You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 6. september 2018 kl. 15:00

Mødested Forsorgscenter Viborg
Udvalg Viborg Udsatteråd
Mødedeltagere Inger Bonde Christensen, Kristina Ørris, Poul Folke Christensen, Ralph Jørgensen, Susanne B. Andersen
Fraværende Anton Krøigaard, Børge H. Jensen, Christel Pape, Christian Bach, Connie Ibsen Jensen, Ove Elgaard, Ruth Smed Jensen
Bemærkninger Alice B. Larsen har ønsket at udtræde af Udsatterådet

Sagsid.: 18/43381
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at orienteringen om Vibohøj tages til efterretning.
Beslutning i Udsatterådet den 06-09-2018
Udsatterådet tog orienteringen til efterretning.
 
Jørgen Kratmann orienterede om Vibohøj;
 
Man skal være hjemløs/funktionel hjemløs og have multiple sociale problemer for at kunne få ophold på Vibohøj.
 
500 igennem på et år. En stor del ses ikke igen 80 % (op til 40 dage), de resterende 20 % tager langt størstedelen af pladserne, idet de er på Vibohøj gennem længere periode.
 
60% kommer fra andre kommuner, som sluses hjem til egen kommune.
 
20-25 % kvinder er kvinder 75-80 % mænd.
 
Vibohøj yder hjælp til bolig med relevant hjælp som for eksempel Nemkonto, Nemid, sygeplejerske, tandlæge m.m.
 
Kontakt til Jobcentret for borgere på kontanthjælp. Der er beskæftigelsesmuligheder på Vibohøj.
 
Efterforsorg op til et år – hjælp i egen bolig, arbejder på stedet, virksomhedsmedicin.
 
60 % har både misbrug og psykiatriske udfordringer.
 
Housing First – orientering om principper og intentioner med denne indsats.
Sagsfremstilling
Forstander Jørgen Kratmann vil på dagens møde give en orientering om Vibohøj. En orientering som består af såvel en præsentation af Vibohøj og en rundvisning på forsorgshjemmet.
 
Forsorgscenter Viborg tilbyder midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud eller for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.
 
Forsorgscentret arbejder ud fra dette værdigrundlag:
 
Vi tror på, at alle mennesker har et ønske om personlig udvikling og vækst. Med en støttende, anerkendende og coachende pædagogik tilstræber vi, at den enkelte formulerer egne personlige ønsker om, hvordan et fremtidigt liv skal forme sig. Vi afdækker i dialog med den enkelte eventuelle barrierer for, at pågældende umiddelbart og selvstændigt kan praktisere det liv, han eller hun ønsker. Vi tilrettelægger den enkeltes ophold, herunder ugeplan, daglige gøremål og konkrete støttebehov med udgangspunkt i disse overvejelser.”
 
Man kan se mere om Forsorgscenter Viborg på hjemmesiden
 

Sagsid.: 18/43417
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at rådet på baggrund af drøftelserne opsamler anbefalinger til en forbedret indsats.
Beslutning i Udsatterådet den 06-09-2018
Udsatterådet drøftede med afsæt i oplæg fra bruger- og pårørende nedenstående temaer:
 
Bruger- og pårørendeerfaringer omkring oplevelse af svigt i forbindelse med overgange mellem forskellige offentlige tilbud. Ikke mindst på tværs af overgange mellem kommune og region.
 
Der mangler en overordnet tovholder i kommunen – en koordinerende sagsbehandler indenfor specialområder som fx psykiatri.
 
De pårørende er ofte ikke inddraget i sammenhængene, forældre, ægtefæller, børn, nære venner med mere. Der arbejdes med et bredt pårørendebegreb i psykiatrien i Viborg, i respekt for borgerens valg af pårørende.
 
Oplevelse af eksklusion.
 
Vigtigt med netværk som fx NA og AA og Krisecentret – de er tillidsskabende ting, som er vigtige for borgeren.
 
Kobling mellem det regionale og det kommunale – der arbejdes meget på at skabe sammenhæng. Der er forskel i lovgivning sundhedslovgivning contra serviceloven, det giver nogle forskellige udgangspunkter for handlemuligheder. Der er også tale om forskellige indsatser.
 
Menneskene skal helst passe til kasserne, og det fungerer ikke.
 
Mange små delelementer psykiatri misbrug med mere som gør det udfordrende at være pårørende.
 
