You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 13. august 2015 kl. 19:00

Mødested M.5
Udvalg Viborg Integrationsråd (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høegh, Charlotte Burvil, Henrik Lillesø, Justin Baraka Kabayu, Marwa Alkhudairi, Palle Villumsen, Roza Dzhumanova, Seynab handulle, Svend Aage Møller
Fraværende Abdul Ahad Hanan, Anders Kristensen, Ismal Hussein, Jens Nielsen, Marianne Aaris Andresen, Miralem Avdic, Quan Tran, Rajani Kandasamy
Bemærkninger

Sagsid.: 15/41395
Sagsfremstilling
På Integrationsrådets møde 5. februar 2015 var der en evaluering og en drøftelse af Integrationsrådets hidtidige arbejde, samt en præsentation af medlemmernes ønsker og forventninger til det kommende arbejde.
 
Medlemmerne påpegede i den forbindelse:
 
·         At det kan være hensigtsmæssigt at afvikle Integrationsrådets møder i de lokalområder, hvor forekomsten af etniske minoriteter er stor med henblik på dialog.
·         At Integrationsrådet bør engagere sig i velkomstmøder for nye borgere og projekt Netradio.
·         At møderne i Integrationsrådet med fordel kan indledes med en besigtigelsesrunde og et oplæg
·         At det kan være hensigtsmæssigt at indlede en dialog og eventuelt et samarbejde med andre Integrationsråd med henblik på videndeling og inspiration.
·         At Integrationsrådet med fordel kan fokusere sin indsats og eventuelt udvælge 3 – 5 projekter eller indsatsområder, så udvalget sætter tydelige spor og kan evaluere sin indsats.
·         At fritidslivet og engagementet i samme bør være tydeligere, så nye borgere af anden etnisk herkomst bliver introduceret til foreningslivet i Danmark.
·         At Integrationsrådet med fordel kan virke som rollemodel. Det er ved aktiv deltagelse i det sociale liv i Danmark, at nye borgere integreres og lærer dansk kultur at kende.
 
Der eksisterer dog også en del usikkerhed om, hvad der egentlig er Integrationsrådets rolle, og hvilke rammer, der er for rådets arbejde og aktiviteter.
 
Med udgangspunkt i drøftelserne og den lovgivning, som findes omkring integrationsrådenes virksomhed, præsenteres et oplæg til de muligheder, som Integrationsrådet har for at præge Viborg Kommune og den integrationsindsats, som finder sted både i kommunens virksomhed og i f.eks. foreningslivet og andre dele af samfundet.
 
Oplægget vil tegne tre hovedspor for mulighederne:
 
 1. Integrationsrådets lovmæssige opgave
De opgaver, som Integrationsloven definerer som Integrationsrådets formelle opgaver
 1. Det politiske fokus på Integrationsrådet
Integrationsrådets muligheder for at påvirke de politiske prioriteringer i Viborg kommune
 1. Integrationsrådet som aktive igangsættere af aktiviteter
Integrationsrådets muligheder som initiativtager og samarbejdspartner i aktiviteter med fokus på nydanskere og integrationen af disse.
 
Forvaltningen lægger med oplægget op til, at Integrationsrådet udarbejder en form for ”visionspapir”, hvor rådet beskriver de retninger, man ønsker at arbejde hen imod i det kommende arbejde.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 
at Integrationsrådet tager oplægget til efterretning.
at Integrationsrådet drøfter ønsker til arbejdet i rådet.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 13-08-2015
Formanden for Integrationsrådet oplyste, at det planlagte oplæg var aflyst grundt sygdom, hvorfor Integrationsrådets drøftelser af ønsker til arbejdet i rådet måtte udskydes til et kommende møde.
 
Integrationsrådet tog oplysningen til efterretning med følgende bemærkninger:
 
 • Integrationsrådet bør engagere sig i de borgermøder, som Kommunen afvikler.
 • Beboerne i Sct. Mogensgade bør orienteres om sprogskolens flytning til Sct. Mogensgade.
 
Det blev besluttet, at kommunen fremover inviterer Integrationsrådet til at deltage i borgermøder i lokalområderne om modtagelse af flygtninge.

Sagsid.: 15/42608
Sagsfremstilling
En gang om året er der fællesmøde mellem Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Viborg Kommune og Integrationsrådet.
 
