You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 14:15

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Handicapråd
Mødedeltagere Anders Korsbæk Jensen, Carsten Lindgaard Johansen, Elo Nielsen, Henning Laursen, Jacob Lynnerup, Jesper Hoelgaard, Knud Gaarn-Larsen, Marius Kristensen, Susanne B. Andersen, Susanne Bendtsen, Ulla Serup Thomsen
Fraværende Eva Pinnerup, Mette Kierkgaard, Runa Dorph-Petersen
Bemærkninger

Sagsid.: 21/8315

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at Handicaprådet drøfter fysisk tilgængelighed i byrummet.
 

Beslutning i Viborg Handicapråd den 05-10-2021

Handicaprådet takkede Jesper Hoelgaard for sit oplæg og drøftede derefter fysisk tilgængelighed i byrummet. Der var følgende pointer i drøftelsen:
 
 • Arbejdsgrupperne Naturlig Tilgængelighed og Tilgængelighedens By er nedsat til at arbejde med tilgængelighed i praksis. Referaterne fra møderne i arbejdsgrupperne kan findes via følgende link: Tilgængelighed - Viborg Kommune
 
 • Tilgængelighed defineres som forholdet mellem omgivelsernes indretning og det enkelte individs formåen ud fra funktionsevne, lovgivning og fysisk udformning.
 
 • I FN’s handicapkonvention defineres universelt design som udformning af produkter, omgivelser, ordninger og tilbud således, at de i videst muligt omfang kan anvendes af alle personer uden behov for tilpasning eller særlig udformning.
 
 • På alle større anlægsprojekter på vejarealer foretages der tilgængelighedsrevision. Revisionen er uafhængig af byggeprojektet og bygherre.
 
 • Handicaprådet oplever udfordringer med tilgængeligheden på Nytorv.
 
 • Flere steder i byen er der etableret helleanlæg i stedet for fodgængerfelter. Et helleanlæg kan bruges som mellemstation, når man krydser vejen.
 
 • Det kommende udbud af kollektiv trafik vil komme i høring i Handicaprådet.
 
 • Handicaprådet har fået en henvendelse fra en borger, der efterspørger en status på en tidligere forespørgsel om asfaltering af stien rundt om Søndersø. Forvaltningen orienterede om, at der ikke er aktuelle planer om dette. Handicaprådet ønskede at støtte dette forslag og opfordrede det kommende byråd til at tage sagen op. Handicaprådet opfordrede samtidig til at tage ønsket op til behandling i Tilgængelighedens by.
 
Oplægget er vedhæftet som bilag.
 
Fraværende:
Eva Pinnerup
Mette Kierkgaard
Runa Dorph-Petersen

Sagsfremstilling

Handicaprådet har ønsket at tematisere fysisk tilgængelighed i byrummet.
 
Som indledning til drøftelsen giver forvaltningen et oplæg om fysisk tilgængelighed med fokus på byrummet.
Bilag

Sagsid.: 20/51498

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orientering om aktuelle udvalgssager tages til efterretning.
 

Beslutning i Viborg Handicapråd den 05-10-2021

Handicaprådet tog orientering om aktuelle udvalgssager til efterretning.
 
I forbindelse med behandlingen af punktet orienterede sekretariatschef Flemming Jensen om tilgængelighedstiltagene i forbindelse med kommunalvalg 2021.
 
Det er muligt at læse mere om mulighederne for at stemme i dette link: Sådan stemmer du - Viborg Kommune. Derudover er der særlige muligheder for at få hjælp til at stemme, hvis man har behov for det – f.eks. hjælpemidler. Det er muligt at orientere sig om disse muligheder via dette link: Få hjælp til at stemme - Viborg Kommune.
 
Efter opfordring fra Handicaprådet er det indskærpet på de 17 kommunale valgsteder, at handicapparkeringspladser er for borgere med handicap.
 
Fraværende:
Eva Pinnerup
Mette Kierkgaard
Runa Dorph-Petersen

Sagsfremstilling

Følgende procedure om gensidig orientering om udvalgssager er aftalt med formandskabet for Handicaprådet:
 
 • På formødet beslutter handicaporganisationerne hvilke punkter, de ønsker belyst.
 
