You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

mandag den 22. maj 2017 kl. 16:30

Mødested M.5/rådhuset
Udvalg Udsatterådet (2013-2017)
Mødedeltagere Anders K. Kristensen, Bent Lund, Kirsten Greve, Kristina Ørris Nygaard Jensen, Mads Bæk, Ove Elgaard, Poul Folke Christensen, Ralph Jørgensen, Susanne B. Andersen
Fraværende Bente Mentz, Børge Højlund Jensen, Dorte Cederbek, Kurt Pedersen, Leif Jensen
Bemærkninger

Sagsid.: 17/23584
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1.  at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Udsatterådet den 22-05-2017
Orienteringen blev taget til efterretning med følgende supplerende bemærkninger:
 
Misbrugscentret oplever ikke, at de problemer et stofindtagelsesrum skal afhjælpe, er til stede i et væsentligt omfang i Viborg Kommune. Udsatterådet opfordrer dog til, at udviklingen vedrørende sundhed og hygiejne i gruppen af intravenøse stofmisbrugere følges nøje.
 
Jan Kristensen orienterede om følgende områder:
Der er kontakt til de brugere, som er i medicinsk behandling - ca. 125 borgere. Svært belastede udgør 80% - typisk mænd, medio 40’erne og 90% på overførselsindkomst.
 
Boligforhold kan være afgørende i forhold til ønsket om et fixerum. Mange gør en del ud af det at have og fastholde et hjem.
Folk af anden etnisk baggrund henvender sig ikke så ofte til Rusmiddelcentret.
 
Behandlingssystemet kræver, at man har lovligt ophold og dermed et gyldigt cpr-nummer.
 
Der er fokus på leverbetændelse og de risici, der er forbundet hermed. Der foregår støttearbejde i forhold til behandling af hepatitis C, og behandlingen har positive effekter. Forebyggelse via sprøjte/kanylesæt for 50.000 kr. om året på centret.
 
Vibohøj udleverer også kanyler og sprøjter af sundhedsmæssige hensyn.
 
Fokus på det forebyggende arbejde i forhold til de unge på ungdomsuddannelserne.
 
Udsatterådet konstaterede, at der med den samlede sociale indsats er en forskel, og Viborg adskiller sig i den sammenhæng positivt fra de større købstæder.
 
I forhold til de nye målgrupper og de nye stofområder kunne et stofindtagelsesrum være en mulighed.
 
Stofindtagelsesrummet i Vejle koster 3 millioner kroner om året i drift.
Sagsfremstilling
Afdelingsleder Jan Kristensen fra Rusmiddelcenter Viborg, vil på dagens møde orientere om indsatsen i Viborg Kommune.
 
Intravenøse misbrugere i Viborg Kommune kan søge behandling som alle andre misbrugere, men det særlige for denne gruppe er, at de kan tilbydes en gratis substitutionsbehandling (medicinsk behandling med enten Metadon eller Suboxone).
 
Dette sker via en af de fast tilknyttede læger som er på Rusmiddelcentret hver uge. Behandlingen kan således startes hurtigt op, og der er ingen problemer med at overholde en behandlingsfrist på 14. dage.
 
Alle borgere i behandling har en fast kontaktperson som enten er sygeplejerske eller pædagog, i det team der hedder Ambulatorie-/Dagtilbudsteamet. Rusmiddelcentret har p.t. omkring 125 svært belastede stofmisbrugere indskrevet i substitutionsbehandling.
 
Sygeplejerskerne har specialviden om Hepatitis, og har fokus på forebyggelse og behandling af Hepatitis i samarbejde med Viborg Sygehus – og på samme måde kan de indgå i samarbejde med sårplejeklinikken, når der er svære sår som kræver specialviden.
 
Der er gratis sprøjte/kanylesæt som diskret kan medtages af brugerne (det er anbefalet i de nationale retningslinjer).
 
I forbindelse med udlevering af medicin i tidsrummet 9-11 hver dag, er der tilbud om en kaffestuefunktion til denne gruppe borgere. Der er ligeledes en senere åbningstid i et kvarter, som er til stor gavn for en mindre gruppe af borgere.
 
