You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 9. februar 2021 kl. 14:30

Mødested Teams-møde
Udvalg Viborg Handicapråd
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Carsten Lindgaard Johansen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Henning Laursen, Jacob Lynnerup, Jesper Hoelgaard, Knud Gaarn-Larsen, Marius Kristensen, Mette Kierkgaard, Runa Dorph-Petersen, Susanne B. Andersen, Susanne Bendtsen, Ulla Serup Thomsen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/51497

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet tager orientering ved Viborg Kommunes borgervejleder til efterretning.

Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-02-2021

Handicaprådet takkede Maja Maria Højgaard for et spændende oplæg om funktionen som Viborg Kommunes borgervejleder. Der var følgende centrale pointer i forbindelse med oplægget:
 
 • Borgervejlederen står til rådighed for både borgere og medarbejdere.
 
 • Den primære forskel på en borgervejleder og en borgerrådgiver er, at en rådgiver er juridisk uddannet og kan gå ind i en sag med en juridisk vinkel. Den funktion har borgervejlederen ikke.
 
 • Borgervejlederen går i dialog med de relevante ledere i forvaltningen i tilfælde af, at der opleves udfordringer med f.eks. forståelsen af afgørelsesbreve eller lignende.
 
 • Funktionen som borgervejleder er normeret til en halv fuldtidsstilling. Den resterende tid er borgervejlederen ansat i Borgerservice.
 
 • Borgervejlederen sidder på rådhuset, men der er også mulighed for at mødes med borgervejlederen andre steder ved behov. Derudover er der mulighed for telefonisk kontakt.
 
 • Borgervejlederen kan fungere som konfliktmægler mellem borger og kommune ved behov.
 
 • Borgervejlederen havde 279 sager det første år.
 
 • Handicaprådet opfordrede forvaltningen til at lave en informationsindsats om borgervejlederens funktion.
 

Sagsfremstilling

I forbindelse med Handicaprådets planlægning af temaer i 2021 har rådet ønsket et oplæg ved Viborg Kommunes borgervejleder. Dette med henblik på at få information om, hvad funktionen som borgervejleder indeholder.
 
Punktet indledes med et oplæg fra borgervejleder Maja Maria Højgaard, der orienterer om funktionen som borgervejleder. Derefter vil Handicaprådet få mulighed for at gå i dialog med borgervejlederen.
Bilag

Sagsid.: 20/51497

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-02-2021

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning med følgende tilføjelser:
 
 • Der var enighed om i Handicaprådet, at formanden for Handicaprådet tilkendegiver interesse i at samarbejde på tværs af handicaprådene i Middelfart Kommune, Langeland Kommune og Viborg Kommune om Velfærdsaftalen på ældreområdet.
 
 • Ulykkespatientforeningen har henvendt sig til Handicaprådet med henblik på at opfordre til, at rådet arbejder for, at der etableres en funktion som borgerrådgiver i Viborg Kommune. Ulykkespatientforeningens henvendelse er vedhæftet som bilag. Handicaprådet besluttede at dagsordensætte mulighederne for at etablere en funktion som borgerrådgiver i Viborg Kommune, når der er mere klarhed om forudsætningerne for den udmeldte pulje på området.
 
 • På baggrund af en drøftelse af udfordringerne med kontantbetaling ved Midttrafik orienterede forvaltningen om, at mulighederne for en løsning vil blive undersøgt.
 
 • Borgere med handicap har mulighed for at søge transport efter § 117 i Serviceloven ved behov for transport til vaccination. Region Midtjylland oplyser, at transporten kan bestilles på telefon 7023 2415 i hverdage fra kl. 8.00-17.00, weekender fra kl. 8.00-15.00 og på helligdage fra kl. 8.00-13.30.
 
 • Forvaltningen orienterede om, at når det er borgerne indenfor socialområdets tur til at blive vaccineret, forventes der at være mulighed for, at en læge kommer ud og vaccinerer borgerne på de botilbud, hvor beboerne er mest sårbare, på samme vis, som det er sket på pleje- og omsorgscentre.

Sagsfremstilling

På mødet orienterer formanden blandt andet om følgende emner:
 
 • Henvendelse fra Handicaprådet i Langeland Kommune med opfordring til samarbejde på tværs af de tre handicapråd i Langeland Kommune, Middelfart Kommune og Viborg Kommune, da alle tre kommuner er en del af Velfærdsaftalen på ældreområdet.
 
 • Opfølgning på Handicaprådets fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget den 26. november 2020.
 
 • Fortsat udfordring med kontantbetaling hos Midttrafik. Se i den forbindelse bilag med udtalelse fra forbrugerombudsmanden.
 
