You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 16. april 2015 kl. 19:00

Mødested M1.4
Udvalg Viborg Integrationsråd (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høegh, Henrik Lillesø, Jens Nielsen, Justin Baraka Kabayu, Marianne Aaris Andresen, Marwa Alkhudairi, Miralem Avdic, Palle Villumsen, Quan Tran, Rajani Kandasamy, Roza Dzhumanova, Seynab handulle
Fraværende Abdul Ahad Hanan, Anders Kristensen, Ismal Hussein, Svend Aage Møller
Bemærkninger

Sagsid.: 14/69946
Sagsfremstilling
Integrationsrådet har tidligere udtrykt ønske om at sætte fokus på skoleområdet, herunder arbejdet med to-sprogede børn på skolerne i Viborg Kommune og skole-hjem samarbejdet.
 
På mødet vil der være et oplæg ved Mette-Marie Rydén og Ole Birch, Houlkær Skole Viborg.
 
Houlkær Skole er læringscenter for Dansk som andetsprog. Ole Birch er skoleleder på Houlkær Skole og Mette- Marie Ryden er faglig leder af læringscenter i dansk som andetsprog ved Houlkær skolen.  
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 
at Integrationsrådet tager oplæg om arbejdet med to-sprogede børn på skolerne i Viborg Kommune til efterretning.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 16-04-2015
Integrationsrådet tog Ole Birch og Mette-Maria Rydéns oplæg til efterretning. Oplægget er vedhæftet som bilag.
 
 
Ole Birch og Mette-Maria Rydén stillede følgende spørgsmål i forbindelse med oplægget:
 • Forældres opgave i hjemmet angående ord og sprog.
 • Skolens opgave angående ord og sprog?
 • Hvordan forholder man sig til lektier?
 • At mødes om barnet: hvad er et godt møde mellem forældre og skole?
 • Hvordan skaber vi bedst tillid mellem skole og forældre?
 • Hvordan får vi et større fremmøde til forældremøder o.l.?
 
Spørgsmålene gav blandt andet anledning til følgende bemærkninger og meningstilkendegivelser:
 • Det kan være hensigtsmæssigt at skrive til nydanske familier på deres modersmål, når børnene starter i skolen for at præcisere skolens forventninger til skole-hjem samarbejdet.
 • Det er positivt, at skolen betragter mangfoldighed som en styrke og den indsats Houlkærskolen yder er beundringsværdig.
 • Troværdighed er afgørende for integration og troværdighed øges jo mere man investerer af sig selv i en given relation.
 • Det er dejligt at nydanske børn deltager i diverse arrangementer i og omkring skolen, men det er også helt afgørende, at nydanske forældre engagerer sig i skolens liv. En måde at øge forældreengagementet på kan være at kontakte de nydanske forældre enten telefonisk eller personligt forud for arrangementer i skolen.
 • Sprogbarrieren er stor og det er vigtigt at synliggøre for nydanske forældre, at der kan ydes tolkebistand i forbindelse med forældremøder og lignende ligesom videotolkning er en mulighed.
 • Det kan være hensigtsmæssigt at tænke forældremøder på tværs af klasser, så nydanske forældre bringes sammen på tværs af klasser.

Sagsid.: 14/69946
Sagsfremstilling
På mødet den 5. februar 2015 var der en kort orientering ved formanden for Integrationsrådet om Sengül Cayir, der blandt andet har modtaget en pris som Årets Boligsociale ildsjæl.
 
Sengül Cayir har blandt andet fået prisen fordi hun i 2014 har gjort en ekstraordinær indsats i Langkærparken og i Tilst. Hun er uddannet bydelsmor og hjælper gennem sit lokale engagement mange kvinder og mange familier i hverdagen.
 
Sengül Cayir vil på mødet orientere om sit engagement i lokalområdet og egne erfaringer med integration.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 
at Integrationsrådet tager oplæg ved bydelsmor Sengül Cayir til efterretning.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 16-04-2015
Sengül Cayir redegjorde blandt andet for:
·         Sine personlige erfaringer med integration i Danmark.
·         Kommunikation og sprogindlæring i nydanske familier.
·         Arbejdet som bydelsmor. Sengül Cayir bemærkede i den forbindelse, at bydelsmødre er frivillige kvinder, der støtter andre kvinder i at styrke sig selv, deres børn og familier. Hun anførte endvidere, at der også er bydelsmødre i Viborg og introducerede i den forbindelse bydelsmor i Viborg - Lisbeth Etzerodt.
 