Der er tillige tilknyttet et dagtilbud/værested som har åbent 2 dage ugentligt, mandag og fredag. Der laves varm mad og tilbydes mindre aktiviteter på matriklen – eller mindre udflugter. På tirsdage og torsdage tager værestedet ”ud i virkeligheden”, altså hjem til de borgere som har behov for hjælp i deres bolig af praktisk eller anden form for hjælp.
 
Formanden for Udsatterådet har indhentet oplysninger om et stofindtagelsesrum i Vejle. Oplysningerne om dette er vedlagt som bilag 1.
 
Derudover kan der findes supplerende oplysninger via vedlagte links.
 
 

Sagsid.: 17/23584
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1.  at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Udsatterådet den 22-05-2017
Borgere der kan få mentor skal være beskæftigelsesrettet/uddannelsesrettet og af midlertidig karakter. Intern mentor i fx en virksomhedspraktik eller via støttekorps. Mentor kan maximalt bevilges i et år.
 
Kan sagsbehandleren have flere roller i forhold til en borger, som en kontinuerlig støtteperson?
 
Hvilken profil ønsker man sig i forhold til mentorarbejdet – flexjobbere på et begrænset timetal er sårbare og har brug for støtte.
 
Personlig assistance erstatter i disse år meget den tidligere mentorfunktion.
 
Der blev i Jobcentret brugt 13 millioner kroner i Viborg sidste år på mentorstøtte.
 
Det kan være en stor fordel for en gruppe, at der bliver færre personer som borgeren skal forholde sig til, ved at mentoropgaven koncentreres hos rådgiverne.
 
Kan man sondre rollerne myndighedsperson og hjælperfunktion?
 
Boligselskaberne har kørt et projekt med rollemodeller – 37 deltagere har været med. Det kører på frivillig basis.
 
Rammesætningen og mødet skal ikke være rådhusbaseret for at give dialogen et andet udtryk.
 
Viborg som uddannelsesby, det giver også et fokus i forhold til skrøbelige unge. Startboliger kunne medvirke til at skabe et bedre grundlag tidligt i forløbet.
 
Mentorstøtte med brug af rådgiverne er et særdeles positivt tiltag, som Udsatterådet ønsker at følge tæt.
Sagsfremstilling
Teamleder i Jobcentret Louise Kjær vil på dagens møde orientere om brugen af mentor i Jobcenterregi.
 
Louises oplæg til mødet i Udsatterådet er vedlagt som bilag 1.
 
Fakta på området primo april 2017.
468 borgere i Viborg Kommune får mentorstøtte som en del af den beskæftigelsesrettede indsats.
Det er særligt målgrupperne ressourceforløb og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, der får mentorstøtte.
 
Ud af de 426 borgere i ressourceforløb får 183 borgere mentorstøtte. Der er cirka 120 borgere i denne gruppe som er under 30 år.
 
Af de 661 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, får 144 borgere mentorstøtte. Der er 266 aktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp, af disse modtager 29 borgere mentorstøtte.
 
Mentorstøtte er dermed et tilbud der i høj grad bliver givet til de mest udsatte borgere, hvilket er i tråd med lovgivning og de socialfaglige vurderinger på beskæftigelsesområdet.
Bilag

Sagsid.: 17/23584
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at Udsatterådet drøfter, om der skal ske henvendelse til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Beslutning i Udsatterådet den 22-05-2017
Udsatterådet drøftede opfølgningen, særligt med henblik på det fællesfokus på plejeboliger til udsatte med et aktivt misbrug.
Udsatterådet inddrages i forbindelse med det videre arbejde.
Sagsfremstilling
Udsatterådet havde fællesmøde med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15. marts 2017.
Efter aftale med formandsskabet sættes punktet på dagsordenen med henblik på en drøftelse af referatet, i forhold til den aktuelle budgetproces i Viborg Kommune.
 
Referatet fra fællesmødet er vedlagt som bilag på sagen.
Bilag

Sagsid.: 17/19201
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at Udsatterådet beslutter, om de ønsker at deltage i dialogmødet i Odense.
Beslutning i Udsatterådet den 22-05-2017
Mads Bæk deltager fra Udsatterådet.
Sagsfremstilling
Rådet for Socialt Udsatte inviterer landets udsatteråd til dialogmøde i Odense den 6. juni 2017. Hvert råd har mulighed for at deltage med op til 3 personer.
 
