You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 4. december 2014 kl. 18:30

Mødested Viborg Loungen
Udvalg Viborg Integrationsråd (2013-2017)
Mødedeltagere Abdul Ahad Hanan, Anders Kristensen, Åse Kubel Høegh, Henrik Lillesø, Ismal Hussein, Jens Nielsen, Marianne Aaris Andresen, Marwa Alkhudairi, Palle Villumsen, Rajani Kandasamy, Roza Dzhumanova, Seynab handulle
Fraværende Justin Baraka Kabayu, Miralem Avdic, Quan Tran, Svend Aage Møller
Bemærkninger

Sagsid.: 14/70938
Sagsfremstilling
Viborg Kommune deltager sammen med 3 andre kommuner i et projekt som har fokus på at styrke beskæftigelsesindsatsen over for en gruppe af marginaliseringstruede borgere med anden etnisk herkomst der er forsørget af deres ægtefælle.
 
Målgruppen består hovedsagligt at kvinder i alderen 25 – 45 år, som ofte lever isoleret fra det øvrige samfund i sociale boligområder eller små lokale samfund.
Kvinderne tilhører den del af nydanske borgere som er mindst integreret i det danske samfund og som ikke er ”kendt af systemet”.
 
Indsatsen har som udgangspunkt fokus på at motivere gruppen til deltagelse i samfundslivet og på det danske arbejdsmarked.
 
På mødet vil projektleder Nimet Genc fra Integrationsnet, som er projektleder på projektet i Viborg, fortælle uddybende om projektets baggrund og det foreløbige arbejde i Viborg.
 
Projektet løber fra 1. januar 2013 til 31. december 2015.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 
at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 04-12-2014
Integrationsrådet tog orienteringen til efterretning, og gjorde samtidig opmærksom på, at det igangværende projekt med fordel kan bruge den viden som er opbygget omkring ægtefælleforsørgede fra tidligere projekter i regi af Viborg Kommune, Region Midtjylland og Erhvervsrådet. Anders Kristensen sender noget materiale fra et tidligere projekt i regionen.

Sagsid.: 14/71333
Sagsfremstilling
Integrationsrådet ønsker at styrke fokus på at skabe et mangfoldigt arbejdsmarked i Viborg Kommune.
 
Viborg Kommune har som resten af landets kommuner en udfordring i, at en langt større andel af nydanske borgere står uden for arbejdsmarkedet end borgere med dansk oprindelse. Denne forskel betegnes som ’Beskæftigelsesgabet’.
 
Beskæftigelsesgabet i Viborg Kommune var i 2013 på 31 % point, mens den for landets øvrige kommuner i gennemsnit var på 27 % point.
 
På fællesmødet med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. oktober 2014 blev Integrationsrådet opfordret til at komme med forslag som kan styrke et mangfoldigt arbejdsmarked i Viborg. Det gælder både for Viborg Kommune som arbejdsplads og det øvrige arbejdsmarked i kommunen.  
 
På den baggrund har Integrationsrådet efterspurgt, at Viborg Kommunes egen mangfoldighedsredegørelse ligeledes inddrager borgere med anden etnisk herkomst.
Den første redegørelse herom er tilgængelig i slutningen af november 2014 og eftersendes til rådets medlemmer inden mødet den 4. december 2014.
 
Derudover opfordres Integrationsrådet til at drøfte andre initiativer som kan rettes mod det brede arbejdsmarked i kommunen.
 
Én mulighed i den sammenhæng er Foreningen Nydanskers bud på et mangfoldighedscharter, som Viborgs virksomheder kan tilslutte sig. På mødet vil Anders Kristensen præsentere tankerne og konceptet bag ”Det danske mangfoldighedscharter” yderligere.
 
”Køreplan for mangfoldighedschartret” vedlagt som bilag.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 
at Integrationsrådet drøfter Viborg Kommunes egen mangfoldighedsredegørelse, og
 
at Integrationsrådet drøfter initiativer som kan styrke fokus på et mangfoldigt arbejdsmarked blandt virksomhederne i Viborg Kommune
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 04-12-2014
Integrationsrådet konstaterer, at Viborg Kommune som arbejdsplads, sammenlignet med regionens øvrige kommuner og Region Midtjylland, har en relativ lav andel af ansatte med ikke-vestlig baggrund. Integrationsrådet bemærker i den sammenhæng, at Viborg Kommune med fordel kunne fokusere på at skabe en større etnisk mangfoldighed blandt kommunens ansatte. Integrationsrådet har den holdning, at forskellighed er en styrke som kan anvendes aktivt til at skabe større værdi i den service som ydes til kommunens borgere. Integrationsrådet bemærker herudover at ’mangfoldighed’ er en af Viborg Kommunes personalepolitiske værdier.
 
Integrationsrådet vil i forlængelse af ovenstående undersøge mulighederne og betingelserne for at tilslutte sig Foreningen Nydanskers mangfoldighedscharter.
Bilag

Sagsid.: 14/73624
Sagsfremstilling
Integrationsrådet har på de sidste møder drøftet initiativer, hvor Integrationsrådet kan nå ud til en større gruppe af nydanskere i Viborg med nyttig viden og information, som kan understøtte deres integration og aktive deltagelse i Viborgs lokalsamfund.
 
I den sammenhæng er etableringen af en net radio blevet drøftet som en mulighed. Ideen har i første omgang været, at medlemmer af Integrationsrådet skulle være ansvarlig for at producere et ugentligt program for forskellige etniske målgrupper.
 
Formanden har sammen med forvaltningen haft kontakt til en konsulent der arbejder med net radio. I forhold til teknik og økonomi er det tilsyneladende relativt få midler der skal til for at etablere en radiokanal. Et hurtigt overslag lyder på ca. 5000 kr. i etableringsomkostninger og ca. 5000 kr. i årlig drift.
 
For at komme videre med at realisere en radiokanal foreslås det, at Integrationsrådet nedsætter en projektgruppe som med udgangspunkt i et kommissorium arbejder videre med bl.a. beskrivelse, organisering, programmer, økonomi og tidsplan.
 
Forslag til kommissorium fremsendes til medlemmerne inden mødet.
 
Herudover foreslår formanden, at Integrationsrådet kontakter Viborg Stifts Folkeblad med henblik på at få en (fast) klumme i fx Viborg Nyt, hvor Integrationsrådet kan formidle generel information mm. til nydanskere i Viborg.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 
at Integrationsrådet beslutter hvorvidt der skal arbejdes videre med at etablere en net radio, og
 
at Integrationsrådet i så fald drøfter kommissoriet i forhold til det videre arbejde og nedsætter en projektgruppe, samt
 
at Integrationsrådet drøfter muligheden for at etablere et samarbejde med Viborg Stifts Folkeblad omkring en fast klumme eller lignende målrettet nydanske borgere i Viborg
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 04-12-2014
Integrationsrådet besluttede at arbejde videre med en afdækning af mulighederne for at etablere en netbaseret radiokanal. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Marwa Alkhudairi, Seynab Handulle, Roza Dzhumanova, Rajani Kandasamy og Yasmin Khalil, som skal arbejde videre ud fra fremsendte kommissorium. Arbejdsgruppen afrapporterer første gang på første møde i 2015.