Fællesmødet afvikles i 2015:
 
Den 29. september kl. 16.00 – 17.00
Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, M5
 
I 2014 drøftede Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blandt andet:
·         Aktivt medborgerskab, herunder Viborg Kommunes modtagelse af nye borgere.
·         Mangfoldigt arbejdsmarked, herunder spørgsmålet om, hvad Viborg Kommune kan gøre for at styrke nydanskeres placering på arbejdsmarkedet.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 
at Integrationsrådet drøfter input til dagsorden til fællesmødet med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29. september 2015.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 13-08-2015
Integrationsrådet drøftede fællesmødet med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29. september 2015.
 
Integrationsrådet besluttede at anmode Social- og Arbejdsmarkedsudvalget om udsættelse af fællesmødet til foråret 2015.
 
Integrationsrådet besluttede endvidere, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på udvikling af et undervisningstilbud i NemID, E-Boks med videre. Arbejdsgruppen bemandes med repræsentanter for henholdsvis Forvaltningen og Integrationsrådet. Forvaltningen inviterer til et første møde i arbejdsgruppen.
 
Følgende medlemmer af Integrationsrådet meldte sig til at deltage i arbejdsgruppen:
 
 • Marwa Alkhudairi
 • Seynab Handulle
 • Justin Baraka Kabayu
 • Roza Dzhumanova

Sagsid.: 14/71575
Sagsfremstilling
Viborg Kommune holder to gange om året velkomstmøde for tilflyttere til kommunen.
 
I 2015 holdes velkomstmøderne den:
 
 • 6. maj 2015 kl. 18.00 - 19.30
 • 20. oktober 2015 kl. 18.00 – 19.30
 
Møderne afvikles på Viborg Rådhus med spisning i kantinen og stande i Atriet.
 
Integrationsrådet var for første gang repræsenteret med en stand på velkomstmødet den 6. maj 2015.
 
Der var stor interesse for Integrationsrådets stand.
 
Integrationsrådet skal forholde sig til, hvem der skal repræsentere rådet på velkomstmødet den 20. oktober 2015.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 
at Integrationsrådet beslutter, hvem der skal repræsentere rådet på Viborg Kommunes velkomstmøde for tilflyttere.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 13-08-2015
Integrationsrådet besluttede, at følgende medlemmer repræsenterer Integrationsrådet på Viborg Kommunes velkomstmøde for tilflyttere:
 
 • Roza Dzhumanova
 • Åse Kubel Høegh
 • Marwa Alkhudairi
 • Seynab Handulle
 
Det blev oplyst, at Integrationsrådets flyer er oversat til engelsk og forventes oversat til arabisk.

Sagsid.: 14/69946
Sagsfremstilling
På mødet den 16. april 2015 forespurgte Integrationsrådet på muligheden for at afvikle en jobmesse for nydanskere i andet halvår 2015.
 
Der vil på mødet være en status på forespørgslen ved arbejdsmarkedschef Charlotte Burvil.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 
at Integrationsrådet tager status på Integrationsrådets forespørgsel vedrørende afvikling af jobmesse for nydanskere til efterretning.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 13-08-2015
Charlotte Burvil gav en status på integrationsrådets forespørgsel vedrørende afvikling af en jobmesse. Hun oplyste i den forbindelse, at hun har været i dialog med de relevante parter, herunder Erhvervskontoret, om afviklingen af en jobmesse for nydanskere. Budskabet er samstemmende, at jobmesser ikke er svaret. Der er derimod behov for direkte dialog med konkrete virksomheder om ansættelse af nydanskere.
 
Det blev bemærket, at det rekrutteringsnetværk, som Erhvervskontoret har etableret i samarbejde med Jobcenter Viborg er et eksempel på en sådan dialog.
 
Det blev på given foranledning bekræftet, at nydanskere, der har været i beskæftigelse i en periode fortsat tilbydes en indsats fra Jobcenter Viborg i tilfælde af ledighed.
 
Integrationsrådet tog status på forespørgslen vedrørende afvikling af jobmesse for nydanskere til efterretning.

Sagsid.: 15/30608
Sagsfremstilling
Baggrund
Byrådet besluttede 25. februar 2015 at godkende en ressourcetilførsel til integrationsområdet, der gav mulighed for en opnormering af medarbejdere inden for området. Beslutningen tog afsæt i, at Viborg Kommune i 2014 modtog dobbelt så mange kvoteflygtninge som budgetteret. Ligeledes blev den oprindelige kvote for 2015 hævet fra 64 til i alt 232 flygtninge. Erfaringsmæssigt vil dette blive fulgt af et større antal familiesammenførte. Den voldsomme stigning skyldes især konflikten i Syrien, men også situationen andre steder i verden bidrager til udviklingen.
 
