You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

tirsdag den 19. september 2017 kl. 16:30

Mødested M.1.17/rådhuset
Udvalg Udsatterådet (2013-2017)
Mødedeltagere Dorte Cederbek, Kristina Ørris Nygaard Jensen, Mads Bæk, Ove Elgaard, Poul Folke Christensen, Ralph Jørgensen
Fraværende Anders K. Kristensen, Bent Lund, Bente Mentz, Børge Højlund Jensen, Kirsten Greve, Kurt Pedersen, Leif Jensen, Susanne B. Andersen
Bemærkninger

Sagsid.: 17/44971
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at rådet drøfter den aktuelle indsats i Viborg kommune.
Beslutning i Udsatterådet den 19-09-2017
Rådet tog orientering fra Det Grønlandske Hus og Familieafdelingen i Viborg kommune til efterretning.
 
Orienteringen fremgår nedenfor:
 
Conny Ibsen Jensen fortalte om de forskellige forudsætninger i Grønland. Landbrug i den sydlige del, Vestgrønland med fiskeri, over polarcirklen småfiskere og fangere samt Østgrønland med fangerkultur. Nuuk er eneste sted med befolkningstilvækst.
 
Der er mangel på faguddannet personale for eksempel grønlandsk talende psykologer, hvilket vanskeliggør indsatsen i forhold til blandt andet unge, som er mærket af forskellige typer af misbrug.
 
Af de personer der er født i Grønland bor cirka 18.500 i Danmark, heraf har omkring 400 personer ophold i Viborg kommune. I region Midt er det omkring 3600 personer.
Viborg nævnes som en attraktiv kommune, fordi det er relativt hurtigt af få en bolig i kommunen. Der er primært tale om bosætning i Houlkær og Ellekonebakken.
 
Grønland fik i 1953 en amtslignende status, og selvstyre fra 2009 - en spirende nationalisme er nu til stede.
 
I forbindelse med bosætning i Viborg ridsede Conny Ibsen Jensen en række problemstillinger op:
 
 1. Der er stor tilknytning fra Grønland til Danmark - stærkere end den modsatte vej.
 
 1. Netværk er svære at etablere, idet der er forskel i de sociale relationer, som er kulturelt betingede. Der er også en generel generthed, som præger grønlændere.
 
 1. Parallelsamfundstankegang hos grønlændere - der søger primært selskab i det grønlandske.
 
 1. Børnene oplever, at forældre ikke kan klare problemerne. Sprogmæssigt overhales de af deres børn.
 
 1. Mange unge grønlændere mangler basale uddannelsesmæssige færdigheder. Mangel på fremmøde i forhold til sprogcentret og dermed forståelse for og engagement i forhold til læring.
 
 1. Der er behov for støtte til blandt andet familiefritidsaktiviteter, og der er puljeansøgninger på vej i forhold til sociale arrangementer.
 
 1. Gruppen af udsatte grønlændere udgør knap 70 personer i Viborg med betydelige sociale problemer, og de er også oftest dobbelt ½- sproglige.
 
 1. Problemer med økonomiforståelse.
 
 
Det Grønlandske Hus ønsker til Viborg Kommune:
 
 1. Ønske om et styrket brug af professionelle tolke når grønlændere mødes med det offentlige system.
 
 1. At man overvejer at benytte elementer og erfaring fra integrationsarbejdet i forhold til indsatsen for grønlændere.
 
 
I forhold til en aktuel status i Kirkens Korshærs varmestue (Varmimut) er 20 af 45 besøgende grønlændere.
 
 
Lotte Jul Andersen leder af Familieafdelingen fortalte følgende:
 
Opdateret oplæg fra Lotte Jul Andersen er vedlagt som nyt bilag 1.
 
Familieafdelingen oplever blandt andet:
 
 1. Drømmen om det bedre liv får folk til at flytte til Viborg.
 
 1. De meget udsatte befinder sig i familieafdelingen, hvor de voksne har svært ved at påtage sig en ”dansk” forældrerolle” - også i forbindelse med en frivillig anbringelse.
 
