ændringer på den nuværende side. Lovens krav er indtænkt i opbygningen af den nye side og vil derfor teknisk leve op til disse.
 
Mobilapplikationer udviklet af eller for kommunen skal overholde lovens krav fra juni 2021.
 
Der skal offentliggøres en tilgængelighedserklæring for hvert websted og hver app. Digitaliseringsstyrelsen stiller en digital løsning til rådighed for udarbejdelse af erklæringen.
 
Alt indhold (tekster, PDF-filer, dokumenter, fotos og video), herunder dagsordner og referater med tilhørende bilag, der er publiceret på hjemmesiden efter den 23. september 2018, vil skulle efterleve lovens krav om tilgængelighed fra det tidspunkt, hvor webstedet er omfattet af loven. I dette tilfælde vil dette være fra ibrugtagningen af ny hjemmeside i 2020.
 
Handlingspunkter i Viborg Kommune
Ansvaret for at leve op til webtilgængelighedsreglerne ligger i linjeledelsen. Der etableres ikke en særskilt organisering omkring webtilgængelighed. Kommunikation tager en koordinerende rolle i forhold til web og intranet. It og Digitalisering tager en koordinerende rolle omkring dokumenter samt selvbetjeningsløsninger og mobilapplikationer. De to afdelinger samarbejder om information om tilgængelighedsreglerne til organisation og offentligheden.
 
Ny teknisk platform samt uddannelse af redaktører i webtilgængelighed skaber grundlag for at overholde tilgængelighedsreglerne på Viborg Kommunes hjemmeside.
 
Mange medarbejdere udarbejder dokumenter, der udgives på kommunens hjemmeside og intranet. De understøttes med et digitalt værktøj, der tjekker for tilgængelighed. Ved at komme i gang med dette reduceres mængden af dokumenter, der ikke opfylder tilgængelighedskravene, og som potentielt kunne blive publiceret på ny hjemmeside fra lanceringen i 2020.
 
Kommunen kan som en service tilbyde oplæsning eller anden ”tilgængeliggørelse” (for eksempel en lydfil), hvis nogen henvender sig og ikke kan tilgå et dokument, som vi har offentliggjort.
 
På mødet deltager porteføljemanager, Peter Jakobsen, i behandlingen af punktet.