You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 7. februar 2017 kl. 16:00

Mødested Åbrinken
Udvalg Udsatterådet (2013-2017)
Mødedeltagere Bent Lund, Bente Mentz, Børge Højlund Jensen, Dorte Cederbek, Leif Jensen, Mads Bæk, Ove Elgaard, Poul Folke Christensen, Ralph Jørgensen
Fraværende Anders K. Kristensen, Kirsten Greve, Kristina Ørris Nygaard Jensen, Kurt Pedersen, Susanne B. Andersen
Bemærkninger

Sagsid.: 17/3730
Indstilling
 
 
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at orienteringen om Grøften tages til efterretning, og
2. at Udsatterådet drøfter ønsker til den kommunale indsats
Beslutning i Udsatterådet den 07-02-2017
Udsatterådet tog orienteringen om Grøften til efterretning
 
Udsatterådet drøftede ønsker til den fremadrettede indsats, og lagde her særligt vægt på ønsket om flere pladser i Viborg kommune.
Karup fungerer godt i forhold til borgere med plejebehov.
 
Udsatterådet overvejer, at fremsætte ønske om analyse af behov for et yderligere tilbud med henblik på en efterfølgende politisk behandling.
 
Tænkningen i forhold til den enkelte borger er fundamental for at tingene bliver en succes i Karup.
Sagsfremstilling
Udsatterådet har ønsket at få en orientering om Viborg Kommunes plejetilbud til borgere med senhjerneskade og misbrugsproblemer.
 
Der er arrangeret rundvisning på enheden ”Grøften” i Karup, hvor Centerleder Mette Bergkvist og Leder af plejecentrene Vibeke Boje deltager. Mette Bergkvist og Vibeke Boje deltager derefter i rådets drøftelse af den aktuelle kommunale indsats.

Sagsid.: 17/3730
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller
 
1. at orienteringen om den aktuelle status i Viborg Kommune tages til efterretning, og
2. at Udsatterådet drøfter mulige initiativer i forhold til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Beslutning i Udsatterådet den 07-02-2017
Sofie Steensgaard og Birgit Jønsson orienterede om lovændringerne og de umiddelbare konsekvenser for borgerne i Viborg kommune.
 
Sofie og Birgit gennemgik regelgrundlaget ud fra udleveret bilagsmateriale som er bilag på sagen.
 
Børnerelaterede ydelser nedsættes ikke.
 
Borgere mister et par tusinde kroner i gennemsnit pr. måned.
 
Der foretages en socialfaglig vurdering af borgernes arbejdsmarkedsparathed – ved tvivl er de på teammøde.
 
I 2016 blev der etableret tilbud til 155 nye borgere om ressourceforløb (forløb varer 1 til 5 år).
 
Man er i ressourceforløb ikke omfattet af kontanthjælpsloft og 225-timers reglen.
 
Ressourceforløb har et udviklende perspektiv – med dokumentation for hvad der kan lykkes, og det er mulighederne der skal fokuseres på i dette forløb.
 
De unge og mentordelen er reduceret – hvordan giver det værdi for de unge?
 
Irene Vonnesbech projektleder ”forbliv i din lejebolig” fortalte om det boligsociale arbejde, herunder det særlige fokus på:
 • Forhindre udsættelser
 • 8000 lejemål i boligselskaberne
 • 20 sager med borgere der er meget ramt (max. 3500 kr. i tab)
 • Samarbejde med ydelseskontoret
Sagsfremstilling
Udsatterådet har ønsket en orientering om de seneste lovændringer omkring kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen.
På dagens møde vil fagspecialist Birgit Jønsson og afdelingsleder Sofie Stensgaard give en orientering om lovgivningen og Viborg kommunes arbejde i forhold til den berørte gruppe.
 
Overordnet vurderes det, at omkring 300 borgere er blevet berørt at de nye beregninger om kontanthjælpsloft. I forhold til reglen om 225 timers arbejde er der skrevet til 236 borgere, men ikke alle berøres økonomisk (folk på uddannelseshjælp sættes ikke ned).
 
Der er vedlagt materiale som overordnet beskriver lovgivningen på de to områder.
 
Irene Fonnesbech, som er økonomisk konsulent hos boligselskaberne i Viborg, deltager i mødet under dette punkt. Irene Fonnesbech har erfaringer med sager, hvor udsættelse fra bolig forhindres og det modsatte også viser sig.
Bilag

Sagsid.: 17/3730
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at Udsatterådet drøfter mulige forslag til det videre arbejde omkring samskabelse, og
2. at Udsatterådet fremsætter eventuelle forslag til etablering af projekter
Beslutning i Udsatterådet den 07-02-2017
Udsatterådet tog orienteringen til efterretning.
 
Næste møde om samskabelse er rykket til den 23. marts.
 
Det er centrale områder som arbejdsgruppen har valgt at fokusere på også jf. det boligsociale arbejde.
Sagsfremstilling
Der har været afholdt et par møder omkring samskabelse, og arbejdsgruppen er på sidste møde udvidet med repræsentanter fra De Frivilliges Hus.
 
