You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

mandag den 16. april 2018 kl. 18:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Integrationsråd
Mødedeltagere Birgith Langballe, Crystal Turnbull, Flemming Gundersen, Hasna Fahoum, Ian Norman, Isho Hassan, Lars Østergaard Nielsen, Maissa Kadeeb Alban, Mano Azizi, Stanley Bach Mortensen, Yasmin Khalil, Zahra Mahamoud Ali
Fraværende Mahmoud Saeed, Miralem Avdic, Ove Elgaard
Bemærkninger Erik M. Rasmussen, Seynab Handulle og Henrik Lillesø mødte som suppleanter

Sagsid.: 18/17900
Indstilling
Formanden for Integrationsrådet indstiller,
 
1. at Integrationsrådet udarbejder forslag til målsætninger g handleplan for arbejdet.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 16-04-2018
Integrationsrådet udarbejdede udkast til rammer for det videre arbejde.
 
Yasmin Khalil orienterede kort om arbejdet i rådet i den sidste byrådsperiode.
 
Orientering om arbejdet i Viborg kommune, ønske om et radioprogram, kontakt med folk, café og arrangement for nye borgere i Viborg kommune.
 
Rådet er det direkte led til det politiske udvalgsarbejde i Viborg Byråd.
 
Vigtigt med et åbent og ideskabende samarbejde i rådet.
 
Lene Isbach Poulsen stod for den videre proces med gruppedrøftelser og fremlæggelse. Materialet sammenskrives og fremlægges på næste møde i rådet.
Sagsfremstilling
På sidste møde aftalte Integrationsrådet at ville bruge tid til en fælles drøftelse af, hvordan arbejdet skal foregå i det nyvalgte råd.
 
Hvilke forventninger har du til de kommende 4 års arbejde i Integrationsrådet?
 
For at rådets arbejde skal give mening, er der brug for, at alle medlemmer giver deres mening til kende om
 
  • Hvorfor har jeg valgt at sidde i Integrationsrådet
  • Hvilke områder er vigtige for mig
  • Hvordan skal vi arbejde i Integrationsrådet
  • Hvordan bliver arbejdet en succes om 1 år
  • Hvordan bliver arbejdet en succes om 4 år
 
Indledningsvis vil Yasmin Khalil give en kort orientering om Integrationsrådets arbejde i de sidste 4 år.
 
Lene Isbach Poulsen som er udviklingskonsulent i Viborg kommune deltager som tovholder i drøftelserne.
 
Der vil være en del gruppearbejde i forbindelse med disse drøftelser, så alle får mulighed for at komme til orde.
 
Der er afsat 2 timer af rådets møde til dette arbejde.
 
Det vil være en stor fordel, hvis alle rådsmedlemmerne på forhånd har forberedt sig ved at skrive de vigtigste ting ned i forhold til egne motiver for at arbejde i rådet og konkrete områder som er vigtige.
 
Man kan eventuelt bruge bilag 1 og 2 som arbejdspapir og må gerne skrive mere end 3 ting.
 
Bilag 1 – liste til motiver for at deltage i rådets arbejde
Bilag 2 – liste med forslag til temaer og andet som rådet kan lave
Bilag

Sagsid.: 18/18470
Indstilling
Formanden for Integrationsrådet indstiller,
 
1. at der udarbejdes forslag til dagsorden til fællesmødet den 9. maj 2018.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 16-04-2018
Integrationsrådet ønsker at drøfte følgende punkter
 
a. Kort redegørelse for ressourcer til en fælles indsats mellem udvalg og råd omkring sekretariatsbistand i forhold til opgaver med beskæftigelsesrettet indsats i forhold til integrationsområdet.
 
b. Hvordan bliver integrationsindsatsen et fokusområde for Beskæftigelsesudvalget?
 
c. Hvor stor er ledigheden blandt nydanskere i Viborg (såvel de der er omfattet af integrationslovgivningen, som den gruppe der ikke er omfattet af integrationsloven)?
Sagsfremstilling
I Viborg kommune er der tradition for en tæt dialog mellem de politiske udvalg og de råd, der arbejder indenfor de samme fagområder.
 
I forbindelse med valget til det nye byråd, så er det Beskæftigelsesudvalget som er det politiske udvalg, som Integrationsrådet refererer til.
 
Beskæftigelsesudvalget inviterer til fællesmøde den 9. maj kl. 15.30 – 17.00 på Sprogcenter Viborg, Vævervej 10 8800 Viborg.
 
Udgangspunktet for mødet med Integrationsrådet er, at Integrationsrådet sender deres forslag til dagsordenspunkter til Beskæftigelsesudvalget.
 
Der er møde i Beskæftigelsesudvalget den 24. april 2018, hvor udvalget godkender den endelige dagsorden. Når Beskæftigelsesudvalget har godkendt dagsordenen, så sendes den direkte ud til Integrationsrådet i en ny mail.
 
Integrationsrådet skal på mødet i dag udarbejde forslag til dagsordenspunkter. Skabelonen for mødet er vedlagt som bilag 1.
 
Mulige dagsordenspunkter kan for eksempel være præsentation af hinanden, og de centrale elementer fra dagens drøftelse omkring målsætninger og initiativer i rådet.
Bilag

Sagsid.: 18/18538
Indstilling
Formanden for Integrationsrådet indstiller,
 
1. at der udpeges tovholdere til Facebooksiden, og
 
2. at Integrationsrådet udarbejder en intern folder med præsentation af de enkelte medlemmer.
 
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 16-04-2018
 
Integrationsrådet besluttede,
 
1. at Facebooksiden varetages fremadrettet af Crystal Turnbull og Mano Azizi, som bliver tovholdere for Facebook.
 
2. at der udarbejdes katalog for rådsmedlemmerne – udkast udarbejdes inden den 1. juni af Ian Normann, Mano Azizi og Yasmin Khalil.
 
At den interne kommunikation mellem møderne i første omgang bliver på E-mail.
 
3. at rådet deltager i Velkomstarrangement for nye borgere den 8. maj. Folder udarbejdes med logo. Deltagelse Mano Azizi, Henrik Lillesø.
Næste møde 2. oktober 2018, og
 
4. at invitation til repræsentantskabsmøde den 5. maj 2018 for Rådet for Etniske Minoriteter sendes særskilt ud.
Sagsfremstilling
Formanden vil på dagens møde orientere om følgende områder:
 
a. Viborg Integrationsråd har en Facebook side med opslag billeder med mere. Der skal udpeges en gruppe der er ansvarlig for at opdatere og vedligeholde siden.
 
b. Indledningsvis har der været en mundtlig præsentation af rådets medlemmer. Kunne det være en ide, at udarbejde et fælles internt skriftligt materiale i rådet, der beskriver interesser, kompetencer og baggrund. En lille intern folder med en kort præsentation af hvert enkelt medlem?
 
c. Velkomstarrangement for nye borgere

Sagsid.: 18/10077
Indstilling
Formanden for Integrationsrådet indstiller,
 
1. at eventuelle punkter drøftes.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 16-04-2018
Intet.
Sagsfremstilling
Eventuelt.