You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 29. november 2017 kl. 17:00

Mødested Sprogcenter Viborg
Udvalg Viborg Integrationsråd (2013-2017)
Mødedeltagere Åse Kubel Høegh, Lars Østergaard Nielsen, Palle Villumsen, Roza Dzhumanova, Seynab Handulle, Yasmin Khalil
Fraværende Henrik Hansen, Justin Baraka Kabayu, Marianne Aaris Andresen, Miralem Avdic, Rajani Kandasamy
Bemærkninger

Sagsid.: 17/56411
Indstilling
Formanden for Integrationsrådet indstiller,
 
1. at Integrationsrådet godkender, at opstillingsmødet afholdes den 25. januar 2018,
 
2. at forslaget til tids- og handleplan danner grundlag for det videre arbejde i arbejdsgruppen, og
 
3. at formuleringerne omkring forslagsstillere, opstillingsberettigede og stemmeberettigede godkendes.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 29-11-2017
Integrationsrådet godkendte indstillingen, idet programmet for mødet justeres så byrådsrepræsentanterne indgår i programmet.
 
Integrationsrådet besluttede, at det kommende planlægningsmøde i januar bliver et møde i Integrationsrådet.
 
Yasmin Khalil udarbejder en bruttoliste over interesserede kandidater.
Sagsfremstilling
Integrationsrådet har haft en arbejdsgruppe nedsat til at forberede et forslag til det kommende opstillingsmøde. Arbejdsgruppen bestod af Tatyana Ulrich, Yasmin Khalil, Lars Østergaard Nielsen og Henrik Lillesø.
 
Arbejdsgruppen vil foreslå, at opstillingsmødet afholdes torsdag den 25. januar 2018 fra kl. 18.00 – 20.00 i Multisalen på Viborg Rådhus. Forslag til annonce er vedlagt som bilag 1.
 
Annoncen er også tænkt at skulle bruges som plakat, flyer med mere.
 
Arbejdsgruppen har desuden udarbejdet et forslag til tids- og handleplan for det videre arbejde. Forslaget er vedlagt som bilag 2.
 
Arbejdsgruppen har desuden arbejdet på at skabe en hensigtsmæssig og dækkende formulering omkring personkredsen som kan opstille folk, og tilsvarende den personkreds som er opstillingsberettiget og dermed også stemmeberettiget.
 
 
Opstillingsberettigede og stemmeberettigede
Borgere fra 3. lande, der deltager på et offentligt møde omkring valg til Integrationsrådet. Der kan maksimalt vælges 2 repræsentanter fra hvert land til rådet.
 
Kredsen er defineret i forhold til det vedtægtsforslag som Integrationsrådet har fremsendt til politisk behandling.
 
Skulle andre interesserede stille op, så vil det kræve at byrådet dispenserer fra vedtægterne, for at disse personer kan blive formelle medlemmer af rådet.
 
Endelig er der udarbejdet et udkast til en dialogliste, som eventuelt kan benyttes i forhold til en drøftelse med potentielle kandidater.
 
Disse overvejelser er vedlagt som bilag 3.

Sagsid.: 17/56268
Indstilling
Formanden for Integrationsrådet indstiller,
 
1.  at Integrationsrådet drøfter forslag til supplement i de 2 film.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 29-11-2017
Det blev besluttet, at filmene sendes til rådets medlemmer, som sender eventuelle kommentarer til sekretariatet inden næste uge.
Sagsfremstilling
Forvaltningen er i gang med at udarbejde animationsfilm, som skal medvirke til at skabe viden og forståelse om danske forhold. Integrationsrådet har givet synspunkter og kommentarer på film nummer 1 og 2.
 
På det kommende møde vil Integrationsrådet blive præsenteret for film nummer 3 og film nummer 4.
 
Planlagte film:
1.   Generel ankomst Viborg kommune
2.    Børn
3.    Økonomi
4.    Rettigheder og pligter
5.    Sprogskolen

Sagsid.: 17/56490
Indstilling
Formanden for Integrationsrådet indstiller,
 
1.  at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 29-11-2017
Orienteringen tages til efterretning, idet det også blev oplyst, at akutboligen i Houlkær nedlægges på grund af det faldende antal flygtninge, som skal modtages.
 
Viborg er dog fortsat en relativ stor modtagekommune, når der sker fordeling i region midt.
Sagsfremstilling
Nyt fra forvaltningen
 
1.    Kvotefordeling af flygtninge 2018
Fordelingstallene indebærer, at Viborg Kommune skal forvente at modtage 70 flygtninge til boligplacering i kommunen i 2018. Tallene kan dog endnu nå at blive justeret, hvis tilgangen i begyndelsen af 2018 skulle afvige væsentligt fra det forventede.

2.    Status på Sommerskolebeslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Beslutningen fra udvalget kan ses på vedlagte link;