You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

mandag den 15. marts 2021 kl. 14:15

Mødested Teams-møde
Udvalg Viborg Handicapråd
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Carsten Lindgaard Johansen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Henning Laursen, Jacob Lynnerup, Jesper Hoelgaard, Knud Gaarn-Larsen, Marius Kristensen, Mette Kierkgaard, Runa Dorph-Petersen, Susanne B. Andersen, Susanne Bendtsen, Ulla Serup Thomsen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 20/51497

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Viborg Handicapråd den 15-03-2021

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning med følgende tilføjelser:
 
 • Renovering af Preislers Plads er sendt til Handicaprådet med henblik på bemærkninger. Handicaprådet fremsatte ønske om, at dette også drøftes i regi af Tilgængelighedens By.
 
 • Et medlem af passagerrådet i Region Midtjylland har henvendt sig til formanden med henblik på at få information om udfordringerne i forbindelse med blandt andet optankning af sit Rejsekort, som beboerne på Merkurvej tidligere har henvendt sig til Handicaprådet om. I øjeblikket afsøges mulighederne for at etablere en løsning, hvor man kan tanke sit Rejsekort op i en automat placeret i en kiosk eller lignende steder.

Sagsfremstilling

På mødet orienterer formanden blandt andet om følgende emner:
 
 
 • Dialogmøde om unge multihandicappedes ønsker og drømme i forhold til bolig holdes den 16. september 2021.

Sagsid.: 21/8315

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet tager orientering om DH og KL’s principper for en styrket dialog, der sikrer tillid og samarbejde i kommunen, sagsbehandlingen og indsatserne til efterretning, og
 
2. at Handicaprådet indgår i dialog med borgmester Ulrik Wilbek om DH og KL’s principper for styrkelse af tilliden på handicapområdet.

Beslutning i Viborg Handicapråd den 15-03-2021

Punktet blev udskudt til et kommende møde i Handicaprådet, når det igen er muligt at
mødes fysisk.

Sagsfremstilling

Borgmester Ulrik Wilbek har ønsket at orientere Handicaprådet om DH og KL’s principper for en styrket dialog, der sikrer tillid og samarbejde i kommunen, sagsbehandlingen og indsatserne. Orienteringen er oplæg til en dialog mellem borgmesteren og Handicaprådet om emnet.
 
Borgmester Ulrik Wilbek er formand for KL’s Socialudvalg.
 
DH og KL’s fem principper for en styrket dialog, der sikrer tillid og samarbejde i kommunen, sagsbehandlingen og indsatserne er vedhæftet som bilag.
Bilag

Sagsid.: 21/8315

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orientering om forholdene på Katrinehaven tages til efterretning, og
 
2. at Handicaprådet efterfølgende drøfter udmøntning af Viborg Kommunes kvalitetsstandarder på socialområdet med udgangspunkt i Katrinehaven som eksempel.

Beslutning i Viborg Handicapråd den 15-03-2021

Handicaprådet tog forvaltningens orientering om forholdene på Katrinehaven til efterretning og drøftede efterfølgende udmøntning af Viborg Kommunes kvalitetsstandarder på Socialområdet.
 
Der var følgende pointer i drøftelsen:
 
 • Under COVID-19 er rengøringen intensiveret med henblik på at minimere smittefaren.
 
 • Siden etableringen af Katrinehaven er der sket en udvikling i borgernes ønsker til rengøring og lignende. Der er f.eks. flere beboere, der har egen vaskemaskine.
 
 • Det er afgørende, at der tages udgangspunkt i borgernes individuelle behov, blandt andet i forhold til rengøring.
 
 • Det kan overvejes, hvordan de positive erfaringer fra tiden med COVID-19 kan blive en del af fremtidig praksis.

Sagsfremstilling

 
På mødet giver forvaltningen en orientering om forholdene på Katrinehaven, hvorefter der lægges op til en drøftelse af udmøntning af Viborg Kommunes kvalitetsstandarder på socialområdet.
 
Leder af handicapområdet, Morten Kurth, og afdelingsleder for Katrinehaven, Lilli Ane Urup, deltager i behandlingen af punktet.

Sagsid.: 21/8315

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orientering om Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) tages til efterretning.

Beslutning i Viborg Handicapråd den 15-03-2021

Handicaprådet tog forvaltningens orientering om Borgerstyret Personlig Assistance indenfor Servicelovens §96 til efterretning med følgende bemærkninger:
 
 • Der er 28 borgere i Viborg Kommune med en BPA-ordning efter §96 i Serviceloven.
 