 1. De danske krav til effektivitet med mere er svære at indfri for grønlænderne.
 
 1. Ubehandlede psykiske lidelser (depressioner, ptsd) og misbrug (alkohol og hash).
 
Familieafdelingen samarbejder med Jobcenter, Socialafdeling, Psykiatri og Det Grønlandske Hus.
 
 
Udsatterådet drøftede, hvordan den fælles indsats kan styrkes for at skabe bedre resultater?
 
Følgende emner blev drøftet med henblik på en videre drøftelse på det kommende møde:
 
-       Styrket viden om de forskellige traditioner og deres betydning for borgerens handlinger.
-       Styrkelse af den sproglige del er en afgørende forudsætning for at øvrige tiltag får effekt.
-       Struktur kontra tidsforståelse.
-       Kultur- og socialforståelse med særlige sproglige kompetencer.
-       Økonomi er et særligt indsatsområde blandt andet i forhold til forudsigelighed omkring bolig.
-       Fælles vidensdeling, kulturskabelse med fokus på styrkerne i det grønlandske (sangaftner i Ellekonebakken som eksempel).
-       Grønlandsk Integrationspakke - integrationsforløb i en tilpasset version.
-       De ressourcestærke grønlændere, hvordan kan de indgå i sammenhængen.
-       Støtte til børnene i deres fritidsaktiviteter.
-       Kulturområdet skal bringes aktivt i spil.
-       Fritidslivet - positive erfaringer i Rødkærsbro med en delt indsats mellem det offentlige og private (integrationsmedarbejder).
Sagsfremstilling
Udsatterådet har besluttet at dagsordensætte den lokale indsats i Viborg i forhold til grønlændere med sociale problemer.
 
Temadrøftelsen vil tage udgangspunkt i en vekselvirkning mellem den viden som rådets medlemmer har og tre oplægsholdere, som deltager i rådets møde.
 
Der vil blive oplæg fra Det Grønlandske Hus ved Conny Jensen, afdelingsleder i B&U Lotte Jul Andersen og sagsbehandler Tine Bjerre Fuks fra Jobcentret.
 
Der er vedlagt bilagsmateriale fra B&U, som illustrerer nogle af de problemstillinger som forvaltningen skal håndtere.

Sagsid.: 17/44018
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at Hjemløsetælling 2017 drøftes,
 
2. at Udsatterådets bemærkninger videregives til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Beslutning i Udsatterådet den 19-09-2017
Udsatterådet konstaterer, at antallet af hjemløse i Viborg er steget i den seneste 2-års periode.
 
Udsatterådet vurderer, at en del at stigningen skyldes ændrede overordnede landspolitiske rammebetingelser; indførsel af kontanthjælpsloft og førtidspensionsreformen.
 
Udsatterådet ser med tilfredshed på Viborg Kommunes indsats i forhold til Housing First.
Sagsfremstilling
Det nationale forskningscenter for velfærd (VIVE – tidligere SFI) har den 1. september 2017 offentliggjort rapporten ”Hjemløshed i Danmark 2017”. Rapporten præsenterer resultaterne af den sjette kortlægning af hjemløshed i Danmark, og er baseret på ’hjemløsetællingen’, der blev gennemført i uge 6, 2017. Rapporten ses i bilag 1.
 
Resultater på landsplan
Hjemløsetællingen viser følgende resultater på landsplan:
 • Antallet af hjemløse personer stiger fortsat
 • Antallet af hjemløse unge stiger kraftigt
 • Andelen af hjemløse kvinder stiger
 • Stigningen i hjemløshed er størst i områder, hvor boligsituationen er under pres
 
Resultater for Viborg Kommune
Antallet af hjemløse personer, som er hjemmehørende i Viborg Kommune er siden sidste tælling steget fra 41 til 85 personer.
 
