You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 4. februar 2016 kl. 18:30

Mødested m1.4
Udvalg Viborg Integrationsråd (2013-2017)
Mødedeltagere Abdul Ahad Hanan, Henrik Lillesø, Jens Nielsen, Marwa Alkhudairi, Miralem Avdic, Palle Villumsen, Rajani Kandasamy, Roza Dzhumanova, Seynab handulle
Fraværende Åse Kubel Høegh, Henrik Hansen, Ismal Hussein, Justin Baraka Kabayu, Marianne Aaris Andresen, Quan Tran
Bemærkninger

Sagsid.: 16/5105
Sagsfremstilling
Formand for Integrationsrådet Marwa Alkhudairi byder velkommen, hvorefter der er en kort præsentation af de tilstedeværende.

Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 
at Integrationsrådet tager velkomst og præsentation til efterretning.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 04-02-2016
Formand for Integrationsrådet Marwa Alkhudairi bød velkommen til mødet, hvorefter der var en præsentation af de tilstedeværende.

Sagsid.: 15/41395
Sagsfremstilling
Integrationsrådet drøftede i 2015 ønsker og forventninger til det kommende arbejde i Integrationsrådet.
 
Medlemmerne påpegede blandt andet:
 
·         At det kan være hensigtsmæssigt at afvikle Integrationsrådets møder i de lokalområder, hvor forekomsten af etniske minoriteter er stor med henblik på dialog.
·         At Integrationsrådet bør engagere sig i velkomstmøder for nye borgere og projekt Netradio.
·         At det kan være hensigtsmæssigt at indlede en dialog og eventuelt et samarbejde med andre Integrationsråd med henblik på videndeling og inspiration.
·         At Integrationsrådet med fordel kan fokusere sin indsats og eventuelt udvælge 3 – 5 indsatsområder, så udvalget sætter tydelige spor og kan evaluere sin indsats.
·         At fritidslivet og engagementet i samme bør være tydeligere, så nye borgere af anden etnisk herkomst bliver introduceret til foreningslivet i Danmark.
 
Der eksisterer dog også en del usikkerhed om Integrationsrådets rolle, og hvilke rammer, der er, for rådets arbejde og aktiviteter.
 
Med udgangspunkt i drøftelserne og den lovgivning, som findes omkring integrationsrådenes virksomhed, præsenteres et oplæg til de muligheder, som Integrationsrådet har for at præge Viborg Kommune og den integrationsindsats, som finder sted både i kommunens virksomhed og i f.eks. foreningslivet og andre dele af samfundet.
 
Oplægget vil tegne tre hovedspor for mulighederne:
 
·         Integrationsrådets lovmæssige opgave
o    De opgaver, som Integrationsloven definerer som Integrationsrådets formelle opgaver
·         Det politiske fokus på Integrationsrådet
o    Integrationsrådets muligheder for at påvirke de politiske prioriteringer i Viborg kommune
·         Integrationsrådet som aktive igangsættere af aktiviteter
o    Integrationsrådets muligheder som initiativtager og samarbejdspartner i aktiviteter med fokus på nydanskere og integrationen af disse.
 
Forvaltningen lægger med oplægget op til, at Integrationsrådet udarbejder en form for ”visionspapir”, hvor rammerne om Integrationsrådets indsats såvel som opgaver og konkrete indsatsområder præciseres.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 
at Integrationsrådet tager oplægget til efterretning.

at Integrationsrådet beslutter at udarbejde et visionspapir.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 04-02-2016
Integrationsrådet:
·         tog oplæg ved specialkonsulent Steen Lindkvist Nielsen om Integrationsrådets rolle i Viborg Kommune til efterretning,
·         besluttede, at der skal udarbejdes et visionspapir, der eventuelt kan være afsæt for drøftelse og forventningsafstemning med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på fællesmødet i 2016. Integrationsrådet besluttede i den forbindelse, at der skal arbejdes videre med et visionspapir på mødet den 7. april 2016, idet Steen Lindkvist Nielsen inviteres til at deltage i drøftelserne af samme.

Sagsid.: 14/69946
Sagsfremstilling
På mødet i Integrationsrådet den 26. november 2015 besluttede rådet at arbejde videre med følgende initiativer:
 
·        Etablering af integrationscafe en gang om måneden f.eks. i Student house.
 