Lisbeth Etzerodt oplyste, at kapaciteten blandt bydelsmødre i Viborg for nuværende er begrænset, men at der er flere nydanske kvinder under uddannelse til bydelsmor. Hun opfordrede til, at flere melder sig til at varetage opgaven som bydelsmor og oplyste, at hun kan kontaktes på:
·         Tlf. 29 90 86 63
·         E-mail mail@gladetanker.dk
 
Yderligere oplysninger kan findes på:
 

Sagsid.: 14/69946
Sagsfremstilling
Der er nedsat en arbejdsgruppe med det formål at afdække grundlaget for at etablere en netradio for nydanske borgere i Viborg.
 
Arbejdsgruppen består af følgende parter:
 
 • Marwa Alkhudairi
 • Yasmin Khalil
 • Thiago Santos Hansen
 • Miralem Advic
 • Seynab Handulle
 • Rajani Kandasamy
 • Justin Baraka
 • Roza Dzhumanova
 
Sidste møde i arbejdsgruppen blev afviklet den 26. marts 2015.
 
Thiago Santos Hansen er som medlem af arbejdsgruppen inviteret til at deltage i mødet
 
Der vil på mødet være en orientering ved formanden om arbejdsgruppens arbejde og resultatet af samme.
Indstilling
 
at Integrationsrådet tager orientering om netradio til efterretning med henblik på en beslutning om det videre forløb.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 16-04-2015
 
Der udspandt sig efterfølgende en drøftelse af formål, indhold og ressourcer og der var enighed om, at det er hensigtsmæssigt at etablere en netradio for nydanske borgere i Viborg, at tidspunktet er gunstigt, men at det er nødvendigt at afdække ressourcebehovet i form af lokaler, teknisk udstyr og økonomi yderligere. Det blev besluttet, at arbejdsgruppen skal mødes snarest med henblik på en præcisering af ressourcebehovet og en afdækning af forekomsten af eksisterende lokaleressourcer. Det blev endvidere bemærket, at en netradio for nydanske borgere kan bruges til at informere om alt af interesse og betydning for nydanske borgere i Viborg, herunder f.eks. forældremøder på de respektive skoler. Det blev endvidere anført at tidspunktet er optimalt, da der netop nu kommer mange nye nydanske borgere til Viborg. 
Bilag

Sagsid.: 14/50902
Sagsfremstilling
Det årlige møde i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter afvikles lørdag den 9. maj 2015 kl. 09.00 – 16.00 på First Grand i Odense.
 
Indkaldelse til mødet er vedhæftet som bilag.
 
Rajani Kandasamy er Integrationsrådets repræsentant i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.
 
Rajani Kandasamy har ikke mulighed for at deltage i det årlige møde den 9. maj 2015.
 
Det skal derfor afklares, hvorvidt der er en anden, der kan deltage.
 
Vedhæftet er en oversigt over medlemmer af repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 16-04-2015
Rajani Kandasamy og Roza Dzhumanova er forhindret i at deltage i det årlige møde den 9. maj 2015 i Repræsentantskabet for Rådet for Etniske Minoriteter.
 
Roza Dzhumanova afklarer, hvorvidt hendes suppleant har mulighed for at deltage i mødet og meddeler formanden dette senest mandag den 27. april 2015.
Bilag

Sagsid.: 14/50902
Sagsfremstilling
Gensidig orientering ved formand og medlemmer af Integrationsrådet, herunder orientering om:
 
o    Marwa Alkhudairi
o    Rajani Kandasamy
o    Justin Baraka Kabayu
o    Åse Kubel Høegh
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 
at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning
 
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 16-04-2015
·         Invitation til at oversætte folderen ”Medborgerskab for alle”
·         Opfordring til at fremsende personligt billede til forvaltningen med henblik på opdatering af Integrationsrådets hjemmeside
·         Information om velkomstmøde den 6. maj 2015 for nye tilflyttere til Viborg.
 
 
Der udspandt sig afslutningsvist en drøftelse af muligheden for at afvikle en jobmesse for nydanskere i andet halvår 2015. Det blev i den forbindelse præciseret, at det er afgørende, at såvel virksomheder som Erhvervsråd og erhvervsskoler er repræsenteret på en sådan messe.