You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 19. maj 2016 kl. 16:30

Mødested M5
Udvalg Viborg Integrationsråd (2013-2017)
Mødedeltagere Abdul Ahad Hanan, Jens Nielsen, Justin Baraka Kabayu, Marwa Alkhudairi, Miralem Avdic, Rajani Kandasamy, Roza Dzhumanova, Seynab Handulle, Yasmin Khalil
Fraværende Åse Kubel Høegh, Henrik Hansen, Ismal Hussein, Marianne Aaris Andresen, Palle Villumsen, Quan Tran
Bemærkninger Mødet starter med rundvisning i Studenterhuset, VIA fra kl. 16.00-16.30

Sagsid.: 16/19150
Sagsfremstilling
Arbejdet med vision for Integrationsrådet
Sagen genoptages fra sidste rådsmøde.
Bilag til dagsordenspunktet; oplæg fra Steen Lindkvist.
Integrationsrådet drøftede i 2015 ønsker og forventninger til det kommende arbejde i Integrationsrådet.  
Medlemmerne påpegede blandt andet: 
 • at det kan være hensigtsmæssigt at afvikle Integrationsrådets møder i de lokalområder, hvor forekomsten af etniske minoriteter er stor med henblik på dialog.
 • at Integrationsrådet bør engagere sig i velkomstmøder for nye borgere.
 • at det kan være hensigtsmæssigt at indlede en dialog og eventuelt et samarbejde med andre Integrationsråd med henblik på videndeling og inspiration.
 • at Integrationsrådet med fordel kan fokusere sin indsats og eventuelt udvælge 3 – 5 indsatsområder, så udvalget sætter tydelige spor og kan evaluere sin indsats.
 • at fritidslivet og engagementet i samme bør være tydeligere, så nye borgere af anden etnisk herkomst bliver introduceret til foreningslivet i Danmark.
Der eksisterer dog også en del usikkerhed om Integrationsrådets rolle, og hvilke rammer, der er, for rådets arbejde og aktiviteter.
Med udgangspunkt i drøftelserne og den lovgivning, som findes omkring integrationsrådenes virksomhed, præsenteres et oplæg til de muligheder, som Integrationsrådet har for at præge Viborg Kommune og den integrationsindsats, som finder sted både i kommunens virksomhed og i f.eks. foreningslivet og andre dele af samfundet.
 
Oplægget vil tegne tre hovedspor for mulighederne:
 • Integrationsrådets lovmæssige opgave
  De opgaver, som Integrationsloven definerer som Integrationsrådets formelle opgaver
 • Det politiske fokus på Integrationsrådet
  Integrationsrådets muligheder for at påvirke de politiske prioriteringer i Viborg kommune
 • Integrationsrådet som aktive igangsættere af aktiviteter
  Integrationsrådets muligheder som initiativtager og samarbejdspartner i aktiviteter med fokus på nydanskere og integrationen af disse.
Forvaltningen lægger med oplægget op til, at Integrationsrådet udarbejder en form for ”visionspapir”, hvor rammerne om Integrationsrådets indsats såvel som opgaver og konkrete indsatsområder præciseres.
 
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 04-02-2016
Integrationsrådet:
 • tog oplæg ved specialkonsulent Steen Lindkvist Nielsen om Integrationsrådets rolle i Viborg Kommune til efterretning,
 • besluttede, at der skal udarbejdes et visionspapir, der eventuelt kan være afsæt for drøftelse og forventningsafstemning med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på fællesmødet i 2016. Integrationsrådet besluttede i den forbindelse, at der skal arbejdes videre med et visionspapir på mødet den 7. april 2016, idet Steen Lindkvist Nielsen inviteres til at deltage i drøftelserne heraf
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 28-04-2016
Sagen genoptages på næste møde.
Indstilling
Integrationsrådet udarbejder et visionspapir
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 19-05-2016
Integrationsrådet udarbejder et visionspapir.
Med afsæt i dette udkast (bilag 2) udarbejdes der forslag til endelig godkendelse på næste møde i rådet.

Sagsid.: 16/19150
Sagsfremstilling
Etablering af et frivilligt mentorkorps i forhold til foreningslivet.
 
Fritidskonsulenterne i Børn- og Unge har over for Job & Velfærd rejst en problemstilling omkring den usikkerhed, der er hos både foreningslivet som nytilkomne i forhold til det at kunne begå sig i foreningslivet i Danmark.
Fritidsvejlederne arbejder med støtte i forhold til børn og unge op til det 18 år.
 
Problemstillingen tages op i forhold til Integrationsrådet med henblik på at drøfte, hvorvidt rådet ser muligheder i at arbejde videre med en model, hvor man arbejder med at etablere et mentorkorps fra Integrationsrådet og de foreninger og der udgør rådets fundament.
 
En model kunne så være at foreningslivet bredt kunne kontakte dette mentorkorps – med henblik på at få tilknyttet en mentor der for eksempel kunne være behjælpelig med afklaring af praktiske ting, afhjælpe kulturbarrierer etc.
 
 
Indstilling
Til drøftelse med henblik på en afklaring af om der skal arbejdes videre med tankerne.
 
BESLUTNING I VIBORG INTEGRATIONSRÅD DEN 28-04-2016
Fraværende: Abdul Ahad Hanan, Henrik Hansen, Ismal Hussein, Justin Baraka Kabayu, Marianne Aaris Andresen, Rajani Kandasamy, Roza Dzhumanova
 
Sagen genoptages på næste møde.
Indstilling
Indledende drøftelse af om Integrationsrådet ønsker, at der arbejdes videre med dette punkt.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 19-05-2016
Drøftet og rådet anbefaler at der tages kontakt til Viborg Internationale forening og lektiecafeer med henblik på at formidle ønsket om foreningsmentorer videre.

Sagsid.: 14/69946
Sagsfremstilling
Se mødelisten i bilag 1.
Indstilling
Integrationsrådet tager stilling til mødelisten.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 19-05-2016
Mødeliste godkendt, idet formand og næstformand for Integrationsrådet inviteres til at deltage i møde med Udvalget for Undervisning, Handel og Innovation den 29/8.
 
Mødet den 8. september flyttes til 25/8 kl. 16.30.
 
Der arbejdes videre i forhold til endelige mødeaftaler med Social- og arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget.
Bilag