 • Antallet af borgere med en BPA-ordning efter §96 i Serviceloven har siden 2018 været stabilt på mellem 28-30 borgere.
 
 • Handicaprådet opfordrede forvaltningen til at invitere borgere med en BPA-ordning til et dialogmøde. Det er der gode erfaringer med.
 
 • Det er politisk besluttet, at en BPA-ordning efter Servicelovens §96, stk. 3, ikke anvendes i Viborg Kommune.
 
 • En BPA-ordning kan kombineres med støtte efter §83 i Serviceloven. Det ses dog sjældent.
 
Forvaltningens oplæg fra mødet er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har ønsket en orientering om BPA-ordningen i Viborg Kommune. I forbindelse med behandlingen af punktet orienterer forvaltningen derfor om status for ordningen med udgangspunkt i følgende:
 
 • Antallet af borgere i ordningen.
 
 • Afgang og tilgang til ordningen.
 
 • Visitationskriterier for BPA.
 
BPA-området er temasat på mødet i Handicaprådet den 5. oktober 2021.
Bilag

Sagsid.: 20/51498

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orientering om aktuelle udvalgssager tages til efterretning.

Beslutning i Viborg Handicapråd den 15-03-2021

Sagsfremstilling

Følgende procedure om gensidig orientering om udvalgssager er aftalt med formandskabet for Handicaprådet:
 
 • På formødet beslutter handicaporganisationerne hvilke punkter, de ønsker belyst.
 
 • Forvaltningen modtager efter formødet disse punkter i vedlagte skabelon.
 
 • Forvaltningen videregiver informationen til øvrige rådsmedlemmer, som har mulighed for at forberede sig.
 
 • Er der tale om mere omfattende besvarelser, vil disse kunne dagsordenssættes på et efterfølgende møde.
 
 • Det er fortsat muligt at orientere om emner af interesse for rådet, hvor ovenstående procedure ikke er fulgt.
 
Skabelon er vedlagt som bilag.
Bilag

Sagsid.: 19/4911

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at rådet nedsætter et bedømmelsesudvalg, og
 
2. at tids- og procesplanen for tildeling af tilgængelighedsprisen 2021 godkendes.

Beslutning i Viborg Handicapråd den 15-03-2021

Handicaprådet drøftede sammensætningen af et indstillingsudvalg og godkendte samtidig tids- og procesplanen for tilgængelighedsprisen 2021.
 
Det blev besluttet, at Ulla Serup Thomsen, Runa Dorph-Petersen og Henning Laursen deltager i indstillingsudvalget til tilgængelighedsprisen 2021. Det blev samtidig besluttet, at formanden derudover kontakter Lars Norup fra Viborg Stifts Folkeblad med henblik på at afklare, hvorvidt han ønsker at deltage i indstillingsudvalget til tilgængelighedsprisen 2021.

Sagsfremstilling

Handicaprådet i Viborg har siden 2013 uddelt en tilgængelighedspris.
 
Handicaprådet har vedtaget følgende kriterier vedrørende prisen: 
 
 • Prisen kan uddeles til en person, firma eller offentlig instans, der på udmærket vis har udvist noget specielt, bemærkelsesværdigt og ekstraordinært for at gøre tilværelsen lettere for handicappede.
 
 • Målgruppen er alle, der gør et eller andet godt for handicappede og dette både private og offentlige instanser, eftersom der skal være tale om noget ekstraordinært.
 
Handicaprådet skal på dagens møde tage stilling til forslag til processen for uddeling af prisen den 23. august 2021 og nedsætte et indstillingsudvalg.
 
 
Forslag til tids- og procesplan fremgår af bilag 1.
Bilag

Sagsid.: 20/36864

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådets mødeliste for 2021 godkendes.

Beslutning i Viborg Handicapråd den 15-03-2021

Handicaprådet godkendte mødelisten for 2021 med følgende tilføjelser:
 
 • Budgetorienteringsmøde mandag den 3. maj 2021, kl. 16.30-17.30.
 
 • Budgetorienteringsmøde for Social- og Sundhedsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget den 19. august 2021, kl. 17.00-18.30.
 
 • Leder af Handicap, Morten Kurth, skal inviteres.
 
Punkterne vil fremgå af mødelisten til næste møde i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

På mødet skal Handicaprådet godkende mødelisten for 2021.
 
Mødelisten er opdateret med beslutningerne fra seneste møde og vedlagt som bilag.
Bilag