Invitation og program er vedhæftet som bilag til sagen.
Bilag

Sagsid.: 16/48721
Resume
Udsatterådet orienteres på dagens møde om en intern omprioritering i Socialafdelingen.
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Udsatterådet den 22-05-2017
Udsatterådet tog orienteringen om fremskudt bostøtte i henholdsvis psykiatri og handicap til efterretning. Det er medarbejdere hos Susanne Andreassen (Handicap) og Gitte Skaarup (psykiatri).
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev på mødet den 27. april 2017 (sag nr. 6) orienteret om en intern omprioritering i Socialafdelingen, med nedenstående dagsorden. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at sende sagen til orientering i Udsatterådet.
 
Resume
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om en intern omprioritering i Socialafdelingen, med henblik på styrkelse af Socialafdelingens fremskudte indsats.
 
Indstilling
Direktøren for Job & velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at orienteringen tages til efterretning, og
 
2. at sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet
 
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 24-04-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen til efterretning og besluttede at sende sagen til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet.
 
Historik
Intet.
 
Inddragelse og høring
Det foreslås, at sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet.
 
Beskrivelse
Socialafdelingen har gode erfaringer med fremskudt indsats på bostøtteområdet, i forhold til at nedbringe sagsbehandlingstiden og dermed den tid, borgerne venter på at få den bostøtte, de har behov for. For at styrke den fremskudte indsats og opnå yderligere effekt af indsatsen, foretages en intern omprioritering i Socialafdelingen, således at den fremskudte indsats tilføres to stillinger. Medarbejderne i den fremskudte indsats har ikke myndighedskompetence, men har som opgave at være i dialog med borgerne og forberede sagerne til indstilling og beslutning.
 
Omprioriteringen har følgende mål:
  • At styrke beredskabet i forhold til akutte sager fra regionspsykiatrien, hvor der er behov for en hurtig igangsætning af den kommunale indsats, når borgere udskrives.
  • At nedbringe sagsbehandlingstiden i Socialafdelingen yderligere, jævnfør Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets drøftelse af Socialområdets kvalitetsstandarder på mødet den 1. december 2016 (sag nr. 4).
  • At skabe et vedvarende flow i borgersagerne, med henblik på at etablering og afslutning af støtten sker i overensstemmelse med borgerens behov.
 
En oversigt over sagstallet i Socialafdelingen ses i bilag 1.
 
Finansiering
Udgifterne til styrkelse af indsatsen med to stillinger beløber sig til 0,8 mio. kr. årligt i lønudgifter. De to stillinger finansieres inden for rammen via intern omprioritering i Socialafdelingen.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Omprioriteringen gennemføres pr. 1. august 2017.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Sagsid.: 12/40953
Resume
På dagens møde orienteres Udsatterådet om den afsluttende evaluering af Viborg Kommunes projekt ”Tandpleje til socialt udsatte”.
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at orienteringen tags til efterretning.
Beslutning i Udsatterådet den 22-05-2017
Udsatterådet tog orienteringen til efterretning.
 
Det er de pågældende tandlæger/klinikker der nu afsætter tid via netværk.
 
Der er tale om et godt tiltag, som har udviklet sig som et godt samskabelsesprojekt.
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev på mødet den 27. april 2017 (sag nr. 11) orienteret om den afsluttende evaluering af Viborg Kommunes projekt ”Tandpleje til socialt udsatte”, med nedenstående dagsorden. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at sende sagen til orientering i Udsatterådet.
 
Resume
Socialudvalget i Viborg Kommune traf på møde den 4. september 2012 beslutning om at igangsætte et projekt om forbedring af socialt udsattes tandsundhed. På dagens møde orienteres Social- og Arbejdsmarkedsudvalget om den afsluttende evaluering af Viborg Kommunes projekt ”Tandpleje til socialt udsatte”.

Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at orienteringen om den afsluttende evaluering af projekt ’Tandpleje til udsatte’ tages til efterretning, og
 
2. at sagen sendes til orientering i Udsatterådet.
 
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-04-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen om den afsluttende evaluering af projekt ’Tandpleje til udsatte’ til efterretning og sender sagen til orientering i Udsatterådet.
 