 • Forvaltningen modtager efter formødet disse punkter i vedlagte skabelon.
 
 • Forvaltningen videregiver informationen til øvrige rådsmedlemmer, som har mulighed for at forberede sig.
 
 • Er der tale om mere omfattende besvarelser, vil disse kunne dagsordenssættes på et efterfølgende møde.
 
 • Det er fortsat muligt at orientere om emner af interesse for rådet, hvor ovenstående procedure ikke er fulgt.
 
Skabelon er vedlagt som bilag.
Bilag

Sagsid.: 20/51497

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at orientering fra formanden tages til efterretning.
 

Beslutning i Viborg Handicapråd den 05-10-2021

Handicaprådet tog orientering fra formanden til efterretning med følgende bemærkninger:
 
 • Velfærdsaftalen er underskrevet, og Handicaprådet afventer, at Ældre- og Aktivitetsudvalget efterspørger Handicaprådets input til Velfærdsaftalen.
 
Fraværende:
Eva Pinnerup
Mette Kierkgaard
Runa Dorph-Petersen

Sagsfremstilling

På mødet orienterer formanden om aktuelle emner af relevans for Handicaprådet, herunder:
 
 • Handicaprådets fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget den 16. september 2021.
 
 • Dialogmøde den 16. september 2021 mellem Social- og Sundhedsudvalget og unge borgere med multihandicap.
 
 • Handicaprådets høringssvar til budget 2022-2025 for Viborg Kommune.
 
 • Handicaprådets høringssvar til Beskæftigelsesplan 2022.
 
 • Opfølgning på velkomstfoldere på botilbud.

Sagsid.: 21/8315

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at sundhedsfagligt fokus indenfor handicapområdet drøftes.
 

Beslutning i Viborg Handicapråd den 05-10-2021

På baggrund af et indledende oplæg fra Morten Højgaard Kurth, leder af handicapområdet, drøftede Handicaprådet sundhedsfagligt fokus indenfor handicapområdet. Der var følgende pointer i drøftelsen:
 
 • Det særlige sundhedsfokus indenfor handicapområdet blev kickstartet gennem et projekt med fokus på sundhedsfaglig kompetenceudvikling indenfor handicap. Den ene af to projektmedarbejdere er blevet forlænget med henblik på at sikre en god fremtidig forankring af det sundhedsfagligt fokus indenfor handicap.
 
 
 • Fagligt fokus på borgeres seksualitet indenfor handicapområdet har også været et prioriteret område, og der er udarbejdet vejledningsmateriale til brug for medarbejderne. Der vil blive holdt en temadag for pårørende om emnet.
 
 • Siden januar 2020 er borgere på botilbud indenfor handicap blevet tilbudt en årlig sundhedssamtale med borgerens kontaktperson.
 
 
Fraværende:
Eva Pinnerup
Mette Kierkgaard
Runa Dorph-Petersen

Sagsfremstilling

Handicaprådet har ønsket at drøfte sundhedsfagligt fokus indenfor handicapområdet. Derfor giver forvaltningen en status på arbejdet med sundhed indenfor handicapområdet. Oplægget skal ses som indledningen på en generel drøftelse af sundhedsfagligt fokus indenfor handicapområdet.
 
Morten Højgaard Kurth, leder af handicapområdet, samt Camilla Gaarsdahl Bak, sundhedsfaglig projektmedarbejder, deltager i behandlingen af punktet.

Sagsid.: 20/36864

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,
 
1. at mødelisten for Handicaprådet 2021 godkendes.
 

Beslutning i Viborg Handicapråd den 05-10-2021

Handicaprådet godkendte mødelisten for 2021.
 
Fraværende:
Eva Pinnerup
Mette Kierkgaard
Runa Dorph-Petersen

Sagsfremstilling

På mødet skal Handicaprådet godkende mødelisten for 2021.
 
Mødelisten er opdateret med beslutningerne fra seneste møde og vedlagt som bilag.
Bilag