Antallet af hjemløse personer som opholder sig i Viborg Kommune er ca. på niveau med antallet i 2015 – det er kun steget fra 83 til 87 personer, og er dermed steget mindre end gennemsnittet på landsplan. Ca. 2/3 af de hjemløse personer, som opholder sig i Viborg Kommune overnatter på herberg/forsorgshjem, resten overnatter primært hos familie/venner. I tælleugen var der tre personer, som sov på gaden.  
 
Perspektiver
Rapporten peger på følgende perspektiver for den fremtidige hjemløseindsats i Danmark:
Hjemløshed opstår i et samspil mellem samfundsmæssige forhold som boligmangel, arbejdsløshed og lignende, og individuelle faktorer som psykisk sygdom og misbrugsproblemer.
 
De mange forskellige faktorer, der kan være med til at udløse den enkeltes hjemløshedssituation, betyder at de sociale indsatser må spille på flere strenge.
 
Rapporten peger på følende konkrete problemstillinger:
·         Boligsituationen er en stor udfordring i mange kommuner
·         Kun 1/3 af de hjemløse har en bostøttemedarbejder tilknyttet
·         Kun 1/3 af de hjemløse har en kommunal handleplan
 
Nye tiltag i Viborg Kommune
For at imødegå hjemløshedsproblematikkerne i Viborg Kommune, sker der i løbet af efterår/vinter 2017/2018 følgende tiltag i Forsorgscenter Viborg:
 
 • Der etableres efter 1. oktober 2017 et tættere samarbejde mellem Socialafdelingen og Forsorgscenter Viborg om fremskudt sagsbehandling, således at flere hjemløse med ophold på Vibohøj får tilbudt og udarbejdet en handleplan.
 • Der afholdes Housing First seminar i samarbejde med Socialstyrelsen den 15. december 2017. Seminaret har til formål at udbrede Housing First-tilgangen til Forsorgscenter Viborgs interne og eksterne samarbejdspartnere, således at der er grundlag for en hurtigere og mere sammenhængende indsats.
 • Housing First-bostøtteindsatsen opnormeres pr. 1. januar 2018, således at der kan ydes den fornødne støtte til flere borgere, som er ramt af eller i risiko for hjemløshed.
 • Viborg Byråd har godkendt etableringen af ’100 billige boliger’ i Viborg og Bjerringbro i samarbejde med Boligselskabet Sct. Jørgen. Boligerne forventes på nuværende tidspunkt indflytningsklar i begyndelsen af 2019.
Bilag

Sagsid.: 17/44618
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at Udsatterådets mødeplan ændres, så næste møde er den 24. oktober
Beslutning i Udsatterådet den 19-09-2017
Indstillingen blev godkendt. Næste møde afholdes den 24. oktober 2017.
Sagsfremstilling
Udsatterådet har et ordinært møde planlagt til den 21. november 2017. Der er valg, og det foreslås, at mødet flyttes til uge 43, således at Udsatterådet også kan forberede en dagsorden til fællesmødet med Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Dette møde er planlagt til den 8. november klokken 16.30.
 
Der er forslag fra formanden for Udsatterådet om, at mødet afholdes tirsdag den 24. oktober klokken 16.30 – 18.30.

Sagsid.: 17/44659
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Udsatterådet den 19-09-2017
Orienteringen om de nævnte punkter blev taget til efterretning.
Sagsfremstilling
Nyt fra forvaltningen
 
Plan om et seminar med Det Grønlandske Hus og Socialstyrelsen den 8/11-17 i tidsrummet 12.00-17.00.
 
Stemmer på Kanten – valgaviser er bestilt.
 
Den boligsociale helhedsplan.

Sagsid.: 17/1383
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Udsatterådet den 19-09-2017
Intet til dette punkt.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
 
Meddelelser fra formanden.


Sagsid.: 17/1376
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at eventuelle punkter drøftes og tages til efterretning.
Beslutning i Udsatterådet den 19-09-2017
Orienteringspunktet blev taget til efterretning.
 
Ove Elgaard orienterede om, at Fællessekretariatet sætter fokus på Ellekonebakken området for at skabe bedre naboskab og integrere de forskellige grupper med forskellige udfordringer.
Sagsfremstilling
Beskrivelse
Eventuelt.