You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 5. maj 2021 kl. 14:15

Mødested Teams-møde
Udvalg Viborg Handicapråd
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Carsten Lindgaard Johansen, Eva Pinnerup, Henning Laursen, Jacob Lynnerup, Jesper Hoelgaard, Knud Gaarn-Larsen, Marius Kristensen, Mette Kierkgaard, Ulla Serup Thomsen
Fraværende Elo Nielsen, Runa Dorph-Petersen, Susanne B. Andersen, Susanne Bendtsen
Bemærkninger Mads Georgi deltog i mødet som suppleant for Runa Dorph-Petersen.

Sagsid.: 20/51497

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Viborg Handicapråd den 05-05-2021

Handicaprådet tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:
 
 • Snapsting med handicap holdes scenen på Nytorv fra kl. 14.00-18.00 under Snapsting.
 
 • Der holdes dialogmøde mellem Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget om ønsker i forhold til boliger for borgere med handicap den 16. september 2021.
 
 
Fraværende:
Susanne Bendtsen
Susanne B. Andersen
Elo Nielsen
Runa Dorph-Petersen

Sagsfremstilling

På mødet orienterer formanden blandt andet om følgende emner:
 
 
 • Det Centrale Handicapråd har udarbejdet anbefalinger til øget tillid på handicapområdet. Anbefalingerne er vedlagt som bilag.
Bilag

Sagsid.: 21/8315

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet indgår i dialog med ny leder af handicapområdet, Morten Højgaard Kurth.

Beslutning i Viborg Handicapråd den 05-05-2021

Handicaprådet takkede Morten Højgaard Kurth for sin præsentation af sig selv og hans visioner for handicapområdet. Præsentationen og den efterfølgende dialog havde følgende pointer:
 
 • Morten Højgaard Kurth har en uddannelsesmæssig baggrund som ergoterapeut suppleret med lederuddannelse. Morten har blandt andet arbejdsmæssig erfaring fra Socialstyrelsen.
 
 • Det er hensigten, at Socialtilsynets tilsynsrapporter bruges som inspiration til, hvor handicapområdet i Viborg Kommune skal bevæge sig hen.
 
 • Det er ambitionen at blive VISO-leverandør i Viborg Kommune indenfor enkelte områder. Det nødvendiggør, at den aktuelle specialisering indenfor handicap defineres mere tydeligt, mens det også kan være nødvendigt at kompetenceudvikle medarbejdere med henblik på at øge specialiseringen indenfor enkelte områder.
 
 • Det er endnu under afklaring, hvorvidt der enten skal ansættes en ny frivillighedskoordinator indenfor handicapområdet, eller om frivillighedsindsatsen skal organiseres på en anden måde. I øjeblikket er ansvaret for koordination af frivillighedsindsatsen organiseret hos afdelingslederne indenfor handicapområdet. Samtidig drøftes det, hvordan frivillighedsindsatsen kan styrkes ved at samarbejde på tværs af fagområder i Viborg Kommune. Handicaprådet opfordrede til, at Viborg Kommune skaber rammerne for, at frivillige føler sig budt velkommen.
 
 • Den sundhedsfaglige indsats indenfor handicap fortsættes, og der er gode erfaringer. Handicaprådet opfordrede til, at indsatsen intensiveres.
 
 • Forholdene på kontaktstederne indenfor handicap blev drøftet, og Morten Kurth følger op på dette.
Fraværende:
Susanne Bendtsen
Susanne B. Andersen
Elo Nielsen
Runa Dorph-Petersen

Sagsfremstilling

Sagsid.: 21/8315

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orientering om procedure ved magtanvendelser overfor skolebørn tages til efterretning.

Beslutning i Viborg Handicapråd den 05-05-2021

Handicaprådet tog viceskolechef Hans Jørgen Dams orientering om procedure ved magtanvendelser overfor skolebørn til efterretning og takkede ham samtidig for sin præsentation af emnet.
 
Oplæg fra mødet i Handicaprådet og vejledning til brug i forbindelse med magtanvendelser overfor skolebørn er vedhæftet som bilag.
Fraværende:
Susanne Bendtsen
Susanne B. Andersen
Elo Nielsen
Runa Dorph-Petersen

Sagsfremstilling

Proceduren ved magtanvendelser overfor skolebørn er blevet revideret. I den forbindelse ønsker forvaltningen at orientere Handicaprådet om proceduren.
 
Viceskolechef i Viborg Kommune, Hans Jørgen Dam, deltager i behandlingen af punktet.
Bilag

Sagsid.: 20/51498

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orientering om aktuelle udvalgssager tages til efterretning.