Tabel 1:Overblik over antal flygtninge, antal søgte familiesammenførsler og antal afventende familiesammenførsler for 2013-2015
 
Antal flygtninge modtaget under kvoten
Antal personer der er søgt familiesammenført
Antal familiesammenførsler der fortsat afventer
2013
94
71
17
2014
141
147
110
2015*
94 (232 i kvoten)
102
102
*Pr. 20. maj 2015
 
Af de personer der har søgt familiesammenføring i de foregående år, er der i år kun modtaget 6 voksne og 12 børn. Det betyder, at det ud fra ansøgningstidspunkterne i 2013 og 2014 samt tilbagemeldingerne fra Udlændingestyrelsen skal forventes, at der vil ankomme et stort antal familiesammenførte i efteråret 2015. Forventeligt mellem 80 til 100 personer. Derudover kommer de 138 flygtninge under 2015-kvoten som endnu ikke er ankommet.
 
Status fra integrationsteamet
Integrationsteamets opgaver falder inden for tre overordnede kategorier:
 
 1. Modtagelse og boligplacering
 2. Myndighedssagsbehandling
 3. Job- og uddannelsesindsats
 
Tabel 2: Overblik over medarbejdersammensætningen i Integrationsteamet
10 sagsbehandlere
Inkl. 3 fra opnormeringen*
Myndighedssagsbehandling
3 boligmedarbejdere
(2 fastansatte + 1 midlertidig)
Inkl. 1 fra opnormeringen
Sørger for midlertidige og permanente boliger
2 jobkonsulenter
Kontakt til virksomheder og uddannelsessteder
2 nyansatte mini-fleksjobbere
(9 timers effektiv arbejdstid pr. uge)
Supplerer ift. boligopgaverne
3 tolke
Heraf løser 2 opgaver på tværs af kommunen
2 fuldtidsvirksomhedspraktikanter (midlertidige)
Løser boligopgaver
1 socialrådgiver praktikant
(midlertidig)
Løser sagsbehandleropgaver
*Herudover har opnormeringen ført til ansættelse af 1 medarbejder i kontanthjælpsteamet og 1 medarbejder på ydelsesområdet
 
I alt har Integrationsteamet 587 sager med flygtninge og familiesammenførte under integrationsprogrammet. Pr. 28. maj 2015 vil sagsbehandlerne i Integrationsteamet i gennemsnit have 58,7 sager. Det vurderes at være et acceptabelt antal sager. Integrationsteamet vil dog, med den forventede store tilgang af både flygtninge og familiesammenførte i efteråret 2015, komme under yderligere pres i forhold til antal sager pr. medarbejder.
 
Modtagelse og boligplacering
For Integrationsteamet er status efter opnormeringen således, at opgaverne omkring boligplacering af flygtningene kun netop kan håndteres med den nuværende bemanding.
                                                
Der er derfor behov for at kigge på den fremadrettede løsning af boligopgaverne i Integrationsteamet. En mulighed kunne i den sammenhæng være at permanentgøre to af de midlertidige stillinger i teamet.
 
Af de flygtninge der er kommet til Viborg Kommune i år, er 67 personer indtil nu kommet i permanent bolig, eller er på vej til det inden for de næste par måneder.
 
Se fordelingen i tabel 3.
 
Tabel 3: Overblik over fordeling af flygtninge i permanent bolig i Viborg Kommune*
By
Antal flygtninge
Viborg
19
Bjerringbro
18
Rødkærsbro
11 (der forventes yderligere 6)
Løgstrup
7
Frederiks
5
Stoholm
3
Rødding
3
Skals
1
*De øvrige er indkvarteret i to midlertidig boliger på Hedevænget og Teglskær i Viborg og snart i en midlertidig bolig på Jernbanegade i Rødkærsbro
 
Særligt fokus på den job- og uddannelsesrettede indsats
Med den nuværende tilgang af flygtninge til Viborg Kommune oplever de 2 jobkonsulenter i Integrationsteamet, at de ikke kan nå at hjælpe flygtningene i tilstrækkeligt omfang i forhold til den job- og uddannelsesrettede indsats.
 