De overordnede konklusioner og anbefalinger fra rådet:
 
· Ønske om mere samarbejde og mere tværfagligt samarbejde
· Vigtigt med et respektfuldt møde med borgeren
· Ønske om psykiatrisk team i Jobcentret kobling psyk, fam afd og Jobcenter
Sagsfremstilling
Udsatterådet har fokus på borgernes perspektiver og erfaringer med Viborg kommune som organisation og system(er).
 
Udgangspunktet for denne temadrøftelse indenfor psykiatrien er brugernes oplevelser og erfaringer, som danner udgangspunkt for drøftelser og vidensopsamling i Udsatterådet.
 
Deltagere i drøftelserne er Udsatterådet og de særlige repræsentanter rådet har fra Bedre Psykiatri og SIND. Derudover deltager brugerrepræsentanter, som ønsker at være anonyme og Nana Caroc fra Bedre Psykiatri samt Jane Aslaug, leder af Psykiatrien.

Sagsid.: 18/43389
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at der udarbejdes dagsordenspunkter.
Beslutning i Udsatterådet den 06-09-2018
 
Mødet med borgeren i kobling med Socialpolitikken.
 
De fremskudte rusmiddelkonsulenter.
 
Temadagen ”Det gode Børneliv”.
 
Formandskabet uddyber punkterne.
Sagsfremstilling
Der er aftalt fællesmøde mellem Udsatterådet og Social- og Sundhedsudvalget til torsdag den 25. oktober fra 16.30 – 18.00.
 
Udsatterådets forslag til dagsorden skal behandles på mødet den 20. september i Social- og Sundhedsudvalget.
 
Udsatterådet skal derfor udarbejde forslag til dagsordenspunkter på dagens møde.
 
Til brug for dette arbejde er der udarbejdet en lille skabelon, som skal bruges med henblik på at sikre, at der et fælles arbejdsgrundlag for fællesmødet.
 
Skabelon er vedlagt som bilag 1.
Bilag

Sagsid.: 18/43972
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at Udsatterådet godkender arbejdsgruppens forslag til det videre arbejde.
Beslutning i Udsatterådet den 06-09-2018
Udsatterådet tog orienteringen til efterretning.
 
Der har været afholdt møde i arbejdsgruppen.
 
Der er en aftale med forskeren.
 
BUPL vil gerne deltage i arrangementet.
 
Boligselskabet har erfaringer med forældreakademiet.
 
SSP – Louise Brandstrup deltager.
 
Gadejuristen er man i kontakt med.
 
Der udarbejdes program til det kommende møde.
 
Der udarbejdes en bred invitationsliste til særligt interesserede.
 
Økonomien er en afgørende faktor for et stabilt børneliv.
 
”Det gode børneliv” arbejdstitel.
Sagsfremstilling
På mødet den 26. juni 2018 (sag nummer 2) besluttede Udsatterådet, at der skulle arbejdes videre med planerne om et offentligt møde omkring ”Børn og Fattigdom”.
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Kristina, Susanne og Ove, som på mødet vil fremlægge status i arbejdet.

Sagsid.: 18/43481
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1.  at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Udsatterådet den 06-09-2018
Alice B. Larsen udtræder af rådet.
 
Temadag den 23. oktober for alle udsatteråd i Århus. Tilmelding via forvaltningen. Mail er sendt ud til alle.
 
Kort staus på ”Rådenes dag”, som kommer på dagsordenen til næste møde.
 
Indsamling til Varmestuen søndag den 25. november 2018, hvor Udsatterådets medlemmer opfordres til at deltage.
 
Møde i Varmestuen næste gang.
Sagsfremstilling
Formanden vil på dagens møde orientere om følgende punkter:
 
· Indsamling til Varmestuen søndag den 25. november 2018, hvor Udsatterådets medlemmer opfordres til at deltage.

Sagsid.: 18/7465
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at eventuelle punkter drøftes og tages til efterretning.
Beslutning i Udsatterådet den 06-09-2018
Der er en del unge mennesker i Grotten. SSP kommer der pt. ikke. Politiet følger området tæt.
Grotten er et selvstyrende sted.
SSP kontaktes på baggrund af denne drøftelse.
 
6. november 2018, Rebellen fra Langeland kommer til møde i Bedre Psykiatri i Sundhedscentret.
Sagsfremstilling
Eventuelt.