You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 2. februar 2016 kl. 16:00

Mødested M.1.4/rådhuset
Udvalg Udsatterådet (2013-2017)
Mødedeltagere Allan Hansen, Anders K. Kristensen, Bente Mentz, Børge Højlund Jensen, Hans Pehrsson, Karen Zacho, Mads Bæk, Poul Folke Christensen
Fraværende Bent Lund, Dorte Cederbek, Kirsten Greve, Kurt Pedersen, Leif Jensen, Susanne B. Andersen
Bemærkninger Klaus Fogh deltog i behandling af punkterne 1 og 2

Sagsid.: 16/2494
Sagsfremstilling
På dagens møde deltager Martin Overgaard, daglig leder af Ung Bo Viborg, og holder oplæg om og lægger op til en drøftelse om ”udsatte unge”.
 
Martin Overgaard vil blandt andet komme ind på, hvordan han forstår begrebet ”udsatte unge”, hvad det vil sige at være udsat, hvem de udsatte unge er, og hvilke udfordringer der er for udsatte unge i Viborg Kommune – alt sammen set fra Ung Bo’s perspektiv.
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Udsatterådet den 02-02-2016
Martin Overgaard, daglig leder af Ung Bo Viborg, holdt oplæg om UngBo’s arbejde med de ca. 40 ”udsatte unge”, ca. 16-24 årige, som Ung Bo arbejder med.
 
Der er sket en udvikling i den gruppe af unge, som visiteres til Ung Bo’s tilbud, så de nu har mere komplekse problemstillinger, samtidig med at der stilles stadig større præstationskrav til de unge.
 
De udsatte unge, som Ung Bo ser i Viborg er udsatte pga. psykiske lidelser, misbrug (især hash), økonomi (har f.eks. ikke forældre der kan bakke op økonomisk/materielt). Der stilles stadig større krav til de unge, og der er en gruppe, som ikke kan leve op til kravene.
 
Der er behov for en kontakt/indsats der er nærværende og involveret, et langvarigt (endeløst) relationsarbejde. Erfaringen er, at den langvarige og vel-matchede indsats, kan gøre en forskel. Der er behov for en indsats, der tilpasser sig de unge.
 
Det er et spørgsmål, hvordan man når gruppen af unge, som ikke har kontakt til systemet.
 
Det drøftes, om der kan laves eksempelvis
·         gruppebaseret støtte, hvor de unge lærer at være mentorer for hinanden
·         peer-støtte, som inden for psykiatrien.
·         relationer, der rækker ud over den professionelle indsats, gennem f.eks. rollemodeller.
 
Udsatterådet tog orienteringen til efterretning.

Sagsid.: 16/2494
Sagsfremstilling
På dagens møde deltager Claus Jensen, afdelingsleder i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og holder oplæg om og lægger op til en drøftelse om ”udsatte unge”.
 
Claus Jensen vil blandt andet komme ind på, hvordan han forstår begrebet ”udsatte unge”, hvad det vil sige at være udsat, hvem de udsatte unge er, og hvilke udfordringer der er for udsatte unge i Viborg Kommune – alt sammen set fra UUs perspektiv.
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Udsatterådet den 02-02-2016
Claus Jensen, afdelingsleder i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) holdt oplæg om UU’s arbejde med især ikke-uddannelsesparate børn og unge, unge mellem 18 og 25 år uden uddannelse og unge på kontanthjælp, samt om viften af forberedelses- og uddannelsestilbud.
 
Det drøftes, at der er en gruppe af unge, som aldrig får en uddannelse, og som er vanskelige for UU at komme i kontakt med. UU efterspørger Udsatterådets hjælp til at komme i kontakt med disse unge.
 
Oplægget lægges som bilag til referatet.
 
Udsatterådet tog orienteringen til efterretning.
Bilag

Sagsid.: 15/50797
Sagsfremstilling
For at sikre et godt samarbejde på udsatteområdet, har Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttet at holde to årlige fællesmøder med Udsatterådet.
 
Næste fællesmøde afholdes den 8. marts 2016 kl. 16.30- 18.00 på Viborg Rådhus, mødelokale M5.
 
Dagsorden
Både Udsatterådet og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har mulighed for at sætte punkter på dagsordenen. Det kan være spørgsmål, forslag eller lignende, som ønskes drøftet mellem de to parter.
 
Der udarbejdes særskilt dagsorden til mødet og følgende punkter foreslås:
 
  • Velkomst v/ Søren Gytz Olesen, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
  • Viborgs hjemløse – hvem er de? Opfølgning på fællesmøde den 27. oktober 2015
  • Indkomne punkter fra Udsatterådets møde d. 2. februar 2016.
  • Indkomne punkter fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 25. februar 2016.
  • Eventuelt
  • Afrunding af dagens møde v/ Ove Kent Jørgensen, næstformand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
at Udsatterådet drøfter, hvilke punkter rådet ønsker at sætte på dagsordenen til fællesmødet med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Beslutning i Udsatterådet den 02-02-2016
Status på målgruppen af udsatte unge, som falder uden for (uddannelses-)systemet:
-       Hvad gør Viborg Kommune?
-       Hvordan sikrer vi at målgruppen af 1000 unge udsatte får den fornødne indsats?
 
Hvordan kan Udsatterådet bidrage til en indsats, der kan undgå fremtidige udsatte?

Sagsid.: 15/60409
Sagsfremstilling
Opfølgning på Udsatterådets møde den 27. oktober 2015:
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
at Udsatterådet følger op på eventuelle punkter fra Udsatterådets møde den 27. oktober 2015.
Beslutning i Udsatterådet den 02-02-2016

Sagsid.: 15/60408
Sagsfremstilling
Orienteringspunkter fra formanden:
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
at Udsatterådet tager orientering til efterretning.
Beslutning i Udsatterådet den 02-02-2016
Punktet blev udsat til næste møde.

Sagsid.: 15/60406
Sagsfremstilling
Forslag:
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
at udsatterådet drøfter emner til kommende møder
Beslutning i Udsatterådet den 02-02-2016
Udsatterådet vil på næste møde have en drøftelse af Udsatterådets rammer og råderum:
      Hvad kan rådet?
Hvordan kommer rådet videre med en konkret indsats?

Sagsid.: 15/60405
Sagsfremstilling
  • Orienteringspunkter til pressen
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
at eventuelle punkter drøftes,
 
 
at Udsatterådet drøfter orienteringspunkter til pressen.
Beslutning i Udsatterådet den 02-02-2016
Fremtidige møder afholdes kl. 16.30-18.30, for at sikre flere medlemmers mulighed for et deltage i møderne.