Jobcenter Viborg har lavet en gennemgang af uddannelsesniveauet hos samtlige kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet. Gennemgangen viser, at de modtagne flygtninge er uden uddannelse i nævneværdigt omfang, og kun få vil kunne få deres uddannelse meriteret i det danske uddannelsessystem, se tabel 4.
 
Tabel 4: Overblik over uddannelse og erhvervserfaring blandt personer omfattet af integrationsprogrammet modtaget i 2012-2015 (skal kompetenceafklares og opkvalificeres)
Personer i opgørelsen i alt
Personer med uddannelse
Personer med papir på deres uddannelse
Personer med erhvervserfaring
262
47
14
177
 
Det lave uddannelsesniveau blandt flygtningene samt stigningen i antallet af flygtninge og familiesammenførte i Viborg Kommune betyder en markant større opgave i forhold til at hjælpe de nytilkomne i job og uddannelse.
 
For at indsatsen skal lykkes vil det kræve en udvikling af det virksomhedsopsøgende arbejde, en styrkelse af den beskæftigelsesrettede indsats på Sprogcenter Viborg og at der sikres et styrket samarbejde med uddannelsesinstitutionerne om opkvalificering af flygtninge og familiesammenførte.
 
 
Ny lovgivning
Et nyt lovforslag på området omfatter bl.a.:
 • Krav om at alle flygtninge og familiesammenførte skal kompetenceafklares inden for 3 mdr.
 • Krav om praktik efter 3 mdr.
 • Fordobling af resultattilskud
 • Helhedsorienteret indsats og rehabiliteringsmøder
 • Danskundervisning skal ske i kombination med job/praktik/nytteindsats.
 
Dette kræver et stærkt og systematiseret samarbejde med blandt andre Mercantec, Landbrugsskolen og det lokale erhvervsliv omkring at lave vurderinger af hver enkelt persons erhvervskompetencer, samt at skaffe praktikpladser.
 
I Viborg Kommune er der pr. 20. maj 2015 i alt 235 personer som bliver omfattet af den nye lovgivning.
 
Fordoblingen af resultattilskuddene betyder i princippet forbedrede muligheder for at styrke kommunens økonomi. Som tabel 5 viser, er tendensen imidlertid, at det er vanskeligt at få flygtninge og familiesammenførte i varig ordinær beskæftigelse eller uddannelse.
 
Tabel 5: Oversigt over modtagne grundtilskud og resultattilskud for 2013-2015
 
Gennemsnitligt antal personer som Viborg Kommune har modtaget grundtilskud for*
Antal personer som Viborg Kommune har modtaget job- eller uddannelsesrettet resultattilskud for**
Antal personer som har gennemført danskprøve***
2013
238
34
36
2014
297
26
39
2015
360 (forventet)
10
0
*Staten giver kommunerne et grundtilskud på 74.095 kr. for hver udlænding over 18 år som er omfattet af det treårige integrationsprogram. Grundtilskuddet opgøres månedsvis, derfor er tallene et gennemsnit for årene.
**Staten giver et tilskud på 48.440 kr. når ordinær uddannelse eller job er fastholdt i 6 mdr.
***Staten giver et tilskud på 36.331 kr. for gennemført danskprøve.
 
 
En styrkelse af fremtidige resultater i Integrationsteamet kan ske igennem en investering i flere jobkonsulenter. Dette vil være i tråd med den kommende lovgivning på området, som lægger stor vægt på den job- og uddannelsesrettede indsats, samt danne grundlag for en styrkelse af den kommunale økonomi igennem resultattilskud. Det skal bemærkes, at uanset om lovgivningen vedtages, vil en investering i job og uddannelse for målgruppen være rentabel og nødvendig.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 
at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 13-08-2015
Integrationsrådet tog status på integrationsindsatsen i Jobcenter Viborg i maj til efterretning med en bemærkning om, at den jobrettede indsats er særdeles vigtig.

