You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 12. juni 2014 kl. 19:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Integrationsråd (2013-2017)
Mødedeltagere Abdul Ahad Hanan, Åse Kubel Høegh, Henning Laursen, Henrik Lillesø, Jens Nielsen, Justin Baraka Kabayu, Marianne Aaris Andresen, Marwa Alkhudairi, Miralem Avdic, Morten Sandal, Palle Villumsen, Quan Tran, Rajani Kandasamy, Roza Dzhumanova, Seynab handulle, Svend Aage Møller
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 14/35780
Sagsfremstilling
Viborg Kommune modtager hvert år en del nye flygtninge og familiesammenførte som umiddelbart efter ankomsten til Danmark står med en stor udfordring i forhold til at finde rodfæste i Viborg og lære at begå sig et nyt samfund hvor blandt andet kulturen, sproget og reglerne er meget anderledes.
 
På den baggrund og med det formål at iværksætte nye initiativer som kan gøre en forskel for nydanske borgere i Viborg, foreslår formanden for Integrationsrådet at rådet igangsætter initiativer som netop kan understøtte nydanske borgeres integration i Viborg.
 
På mødet vil formanden præsentere et forslag som sigter på aktivt at bruge radiomediet med henblik på at nå ud til nydanske borgere med brugbar og nyttig viden.
 
Uddrag fra tidligere fremsendt skrivelse fra formanden er vedlagt som Bilag 1
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 
at Integrationsrådet drøfter sagen
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 12-06-2014
Integrationsrådet tilslutter sig ideen om at forsøge at bruge radiomediet til at understøtte nydanske borgere integration i Viborg. Rådet besluttede at afsøge mulighederne for at etablere et samarbejde med Radio Viborg.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Marwa Alkhudairi, Miralem Avdic og Yasmin Khalil, som tager kontakt til Radio Viborg.

Sagsid.: 14/35808
Sagsfremstilling
Formanden for Integrationsrådet foreslår, at Integrationsrådet opretter sin egen facebokside med det overordnede formål, at gøre Integrationsrådet mere synligt blandt befolkningen i Viborg og samtidig skabe en platform for dialog med borgerne om integrationsmæssige emner og udfordringer.
 
Integrationsrådet har indtil videre opereret med en almindelig facebookgruppe, som kun har været meget sparsomt brugt. Oprettelsen af egen facebookside giver imidlertid nye og andre muligheder for bl.a. gå i dialog med befolkningen, informere om tiltag m.v.
 
Det kræver dog, at der er aktivitet på siden og dermed også at der er nogle personer der er ansvarlige for, at der sker noget på siden.
 
På den baggrund foreslår formanden, at der nedsættes en lille arbejdsgruppe som arbejde videre med at etablere en side på facebook og som samtidig nedsætter en administratorgruppe der kan holde siden aktiv.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 
at Integrationsrådet drøfter sagen
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 12-06-2014
Integrationsrådet besluttede at oprette deres egen facebookside. Der blev nedsat en gruppe bestående af Miralem Avdic, Justin Kabayu og Rajani Kandasamy som arbejder videre med ideen. Thiago som har tilbudt at hjælpe med at drive en facebookside inviteres til et kommende møde.

Sagsid.: 14/35971
Sagsfremstilling
Medlem af Integrationsrådet Henrik Lillesø ønsker følgende punkt på dagsordnen til mødet den 12. juni 2014.06.03
 
Med henblik på at fastholde det gode engagement som bl.a. kom til udtryk på det nye Integrationsråds første møde i marts 2014 foreslås det, at integrationsrådet nedsætter en række interne arbejdsgrupper, som mellem møderne beskæftiger sig med centrale temaer for Integrationsrådet. Dette kunne ligeledes bidrage til at gøre dagsordnerne bedre og vedkommende og ligeledes medvirke til at skabe øget synlighed.
 
De interne arbejdsgrupper kunne fx omhandle nedenstående temaer:
 
  • Arbejdsmarkedsforhold/jobmuligheder
  • Synlighed i det offentlige rum, herunder kontakt til de etniske foreninger
  • Kontakt til de øvrige Integrationsråd i vores nærområder.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 
at Integrationsrådet drøfter forslaget
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 12-06-2014
Integrationsrådet bakkede generelt op bag forslaget om at medlemmerne inden  for forskellige temaer er med til at forberede og kvalificere de kommende dagsordner.
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Henrik Lillesø og Roza Dzhumanova som vil arbejde med temaet arbejdsmarkedsforhold til de kommende møder.
 
Derudover besluttede Integrationsrådet, at forvaltningen tager kontakt til nogle af de øvrige Integrationsråd for at afsøge interessen forat etablere netværksarrangementer
 

Sagsid.: 13/86528
Sagsfremstilling
Følgende punkt er udsat fra et tidligere møde som blev aflyst på grund af vejrlig i efteråret 2013:
 
I regi af både Social- og Integrationsministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet er der igangsat projekter der sigter på at styrke de etniske minoritetsforældres mulighed for at fungere som gode rollemodeller for deres børn.
 
Således har Social- og Integrationsministeriet iværksat et projekt med uddannelse af skolehjem-vejledere, og udarbejdet 5 konkrete værktøjskasser til at forbedre samarbejdet mellem skolen og de etniske minoritetsforældre.
 
På samme vis har Børne- og Undervisningsministeriet et projekt om forældrerollemodeller i forbindelse med kampagnen ”Brug for alle unge”
 
Rådet for etniske minoriteter har i denne forbindelse opfordret landets kommuner og Integrationsråd til styrke indsatsen i forhold til forældresamarbejdet med de etniske minoritetsforældre, samt at udbrede de gode eksempler som er indsamlet i de respektive projekter.
 
Mere information om et styrket skolehjem-samarbejde med nydanske forældreprojektet kan ses på: http://www.sm.dk/Temaer/DemokratiOgIntegration/BoernOgUnge/skole-hjemsamarbejde-nydanske-forældre/inspirationsmateriale/Sider/default.aspx
 
Information om projekt ”Brug for alle unge” kan ses på www.brugforalleunge.dk
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 
at Integrationsrådet drøfter sagen
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 12-06-2014
Integrationsrådet er enige med Rådet for Etniske Minoriteters(REM) vurdering af, at der er udfordringer i skole-hjemsamarbejdet i forhold til nydanske forældre.  På den baggrund vil Integrationsrådet viderebringe REMs anbefalinger til Skolechefen og invitere skolechefen til et kommende møde.
Bilag