Historik
Det daværende socialudvalg i Viborg Kommune traf på mødet den 4. september 2012 (sag nr. 12) beslutning om at igangsætte et projekt om forbedring af socialt udsattes tandsundhed. Socialudvalget godkendte på mødet den 1. oktober 2013 (sag nr. 13) en revidering af projektet, med henblik på øget samarbejde med privatpraktiserende tandlæger og omsorgstandplejen.   
 
Inddragelse og høring
Forvaltningen har udarbejdet evalueringsrapporten i samarbejde med foreningen ’Socialt bevidste tandlæger’, som har leveret dato og erfaringer til rapporten og har haft mulighed for at kvalificere den endelige rapport.
Det foreslås, at sagen sendes til orientering i Udsatterådet.
 
Beskrivelse
Viborg Kommune har i årene 2012-2016 gennemført projekt ’Tandpleje for socialt udsatte’. Tandplejeprojektet er et fireårigt projekt, som er finansieret af puljemidler fra det daværende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, nu Sundheds- og Ældreministeriet. Projektet har modtaget en puljebevilling på 542.333 kr. fordelt over perioden 2012-2015, og efterfølgende forlænget til også at omfatte 2016.
 
Den afsluttende evalueringsrapport i bilag 1 viser, at projektet har givet følgende erfaringer:
 
  • Projektet har vist, at det er muligt, at afhjælpe tandsmerter og forbedre tyggefunktionen for mange socialt udsatte. Det er sket ved at fjerne nogle af de barrierer, der forhindrer socialt udsatte i at opsøge tandklinikker.
  • En mobil tandklinik har kun i nogen grad været løsningen på at få sænket barriererne, medens en engageret indsats fra praktiserende tandlæger har vist sig som en langsigtet løsning, der kan bidrage til varetagelse af opgaven.
  • En forudsætning for en fortsat udvikling af modellen er, at kommunens rolle skifter fra styring og ledelse til facilitering. Det har givet en større mulighed for samskabelse og det har betydet at der blev udviklet løsninger på den velfærdsproblematik, som projektet angik, som ikke var designet på forhånd.
 
Videreførelse af indsatsen
I 2015 blev projektet omtalt i Viborg Stifts Folkeblad, hvor det blev anført, at projektet lå stille, fordi der manglede frivillige tandlæger til at varetage indsatsen. Det førte til, at en gruppe tandlæger og klinikassistenter fra Viborg dannede foreningen ”Socialt bevidste tandlæger”, som havde til formål at videreføre projektet.
 
Foreningen ”Socialt bevidste tandlæger” har drevet projektet i 2015 og 2016, og viderefører nu indsatsen efter projektperiodens udløb.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Intet.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.

Bilag

Sagsid.: 16/6549
Resume
Udsatterådet orienteres på dagens møde om udsatteområdets udviklingsplaner for 2017-2018, som er udarbejdet i forlængelse af Socialområdets generelle udviklingsplan.
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at orienteringen om udsatteområdets udviklingsplaner 2017-2018 tages til efterretning.
Beslutning i Udsatterådet den 22-05-2017
Udsatterådet tog orienteringen til efterretning, idet der skal indhentes supplerende oplysninger vedrørende krisecentres udviklingsplan.
Sagsfremstilling
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev på mødet den 27. april 2017 (sag nr. 7) præsenteret for udsatteområdets udviklingsplaner for 2017-2018, med nedenstående dagsorden. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede at sende sagen til orientering i Udsatterådet.
 
Resume
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget præsenteres på dagens møde for udsatteområdets udviklingsplaner for 2017-2018, som er udarbejdet i forlængelse af Socialområdets generelle udviklingsplan.
 
Indstilling
Direktøren for Job & Velfærd indstiller til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget,
 
1. at orienteringen om udsatteområdets udviklingsplaner 2017-2018 tages til efterretning, og
 
2. at forvaltningen udarbejder et særskilt forslag om investering i udbredelse af Housing First i bostøtten til udsatte, og
 
3. at udsatteområdets udviklingsplaner sendes til orientering i Udsatterådet.
 
Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den 27-04-2017
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen om udsatteområdets
udviklingsplaner 2017-2018 til efterretning.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog endvidere orienteringen om, at forvaltningen udarbejder et særskilt forslag om investering i udbredelse af Housing First i bostøtten til udsatte til efterretning.
 
