You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 10. november 2016 kl. 18:30

Mødested For Enden Af Gaden
Udvalg Viborg Integrationsråd (2013-2017)
Mødedeltagere Justin Baraka Kabayu, Marianne Aaris Andresen, Marwa Alkhudairi, Miralem Avdic, Palle Villumsen, Roza Dzhumanova, Seynab Handulle, Yasmin Khalil
Fraværende Åse Kubel Høegh, Henrik Hansen, Rajani Kandasamy
Bemærkninger

Sagsid.: 16/43710
Sagsfremstilling
Opfølgning på mødet i Rødkærsbro den 27. september 2016
 
 
Integrationsrådet afholdt møde for flygtninge i Kvarterhuset i Rødkærsbro den 27. september 2016.
 
Hovedkonklusionerne fra dette møde er nedfældet i vedlagte notat, med henblik på at Integrationsrådet drøfter det videre forløb i forhold til mødet.
Indstilling
Formanden for Integrationsrådet indstiller,
 
at Integrationsrådet beslutter hvilke initiativer rådet skal sætte i værk som opfølgning på mødet i Rødkærsbro
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 10-11-2016
Integrationsrådet vil gerne afholde tilsvarende møder andre steder i Viborg Kommune.
Bjerringbro, Løgstrup, Houlkær, Møldrup, Stoholm, Skals og Ellekonebakken blev nævnt som eksempler.
Arbejdet med kontaktfamilier i Rødkærsbro forsætter, og er et særligt fokusområde i forbindelse med kommende arrangementer.
 
Sagen genoptages på et kommende møde.

Sagsid.: 16/43710
Sagsfremstilling
Integrationsrådet har ønsket en drøftelse af de aktuelle vedtægter for rådets arbejde.
 
Vedtægterne er vedlagt som bilag 1.
 
Vedtægterne afgrænser rådets arbejde, og vedtægterne har også klare bestemmelser omkring sammensætningen af rådet.
 
Såfremt Integrationsrådet har ønsker til ændringer af de nuværende vedtægter, så kræver det en godkendelse fra Viborg Byråd.
Indstilling
Formanden for Integrationsrådet indstiller,
 
at Integrationsrådet drøfter vedtægterne med henblik på forslag til justering
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 10-11-2016
Integrationsrådet understregede at det er vigtigt med engagerede folk, der deltager i arbejdet - det skal vedtægterne understøtte.
 
Måske er det en mulighed med valg ved direkte fremmøde.
 
Vigtigt med flere nationaliteter i Integrationsrådet, som bliver en del af fællesskabet i forhold til foreningslivet og rådets arbejde, unge studerende mm. Dette skal måske kunne gøres ad-hoc for de studerende, flygtninge mm.
 
Der udarbejdes modeller som præsenteres på et kommende møde, med henblik på at drøftelser efterfølgende kan tages med til fællesmøde med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Behovet for fællesmøde med Ældre- og Sundhedsudvalget undersøges.
Bilag

Sagsid.: 16/43710
Sagsfremstilling
Evaluering af Caféens aktiviteter.
 
 
Der ønskes en drøftelse af aktiviteterne i caféen for 2016 med henblik på de kommende arrangementer.
 
Marwa Alkhudairi og Thiago Santos-Hansen vil på mødet fremlægge deres forslag og overvejelser.
 
Indstilling
Formanden for Integrationsrådet indstiller,
 
at Integrationsrådet beslutter hvilken form og indhold som integrationscaféen i 2017 skal have
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 10-11-2016
Marwa takkede alle for hjælpen med caféen, som har været en fantastisk succes.
 
Planen for 2017 frem til juni måned blev gennemgået.
 
Program for 2017:
22/2 - Glad Dans
29/3 - Dansk Arbejdsmarkedskultur/hvordan tilpasser jeg mig v/ Karim Khelfa
26/4 - Sprogskolen v/Rosa og Henrik - ”Sprog som nøglen til god integration”
24/5 - bydelsmøder som en mulighed
28/6 - Iværksætteri v/ Henrik Hansen, Viborg Erhvervsråd
 
Der er gode erfaringer med caféen. Der er fokus på sproget og det er vigtigt, at folk kan hjælpe med at oversætte ved de enkelte borde.
 
