You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 2. marts 2017 kl. 18:30

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Integrationsråd (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høegh, Henrik Hansen, Justin Baraka Kabayu, Marianne Aaris Andresen, Miralem Avdic, Palle Villumsen, Rajani Kandasamy, Roza Dzhumanova, Seynab Handulle, Yasmin Khalil
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 17/7256
Indstilling
Den fungerende formand for Integrationsrådet indstiller,
 
1. at der vælges en ny formand for rådet blandt rådets medlemmer.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 02-03-2017
Yasmin Khalil blev valgt som formand.
Sagsfremstilling
I forbindelse med Marwa Alkhudairi´s udtræden af Integrationsrådet, skal der vælges ny formand for Integrationsrådet i henhold til rådets forretningsorden § 3 stykke 4.
 
Valghandlingen ledes af et af de byrådsmedlemmer, som er udpeget til Integrationsrådet.
 
Integrationsrådets forretningsorden er vedlagt som bilag til sagen.

Sagsid.: 17/7256
Indstilling
Den fungerende formand for Integrationsrådet indstiller,
 
1. at Integrationsrådet drøfter ønsker til en kommende organisering af det næste Integrationsråd.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 02-03-2017
Integrationsrådet ønsker at arbejde videre med forslag til organisering som tager udgangspunkt i personer, der har lyst til at deltage i arbejdet (for eksempel via et opstillingsmøde). Det er vigtigt med en udpegning gennem byrådet, idet det skaber ansvar og legitimitet.
Samtidig skal proceduren sikre fleksibilitet, således at der er mulighed for at inddrage interesserede personer i valgperioden.
Punktet drøftes på det kommende møde med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvorefter sagen genoptages på det kommende møde.
Der indhentes i den forbindelse oplysninger om procedure i nabokommunerne.
Sagsfremstilling
Integrationsrådet har ønsket en indledende drøftelse af, hvorledes det kommende Integrationsråd skal sammensættes.
 
Aktuelt er det forretningsordenen for Integrationsrådet der definerer måden at sammensætte rådets 16 medlemmer på.
 
Forretningsordnen er vedlagt som bilag til sag nummer 1.
 
Drøftelserne i rådet kan blandt andet tage afsæt i:
 
 
  1. Er det fortsat en god idé at udpege 8 repræsentanter med afsæt i et offentligt møde for flygtninge- og indvandrere?
 
  1. Er det fortsat en god idé at udpege foreningsrepræsentanter?
 
  1. Skal medlems- og mødestrukturen gøres mindre formel/mere ad-hoc baseret?
 
 
Integrationsrådets eventuelle ønsker til ændringer i den nuværende forretningsorden skal formidles videre til byrådet via Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsid.: 17/7256
Indstilling
Den fungerende formand for Integrationsrådet indstiller,
 
1. at rådet beslutter, om der skal arrangeres møder i 2017.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 02-03-2017
Integrationsrådet nedsatte en arbejdsgruppe, der skal se på møder i Rødkærsbro, Bjerringbro, Houlkær og Karup. Det overvejes i den forbindelse, om temaerne fra Integrationscaféen kan bruges i disse sammenhænge.
Sagsfremstilling
Integrationsrådet drøfter, om der i 2017 skal arrangeres møder i stil med arrangementet i Rødkærsbro, med henblik på et etablere dialog med interesserede borgere andre steder i Viborg kommune.
 
Mødet i Rødkærsbro var en blanding af orientering fra Integrationsrådet og en drøftelse af de emner, som optog mødedeltagerne.

Sagsid.: 17/7256
Indstilling
Den fungerende formand for Integrationsrådet indstiller,
 
1. at rådet træffer beslutning om, hvem der deltager i velkomstarrangementet.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 02-03-2017
Harthega og Henrik deltager.
Sagsfremstilling
Integrationsrådet har haft tradition for at deltage med en stand med roll-ups, foldere og lidt chokolade på de ½-årlige velkomstarrangementer for nye borgere i Viborg kommune.
 
Arrangementet afholdes i atriet på Viborg Rådhus, og afsluttes med velkomst ved borgmesteren og spisning i kantinen.
 
Næste velkomstarrangement er fastsat til tirsdag den 9. maj fra klokken 17.00 til 19.00.

Sagsid.: 17/7256
Indstilling
Den fungerende formand for Integrationsrådet indstiller,
 
1. at der udarbejdes forslag til dagsorden til fællesmødet den 6. april.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 02-03-2017
Forslag til dagsordenspunkter:
 
A.    Integrationsrådet vil orientere Social- og Arbejdsmarkedsudvalget om Integrationscaféen.
B.    Integrationsrådet ønsker at komme i tættere dialog med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende beskæftigelsesindsatsen.
C.    Integrationsrådet ønsker en indledende drøftelse af overvejelser omkring sammensætningen af det kommende Integrationsråd.
D.   Projekter/Økonomi.
Sagsfremstilling
Der er aftalt fællesmøde mellem Integrationsrådet og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget torsdag den 6. april 2017 fra 18.30 til 19.30.
 
Integrationsrådet skal på dagens møde komme med dagsordenspunkter til fællesmødet.
 
Der er tradition for at rådene forbereder og indleder på fællesmøderne i forhold til de dagsordenspunkter, som de har ønsket sat på dagsordenen.
 
Forslaget til dagsorden vil blive godkendt på et kommende møde i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.


Sagsid.: 16/66872
Indstilling
Den fungerende formand for Integrationsrådet indstiller,
 
1. at eventuelle punkter tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 02-03-2017
Intet.
Sagsfremstilling
Eventuelt