You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Referat

torsdag den 27. februar 2020 kl. 15:00

Mødested Viborg Krisecenter
Udvalg Viborg Udsatteråd
Mødedeltagere Christel Pape, Connie Ibsen Jensen, Kristina Ørris, Poul Folke Christensen, Susanne B. Andersen
Fraværende Christian Bach, Ralph Jørgensen
Bemærkninger

Sagsid.: 19/48104
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at Udsatterådet tager orienteringen om Viborg Krisecenter til efterretning.
Beslutning i Viborg Udsatteråd den 27-02-2020
Udsatterådet tog orienteringen om Viborg Krisecenter til efterretning og takkede for oplægget fra Jane Lindhardt Madsen.
 
Oplægget er vedhæftet som bilag.
Sagsfremstilling
Viborg Krisecenters primære opgave er at tilbyde voldsramte kvinder og børn sikkerhed, krisehjælp og omsorg. Derudover tilbyder krisecentret også rådgivning til voldsramte kvinder.
 
På mødet orienterer afdelingsleder Jane Lindhardt Madsen om Viborg Krisecenter.
Bilag

Sagsid.: 19/37153
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at status på arbejdet med børn i fattigdom tages til efterretning.
Beslutning i Viborg Udsatteråd den 27-02-2020
Udsatterådet tog orienteringen til efterretning med følgende tilføjelse:
 
  • Arbejdet med børn i fattigdom sættes på pause i den kommende periode, hvor mental sundhed og trivsel vil have rådets primære fokus.
Sagsfremstilling
På mødet i Udsatterådet den 21. november 2019 (sag nr. 6) besluttede rådet, at børn i fattigdom skal være et af de centrale temaer for rådets arbejde i 2020.
 
På mødet gives derfor en status på arbejdet med børn i fattigdom.

Sagsid.: 20/6992
Indstilling
Formanden for Udsatterådet indstiller,
 
1. at forslag til udviklingsområder i Rammeaftale 2021-22 drøftes.
Beslutning i Viborg Udsatteråd den 27-02-2020
Udsatterådet drøftede forslag til udviklingsområder i Rammeaftalen 2021-22.
 
Udsatterådet er enige i forslagene til udviklingsområder og ser frem til en konkretisering af den videre proces.
Sagsfremstilling
De 19 kommuner og regionsrådet i Region Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling af tilbuddene på det specialiserede sociale område på tværs af kommuner og region.
 
Inden den endelige politiske godkendelse gennemføres lokale politiske drøftelser af forslag til udviklingsområder for Rammeaftale 2021-22. I Viborg Kommune drøftes forslagene til udviklingsområder både i Social- og Sundhedsudvalget og i Børne- og Ungdomsudvalget.
 
Forslagene til udviklingsområder er:
 
  • Den nære psykiatri.
 
  • Borgere med komplekse udfordringer.
 
Motivationen for ovennævnte forslag kan ses i bilag 1.
 
Inden den politiske behandling i Social- og Sundhedsudvalget har Udsatterådet mulighed for at drøfte og give kommentarer til forslagene til udviklingsområder i Rammeaftalen for 2021-22. Rådets eventuelle kommentarer vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med udvalgets behandling af udviklingsområderne.
 
Der er vedlagt en skabelon, som Udsatterådet kan skrive sine kommentarer i.
Bilag