You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 8. november 2018 kl. 15:00

Mødested Kirkens Korshær Varmestue
Udvalg Viborg Udsatteråd
Mødedeltagere Anton Krøigaard, Børge H. Jensen, Christel Pape, Connie Ibsen Jensen, Inger Bonde Christensen, Kristina Ørris, Ove Elgaard, Poul Folke Christensen, Ralph Jørgensen, Ruth Smed Jensen
Fraværende Christian Bach, Susanne B. Andersen
Bemærkninger

Sagsid.: 18/55348
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1.  at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Udsatterådet den 08-11-2018
Orienteringen fra Børn & Unge og Jobcentret blev taget til efterretning.
 
Orientering om arbejdet med familier med anden sproglig tilgang.
Den helhedsorienterede tilgang afhænger af familiens samtykke.
Familierne har svært ved at forstå systemet.
Overvejelser om, at der kommer en særlig indsats i forhold til grønlandske familier.
Den 3-årige integrationsperiode giver nogle specielle rammebetingelser.
Der arbejdes med fokusområder, f.eks. borgerinddragelse i Børn & Unge.
 
Der blev udleveret case – vedlagt som bilag 3.
 
Drøftelse af den gode kommunikation i forhold til borgerne fra alle offentlige instanser og det fælles ansvar, som alle fagpersoner har i forhold til at skabe den gode kommunikation.
 
Ønske til koordination.
 
Beskæftigelsesområdet har omlagt sin indsats på baggrund af en evidensbaseret undersøgelse.
 
Ledige og sygemeldte kommer hurtigere i arbejde.
 
Beskæftigelsesfaglige medarbejdere med 4 roller:
· Myndighed
· Mentor
· Jobkonsulent
· Rådgiver/coach
 
Team for ressourceforløb – microteams 3 medarbejdere som dagligt er sammen om løsningen af indsatsen. Miniteams på tværs i Jobcentret.
43 sager pr. sagsbehandler, ca. 50 på rådhuset (ny indsats max 30).
 
Case om arbejdet med at skabe kontakt og fastholde et flerårigt vedholdende arbejde.
 
Den tværfaglige indsats – et samarbejde med Børn & Unge.
 
Det der giver mening.
 
Jobkurs for førtidspensionister – mulighed for støtte til jobs for folk med en pension.
 
Arbejdet i Rehabiliteringsteamet – ressourceforløb, flexjob eller førtidspension. Kompetencen til at godkende en indstilling ligger hos den beskæftigelsesfaglige medarbejder.
 
Fokus på ordinære timer, hvor en praktik kan kombinere støttet beskæftigelse og ordinær ansættelse.
 
Det relationelle er afgørende for det sociale arbejde, og derfor har sagstallet betydning.
Ønske om en tættere kobling til praktikstederne, så kommunikationen til de borgere, der er i praktik, styrkes.
Sagsfremstilling
På mødet i september drøftede Udsatterådet de brugerdrevne erfaringer i forhold til mødet med Viborg kommune.
 
På dette møde arbejdes der videre med temaet om sammenhæng og så få kontaktpersoner som muligt.
 
Der vil indledningsvis komme oplæg fra socialrådgiver Helle Jacobsen fra Børn og Unge. Helle vil med udgangspunkt i en anonymiseret case beskrive arbejdet set fra dette perspektiv, og de udfordringer der kan være i forhold til koordination.
 
Derefter vil Tine Bjerre Fuks, der er beskæftigelsesfaglig medarbejder, fortælle om arbejdet på beskæftigelsesområdet. Beskæftigelsesområdet har gjort meget for at reducere antallet af sager for hver medarbejder, men så øges antallet af opgaver omkring borgeren. Aktuelt har de 43 sager i gennemsnit.
 
Materiale fra Tine Bjerre Fuks er vedlagt som bilag 1 og 2.
Bilag

Sagsid.: 18/55338
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
Beslutning i Udsatterådet den 08-11-2018
Christel Pape orienterede om arbejdet i Varmestuen.
 
Åbent hele ugen, undtagen lørdag, i dagtimerne.
 
Der er en frivillig, der hjælper med produktion og servering af den varme mad.
”Den gule pavillon” i Ellekonebakken med kaffe og franskbrød – torsdag formiddag, hvor Det Grønlandske Hus deltager. Mandag eftermiddag er der også åbent.
 
Antallet af grønlandske brugere er svagt stigende i varmestuen.
 
Der er op til 40-45 borgere til spisning dagligt.
 
Der hjælpes med praktiske ting i et samarbejde mellem varmestuen og Det Grønlandske Hus.
 