 • Udfordringer med transport til vaccination for borgere med gangbesvær.
 
 • På Handicaprådets møde den 15. marts 2021 ønsker borgmester Ulrik Wilbek at orientere og indgå i dialog med rådet om Danske Handicaporganisationer og Kommunernes Landsforenings principper for en styrket dialog, der sikrer tillid og samarbejde i kommunen, sagsbehandlingen og indsatserne.
 
 • Kommunernes Landsforening og Danske Handicaporganisationer holder i fællesskab en liveevent-serie på fire dele om at styrke tillid og borgerinddragelse på handicapområdet. Oplæggene fra de to første liveevents er vedhæftet som bilag.
Bilag

Sagsid.: 20/51498

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orientering om aktuelle udvalgssager tages til efterretning.

Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-02-2021

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:
 
 
 • Der gennemføres to årlige lokale trivselsundersøgelser hos skolebørn i Viborg Kommune gennem TOPI-konceptet, mens der hver andet år gennemføres en national trivselsmåling.
 
 • I det årlige tilbud om en sundhedssamtale indenfor socialområdet indgår ikke automatisk et årligt sundhedstjek hos f.eks. egen læge. Det kan dog godt finde sted, hvis der er behov for det.

Sagsfremstilling

Følgende procedure om gensidig orientering om udvalgssager er aftalt med formandskabet for Handicaprådet:
 
 • På formødet beslutter handicaporganisationerne hvilke punkter, de ønsker belyst.
 
 • Forvaltningen modtager efter formødet disse punkter i vedlagte skabelon.
 
 • Forvaltningen videregiver informationen til øvrige rådsmedlemmer, som har mulighed for at forberede sig.
 
 • Er der tale om mere omfattende besvarelser, vil disse kunne dagsordenssættes på et efterfølgende møde.
 
 • Det er fortsat muligt at orientere om emner af interesse for rådet, hvor ovenstående procedure ikke er fulgt.
 
Skabelon er vedlagt som bilag.
Bilag

Sagsid.: 20/51498

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at forvaltningens orientering om status på COVID-19 i Viborg Kommune tages til efterretning.

Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-02-2021

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:
 
 • Smittetallene i Viborg Kommune har i den seneste tid været meget lave.
 
 • Der har været få smitteudbrud indenfor socialområdet, men de er inddæmmet og håndteret.
 
 • Der er stor fokus på både teststrategi og vaccinationsområdet. Der er tilbudt kviktest til en række borgere på socialområdet, men der har været udfordringer på leverandørsiden. Derfor er ressourcerne til test midlertidig omprioriteret.
 
 • Der er i øjeblikket ikke en konkret dato på, hvornår borgere på socialområdet kan forvente at blive testet. Det forventes dog, at det bliver indenfor en kort periode.
 
 • Nødretsbekendtgørelsen har ikke været i brug i Viborg Kommune. Der er i øjeblikket ingen viden om, hvorvidt Folketinget forlænger bekendtgørelsen.
 
 • Der fornemmes en generel træthed i forhold til COVID-19 indenfor Socialområdet.

Sagsfremstilling

På mødet i Handicaprådet den 9. juni 2020 (link til sag nr. 9 på Handicaprådets møde den 9. juni 2020) blev det besluttet, at forvaltningen på de kommende møder i rådet giver en mundtlig orientering om status på COVID-19 i Viborg Kommune, herunder indsatserne til at forebygge eventuel smitte og spredning af COVID-19.
 
I forbindelse med behandlingen af punktet giver forvaltningen derfor en status på COVID-19 i Viborg Kommune.

Sagsid.: 20/51500

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet tager orientering om tilsynsrapporter til efterretning.

Beslutning i Viborg Handicapråd den 09-02-2021

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning med et ønske om en orientering om forholdene på Katrinehaven på et kommende møde.
 
Orienteringen om Katrinehaven skal fungere som afsæt for en drøftelse af, hvordan kvalitetsstandarderne på socialområdet udmøntes for den enkelte borger på et botilbud. Leder af handicapområdet, Morten Kurth, deltager i orienteringspunktet, når det dagsordensættes.

Sagsfremstilling

Det er besluttet, at tilsynsrapporter løbende sendes til orientering i Handicaprådet.
 
Siden seneste orientering om tilsynsrapporter har følgende tilbud haft tilsyn:
 
Socialområdet
 
 • Safranvej
 
 • Katrinehaven
 
 • Guldblommevej 1
 
 • Aktivitetshuset Gimle
 
 • Aktivitetshuset Skriversvej.
 
Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag.
Bilag