Sagsid.: 14/42608
Sagsfremstilling
Baggrund
Forløbskoordination har i flere versioner og sammenhænge været afprøvet på sundhedsområdet, blandt andet i form af pakkeforløb på kræftområdet og kronikerprogrammer. I Sundhedsaftalen for 2015-2018 indgår desuden koordinatorfunktion inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Derudover er der i forbindelse med reformer på beskæftigelsesområdet indført funktionen som koordinerende sagsbehandler. Denne forløbskoordination forventes at være medvirkende til:
 
·         At borgeren oplever et sammenhængende forløb uden slip mellem fagpersoner, afdelinger eller specialer
·         Bedre ressourceudnyttelse ved koordinering af indsatser
·         Velbeskrevne og dermed sikre arbejdsgange
·         Gensidigt kendskab til de involverede tilgange, fagligheder og indsatser
·         Efterleve lovmæssig forpligtelse og forpligtelse som følge af Sundhedsaftalen
 
 
Forløbskoordination i Børn & Unge og Job & Velfærd
Med henblik på udbredelse af fælles forståelse af forløbskoordination har chefgrupperne for Børn & Unge og Job & Velfærd drøftet og godkendt fælles forståelse af forløbskoordination, herunder:
 • formålet hermed
 • centrale elementer heri
 • hvordan det realiseres
 
Den fælles tænkning om forløbskoordination indebærer, at
vi møder vores borgere og:
-       tager udgangspunkt i deres situation - FRA BORGEREN OG IND
-       lader dem bidrage aktive i det omfang de kan - EMPOWERMENT
-       er opmærksomme på om de har behov for hjælp fra andre afdelinger end min egen - HELHEDSORIENTERET INDSATS
-       tager ansvar for min rolle i borgerens forløb - FORLØBSKOORDINATION
 
Konkret betyder det, at:
Første møde med borgeren
Når en medarbejder møder en borger, der er ukendt i afdelingen undersøges om borgeren modtager hjælp fra andre afdelinger, ved at:
 
-       vurdere om andre afdelinger og indsatser kunne være relevante
-       spørge borgeren om han/hun er i kontakt med andre afdelinger
-       tjekke tilgængelige IT-systemer (og være opmærksom på evt. krav om samtykke fra borgeren)
Borgere, der modtager indsatser fra flere afdelinger
Den medarbejder, der bliver opmærksom på, at en borger modtager hjælp fra flere afdelinger har pligt til at vurdere hvorvidt der bør ske koordinering og i så fald:
 
-       foreslå borgeren, at der holdes et koordineringsmøde med borgeren og de relevante afdelinger
-       ved accept fra borgeren at tage initiativ til et koordineringsmøde
Koordineringsmøde
Formål med koordineringsmøde:
 
-       alle involverede er klar over fremtidig rolle- og ansvarsfordeling
-       koordinere og optimere den samlede støtte/indsats (optimal ressourceudnyttelse)
 
Repræsentanter fra alle involverede afdelinger:
 
-       deltager
-       er åbne for at påtage sig ansvar og anerkende at anden medarbejder eller faggruppe får ansvaret
 
 
Relevante MED-udvalg i hhv. Børn & Unge og Job & Velfærd har drøftet oplægget og input herfra er indarbejdet i ovenstående.
 
Implementeringen af tænkningen igangsættes nu i relevante afdelinger og med udgangen af 2015 vil der ske opfølgning herpå.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 13-08-2015
Integrationsrådet tog orientering om forløbskoordination i Børn & Unge og Job & Velfærd til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/25252
Sagsfremstilling
 
Folderen indeholder nu oplysninger om både bisiddere og partsrepræsentanter, samt om begrænsninger for inddragelsen af bisiddere og partsrepræsentanter.
Indstilling
Formanden for Integrationsrådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 13-08-2015
Integrationsrådet tog orientering om ny bisidderfolder i Job og Velfærd til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 14/50902
Sagsfremstilling
Gensidig orientering ved formand og medlemmer af Integrationsrådet, herunder orientering om:
 
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 
at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning
 
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 13-08-2015
Integrationsrådet tog følgende til efterretning:
 • Oplæg om ny lovgivning, idet der udspandt sig en drøftelse af den beskæftigelses- og uddannelsesrettede indsats. Oplægget er vedhæftet som bilag.
 • Status på afvikling af en fest for Integrationsrådets medlemmer og suppleanter. Der var enighed om at afvikle en fest for medlemmer og suppleanter søndag den 8. november kl. 13.00 i de Frivilliges Hus. Formand for Integrationsrådet Marwa Alkhudairi tilbød at følge op på beslutningen.
 • Status på Netradio, idet der blev opfordret til at søge § 18 midler.
 • Referat fra repræsentantskabsmødet den 9. maj 2015 i Rådet for Etniske minoriteter.
Bilag