You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 1. september 2015 kl. 15:00

Mødested m.5/ rådhuset
Udvalg Udsatterådet (2013-2017)
Mødedeltagere Anders K. Kristensen, Bent Lund, Bente Mentz, Dorte Cederbek, Hans Pehrsson, Karen Zacho, Kirsten Greve, Kurt Pedersen, Leif Jensen, Mads Bæk, Poul Folke Christensen, Susanne B. Andersen
Fraværende Ingen
Bemærkninger

Sagsid.: 15/35637
Sagsfremstilling
Søren Gytz Olesen byder velkommen til det første møde i Viborg Kommunes Udsatteråd.
 
Rådet består af følgende medlemmer:
 
 
 • Leif Jensen: Repræsentant for SAND – De hjemløses landsorganisation
 • Hans Pehrsson: Repræsentant for Bedre Psykiatri
 • Bent Lund: Formand for Foreningen Ligeværd
 • Susanne B. Andersen: Repræsentant for LEV i Viborg Handicapråd
 • Mads Bæk: Leder af Kirkens Korshær, Viborg
 • Karen Zacho: Leder af Fællessekretariatet, repræsentant for boligselskaberne
 • Dorte Cederbæk: Privatpraktiserende tandlæge, Laugskvinde for Tandlægeforeningen
 • Bente Mentz: Tandklinikassistent, ansat hos tandlægerne Sveistrup og Cederbek
 • Anders K. Kristensen: Mangfoldighedskonsulent i Region Midt, medlem af Beskæftigelsespolitisk Forum (tidl. LBR), suppleant til Viborg Handicapråd
 • Kurt Pedersen: Uddeler, Super Brugsen Bjerringbro
 • Kirsten Greve: Sognepræst v. Vinkel og Sdr. Rind kirker
 • Poul Folke Christensen: Overtandlæge, Viborg Kommune
Beslutning i Udsatterådet den 01-09-2015
Søren Gytz Olesen bød velkommen.
Handicaprådets medlemmer præsenterede sig og deres interesse i udsatteområdet.

Sagsid.: 15/50796
Sagsfremstilling
Af Udsatterådets vedtægter § 9, stk. 2 fremgår, at Udsatterådets formand udpeges af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har imidlertid på mødet den 16. juni 2015 (sag nr. 15) besluttet, at, kompetencen til at udpege formand for Udsatterådet delegeres til rådet selv.
 
Valget ledes af formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Udsatterådets vedtægter fremgår af bilag 1.
Indstilling
at Udsatterådet vælger en formand.
Beslutning i Udsatterådet den 01-09-2015
Søren Gytz Olesen gennemgik Udsatterådets vedtægter.
 
Udsatterådet valgte Mads Bæk til formand for Udsatterådet
Bilag

Sagsid.: 15/50796
Sagsfremstilling
 
Valget ledes af formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Indstilling
at Udsatterådet vælger en næstformand.
Beslutning i Udsatterådet den 01-09-2015
Udsatterådet valgte Susanne B. Andersen til næstformand for Udsatterådet.

Sagsid.: 15/35637
Sagsfremstilling
Søren Gytz Olesen, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, og Mie Klarsø, konsulent i Job og Velfærd, vil på dagens møde orientere om Udsatterådets formål og opgaver, og lægge op til en drøftelse af medlemmernes interesser i Udsatterådet.
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
at orienteringen om formål og rammer tages til efterretning
 
at Udsatterådet drøfter medlemmernes forskellige interesser i rådet
Beslutning i Udsatterådet den 01-09-2015
Søren Gytz Olesen holdt oplæg om Udsatterådets formål og opgaver. Oplægget lægges som bilag 1 til referatet.
Udsatterådet drøftede medlemmernes interesser, temaer og forventninger i forhold til Udsatterådets kommende arbejde. Noter fra drøftelsen lægges som bilag 2 til referatet.
Der blev stillet forslag om, at nogle møder holdes på medlemmernes arbejdspladser, og at medlemmerne holder oplæg for hinanden, med henblik på intern erfaringsudveksling.
Der blev stillet spørgsmål om Udsatterådets budget. Spørgsmålet afklares til det førstkommende møde.
Susanne B. Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.
Bilag

Sagsid.: 15/50798
Sagsfremstilling
Klaus Fogh, leder af Viborg Kommunes Udsatteområde, vil på dagens møde give en introduktion til Udsatteområdet.
 
