You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

SØG

Hærup: Høring om planlægning for teknisk område ved Herredsvejen - Hærup Biogas

Forslag til lokalplan nr. 553 og tillæg nr. 67 til Kommuneplan 2017-2029.

Emne

LokalplanKommuneplanMiljøvurdering af planer og programmerMiljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

Område

9500 Hobro

Offentliggørelse

09.09.2021

Høringsfrist

Høringsfrist er udløbet

Resume

Der foreligger nu et forslag til kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan for et biogasanlæg ved Herredsvejen ved Klejtrup samt et konkret projektforslag for udvidelse af biogasanlægget i det konkrete planområde med bl.a. to store tanke og en større plansilo.

Formålet med planforslagene er at udlægge området til biogasanlæg med tilhørende tanke, ensilagepladser, læssehal, kedel, gasmotor mv. samt sikre ny bebyggelse opføres i harmoni med eksisterende bebyggelse, og at der etableres beplantningsbælte og jordvolde ud imod det omgivende landskab. Dermed sikres hensyn til det omkringliggende landskab.

Byrådet ønsker at modtage bemærkninger, ændringsforslag og indsigelser til planlægningen og miljøvurderingerne senest den 4. november 2021.

Borgermøde

Der blev afholdt borgermøde 22. september 2021.

Se Viborg Kommunes præsentation fra borgermødet.

Se ansøgers præsentation fra borgermødet.

Kort over området

Da planerne og det ansøgte projekt kan få væsentlig indvirkning på miljøet, er der udarbejdet en rapport med en miljøvurdering af planerne og en rapport med en miljøvurdering af projektet (tidligere kendt som VVM-redegørelse).
Begge rapporterne og bilagsrapport samt den oprindelige ansøgning om udvidelse af biogasanlægget kan findes via link på denne side.

Hvis projektet skal realiseres, skal Viborg Kommune give tilladelse til projektet efter miljøvurderingsloven (LBK nr. 973 af 25/06/2020). Der er lavet et udkast til en tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25, som kan findes via link på denne side.

Kontaktperson

Rasmus Trangbæk Kjærsgaard

Tlf: 87 87 86 38