Roza Dzhumanova, Seynab Handulle, Marwa Alkhudairi deltager og Harthega Thyagarajah er tovholder på opgaven.
 
·        Initiativer til at skabe dialog mellem foreninger i Viborg, flygtninge og andre af anden etnisk herkomst.
 
Palle Villumsen er tovholder på opgaven og Åse Kubel Høeg bidrager efter behov ligesom øvrige medlemmer og suppleanter inddrages i indsatsen efter behov.
 
·        Besøg på skoler, herunder sprogskolen for at orientere om tilbud og muligheder, herunder muligheder for samarbejde mellem skolerne og Integrationsrådet.
 
Marwa Alkhudairi, Roza Dzhumanova deltager og Henrik Lillesø og Åse Kubel Høeg er tovholder på opgaven.
 
·        Øget synlighed blandt andet ved brug af pressen
 
Der vil på mødet være en afrapportering på arbejdet med de fire indsatsområder.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 
at Integrationsrådet tager afrapporteringen til efterretning.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 04-02-2016
De respektive arbejdsgrupper afrapporterede på det hidtidige arbejde. Der udspandt sig i den forbindelse en særlig drøftelse af muligheden for at etablere en Integrationscafe, herunder indhold og fysisk placering af samme. Arbejdsgruppen arbejder videre med forslag til fysisk placering og indhold.
 
Det blev på given foranledning anført, at der ikke for nuværende arbejdes videre med muligheden for at etablere en Netradio.
 
Integrationsrådet besluttede, at der arbejdes videre i de respektive arbejdsgrupper med henblik på afrapportering på mødet den 7. april 2016.

Sagsid.: 16/5105
Sagsfremstilling
Integrationsrådet godkendte mødeplan 2016 på sit møde den 26. november 2016.
 
Det har efterfølgende været nødvendigt at ændre datoen for fællesmødet med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Mødeplan 2016 ser herefter ud som følger:
 
 
Dato  
Tidspunkt
Mødeaktivitet
Torsdag d. 4. februar 2016
19.00 – 21.00
Alm. møde
Torsdag d. 7. april 2016
18.30 – 21.00
Alm. møde
Tirsdag d. 19. maj 2016
16.30 – 17.30
Årligt fællesmøde med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Torsdag d. 8. september 2016
18.30 – 21.00
Alm. møde
Torsdag d. 10. november 2016
18.30 - 21.00
Alm. møde med julefrokost
 
 
Der er i tillæg til ovenstående møder to velkomstmøde for nye borgere i Viborg. Det første afvikles den 10. maj 2016 i tidsrummet 18.00 – 19.30
 
Integrationsrådet skal vælge 2 -3 medlemmer, der repræsenterer Integrationsrådet ved velkomstmødet den 10. maj 2016.
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 
at Integrationsrådet tager den reviderede mødeplan til efterretning.

at Integrationsrådet udpeger 2 medlemmer, der kan repræsenterer Integrationsrådet på velkomstmødet den 10. maj 2016.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 04-02-2016
Integrationsrådet besluttede:
·         at møderne i Integrationsrådet fremover starter kl. 18.30. Mødeplanen revideres i overensstemmelse med Integrationsrådets beslutning.
·         At Marwa Alkhuairi og Roza Dzhumanova repræsenterer Integrationsrådet ved velkomstmødet den 10 maj. 2016 kl. 17.30 – 19.30.
·         At formanden foretager tilmelding til mødet den 22. februar 2016 om rammerne for den civile integrationsindsats i 2016.
·         At Henrik Lillesø, Yasmin Khalil, Rajani Kambasamy, Thiago Santos-Hansen og Seynab Handulle inviteres til en drøftelse af input til mødet med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 19. maj 2016.

Sagsid.: 16/5127
Sagsfremstilling
Gensidig orientering ved formand og medlemmer af Integrationsrådet, herunder orientering:
 
  • ”Bordet rundt”, hvor de tilstedeværende orienterer om de aktiviteter, der afvikles i de organisationer eller områder de repræsenterer. Dette for at afklare, om der er aktiviteter, der med fordel kan samarbejdes om. 
Indstilling
Forvaltningen indstiller,
 
at Integrationsrådet tager orienteringen til efterretning
 
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 04-02-2016
Integrationsrådet:
·         tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig forslaget om, at næstformand i Integrationsrådet retter henvendelse til de medlemmer, der er udeblevet fra møderne i Integrationsrådet.