Der er to genbrugsbutikker med Mads som leder og 2 bestyrelser (alt er frivilligt).
Overskud går til varmestuen.
 
30 frivillige i varmestuen.
 
ReHappy, NA og Nørbygård benytter huset om aftenen.
 
Huset bruges til møder i Det Grønlandske Hus og møder med sagsbehandlere fra Viborg kommune.
 
Fødevarebanken kommer hver tirsdag. Brød fra Ørum Bageren.
 
Omkring 40 mennesker til juleaften. Der er stor opbakning til dette arrangement fra frivillige.
Sagsfremstilling
Udsatterådets møde afholdes hos Kirkens Korshær.
 
Christel Pape vil fortælle om det sociale arbejde som foregår i Kirkens Korshær i Viborg.

Sagsid.: 18/55309
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning i Udsatterådet den 08-11-2018
Udsatterådet tog orienteringen til efterretning.
 
Landsindsamling den 25. november 2018.
Sagsfremstilling
Formanden for Udsatterådet vil på dagens møde orientere om følgende punkter:
 
· Temadag i det regionale netværk for Udsatteråd (Århus)
 
· Landsindsamling til Kirkens Korshær
 
· Opsamling fra fællesmødet med Social- og Sundhedsudvalget
o Hvad gik godt
o Hvad skal justeres til næste fællesmøde

Sagsid.: 18/55251
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1.  at det overordnede program for temadagen om ”Børn i Fattigdom” godkendes, og
 
2. at Udsatterådet godkender, at der afsættes et beløb til finansiering af temadagen.
Beslutning i Udsatterådet den 08-11-2018
Udsatterådet godkendte det overordnede program for dagen.
 
Liste med mulige deltagere sendes til rådets medlemmer med henblik på en yderligere kvalificering.
 
Udsatterådet bevilgede 6.000 kroner til arrangementet.
Sagsfremstilling
Udsatterådet har på de to seneste møder arbejdet videre med program, deltagerliste med mere for temadagen om ”Børn i Fattigdom”.
 
Der arbejdes aktuelt ud fra, at dagen afholdes den 17. januar 2019.
 
Arbejdsgruppen er ved at udarbejde et mere detaljeret budget for temadagen, som eftersendes inden mødet i Udsatterådet.
 
På baggrund af materialet skal Udsatterådet arbejde videre med den endelige planlægning og godkende et budget for dagen.
Bilag

Sagsid.: 18/55343
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
Beslutning i Udsatterådet den 08-11-2018
Udsatterådet drøftede og godkendte programmet for Rådenes Dag.
Sagsfremstilling
Det har været et ønske blandt de forskellige råd, at der arrangeres en fælles temadag for de 5 råd:
 
· Frivillighedsrådet
· Handicaprådet
· Integrationsrådet
· Udsatterådet
· Ældrerådet
 
Formandskaberne for de 5 råd har deltaget i planlægningen af dagen, og der er nu udarbejdet et samlet forslag. Et forslag som sendes til drøftelse i de 5 råd med henblik supplerende kommentarer.
 
Forslag til program den 6. februar 2019 er vedlagt som bilag 1.
Bilag

Sagsid.: 18/55321
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
Beslutning i Udsatterådet den 08-11-2018
Mødeplan for 2019 blev godkendt.
Sagsfremstilling
Der er udarbejdet forslag til mødeplan for Udsatterådets arbejde i 2019.
 
Forslaget tager udgangspunkt i 4 årlige møder, og 2 fællesmøder med Social- og Sundhedsudvalget. Forslaget er vedlagt som bilag 1.
 
I forbindelse med arbejdet med mødeplan 2019 er der mulighed for Udsatterådet drøfter temaer for det kommende års arbejde. I den forbindelse er ressourceforløb et punkt som tidligere er nævnt i drøftelserne.
Bilag

Sagsid.: 18/7465
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at eventuelle punkter drøftes og tages til efterretning.
Beslutning i Udsatterådet den 08-11-2018
Nyt initiativ ”Kaffe på Bakken” – nyt på Ellekonebakken hver torsdag.
Der vil blive inviteret til interesseorganisationer i løbet af den kommende periode.
 
Artikel med prisen på hjemløse – 41 milliarder er omkostningen.
 
Udsattesang.
 
Konkrete initiativer i forhold til Udsatte unge, f.eks. sociale arrangementer.
Kunne det være Houlkær?
 
Møde med folk – brainstorm.
 
Markedsføring.
Sagsfremstilling
Eventuelt.