You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 29. juni 2021 kl. 14:15

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Handicapråd
Mødedeltagere Carsten Lindgaard Johansen, Elo Nielsen, Eva Pinnerup, Henning Laursen, Jacob Lynnerup, Jesper Hoelgaard, Knud Gaarn-Larsen, Marius Kristensen, Runa Dorph-Petersen, Susanne B. Andersen, Susanne Bendtsen, Ulla Serup Thomsen
Fraværende Anders Korsbæk Jensen, Mette Kierkgaard
Bemærkninger

Sagsid.: 20/51497

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Viborg Handicapråd den 29-06-2021

Handicaprådet tog orienteringen fra formanden til efterretning med følgende bemærkninger:
 
 • Årets Snapsting med handicap var en stor succes.
 
 • Handicaprådet er i kontakt med Middelfart og Langelands Kommuners handicapråd om Velfærdsaftalen på ældreområdet.  
 
Fraværende:
Mette Kierkgaard
Anders Korsbæk Jensen

Sagsfremstilling

På mødet orienterer formanden om aktuelle emner af relevans for Handicaprådet, herunder:
 
 • Handicaprådets fællesmøde med Beskæftigelsesudvalget den 27. maj 2021.

Sagsid.: 19/4911

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet udpeger vinderen af Tilgængelighedsprisen 2021.

Beslutning i Viborg Handicapråd den 29-06-2021

Handicaprådet udpegede vinderen af Tilgængelighedsprisen 2021.
 
Vinderen offentliggøres i dagspressen i forbindelse med annoncering af overrækkelse af Tilgængelighedsprisen den 23. august 2021.
 
Fraværende:
Mette Kierkgaard
Anders Korsbæk Jensen

Sagsfremstilling

Handicaprådet har siden 2013 uddelt en tilgængelighedspris.
 
De gældende kriterier for tildeling af prisen er:
 
 • Prisen kan uddeles til en person, firma eller offentlig instans, der på udmærket vis har udvist noget specielt, bemærkelsesværdigt og ekstraordinært for at gøre tilværelsen lettere for handicappede.
 
 • Målgruppen er alle, der gør et eller andet godt for handicappede og dette både private og offentlige instanser, eftersom der skal være tale om noget ekstraordinært.
 
På dagens møde skal Handicaprådet udpege en vinder af årets tilgængelighedspris på baggrund af indstilling fra indstillingsudvalget, der består af Ulla Serup, Henning Laursen, Runa Dorph-Petersen fra Handicaprådet samt Lars Norup fra Viborg Stifts Folkeblad.
 
Tilgængelighedsprisen overrækkes til vinderen den 23. august 2021.

Sagsid.: 21/8315

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet tager orientering om DH og KL’s principper for en styrket dialog, der sikrer tillid og samarbejde i kommunen, sagsbehandlingen og indsatserne til efterretning, og
 
2. at Handicaprådet indgår i dialog med borgmester Ulrik Wilbek om DH og KL’s principper for styrkelse af tilliden på handicapområdet.

Beslutning i Viborg Handicapråd den 29-06-2021

Ulrik Wilbek orienterede om sit arbejde som formand for KL’s Socialudvalg. Udvalget har følgende områder som særligt prioriterede områder:
 
 • Styrket indsats mod hjemløshed med fokus på behovet for en reform af styringen.
 
 • Styrket indsats for retssikkerhed på socialområdet med fokus på borgerinddragelse, kompetenceudvikling og regelforenkling.
 
 • Den kommende 10-års plan for psykiatrien med fokus på socialpsykiatrien og tilbud til børn og unge.
 
Handicaprådet takkede Ulrik Wilbek for hans oplæg og tog orientering om DH og KL’s principper for en styrket dialog, der sikrer tillid og samarbejde i kommunen, sagsbehandlingen og indsatserne til efterretning.
 
Handicaprådet indgik derefter i dialog med borgmester Ulrik Wilbek om styrkelse af tilliden på handicapområdet. Der var følgende fokuspunkter i dialogen:
 
 • Der vil altid være sager, hvor der er uenighed i afgørelserne. Der er dog behov for et større fokus på dialogen mellem borger og sagsbehandler om borgerens behov.
 
 • Der er etableret en alliance om forbedring af retssikkerheden med deltagelse af KL og DH samt en række øvrige aktører indenfor handicapområdet.
 
 • Der er ikke afsat midler til det specialiserede socialområde i økonomiaftalen, som kommunerne har indgået med regeringen. Det er forhåbningen, at der afsættes midler til området i forbindelse med vedtagelse af den kommende finanslov.
 