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede, at udsatteområdets udviklingsplaner sendes til orientering i Udsatterådet.
 
Historik
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget blev på mødet den 17. marts 2016 (sag nr. 10) orienteret om Socialområdets udviklingsplan, og blev senest på møde den 1. december 2016 (sag nr. 8) orienteret om status på udviklingsplanen.
 
Inddragelse og høring
Indholdet i Udsatteområdets udviklingsplaner er udarbejdet i samarbejde med afdelingsledere og medarbejdere på udsatteområdet.
Det foreslås, at udviklingsplanerne sendes til orientering i Udsatteområdet.
 
Beskrivelse
I forlængelse af Socialområdets generelle udviklingsplan er der nu udarbejdet særskilte udviklingsplaner for udsatteområdets tre centre – krisecenter, forsorgscenter og rusmiddelcenter, som varetager kommunes indsatser for voldsramte kvinder, hjemløse og misbrugere.
 
Udsatteområdets udviklingsplaner tager, som Socialområdets samlede udviklingsplan, udgangspunkt i Viborg Kommunes Socialpolitik og i Strategiplan for Job & Velfærd 2016-2017.
 
Socialpolitikken angiver en fælles retning for hele Socialområdet, herunder udsatteområdet. Overskriften på Socialpolitikken er ”livet er dit”. Det betyder, at den enkelte borger skal have størst mulig indflydelse på og ansvar for sit eget liv. Denne tankegang om er derfor det bærende element for både det samlede socialområdes og udsatteområdes udviklingsplaner.
 
I lighed med Socialområdets samlede udviklingsplan, har udsatteområdets udviklingsplaner følgende formål:
  • Understøtte implementeringen af Viborg Kommunes Socialpolitik.
  • Sikre en fleksibel og robust driftsorganisation der løbende kan tilpasses behovet.
  • Effektivisere og optimere driften af Socialområdet så ressourcerne anvendes bedst muligt.
  • Understøtte helhed og sammenhæng på tværs af Job & Velfærd.
 
Socialområdets udviklingsplan skal derfor både ses som en vigtig del af implementeringen af Socialpolitikken på udsatteområdet og som et middel til at sikre budgetoverholdelse på lang sigt. Udviklingsplanen skal også sikre, at de kommende års forventede tilgang af borgere til udsatteområdet håndteres bedst muligt inden for de eksisterende rammer.
 
Der ud over er formålet med hvert centers udviklingsplan beskrevet i den enkelte udviklingsplan.
 
Særligt om forsorgscentrets udviklingsplan
Udviklingsplanen for Forsorgscenter Viborg indeholder et forslag om udbredelse af Housing First-principper og metoder i udsatteområdets bostøtteindsatser. Det forudsætter en investering i udsatteområdets bostøtte, fordi Housing First indebærer en mere massiv bostøtteindsats i starten af bostøtteforløbene end i den sædvanlige bostøtte.
Såfremt Social- og Arbejdsmarkedsudvalget er interesseret her i, vil forvaltningen præsentere et særskilt forslag om investering i Housing First på et senere udvalgsmøde.
 
Alternativer
Intet.
 
Tidsperspektiv
Udviklingsplanens indsatser implementeres i løbet af 2017-2018.
 
Økonomiske forhold og konsekvenser
Intet.
 
Juridiske og planmæssige forhold
Intet.


Bilag

Sagsid.: 17/1383
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
Beslutning i Udsatterådet den 22-05-2017
Formanden orienterede om de indledende overvejelser omkring at temasætte indsatsen i forhold til grønlændere med sociale problemer på næste møde i Udsatterådet den 19. september.
 
Housing First som tema på et kommende møde.
 
Hjemløsetælling er nært forestående.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
 
Meddelelser fra formanden.

Sagsid.: 17/1381
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at Udsatterådet følger op på eventuelle punkter fra mødet den 7. februar 2017.
Beslutning i Udsatterådet den 22-05-2017
Intet.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
 
Opfølgning på mødet i Udsatterådet den 7. februar 2017.

Sagsid.: 17/1376
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at eventuelle punkter drøftes og tages til efterretning.
Beslutning i Udsatterådet den 22-05-2017
Bent Lund udtræder af rådet og Havredal fremsender forslag til ny repræsentant.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
Eventuelt.