You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

onsdag den 3. april 2019 kl. 18:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Viborg Integrationsråd
Mødedeltagere Birgith Langballe, Birthe Nørskov, Erik Molls Rasmussen, Flemming Gundersen, Hasna Fahoum, Ian Norman, Isho Hassan, Mahmoud Saeed, Mano Azizi, Ove Elgaard, Stanley Bach Mortensen, Yasmin Khalil
Fraværende Maissa Kadeeb Alban, Miralem Avdic, Tatyana Ulrich, Zahra Mahamoud Ali
Bemærkninger

Sagsid.: 18/60322
Indstilling
Formanden for Integrationsrådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 03-04-2019
Integrationsrådet tog nedenstående orientering til efterretning:
 
Runde, hvor der var bred enighed om, at rådenes dag var positiv i forhold til informationer, inspiration og gensidig dialog. Der ønskes hurtig opfølgning og evt. besøg hos hinanden.
 
Mahmoud Saeed fortæller, at han og Rami Melly er med i Udsatterådet som observatører.
 
10 af rådets medlemmer ønsker, at der er nyvalg til næstformandsposten. Der er således over 2/3, som peger på muligheden for nyvalg. Dette punkt dagsordensættes på næste møde.
 
Med formålet at understøtte, at flere integrationsborgere kommer i job eller uddannelse, fortæller Ove Elgaard om en ide, der drøftes i forhold til muligheden for at holde en inspirations-, job- og uddannelsesmesse eller lignende.
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Ove Elgaard, Mano Azizi, Mahmoud Saeed, Ian Norman, Seynab Handulle og Hasna Fahoum - og Sofie Steensgaard vil udpege en fra Jobcentret (Peter Winandy er valgt).
Arbejdsgruppen vil fremlægge ideerne på næste møde i Integrationsrådet med hensyn til oplæg til drøftelse på fællesmøde med Beskæftigelsesudvalget den 11. juni 2019.
Flemming Gundersen vil ligeledes gerne bringe ønsker/ideer med til Beskæftigelsesudvalget.
Fraværende:
Birgith Langballe
Sagsfremstilling
Formanden vil på dagens møde orientere om følgende punkter:
 
  • Rådenes Dag
  • Fælles arrangement med Udsatterådet den 20. maj 2019, kl. 17.30.
  • Overvejelse om nyvalg til næstformandsposten (2/3 af rådets fremmødte medlemmer skal godkende et dagsordenspunkt til næste møde om nyvalg).
  • Inspirationsmesse omkring job og uddannelse (Ove).

Sagsid.: 19/12419
Indstilling
Formanden for Integrationsrådet indstiller,
 
1. at Integrationsrådet udpeger deltagere til velkomstarrangementet.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 03-04-2019
Integrationsrådet deltager med Stanley Bach Mortensen, Mano Azizi og Yasmin Khalil, og Mahmoud Saeed kommer efter kl. 18.00.
Fraværende:
Birgith Langballe
Sagsfremstilling
Integrationsrådet har tidligere deltaget i velkomstarrangement for nye borgere.
 
Rådet har en bemandet stand, hvor det er muligt for nye borgere i Viborg at komme i dialog med Integrationsrådet. Der er borgere, som besøger standene afhængigt af, om de deltager i den dansksprogede eller engelsksprogede del.
 
Arrangementet holdes den 30. april 2019, kl. 17.00–19.30, i atriet på Viborg Rådhus.
 
Arrangementet slutter med spisning for alle deltagere.

Sagsid.: 19/12400
Indstilling
Formanden for Integrationsrådet indstiller,
 
1. at Integrationsrådet nedsætter en arbejdsgruppe til at komme med forslag til indhold i temaet ”Sunde fællesskaber og mental trivsel”.
 
2. Integrationsrådet beslutter, om rådet ønsker at deltage i en fælles stand på Snapsting, og deltagelse i arbejdsgruppen omkring Snapsting.
 
3. Integrationsrådet udpeger medlem til den tværgående arbejdsgruppe omkring en styrket dialog.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 03-04-2019
Integrationsrådet besluttede
 
  • at arbejdsgruppen vedrørende ”Sunde fællesskaber og mental trivsel” består af Mano, Yasmin Khalil, Birgith Langballe, der skal indsnævre og beskrive, hvad det betyder for Integrationsrådet.
 
  • at Integrationsrådet ønsker at deltage i Snapsting, og arbejdsgruppen er Ian Norman, Mano Azizi og Yasmin Khalil.
 
  • at punkt 3 udsættes til næste møde.
Sagsfremstilling
Efter Rådenes Dag har der været holdt opsamlingsmøde den 6. marts 2019 med deltagelse af
formandskaberne for Handicaprådet, Frivillighedsrådet, Integrationsrådet, Udsatterådet og
Ældrerådet samt direktør Mette Andreassen og Omsorgschef Maila Tandrup.
 
Mødedeltagerne konkluderede overordnet, at dagen havde været meget givende, og at rådene
havde interesse i et fremadrettet samarbejde.
 
Drøftelserne resulterede i tre forslag til kommende initiativer:
 
A. Der arbejdes videre i alle råd med temaet;
Sundhed: Sunde fællesskaber og mental trivsel
Punktet dagsordenssættes i alle råd, og formandskabet mødes og drøfter videre, når alle råd
har behandlet punktet. Dette er med henblik på at etablere en ny fælles dag for rådene med
dette tema.
 
B. Snapsting.
Udsatterådet etablerer en informationsbod i forbindelse med Snapsting. De øvrige råd
kan deltage i dette arbejde ved tilmelding til formandskabet i Udsatterådet.
Det dagsordenssættes også på alle rådsmøder.
 
C. Hvordan kommer rådene ud og i dialog med målgruppen for arbejdet.
Der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af rådene, som skal udarbejde oplæg til en
fælles temadag om dette for særligt interesserede.
 
Opsamlingsmødet blandt formandskabet forventes at ske inden sommerferien.

Sagsid.: 18/51676
Indstilling
Formanden for Integrationsrådet indstiller,
 
1. at rådet drøfter og godkender årshjulet.
Beslutning i Viborg Integrationsråd den 03-04-2019
Orienteringen tages til efterretning.
Årshjul/mødeplan opdateres og sendes ud med referatet.
Sagsfremstilling
Integrationsrådets årshjul afspejler rådets beslutninger omkring aktiviteter.
 
I forhold til sidste møde, er der kommet tilsagn fra Silkeborg Integrationsråd, der ønsker at deltage på mødet den 15. maj 2019.
 
Derudover er der arrangeret fællesmøde med Udsatterådet den 20. maj 2019, 17.30-19.30.
Bilag