 • Barnets Lov er som udgangspunkt et godt udgangspunkt for at sikre bedre vilkår for udsatte børn og unge. Der er dog behov for at sætte mere fokus på at styrke skolegangen og fritidstilbud for målgruppen, da det er en afgørende faktor for at sikre bedre levevilkår senere i livet.
 
 • Ulrik Wilbek vurderede, at Handicaprådets rolle blandt andet er at give input til, hvorfor der i øjeblikket ses en stigning i antallet af anbringelser. Derudover vil det være relevant for Handicaprådet at komme med et indspil til hvilke anbringelsesmetoder, der er virksomme.
 
Fraværende:
Mette Kierkgaard
Anders Korsbæk Jensen

Sagsfremstilling

Borgmester Ulrik Wilbek har ønsket at orientere Handicaprådet om DH og KL’s principper for en styrket dialog, der sikrer tillid og samarbejde i kommunen, sagsbehandlingen og indsatserne. Orienteringen er oplæg til en dialog mellem borgmesteren og Handicaprådet om emnet.
 
Borgmester Ulrik Wilbek er formand for KL’s Socialudvalg.
 
DH og KL’s fem principper for en styrket dialog, der sikrer tillid og samarbejde i kommunen, sagsbehandlingen og indsatserne er vedhæftet som bilag.
 
Det Centrale Handicapråd har også udarbejdet anbefalinger til øget tillid på handicapområdet. Disse er vedhæftet som bilag.
Bilag

Sagsid.: 21/8315

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet tager borgmester Ulrik Wilbeks orientering om arbejdet i Det Centrale Handicapråd til efterretning.

Beslutning i Viborg Handicapråd den 29-06-2021

Ulrik Wilbek indledte punktet ved at orientere om Det Centrale Handicapråds fokuspunkter i sit arbejde. Rådets fokuspunkter fremgår nedenfor:
 
 • Bekæmpelse af fordomme om handicap med særlig fokus på børn.
 
 • Ulighed i sundhed
 
 • Mennesker med handicaps muligheder for uddannelse.
 
 • Livskvalitet for borgere med handicap.
 
 • Digital kommunikation mellem mennesker med handicap og det offentlige.
 
 • Tillid i mødet mellem borgere med handicap og det offentlige med særlig fokus på GAP-analysen.
 
Handicaprådet tog Ulrik Wilbeks orientering om arbejdet i Det Centrale Handicapråd til efterretning med følgende bemærkninger:
 
 • Borgmesteren orientererede om, at Handicaprådet har mulighed for at rejse f.eks. tillidsdagsordenen indenfor handicapområdet i byrådet. Det kunne være som en temadrøftelse.
 
 • Der var enighed om, at et godt samarbejde baseret på tillid kan reducere behovet for indsatser som f.eks. en borgerrådgiver.
 

Sagsfremstilling

Borgmester Ulrik Wilbek er medlem af Det Centrale Handicapråd som repræsentant for KL.
 
Det Centrale Handicapråd er nedsat af Social- og indenrigsministeren. Rådet rådgiver i handicapspørgsmål og fungerer som dialogforum mellem centrale aktører på handicapområdet.
 
I forbindelse med behandlingen af punktet orienterer Ulrik Wilbek om arbejdet i Det Centrale Handicapråd.
 
Sagen var oprindelig på dagsordenen til Handicaprådets møde den 15. marts 2021. Sagen blev dog udsat til et kommende møde i Handicaprådet, når det igen var muligt at mødes fysisk.

Sagsid.: 21/8315

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orientering om indsatser for børn med handicap i dagtilbud og skole tages til efterretning.

Beslutning i Viborg Handicapråd den 29-06-2021

Afdelingsleder Charlotte Lomholdt fra Viborg Kommune deltog i behandlingen af punktet.
 
Handicaprådet takkede Hans Jørgen Dam og Charlotte Lomholdt for et godt og informativt oplæg. Handicaprådet tog samtidig orientering om indsatser for børn med handicap i dagtilbud og skole til efterretning med følgende bemærkninger:
 
 • Hver gang en skole indenfor almenområdet skal aflevere et barn til specialområdet, er det forbundet med en udgift for skolen, der afgiver barnet. Tildelingsmodellen tager dog højde for elevsammensætningen i det enkelte skoledistrikt. Tildelingsmodellen er sammensat med henblik på at give det enkelte barn den rette indsats tæt på nærmiljøet.
 
 • Ca. 7% af alle børn har en form for ordblindhed.
 
 • Det har været en udfordring af sætte fokus på skolefravær under COVID-19. Der er dog en fast indsats på at minimere skolefravær.
 