Oplysninger om Udsatteområdets tilbud kan ses på Viborg Kommunes hjemmeside, ved at søge på ”psykiatri og socialt udsatte”.
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Udsatterådet den 01-09-2015
Klaus Fogh præsenterede Viborg Kommunes tilbud inden for Udsatteområdet:
·         Forsorgscenter Viborg: består af forsorgshjem, herberg, efterforsorg, voksenkollegium, bostøtte, skæve boliger, støtte-kontakt-personer (opsøgende). Den faglige tilgang har udgangspunkt i den nyeste viden om hjemløshed og ”Housing First”-modellen, hvor de hjemløse hurtigst muligt etablerer sig i egen bolig med den fornødne støtte.
·         Kvindekrisecenter: tilbud til voldsramte kvinder og deres børn. Tilbuddet har pt. plads til 7 kvinder. Efter forventet flytning til Lavendelvej i begyndelsen af 2016 er der mulighed for at udvide pladsantallet.
·         Rusmiddelcenter Viborg: tilbyder misbrugsbehandling i forhold til både alkohol og stoffer. Tilbyder både individuel og gruppebaseret støtte, samt familieorienteret alkoholbehandling, i samarbejde med Familieafdelingen.
·         Viborg Kommune samarbejder med TUBA om at tilbyde rådgivning for unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i en familie med alkohol- og stofmisbrugsproblemer.
Susanne B. Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsid.: 15/50799
Sagsfremstilling
Som bilag 1 er vedlagt forslag til Udsatterådets mødeplan for 2015. Mødeplanen er udarbejdet på baggrund af den politiske mødeplan for 2015.
 
Udsatterådet kan på dagens møde drøfte ønsker til yderligere møder i 2015, samt mødefrekvens for 2016.
 
På baggrund heraf vil Forvaltningen udarbejde en revideret mødeplan for 2015 samt forslag til mødeplan for 2016, til godkendelse på Udsatterådets næste møde.
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
at Udsatterådet træffer beslutning om forslaget til mødeplan 2015
 
at Udsatterådet drøfter ønske til møder i 2015 og 2016.
Beslutning i Udsatterådet den 01-09-2015
Udsatterådet besluttede at holde endnu et møde i 2015, inden fællesmødet den 25. november med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Sekretæren finder en dato og sender invitation.
 
Det undersøges om fællesmødet den 25. november kan holdes efter kl. 16.00.
 
Udsatterådet besluttede at holde 4 årlige møder og 2 fællesmøder med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Udsatterådets møder holdes som udgangspunkt tirsdage efter kl. 16.00.
 
På næste møde præsenteres forslag til mødeplan for 2016.
 
Susanne B. Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.
Bilag

Sagsid.: 15/50797
Sagsfremstilling
For at sikre et godt samarbejde på udsatteområdet, har Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttet at holde to årlige fællesmøder med Udsatterådet, i 2015 dog kun et fællesmøde.
 
Første fællesmøde afholdes den 25. november 2015 kl. 15.00-16.30.
 
Tema
 
 
 • Socialpolitik, kerneopgave og kvalitetsstandarder. Til orientering og drøftelse.
 
 
Dagsorden
 
Der udarbejdes særskilt dagsorden til mødet og følgende punkter foreslås:
 
 • Velkomst v/ Søren Gytz Olesen, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
 • Tema: Socialpolitik, kerneopgave og kvalitetsstandarder, v/ Claus Fjeldgaard, Socialchef
 • Indkomne punkter fra Udsatterådet, fra Udsatterådets møde d. 1. september 2015.
 • Indkomne punkter fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 29. september 2015.
 • Eventuelt
 • Afrunding af dagens møde v/ Ove Kent Jørgensen, næstformand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
 
 
 
 
 
 
                                           
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
at Udsatterådet drøfter dagsordenspunkter til fællesmøde med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 25. november 2015. 
Beslutning i Udsatterådet den 01-09-2015
Punktet udsat til næste møde.
Susanne B. Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Sagsid.: 14/71248
Sagsfremstilling
På dagens møde drøftes forslag til forretningsorden for Udsatterådet, med henblik på godkendelse.
 
Forslag til forretningsorden for Udsatterådet er vedlagt som bilag.
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller.
 
at forslag til forretningsorden for Udsatterådet drøftes, med henblik på godkendelse.
Beslutning i Udsatterådet den 01-09-2015
Forretningsordenen blev godkendt.
 
Susanne B. Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.
Bilag

Sagsid.: 15/35637
Sagsfremstilling
Dagens møde afrundes sluttes af Udsatterådets nyvalgte formand.
Beslutning i Udsatterådet den 01-09-2015
Mads Bæk rundede mødet af, med forventning om et spændende arbejde i Udsatterådet, med dynamik og handling.
 
Susanne B. Andersen deltog ikke i behandlingen af punktet.