Der er enighed i arbejdsgruppen om, at fokus skal være på ensomhed.
 
I den forbindelse har De Frivilliges Hus udarbejdet en oversigt over foreninger, der har et særligt fokus på ensomhed.
 
Det er vigtigt at samskabelsesarbejdet sker i samarbejde, og ikke i konkurrence, med eksisterende tilbud og foreninger.
 
Udgangspunktet for arbejdet på næste møde vil være etablering af småprojekteter, med afsæt i den enkelte borgers ressourcer og kobling til foreningslivet.
 
Målet er etablering af fællesskaber hvor alle kan deltage, og hvor forskellighed er en styrke.
 
De foreløbige overvejelser omkring målgrupper:
 
 • Unge studerende / udenlandske studerende
 • Uledsagede flygtninge
 • Ældre med tab af ægtefælle/samlever
 • Ensomme mænd +50
 • De svagest uddannede uge
 
Næste møde i arbejdsgruppen er den 23. februar 2017.
 
Oversigten fra De Frivilliges Hus er vedlagt som bilag 1 på sagen.
Bilag

Sagsid.: 17/3730
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
Beslutning i Udsatterådet den 07-02-2017
Udsatterådet besluttede at dagsordensætte følgende punkter til fællesmødet:
 
 • Problematik omkring ensomhed – unge der har svært ved at rummes i fællesskaberne og ender i bolig/job uden netværk
  • Temamøde med fortællinger om ensomhed med workshops der kan generere viden kan SAU facilitere det?
 • Kontanthjælpsloftet – billigere og bedre boliger til unge
 • Mentorstøtte efterspørges fortsat i forhold til at sikre kontinuitet i den unges liv
 • ”make it happen”
 • Forebyggelse – kost og sundhedsmæssigt
 • Plejeboliger til udsatte
 • Fra socialpolitik til arbejdsmarkedspolitik
 
Formand og næstformand indkaldes til redaktionelt møde med henblik på at klargøre dagsordenen.
Sagsfremstilling
Der er aftalt fællesmøde mellem Udsatterådet og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15. marts kl. 16.30–18.00.
 
Udsatterådet skal på dagens møde drøfte hvilke dagsordenspunkter rådet ønsker at drøfte på fællesmødet.
 
Udgangspunktet for fællesmøderne er, at rådene har mulighed for at dagsordensætte temaer og fremlægge disse til en fælles drøftelse.

Sagsid.: 14/13352
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 1. december 2016 (sag nr. 6) at sende følgende sag til orientering i Udsatterådet:
 
SAGSFREMSTILLING
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev på mødet den 1. september 2016 (sag nr. 6) orienteret om status på Fremtidens Forsorgsindsats, herunder et forslag om etablering af ’akutboliger’ til hjemløse.
 
Forvaltningen har siden da været i dialog med relevante boligselskaber om etablering af det, der nu betegnes som ’akut-udslusningsboliger’. Boligselskaberne stiller sig positive over for forslaget, og forvaltningen vil derfor, under forudsætning af Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning herom, søge om godkendelse af tilbuddet hos Socialtilsyn Midt.
 
Kort om ’akut-udslusningsboliger’
’Akut-udslusningsboliger’ er separate lejligheder i den almene boligmasse, som tilbydes til eksempelvis unge hjemløse og førstegangshjemløse, som har behov for ophold i en § 110 boform, men for hvem det ikke er hensigtsmæssigt at blive introduceret til denne institutionsform. Lejlighederne lejes af Forsorgscenter Viborg og støtten til borgerne ydes af medarbejdere fra Forsorgscentret. 
 
Målet er, at borgerne på sigt overtager lejlighederne på ordinære lejevilkår. Derfor vil boligselskaberne løbende skulle stille at antal nye lejligheder til rådighed. I første omgang planlægges dog at starte med 1-2 boliger for at afprøve modellen i praksis. Det endelige antal boliger vil afhænge af modellens succes. I takt med etableringen af akut-udslusningsboliger, vil kapaciteten på Forsorgshjemmet Vibohøj blive reduceret tilsvarende, således at de samlede kapacitet i Forsorgsindsatsen fastholdes. 
Modellen tager udgangspunkt i anbefalinger i den nationale hjemløsestrategi om Housing First og etablering af særlige indsatser for unge hjemløse.
 
Boligerne søges etableret med hjemmel i almenboliglovens §63 om udslusningsboliger til beboere på botilbud og forsorgshjem.
 
Forsorgsindsatsens udgifter til indsatsen afhænger af den endnu ukendte husleje for boligerne samt af drøftelser med Socialtilsynet om finansieringsmodeller. Indsatsen finansieres inden for Forsorgscentrets nuværende budget.
 
INDSTILLING
Direktøren for Job & Velfærd indstiller,
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, at der søges om godkendelse af tilbuddet om ’akut-udslusningsboliger’ hos Socialtilsyn Midt, med henblik på etablering af akutudslusningsboliger snarest muligt efter Socialtilsyn Midts godkendelse.
 
at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget sender sagen til orientering i Udsatterådet.
 
BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 01-12-2016
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede,
 
at der søges om godkendelse af tilbuddet om ’akut-udslusningsboliger’ hos Socialtilsyn Midt, med henblik på etablering af akutudslusningsboliger snarest muligt efter Socialtilsyn Midts godkendelse, og
 
at sagen sendes til orientering i Udsatterådet.
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Udsatterådet den 07-02-2017
Udsatterådet tog orienteringen om det nye boligtilbud til efterretning.

Sagsid.: 16/12918
Resume
Intet.
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Udsatterådet den 07-02-2017
Orienteringen om mæglingstilbud blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 19. januar 2017 (sag nr. 8) at der skal etableres et mæglingstilbud til par i voldelige og konfliktfyldte relationer. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede også at sende sagen til orientering i Udsatterådet.
 
 
SAGSFREMSTILLING
I forbindelse med forberedelserne til forhandlingerne om Budget 2017-2020 besluttede Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 28. april 2016 (sag nr. 3), at Forvaltningen skulle arbejde videre med at etablere et nyt mæglingstilbud til par i voldelige relationer inden for den eksisterende økonomiske ramme.
 
På dagens møde fremsættes et forslag til etablering af mæglingstilbuddet til godkendelse i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
 
Formål
Mæglingstilbuddet har til formål at tilbyde tidlig støtte og vejledning til par i konfliktfyldte og voldelige relationer, med henblik på at nedtrappe konfliktniveauet og undgå situationer, hvor familier splittes og ophold på krisecenter er den eneste udvej. Tilbuddet er målrettet såvel fysisk som psykisk vold, og anerkender at såvel mænd som kvinder kan være den voldelige part i et forhold.
 
Indhold
Socialområdet indgår aftale med Viborg Krisecenter om drift af mæglingstilbuddet, da man her har medarbejdere med de fornødne kompetencer og erfaring med målgruppen. Viborg Krisecenter er ansvarlige for relevansen af tilbuddets faglige tilgang og metoder. Viborg Krisecenter er også ansvarlige for at formidling om tilbuddet til relevante aktører og i relevante medier.
 
Tilbuddet er åbent for alle par i konfliktfyldte og voldelige relationer, dog under hensyntagen til tilbuddets kapacitet. Tilknytning til krisecentret er ikke en forudsætning for at kunne få hjælp i mæglingstilbuddet.
 
Tilbuddet planlægges at være åbent minimum to timer om ugen, hvor parrene kan komme efter forudgående aftale. Tilbuddet vil have sit eget telefonnummer, hvor borgere kan henvende sig for en indledende drøftelse af deres problematik og træffe aftale om efterfølgende samtale i tilbuddets lokaler.
 
Det forventes at tilbuddet placeres i Medborgerhuset Stationen i Viborg. Mæglingstilbuddet placeres på en neutral adresse for at modgå forudfattede holdninger eller forventninger til tilbuddet og for at sikre, at parrene kan benytte tilbuddet anonymt.
 
Forslaget om mæglingstilbud er drøftet med Familie og Rådgivning for at sikre den fornødne faglige videndeling mellem mæglingstilbuddet og den åbne anonyme rådgivning til børn, unge, forældre og gravide.
 
Juridisk grundlag
Mæglingstilbuddet etableres med hjemmel i servicelovens §12 om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.
 
Hvis de problemer, som et par beskriver, er af en sådan karakter, at det giver anledning til alvorlig bekymring for parrets eventuelle børns sikkerhed og udvikling, er medarbejderen i mæglingstilbuddet forpligtet til at underrette myndighederne herom, jævnfør servicelovens §153 om fagpersoners særlige underretningspligt.
 
Økonomi
De årlige driftsudgifter til tilbuddet er 160.000 kr., fordelt på udgifter til løn, kompetenceudvikling, lokaler og IT/telefoni. Udgifterne finansieres inden for Socialområdets eksisterende budgetramme.
 
 
Tidsplan
Tilbuddet planlægges at åbne i marts 2017.
 
Viborg Krisecenter skal én gang årligt, i december, orientere forvaltningen om status på drift af mæglingstilbuddet, herunder orientere om antal henvendelser.”


Sagsid.: 17/1383
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Udsatterådet den 07-02-2017
Intet til punktet.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
 
Meddelelser fra formanden

Sagsid.: 17/1381
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at Udsatterådet følger op på eventuelle punkter fra mødet den 22. november 2016.
Beslutning i Udsatterådet den 07-02-2017
Intet til punktet.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
 
Opfølgning på Udsatterådets møde den 22. november 2016.

Sagsid.: 17/1378
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at Udsatterådet drøfter emner til kommende møder.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
 
Udsatterådet har følgende punkter som de arbejder med i forhold til den kommende møderække i udvalget:
 
 • Arbejde med visioner for rådets arbejde

Sagsid.: 17/1376
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at eventuelle punkter drøftes og tages til efterretning
Beslutning i Udsatterådet den 07-02-2017
Det boligsociale fællessekretariat har ansøgt landsbyggefonden om midler til 4 års arbejde i fællessekretariatet. Det forventes politisk godkendt den 22. februar.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
 
Eventuelt