 • Familieafdelingen har et særligt fokus på at sikre sammenhæng til øvrige indsatser omkring barnet/den unge, blandt andet i regi af dagtilbud eller skole.
 
Oplægget fremgår som bilag til punktet.
 
Fraværende:
Mette Kierkgaard
Anders Korsbæk Jensen

Sagsfremstilling

Efter ønske fra Handicaprådet orienterer forvaltningen på dagens møde om indsatser for børn med handicap i dagtilbud og skole. Orienteringen har særlig fokus på følgende emner:
 
 • Hvilke tilbud er der for børn med handicap indenfor specialundervisningsområdet?
 
 • Hvordan arbejdes der med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen?
 
Viceskolechef i Viborg Kommune, Hans Jørgen Dam, deltager i behandlingen af punktet.
Bilag

Sagsid.: 20/51498

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at forvaltningens orientering om status på COVID-19 i Viborg Kommune tages til efterretning.

Beslutning i Viborg Handicapråd den 29-06-2021

Handicaprådet tog forvaltningens orientering om status på COVID-19 i Viborg Kommune til efterretning med følgende bemærkninger:
 
 • Borgere på botilbud er tilbudt vaccine. Første stik var 25. marts 2021, mens andet stik var 15. april 2021. Nye borgere på botilbud tilbydes vaccine ved indflytning.
 
 • Borgere på midlertidige botilbud efter §107 fik første stik i uge 24.
 
 • Borgere, der modtager støtte i eget hjem, kan få hjælp og støtte til at deltage i det ordinære vaccineforløb, når de indkaldes. Borgere i eget hjem eller på botilbud kan undtagelsesvist tilbydes hjemmevaccine, hvis de ikke kan møde op i vaccinationscentret med støtte, og hvis alle alternative støttemuligheder er udtømt.
 
 • Incidens-tallet for Viborg Kommune har i en længere periode ligget stabilt på et lavt niveau.
 
Fraværende:
Mette Kierkgaard
Anders Korsbæk Jensen
Susanne B. Andersen

Sagsfremstilling

På mødet i Handicaprådet den 9. juni 2020 (link til sag nr. 9 på Handicaprådets møde den 9. juni 2020) blev det besluttet, at forvaltningen på de kommende møder i rådet giver en mundtlig orientering om status på COVID-19 i Viborg Kommune, herunder indsatserne til at forebygge eventuel smitte og spredning af COVID-19.
 
I forbindelse med behandlingen af punktet giver forvaltningen derfor en status på COVID-19 i Viborg Kommune.

Sagsid.: 21/12251

Resume

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på mødet den 29. april 2021 et punkt om magtanvendelser for 2020. Udvalget besluttede at sende punktet til orientering i Handicaprådet.

Indstilling

 Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Viborg Handicapråd den 29-06-2021

Handicaprådet tog orienteringen om magtanvendelse på Social- og Sundhedsudvalgets området 2020 til efterretning.
 
Fraværende:
Mette Kierkgaard
Anders Korsbæk Jensen
Susanne B. Andersen

Sagsfremstilling

Se referat fra Social- og Sundhedsudvalgets møde i bilag.
Bilag

Sagsid.: 20/38227

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet udarbejder forslag til dagsordenspunkter til fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget den 16. september 2021.

Beslutning i Viborg Handicapråd den 29-06-2021

Handicaprådet foreslog følgende dagsordenspunkter til fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget den 16. september 2021:
 
 • Drøftelse af Velfærdsaftalen på ældreområdet med særlig fokus på muligheder for inddragelse af borgere med handicap.
 
 • Status på Viborg Kommunes indsatser til at forebygge ensomhed.
 
Fraværende:
Mette Kierkgaard
Anders Korsbæk Jensen
Susanne B. Andersen

Sagsfremstilling

Handicaprådet holder årlige fællesmøder med Social- og Sundhedsudvalget.
 
Handicaprådet har mulighed for at foreslå dagsordenspunkter til fællesmødet. Disse skal efterfølgende godkendes af Social- og Sundhedsudvalget.
 
Fællesmødet er aftalt til den 16. september 2021, kl. 16.00–17.30, på Viborg Rådhus i multisalen.
 
Social- og Sundhedsudvalget vil behandle dagsordensforslaget på sit møde den 12. august 2021.
 
Derefter sendes den endelige dagsorden ud til rådets medlemmer.
 
I forbindelse med den fælles forberedelse til fællesmøderne er der udarbejdet en skabelon til brug for de punkter, som Handicaprådet ønsker at dagsordensætte. Dette blandt andet for at tydeliggøre forventningerne til indholdet i de enkelte punkter.
 
Skabelonen er vedlagt som bilag.
Bilag