Musikalske oplæg er meget vigtige. Flere foreninger kan inddrages i arbejdet og skabe fælles aktiviteter. Plakaterne skabte flere deltagere idet de oversat til engelsk og arabisk.
 
Budget: 10.900 kr. brugt indtil nu, der er samlet 18.000.
 
Ansøgning på vej - Thiago er ansvarlig for ansøgningen til 2017.
 
Lagkagehuset er en god leverandør (Rosa henter til næste cafédag).
 
Gave – Henrik indkøber.
 
Vigtigt med en tovholder til de kommende arrangementer – Seynab tovholder til den 30/11.
 
Peter Larsen sponsorerer kaffen, og der er tilstrækkeligt resten af året.
 
Facebook: Marwa videregiver oplysningerne.

Sagsid.: 16/43710
Sagsfremstilling
Opsamling fra Samskabelsesseminaret den 1. september 2016
 
Der er tidligere udsendt referat fra samskabelsesseminaret til samtlige mødedeltagere.
 
I den forbindelse blev det også aftalt, at sætte samskabelse på som dagsordenspunkt på de efterfølgende møder i alle råd i Job & Velfærd.
 
Referatet fra seminaret er vedlagt som bilag 1 til dagsordenspunktet.
 
Integrationsrådet skal drøfte, om der er temaer fra dagen som rådet ønsker at tage op som dagsordenspunkter i Integrationsrådet.
 
Derudover har forvaltningen i Job & Velfærd besluttet, at indkalde til et fælles opsamlingsmøde for repræsentanter for alle rådene, for at understøtte det tværgående arbejde. Fra Chefgruppen i Job & Velfærd deltager Socialchef Claus Fjeldgaard og Omsorgschef Maila Tandrup.
 
Mødet afholdes onsdag den 30. november klokken 15.30 til 17.00.
Indstilling
Formanden for Integrationsrådet indstiller,
 
at Integrationsrådet drøfter om der er temaer fra samskabelsesdagen, der skal dagsordenssættes på kommende møder i Integrationsrådet
 
at Integrationsrådet beslutter om der er temaer fra samskabelsesdagen, der skal dagsordenssættes på det planlagte fællesmøde den 30. november mellem alle råd
 
at Integrationsrådet beslutter hvorvidt der skal udpeges 1 -2 repræsentanter til fællesmødet den 30. november
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 10-11-2016
Harthega Thyagarajah, Palle Villumsen og Thiago Santos-Hansen deltager.
Bilag

Sagsid.: 16/43710
Sagsfremstilling
Indstilling
Formanden for Integrationsrådet indstiller
 
at forslag til mødeplan godkendes
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 10-11-2016
Mødeplanen godkendtes idet der indarbejdes fællesmøder med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. april og 6. september 2017.
Bilag

Sagsid.: 16/43710
Sagsfremstilling
Nyt fra forvaltningen
 
 
Menighedsrådene har meddelt, at de udpeger nyt medlem til Integrationsrådet i forbindelse med generalforsamlingen i januar 2017.
 
Indstilling
Formanden for integrationsrådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 10-11-2016
Menighedsrådene har meddelt, at de udpeger nyt medlem til Integrationsrådet i forbindelse med generalforsamlingen i januar 2017.
 
Sofie Steensgaard havde fremsendt en kort skriftlig orientering om aktuel status på kontanthjælpsloft og 225-timers regel og den nye IGU. Punkterne genoptages på det kommende møde.

Sagsid.: 14/69946
Sagsfremstilling
Marwa blev takket for sin store indsats som formand for Integrationsrådet.
 
Rådet konstituerer sig på førstkommende møde i 2017.
Indstilling
Formanden for Integrationsrådet indstiller,
 
at eventuelle punkter tages til efterretning