Beslutning i Viborg Handicapråd den 05-05-2021

Handicaprådet tog orientering om aktuelle udvalgssager til efterretning. Det blev samtidig besluttet, at svar på spørgsmål til sager på Beskæftigelsesudvalget sendes ud med referatet. De kan ses nedenfor:
 
KL’s udspil til ændringer i beskæftigelsesindsatsen dels i sammenhæng med nærhedsreformen og dels i forhold til finansieringen af ”Arne pension”/tidlig pension:
 
 • KL lægger i sit udspil vægt på, at en nærhedsreform skal bygge på tillid og på, at alle ønsker at komme i arbejde. Langt de fleste klarer det selv. Ressourcerne skal bruges til at gøre en forskel for borgere og virksomheder. Udsatte borgere med komplekse udfordringer skal mødes med en helhedsorienteret og koordineret indsats. KL har prioriteret forslag for de jobparate først. I løbet af 2021 kommer der forslag for andre målgrupper.
 
Puljer vedr. ordblinde og læse- og skrivesvage samt Graduate-forløb i små og mellemstore virksomheder:
 
 • HF og VUC Skive-Viborg har søgt puljen og fået midler fra puljen vedrørende ordblinde/læse- og skrivesvage, så der nu kan laves en regional indsats overfor ansatte på virksomhederne. Viborg Kommune har ikke søgt puljen til Graduate-forløb, som har det formål at fremme ansættelse af dimittender i små og mellemstore virksomheder.
 
Antallet af ledige berettiget til fleksjob:
 
 • Fleksjobområdet er stort set upåvirket af COVID-19. De fleksjobansatte er stort set ikke ramt af afskedigelser i den sammenhæng, og det har i hele perioden været muligt at indgå aftaler om ansættelser i nye fleksjob. Den delvise nedlukning af beskæftigelsesindsatsen kombineret med gentagne forlænget ret til sygedagpenge har betydet en lille nedgang i antallet af nyvisiterede borgere til ordningen.
Fraværende:
Susanne Bendtsen
Susanne B. Andersen
Elo Nielsen
Runa Dorph-Petersen

Sagsfremstilling

Følgende procedure om gensidig orientering om udvalgssager er aftalt med formandskabet for Handicaprådet:
 
 • På formødet beslutter handicaporganisationerne hvilke punkter, de ønsker belyst.
 
 • Forvaltningen modtager efter formødet disse punkter i vedlagte skabelon.
 
 • Forvaltningen videregiver informationen til øvrige rådsmedlemmer, som har mulighed for at forberede sig.
 
 • Er der tale om mere omfattende besvarelser, vil disse kunne dagsordenssættes på et efterfølgende møde.
 
 • Det er fortsat muligt at orientere om emner af interesse for rådet, hvor ovenstående procedure ikke er fulgt.
 
Skabelon er vedlagt som bilag.
Bilag

Sagsid.: 21/8315

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at udfordringerne med individuel handicapkørsel drøftes.

Beslutning i Viborg Handicapråd den 05-05-2021

Handicaprådet drøftede udfordringerne med individuel handicapkørsel. Handicaprådet har erfaret, at det fra den 6. maj 2021 er muligt at betale med kontanter i forbindelse med individuel handicapkørsel.
 
Det blev foreslået, at Midttrafik inviteres til et møde i Handicaprådet i andet halvår 2021 med henblik på at drøfte udfordringerne ved individuel handicapkørsel og kollektiv trafik generelt.
 
Handicaprådet ønsker også at drøfte mulighederne for at forbedre tilgængeligheden i offentlig transport generelt.
Fraværende:
Susanne Bendtsen
Susanne B. Andersen
Elo Nielsen
Runa Dorph-Petersen

Sagsfremstilling

Individuel handicapkørsel er et supplement til den kollektive trafik for borgere, der er svært bevægelseshæmmede og blinde/svagtseende.
 
Individuel handicapkørsel omfatter kørsel til alle formål, f.eks. besøg hos familie, indkøb og kulturelle aktiviteter.
 
 
Formanden for Handicaprådet er blevet opfordret til at drøfte generelle udfordringer med ordningen for individuel handicapkørsel. Blandt andet nævnes det, at prisen på individuel handicapkørsel er uforholdsmæssig høj, der er begrænsede betalingsmuligheder og der opleves lang ventetid.
 
På baggrund af henvendelsen ønskes udfordringerne med individuel handicapkørsel drøftet.

Sagsid.: 20/51500

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet tager orientering om tilsynsrapporter til efterretning.

Beslutning i Viborg Handicapråd den 05-05-2021

Handicaprådet tog orientering om tilsynsrapporter til efterretning.
Fraværende:
Susanne Bendtsen
Susanne B. Andersen
Elo Nielsen
Runa Dorph-Petersen

Sagsfremstilling

Det er besluttet, at tilsynsrapporter løbende sendes til orientering i Handicaprådet.
 
Siden seneste orientering om tilsynsrapporter har følgende tilbud haft tilsyn:
 
 • Stadionkollegiet
 
 • Kontaktsted Karup
 
 • Åvang
 
 • Solvænget
 
 • Søbo.
 
Tilsynsrapporterne er vedlagt som bilag.
Bilag