You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 8. december 2020 kl. 14:15

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Handicapråd
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Carsten Lindgaard Johansen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Henning Laursen, Jacob Lynnerup, Jesper Hoelgaard, Knud Gaarn-Larsen, Marius Kristensen, Mette Kierkgaard, Runa Dorph-Petersen, Susanne B. Andersen, Susanne Bendtsen, Ulla Serup Thomsen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/36219
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 08-12-2020
Handicaprådet tog orientering fra formanden til efterretning med følgende bemærkninger:
 
 • Der er drøftet datasikkerhed i Danske Handicaporganisationer. Materialet er vedhæftet referatet.
 
 • Viborg Bibliotekerne har indgået samarbejde med tre handicaporganisationer om en foredragsrække med fokus på handicap. Handicaprådet deltager i samarbejdet.
 
 • Der afventes i øjeblikket en beslutning om, hvorvidt Snapsting med handicap og foreningsbazar kan gennemføres i 2021.
 
 
 • Det Centrale Handicapråd har varslet en ny GAP-analyse, som Handicaprådet med fordel kan interessere sig for, når den foreligger.
Sagsfremstilling
På mødet orienterer formanden om aktuelle emner.
Bilag

Sagsid.: 20/16642
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen om indsatser i forhold til diabetes i Viborg Kommune tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 08-12-2020
Handicaprådet tog orienteringen om indsatser i forhold til diabetes i Viborg Kommune til efterretning og takkede Mette Bredsgaard og Peter Borup Sørensen for oplægget.
 
Der var følgende pointer i forbindelse med den efterfølgende drøftelse:
 
 • Ca. 90% af diabetestilfælde er type 2-diabetes. Det forventes at stige i løbet af de kommende år.
 
 • Det opleves som en udfordring, at behandlingsredskaber leveres i regionalt regi, mens hjælpemidler leveres i kommunalt regi.
 
 • Handicaprådet opfordrede Viborg Kommune til at indgå i dialog med de praktiserende læger med henblik på at henvise flere til kommunale diabetesindsatser.
 
 • Det er primært borgere med diabetes 1, der får synsudfordringer som en senfølge.
 
 • Viborg Kommune iværksætter i den kommende tid en brugerundersøgelse, der undersøger tilfredsheden og effekten af de kommunale indsatser for diabetes. I den forbindelse vil det samtidig blive undersøgt, hvorvidt transport har betydning for brugen af kommunens tilbud.
 
 • Patienter med type 2-diabetes får behandling og rehabilitering fra flere parter, men ofte mangler der sammenhæng i forløbet. Derfor skal et nyt projekt afprøve forskellige former for tværsektorielt samarbejde. Midtklyngen (Hospitalsenhed Midt, Viborg, Silkeborg og Skive Kommuner og praktiserende læger) samarbejder med Steno Diabetes Center Aarhus om projektet, som Sundhedsstyrelsen støtter med 5 mio. kr.
 
Oplægget er vedlagt som bilag til referatet.
 
Sagsfremstilling
Handicaprådet har ønsket en orientering om Viborg Kommunes indsatser i forhold til diabetes.
 
Derfor deltager leder af Sundhedscenter Viborg Mette Bredsgaard og sundhedschef Peter Borup Sørensen i behandlingen af punktet, hvor de giver et oplæg om diabetes-indsatsen i Viborg Kommune.
Bilag

Sagsid.: 20/38223
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet udarbejder forslag til dagsordenspunkter til fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget den 25. februar 2021.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 08-12-2020
Handicaprådet udarbejdede følgende forslag til dagsordenspunkter til det kommende fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget:
 
 • I Sundhedsaftalen 2019-2023 er forebyggelse af rygning et prioriteret indsatsområde. I den forbindelse ønsker Handicaprådet en orientering om status på arbejdet.
 
 • Handicaprådet ønsker en orientering om velfærdsaftalen med fokus på, hvilken betydning aftalen forventes at få for handicapområdet. Handicaprådet ønsker samtidig en orientering om, hvorvidt borgerne involveres i arbejdet med Velfærdsaftalen.
 
 • Handicaprådet ønsker en orientering om planer for uddannelse af ledere og personale indenfor Socialområdet. Herunder ønskes samtidig en drøftelse af, hvorvidt der er rekrutteringsudfordringer på handicapområdet?
 
Forslagene til dagsordenspunkter sendes til godkendelse i henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget.
 
Sagsfremstilling
Der holdes et årligt fællesmøde mellem Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget.
 
Handicaprådet har mulighed for at foreslå dagsordenspunkter til fællesmødet. Disse skal efterfølgende godkendes af Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget.
 
Fællesmødet er aftalt til den 25. februar 2021.
 
Social- og Sundhedsudvalget vil behandle dagsordensforslaget på sit møde den 28. januar 2021, mens Ældre- og Aktivitetsudvalget behandler dagsordensforslaget på sit møde den 26. januar 2021.
 
Derefter sendes den endelige dagsorden ud til rådets medlemmer.
 
I forbindelse med den fælles forberedelse til fællesmøderne er der udarbejdet en skabelon til brug for de punkter, som Handicaprådet ønsker at dagsordensætte. Dette blandt andet for at tydeliggøre forventningerne til indholdet i de enkelte punkter.
 
Skabelonen er vedlagt som bilag.
Bilag

Sagsid.: 19/36223
Indstilling
Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet tager orientering om tilsynsrapporter til efterretning.
Beslutning i Viborg Handicapråd den 08-12-2020
Handicaprådet tog orienteringen om tilsynsrapporter til efterretning.
Sagsfremstilling
Det er besluttet, at tilsynsrapporter løbende sendes til orientering i Handicaprådet.
 
Siden seneste orientering om tilsynsrapporter har følgende tilbud haft tilsyn:
 
Socialområdet
 
 • Merkurvej.
 
 • Vesterbrogade.
 
Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.
Bilag